Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i montaż szaf metalowych do Świetlicy Środowiskowej w Żukowie i jej punktów na terenie Gminy Sławno

Data publikacji: 02.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-08-2018

Numer ogłoszenia

1128713

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Dopuszcza się złożenie oferty w sekretariacie Urzędu Gminy Sławno (pok. nr 10), ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno. Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
„Dostawa i montaż szaf metalowych do Świetlicy Środowiskowej w Żukowie i jej punktów na terenie Gminy Sławno”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 10.08.2018 r. godz. 10:00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Przemysław Przybylski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

598106716

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż szafy metalowej ze schowkiem wykonanej z blachy stalowej o grubości min. 6 mm w ilości 7 sztuk. Drzwi metalowe dwuskrzydłowe z wewnętrznymi zawiasami, wyposażone w zamek ryglowany trzy punktowy. Schowek w środku szafy umieszczony wewnątrz górnej części wyposażony w zamek z zestawem kluczy. Wyposażona w min. 3 półki z możliwością dostosowania ich położenia wewnątrz szafy. Udźwig półki min 40 kg. Malowana proszkowo posiadająca atest Państwowego Zakładu Higieny. Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 90 cm, wysokość 185 cm, głębokość 45 cm.
Kolorystyka szaf metalowych do uzgodnienia po podpisaniu umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
Adresy placówek do których należy dostarczyć i zamontować szafy
• Tychowo 23a, 76-100 Sławno – sztuk 2
• Łętowo 40, 76-100 Sławno – sztuk 1
• Noskowo 40b, 76-100 Sławno – sztuk 1
• Boleszewo 17A, 76-100 Sławno - sztuk 1
• Kwasowo 1c, 76-100 Sławno - sztuk 1
• Warszkowo ul. Słupska 32, 76-100 Sławno - sztuk 1

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: sławieński Miejscowość: Sławno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia wyposażenie świetlic środowiskowych Gminy Sławno w szafy metalowe

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż szafy metalowej ze schowkiem wykonanej z blachy stalowej o grubości min. 6 mm w ilości 7 sztuk. Drzwi metalowe dwuskrzydłowe z wewnętrznymi zawiasami, wyposażone w zamek ryglowany trzy punktowy. Schowek w środku szafy umieszczony wewnątrz górnej części wyposażony w zamek z zestawem kluczy. Wyposażona w min. 3 półki z możliwością dostosowania ich położenia wewnątrz szafy. Udźwig półki min 40 kg. Malowana proszkowo
posiadająca atest Państwowego Zakładu Higieny. Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 90 cm, wysokość 185 cm, głębokość 45 cm.
Kolorystyka szaf metalowych do uzgodnienia po podpisaniu umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
Adresy placówek do których należy dostarczyć i zamontować szafy
• Tychowo 23a, 76-100 Sławno – sztuk 2
• Łętowo 40, 76-100 Sławno – sztuk 1
• Noskowo 40b, 76-100 Sławno – sztuk 1
• Boleszewo 17A, 76-100 Sławno - sztuk 1
• Kwasowo 1c, 76-100 Sławno - sztuk 1
• Warszkowo ul. Słupska 32, 76-100 Sławno - sztuk 1

Kod CPV

39100000-3

Nazwa kodu CPV

Meble

Harmonogram realizacji zamówienia

a) termin rozpoczęcia – dzień podpisania umowy,
b) termin zakończenia – do 14 dni od dnia zawarcia umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie
w następujących sytuacjach:
1) wprowadzanie istotnych zmian do przedmiotu zamówienia spowodowanych uwarunkowaniami formalno – prawnymi lub technicznymi, bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
2) zmniejszenia zakresu realizacji dostaw, w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności powodującej że:
a) wykonanie części przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub
b) wykonanie części przedmiotu zamówienia nie jest możliwe, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy;
3) zmiany kwoty i terminu wykonania umowy, w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany, na podstawie której Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu o którym mowa w umowie,
c) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie wynikające
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
d) wyrażenia zgody przez Zamawiającego na skrócenia terminu realizacji;
4) w zakresie zmiany wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji dostaw, zmiany stawki obowiązującego podatku od towarów i usług (VAT),
5) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia,
6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.
3. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania umowy
i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę – w takim przypadku koszty dodatkowe związane takimi zmianami ponosi Wykonawca.
4. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz oferty
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Ocena oferty

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wykonawca powinien dokonać wyceny wszystkich elementów związanych
z przedmiotem zamówienia opisanym w zapytaniu ofertowym z uwzględnieniem wszelkich kosztów, opłat i podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz
z podatkiem VAT.
2. Ceny w ofercie muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku.
3. Ceny w ofercie muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany wynagrodzenia w okresie trwania umowy.
VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
1. Maksymalna liczba punktów w danym kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.
2. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.
3. Przyznawanie liczby punków poszczególnym ofertom będzie się odbywać wg następujących zasad:

a) Cena oferty.
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa – podana w Formularzu oferty (stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

najniższa cena brutto spośród złożonych ofert
liczba punktów = ------------------------------------------------------------ x 100 pkt.
cena brutto oferty ocenianej

4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów
w wyniku oceny oferty.
5. Szczegółowe badanie i ocena ofert odbędzie się w części niejawnej.
6. Komisja sprawdzi czy oferta spełnia warunki i wymogi zapytania ofertowego.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
8. Na podstawie kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie oceniał każdą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i wybierze ofertę najkorzystniejszą.
9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli
1) Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego i załączników
2) Złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia
4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu
6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki
7) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
10. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę Wykonawcy, którego ofertę wybrano, jego siedzibę i cenę oferty.
11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, do unieważnienia postępowania.

Wykluczenia

Wykluczenia
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, o których mowa w 24 ust 1, art. 24 ust. 2 oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. Nr 1579 ze zm.)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA SŁAWNO

Adres

Marii Curie-Skłodowskiej 9

76-100 Sławno

zachodniopomorskie , sławieński

Numer telefonu

59 810 67 10

Fax

59 810 67 00

NIP

4990523666

Tytuł projektu

SŁAWIEŃSKIE ŚWIETLICOWO

Numer projektu

RPZP.07.06.00-32-K105/17-00
Liczba wyświetleń: 174