Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenie licencji wyłącznej na wykorzystanie technologii sterowania opartego na logice rozmytej FLC w bezzałogowych statkach powietrznych

Data publikacji: 02.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-08-2018

Numer ogłoszenia

1129193

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w sposób czytelny i przejrzysty.
2. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. W ofercie wskazać należy łączną wartość licencji netto i brutto wraz z obowiązującą stawką podatku VAT. Wartość należy podać w złotych polskich (PLN), musi ona obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia. Skutki finansowe błędnego obliczenia wartości licencji, wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na jej wartość, obciążają Wykonawcę.
4. Łączna wartość licencji określona przez Wykonawcę pozostanie stała w okresie realizacji umowy licencyjnej, będzie płatna w rozliczeniach okresowych i nie będzie podlegała zmianom.
5. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione doskładania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeśli uprawnienie takie nie wynika z informacji zawartych w KRS/CEIDG (dostępnych w ogólnopolskich bazach), do oferty należy dołączyć stosowne upoważnienie do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy.
6. Oferty należy złożyć do dnia 16.08.2018r.
7. Oferty należy składać osobiście, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub kurierem (adres: Sky Tronic Sp. z o.o., ul. Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław, biuro@skytronic.com.pl).
8. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
10. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego. Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian merytorycznych na uprzednio przygotowaną treść oferty.
11. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres co najmniej 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@skytronic.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tadeusz Gudaszewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

885 011 080

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie licencji wyłącznej, bezterminowej na wykorzystanie technologii sterowania opartego na logice rozmytej FLC w bezzałogowych statkach powietrznych na potrzeby realizacji projektu badawczo-rozwojowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest udzielenie licencji wyłącznej, bezterminowej na wykorzystanie technologii sterowania opartego na logice rozmytej FLC w bezzałogowych statkach powietrznych na potrzeby prowadzenia prac B+R w projekcie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie licencji wyłącznej, bezterminowej na wykorzystanie technologii sterowania opartego na logice rozmytej FLC w bezzałogowych statkach powietrznych na potrzeby realizacji projektu „Identyfikacja przestrzeni 3D za pomocą bezzałogowego statku powietrznego i budowa wirtualnej struktury w wydajnej reprezentacji w postaci drzew ósemkowych”.

Kod CPV

48131000-5

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania dla wsparcia naziemnego dla lotnictwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Umowa licencyjna zostanie podpisana na okres realizacji projektu (24 miesiące) - począwszy od 1 września 2018 r. do zakończenia realizacji projektu, tj. do 31.08.2020 r. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji projektu w wyniku decyzji Instytucji zawierającej z Zamawiającym umowę o dofinansowanie projektu. W zawartej umowie licencyjnej Strony ustalą okresy rozliczeniowe, w których dokonywane będą opłaty licencyjne.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) są jedynymi uprawnionymi do technologii, do której mają wszystkie prawa własności intelektualnej, a prawa dotyczące technologii nie są obciążone żadnymi prawami i roszczeniami wobec osób trzecich,
b) posiadają dokumentację rozwiązań stanowiących technologię, w której skład wchodzą: opisy wraz z zastrzeżeniami i ewentualnymi rysunkami, jak również wszystkie posiadane przez Licencjodawcę w chwili zawarcia umowy licencyjnej informacje i doświadczenia techniczne potrzebne do korzystania z technologii, w tym wyniki badań i prób, obliczenia i schematy i inną dokumentację techniczną, jak również wykaz twórców wraz z ich wkładem w powstanie technologii,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne,
d) zagwarantują niezmienną opłatę licencyjną za udzielenie licencji przez cały okres realizacji zamówienia,
e) zagwarantują możliwość nabycia praw własności do technologii przez Zamawiającego w dowolnym okresie realizacji zamówienia,
f) zagwarantują przeniesienie praw majątkowych do technologii na Zamawiającego po całkowitej spłacie łącznej wartości licencji brutto.
Powyższe warunki udziału stanowią warunki dostępowe i będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

Warunki zmiany umowy

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy licencyjnej z Zamawiającym niezwłocznie po wybraniu oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
a) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
b) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
c) wystąpienia okoliczności będących wynikiem siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
e) zmian umowy o dofinansowanie projektu, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.
f) zmian w projekcie w wyniku decyzji Instytucji zawierającej z Zamawiającym umowę o dofinansowanie projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta przygotowana według wzoru stanowiącego zał. 1 do niniejszego zapytania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: Łączna wartość licecji netto - Waga: 100 pkt.
2. Punktacja w kryterium ceny będzie przyznawana w/g formuły: C=(Cm/Cx)*100;
C – liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium łącznej wartości licencji netto;
Cm – minimalna łączna wartość licencji netto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie;
Cx – łączna wartość licencji netto rozpatrywanej oferty
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym oraz jest najkorzystniejsza, tj. otrzyma największą liczbę punktów.
4. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając ofertę dodatkową, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich powtórnej oceny.

Wykluczenia

1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a Wykonawcą polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania oferentów, którzy w toku postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SKY TRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Fabryczna 16H

53-609 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

795407401

NIP

8943084919

Tytuł projektu

Identyfikacja przestrzeni 3D za pomocą bezzałogowego statku powietrznego i budowa wirtualnej struktury w wydajnej reprezentacji w postaci drzew ósemkowych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0875/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający i Wykonawca nie doszli do porozumienia w sprawie zawarcia umowy dotyczącej udzielenia licencji wyłącznej na wykorzystanie technologii sterowania opartego na logice rozmytej FLC w bezzałogowych statkach powietrznych.
Liczba wyświetleń: 287