Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa hali produkcyjnej wyrobów betonowych wraz z rozbudową istniejącego torowiska zewnętrznej natorowej suwnicy bramowej i rozbudowa zakładu o część socjalną oraz budowa zbiornika buforowego wód opadowych

Data publikacji: 14.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-08-2018

Numer ogłoszenia

1131247

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 16.08.2018 r. dokonano korekty opisu przedmiotu zamówienia - nowa treść to:
Harmonogram realizacji zamówienia:
Etapy realizacji:
- Termin rozpoczęcia prac planuje się na 03.09.2018 r. W przypadku, kiedy Inwestorowi nie uda się w tym terminie uzyskać zamiennego pozwolenia na budowę, data rozpoczęcia prac budowlanych może się maksymalnie przedłużyć do dnia 28 września 2018 r.
Oraz
Zobowiązanie do zachowania poufności należy wypełnić, podpisać i przesłać drogą elektroniczną w formie skanu na adres mailowy: inwestycje@zpbkaczmarek.pl, a następnie przesłać oryginał na adres: Folwark 1, 63-900 Rawicz.

Pierwotna (zmieniana) treść:
Harmonogram realizacji zamówienia:
Etapy realizacji:
- Termin rozpoczęcia prac planuje się na 03.09.2018 r.
- Wykonanie fundamentów (w tym fundamentów technologicznych), posadzki, konstrukcji nośnej, obudowy hali, belek podsuwnicowych oraz konstrukcji dachu wraz z pokryciem planuje się na połowę grudnia 2018 r.
Oraz
Zobowiązanie do zachowania poufności należy wypełnić, podpisać i przesłać drogą elektroniczną w formie skanu na adres mailowy: ……………. a następnie przesłać oryginał na adres: ……………..

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej (przygotowane na wzorze załączonym do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 1) w siedzibie Zamawiającego lub pocztą tradycyjną, na adres siedziby Zamawiającego (liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).
2. Dopuszcza się złożenie oferty drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że aby mogła być uznana za skutecznie złożoną, musi zostać potwierdzona poprzez dostarczenie oryginału oferty do siedziby Zamawiającego najpóźniej do 29.08.2018 r.
3. Adres siedziby Zamawiającego: ZPB Kaczmarek sp. z o.o. sp. k., Folwark 1, 63-900 Rawicz. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Do formularza należy dołączyć Kosztorys budowlany realizacji opisanej inwestycji.

Obligatoryjne elementy oferty:
1. Sporządzona w języku polskim, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1,
2. Data sporządzenia oferty,
3. Adres i siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP,
4. Cena całkowita (obejmująca całkowite wykonanie przedmiotu zamówienia) netto i brutto (cena brutto wyliczona w oparciu o obowiązującą na dzień składania oferty stawkę podatku VAT)
5. Okres obowiązywania gwarancji: minimum 12 miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
7. Termin wykonania zamówienia, nie później niż 31.05.2019 r. Zamówienie jest wykonane po przygotowaniu przez oferenta niezbędnych dokumentów odbiorowych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz otrzymaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu.
8. Podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta i składania w jego imieniu wiążących ofert handlowych,
9. Opatrzona pieczątką firmową Oferenta,
10. Data ważności oferty - oferta musi być ważna przez okres minimum 5 miesięcy od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego.
W przypadku stwierdzenia w ofercie braków lub nieścisłości oraz niedostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów oferent zostanie powiadomiony o możliwości uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie. Oferenci mogą być również poproszeni o złożenie wyjaśnień dotyczących treści oferty. Oferty niespełniające wymogów (niedające się uzupełnić lub nieuzupełnione) zostaną odrzucone.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

inwestycje@zpbkaczmarek.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Śmiertka, Rafał Sierpowski, Wojciech Selucha

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 71 720 11 40, +48 65 546 71 40

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane polegające na budowie hali produkcyjnej wyrobów betonowych wraz z rozbudową istniejącego torowiska zewnętrznej natorowej suwnicy bramowej i rozbudowie zakładu o część socjalną oraz budowie zbiornika buforowego wód opadowych

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: trzebnicki Miejscowość: Wszemirów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych do realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa hali produkcyjnej wyrobów betonowych wraz z rozbudową istniejącego torowiska zewnętrznej natorowej suwnicy bramowej i rozbudową zakładu o część socjalną oraz budową zbiornika buforowego wód opadowych” w ramach zadań „Budowa hali produkcyjnej wraz z oraz infrastrukturą pomocniczą” oraz „Zakup systemu transportowego wraz z zapleczem towarzyszącym” niezbędnych do realizacji projektu POIR.03.02.01-02-0004/16 „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych przegród budowlanych opracowanych przez ZPB KaczmareK w ramach własnych prac B+R”, na który Zamawiający dostał dofinansowanie w ramach Priorytetu: 3 "Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach", Działanie: 3.2 "Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R", Poddziałanie: 3.2.1 "Badania na rynek", Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego "Inteligentny Rozwój" na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjnej wraz z rozbudową istniejącego torowiska zewnętrznej natorowej suwnicy bramowej i rozbudową części socjalnej w postaci kontenerów z pełnym wyposażeniem oraz budową zbiornika buforowego wód opadowych, w zakres których wchodzą następujące prace:
1. Roboty przygotowawcze
2. Roboty ziemne
3. Roboty fundamentowe (w tym fundamenty technologiczne oraz wykonanie ław żelbetowych pod torowisko z kotwami wg projektu budowlanego)
4. Izolacje
5. Roboty konstrukcyjne
6. Obudowa dachu
7. Obudowa ścian
8. Stolarka, ślusarka, bramy
9. Podkłady i posadzki
10. Nawierzchnia z kostki

Oferta powinna zawierać również oszacowanie nie wyszczególnionych powyżej robót, tj.:
- robót sanitarnych,
- robót elektrycznych wraz z zasilaniem technologii,
- drabinek wewnętrznych,
- instalacje pneumatyczne
- system ogrzewania suszarni (zakres prac nie dotyczy ogrzewania suszarni, gdyż oferent na wykonanie przedmiotowego zakresu prac został już wybrany i w ramach planowanych prac należy przygotować jedynie budynek do montażu ogrzewania suszarni na podstawie danych technicznych przedłożonych przez oferenta w innym postępowaniu),
- wykonanie torowiska suwnicy z mocowaniem szyn suwnicy za pomocą łapek wg projektu budowlanego,
- wykonanie uziomów torowiska wg. Projektu branżowego z pomiarami,
- wykonanie zbiornika buforowego wód opadowych.

Łączna powierzchnia użytkowa rozbudowy hali produkcyjnej: 3 793,5 m2
Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń socjalnych: 100,3 m2
w tym:
część istniejąca: 78,0 m2
część projektowana: 22,3 m2

Łączna powierzchnia zabudowy rozbudowy: 3934,2 m2
w tym:
hala produkcyjna: 3910,4 m2
rozbudowa pomieszczeń socjalnych: 23,8 m2

Łączna kubatura obiektów rozbudowy: 48518 m3
w tym:
kubatura hali produkcyjnej: 48450 m3
kubatura zaplecza socjalnego: 68 m3

Projektowana rozbudowa powierzchni ruchu
natorowej suwnicy bramowej
(nad projektowanym placem składowym): 1 231,6 m2

Parametry techniczne suwnicy:
- długość projektowanych (rozbudowy) ław fundamentowych pod
torowiska suwnicy - 57,65 m
- długość projektowanej rozbudowy torowiska suwnicy - 58,0 m
- suwnica bramowa dwudźwigarowa o udźwigu 32 ton – bez zmian, istniejąca
- rozstaw osiowy ram suwnicy (rozstaw poprzeczny w osiach szyn) 21,0 m – bez zmian, istniejąca
- rozstaw poprzeczny ramion suwnicy 6,00 m – bez zmian, istniejąca
- wysokość suwnicy 12,50 m – bez zmian, istniejąca

Wymiary oraz lokalizacja zbiornika buforowego wód opadowych zgodnie z zamiennym projektem budowlanym.

Wszelkie parametry techniczne wg dokumentacji technicznej.
Dokumentację techniczną stanowi projekt budowlany zamienny, który zostanie udostępniony oferentom w formie elektronicznej, po podpisaniu Zobowiązania do zachowania w poufności informacji stanowiących tajemnicę Przedsiębiorstwa, wzór którego stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zobowiązanie do zachowania poufności należy wypełnić, podpisać i przesłać drogą elektroniczną w formie skanu na adres mailowy: inwestycje@zpbkaczmarek.pl, a następnie przesłać oryginał na adres: Folwark 1, 63-900 Rawicz.

Kompleksowa oferta powinna zawierać wycenę wszystkich robót budowlanych zawartych w zamiennym projekcie budowlanym, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Przedmiotem prac budowlanych będzie obiekt znajdujący się na terenie działki 406/2 we Wszemirowie. Potencjalny oferent w porozumieniu z Zamawiającym ma prawo do wizji lokalnej obiektu.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia użyto nazw własnych materiałów lub innych rozwiązań technicznych oferent może zaproponować inne materiały lub rozwiązania techniczne o równoważnych parametrach technicznych, jakościowych i użytkowych.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowana data wykonania zamówienia nie później niż 31.05.2019 r. Zamówienie jest wykonane dostarczeniu przez oferenta pozwolenia na użytkowanie.
Etapy realizacji:
- Termin rozpoczęcia prac planuje się na 03.09.2018 r. W przypadku, kiedy Inwestorowi nie uda się w tym terminie uzyskać zamiennego pozwolenia na budowę, data rozpoczęcia prac budowlanych może się maksymalnie przedłużyć do dnia 28 września 2018 r.
- Wykonanie fundamentów (w tym fundamentów technologicznych), posadzki, konstrukcji nośnej, obudowy hali, belek podsuwnicowych oraz konstrukcji dachu wraz z pokryciem planuje się na połowę grudnia 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Oferent spełni warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia, jeżeli
1. Posiada wiedzę dotyczącą znajomości przedmiotu zamówienia, jego wykonania i obsługi gwarancyjnej oraz pogwarancyjnej lub zobowiązania do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania powyższego przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapytania ofertowego.
2. Posiada doświadczenie w zakresie wykonawstwa hal produkcyjnych, magazynowych lub produkcyjno-magazynowych oraz w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 przedsięwzięcia (zadania/projekty) inwestycyjne o wartości minimum 5 mln zł netto każde, obejmujące budowę hal produkcyjnych i/lub magazynowych i/lub produkcyjno-magazynowych.
Warunek określony w punkcie 1 i 2 zostanie uznany za spełniony, jeśli Oferent złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o treści wskazanej w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz uzupełni je dodatkowym dokumentem (wykazem zrealizowanych robót budowlanych stanowiącym Załącznik nr 3), w którym poda dane kontaktowe osób i firm, dla których były przez niego zrealizowane projekty brane pod uwagę przy składaniu w/w oświadczenia, wraz z ich wartością, okresem realizacji i zakresem wykonanych prac.
Dla potwierdzenia spełnienia ww. warunku Oferent może zostać dodatkowo poproszony na etapie oceny ofert o potwierdzenie przez odbiorców wskazanych w dokumencie uzupełniającym do oświadczenia, realizacji tego przedsięwzięcia (zadania/projektu) inwestycyjnego lub Zamawiający może skontaktować się bezpośrednio ze wskazanymi podmiotami, na co Oferent składając ofertę wyraża zgodę.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana na stronie:
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Zapytania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.
3. Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów, którzy złożyli ofertę o wynikach procedury poprzez podanie nazwy Oferenta, który został wybrany na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
4. Jeżeli otrzymane materiały, zdaniem Oferenta, posiadają niejasności, które mogłyby wpłynąć na przyjęte rozwiązania, standardy i zaproponowaną cenę, może On wystąpić z zapytaniem na piśmie (e-mail) o wyjaśnienie problemu. Wyjaśnienia kierowane będą Oferentowi na piśmie (e-mail) na adres wskazany w formularzu oferty osoby kontaktowej.
5. Udział w zapytaniu ofertowym mogą wziąć:
a. Podmioty udzielające minimum 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Weryfikacja warunku na podstawie przedstawionej oferty,
6. Informujemy, że w przypadku, kiedy w terminie wskazanym przez niniejsze Zapytanie nie wpłynie żadna oferta Zamawiający może unieważnić to postępowanie i dokonać wyboru dowolnego wykonawcy, który spełni wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania również z innych ważnych przyczyn.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zakresie i z powodu:
a) rozwiązania umowy w przypadku jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,
b) działania siły wyższej za które uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie;
c) zmian regulacji prawnych wprowadzonych po dniu podpisania umowy;
d) zmiany wartości umowy tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez wykonawcę przedmiotu zamówienia;
e) gdy z przyczyn niezawinionych przez żadną ze stron, wykonanie umowy w terminie w niej przewidzianym nie jest możliwe;
f) zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z Polską Agencją Przedsiębiorczości, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia;
g) otrzymania decyzji Instytucji Organizującej Konkurs (Podmiotu finansującego projekt) zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy w szczególności gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy i/lub wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony. Zmiany o których mowa powyżej mogą zostać wprowadzone w życie po odpowiednich negocjacjach Wykonawcy z Zamawiającym i akceptacji ustaleń przez obie strony umowy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia muszą być zawarte w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy, oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, wykaz zrealizowanych robót budowlanych wraz z min. 3 inwestycjami z okresu ostatnich 3 lat.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Warunkiem oceny oferty pod kątem kryteriów jest:
a. Odniesienie się w ofercie do wszystkich parametrów technicznych wskazanych w zapytaniu ofertowym.
b. Spełnienie wszystkich parametrów technicznych przedmiotu zamówienia.

2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a. CENA - ocenie podlega cena całkowita netto
Ceny zawarte w ofercie, wyrażone w innej walucie niż złoty polski, do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN, przy zastosowaniu średniego kursu dla danej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert.
b. GWARANCJA – ocenie podlega okres gwarancji liczony w okresach odpowiadających pełnym miesiącom użytkowania od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

3. Sposób przyznawania punktacji:
a. CENA (C) - maksymalna ilość punktów 70.
Punkty będą przyznawane według poniższego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 70, gdzie:
Co – cena netto rozpatrywanej oferty
Cmin – najniższa oferowana cena netto wskazana w ofertach spełniających kryteria formalne
b. GWARANCJA (G) - maksymalna ilość punktów 30.
Punkty będą przyznawane wg poniższego wzoru:
O= (Omin : Omax) x 30, gdzie:
Oo – okres oferty rozpatrywanej
Omax – okres maksymalny wskazany w ofertach spełniających kryteria formalne
Suma punktów obliczana będzie wg poniższego wzoru:
P = C + G , gdzie:

P - punktowa wartość badanej oferty
C - liczba punktów badanej oferty w kryterium „CENA”
G - liczba punktów badanej oferty w kryterium „GWARANCJA”,

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która otrzyma największą liczbę punktów. Oferta maksymalnie może uzyskać 100,00 pkt. Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną określone, jako zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, w szczególności w przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o zbyt niskiej jakości.

Wykluczenia

Z postępowania zostanie odrzucona oferta Oferenta, jeżeli spełnia choć jeden z poniższych warunków:
1. Oferta nie jest zgodna z treścią Zapytania ofertowego.
2. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
3. Wykonawca nie złożył w wymaganym terminie kompletu dokumentów na zasadach określonych w Zapytaniu ofertowym.
4. Oferta została złożona po terminie wskazanym w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
5. Oferta została złożona przez Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji; o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZPB KACZMAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

63-900 Folwark

wielkopolskie , rawicki

Numer telefonu

65 546 71 40

Fax

65 546 18 55

NIP

6991832318

Tytuł projektu

Wprowadzenie na rynek innowacyjnych przegród budowlanych opracowanych przez ZPB KaczmareK w ramach własnych prac B+R

Numer projektu

POIR.03.02.01-02-0004/16-04

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

W związku z błędnie rozpisanym zapytaniem ofertowym na zadanie „Budowa hali produkcyjnej wyrobów betonowych wraz z rozbudową istniejącego torowiska zewnętrznej natorowej suwnicy bramowej i rozbudową zakładu o część socjalną oraz budową zbiornika buforowego wód opadowych” w ramach zadań „Budowa hali produkcyjnej wraz z oraz infrastrukturą pomocniczą” oraz „Zakup systemu transportowego wraz z zapleczem towarzyszącym”, niezbędnych do realizacji projektu POIR.03.02.01-02-0004/16 „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych przegród budowlanych opracowanych przez ZPB KaczmareK w ramach własnych prac B+R”, Zamawiający UNIEWAŻNIA POWYŻSZE POSTĘPOWANIE (nr 1131247). Spowodowane jest to niezamierzonym ograniczeniem dostępu do przedmiotowego postępowania mniejszym podmiotom gospodarczym, nie mogącym zaoferować realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia w całości poprzez niedopuszczenie możliwości składania ofert częściowych. Wpłynęło to bezpośrednio na ograniczenie możliwości wzięcia udziału w przetargu większej liczbie oferentów.
W związku z powyższym Spółka planuje skorygować zapisy Zapytania ofertowego oraz opublikować je ponownie.
Ponadto zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego „Dodatkowe warunki” punkt 2 „Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Zapytania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny” spółka ma możliwość unieważnienia postępowania.
Liczba wyświetleń: 649