Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do oddziału wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Brennej

Data publikacji: 10.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-07-2018

Numer ogłoszenia

1124177

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę, ważną 30 dni, należy złożyć w terminie do dnia 19.07.2018 r. godz. 10:30, w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
a) osobiście lub za pośrednictwem posłańca,
b) za pośrednictwem operatora pocztowego.
5.2 W przypadku oferty przesłanej za pośrednictwem operatora pocztowego winna ona wpłynąć do Zamawiającego we wskazanym wyżej terminie. Oferta, która zostanie doręczona po wskazanym terminie, zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy, bez dokonywania jej oceny przez Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Barbara Stec - Czyż

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

338536397

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1.1 Zamówienie obejmuje dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Brennej w ramach projektu pt.: „Dobry start w edukację!” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie: 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT, tj. wyposażenie do sali, instrumenty muzyczne, artykuły plastyczne, pomoce dydaktyczne, zabawki i gry edukacyjne, wyposażenie na plac zabaw.
1.2 Zamówienie zostało podzielone na 7 części, tj.:
- Część I – wyposażenie do sali
- Część II – instrumenty muzyczne
- Część III – artykuły plastyczne
- Część IV – pomoce dydaktyczne – duża motoryka
- Część V – zabawki i gry edukacyjne
- Część VI – pomoce dydaktyczne – stymulowanie rozwoju mowy i percepcji słuchowej
- Część VII – wyposażenie na plac zabaw
1.3 Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część, na wybranych kilka części lub wszystkie części zamówienia.
1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzach cenowych stanowiących kolejno załączniki od nr 3a do nr 3g do instrukcji konkursowej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: cieszyński Miejscowość: Brenna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Brennej w ramach projektu pt.: „Dobry start w edukację!” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie: 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT, tj. wyposażenie do sali, instrumenty muzyczne, artykuły plastyczne, pomoce dydaktyczne, zabawki i gry edukacyjne, wyposażenie na plac zabaw.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie zostało podzielone na 7 części, tj.:
- Część I – wyposażenie do sali
- Część II – instrumenty muzyczne
- Część III – artykuły plastyczne
- Część IV – pomoce dydaktyczne – duża motoryka
- Część V – zabawki i gry edukacyjne
- Część VI – pomoce dydaktyczne – stymulowanie rozwoju mowy i percepcji słuchowej
- Część VII – wyposażenie na plac zabaw
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzach cenowych stanowiących kolejno załączniki od nr 3a do nr 3g do instrukcji konkursowej.

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z wymaganiami opisanymi w instrukcji konkursowej i ogłoszeniu o zamówieniu w sprawie terminu realizacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Sytuacja finansowa – w celu terminowego wykonania zadania Wykonawca musi posiadać lub mieć dostęp do środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż cena oferty.

Dodatkowe warunki

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz.1579 z poźn. zm.).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tzn. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Niespełnienie ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty, w następujących przypadkach:
1) zmiana będąca skutkiem działań organów państwowych polegająca na zmianie obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzeniu nowego podatku - w takim przypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto Wykonawcy zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
2) gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm, Zamawiający dopuszcza zmianę podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum, pod warunkiem że nowy podmiot przystępujący do konsorcjum lub podmioty pozostałe po ustąpieniu jednego z konsorcjantów, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy.
3) gdy Wykonawcą są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, Zamawiający dopuszcza zmianę wspólnika spółki cywilnej, pod warunkiem że nowy wspólnik lub wspólnicy pozostali w spółce po ustąpieniu jednego ze wspólników, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy;
4) dopuszcza się zmianę terminu przewidzianego na zakończenie dostawy, w następujących okolicznościach:
- wystąpienie okoliczności będących następstwem siły wyższej uznanych przez Zamawiającego; przez wystąpienie zdarzeń siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez Zamawiającego;
Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania w/w okoliczności.
5) gdy nastąpią zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy – w takim przypadku zmiana umowy polegać będzie na dostosowaniu jej treści do obowiązujących przepisów prawa.
6) w przypadku zmiany podwykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty – załącznik 1a do 1a do instrukcji – w zależności od części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę.
2. Formularz cenowy – załącznik od nr 3a do nr 3g do instrukcji – w zależności od części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę, a w przypadku stosowania materiałów/ wyrobów/urządzeń równoważnych do wskazanych w formularzu cenowym – Wykaz dotyczący rozwiązań równoważnych – załącznik nr 4 do instrukcji wraz z wymaganymi dokumentami.
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione, bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę [dotyczy również spółki cywilnej].
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej potwierdzający, że profil działania wykonawcy odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej.
5. Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy - załącznik 2.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena - 70 %
Termin wykonania zamówienia - 20%
Kara umowna - 10%
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert został określony w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w instrukcji konkursowej, które zostały załączone do niniejszego dokumentu.

Wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz.1579 z poźn. zm.).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tzn. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Niespełnienie ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA BRENNA

Adres

Wyzwolenia 77

43-438 Brenna

śląskie , cieszyński

Numer telefonu

+48338536222

Fax

+48338536370

NIP

5482432567

Tytuł projektu

Dobry start w edukację!

Numer projektu

RPSL.11.01.02-24-0711/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Do realizacji zamówienia zostały wybrane niżej wymienioe oferty:

a) Część I – wyposażenie sali
Nazwa i adres wykonawcy: GRUPA INVEST Sp. z o.o., ul. Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk.
data wpłynięcia oferty: 18.07.2018 r., cena - 23870,00
b) Część III – artykuły plastyczne
Nazwa i adres wykonawcy: SIGNUM Piotr Olchawa, ul. Beskidzka 10, 25-565 Kielce.
data wpłynięcia oferty: 17.07.2018 r., cena - 3.312,14
c) Część IV – pomoce dydaktyczne – duża motoryka
Nazwa i adres wykonawcy: KAL – SPORT Hurtownia Sportowa, Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów.
data wpłynięcia oferty: 18.07.2018 r., cena - 11.558,06
d) Część V – zabawki i gry edukacyjne
Nazwa i adres wykonawcy: VICTORES Prawo i Zamówienia Publiczne Kamil Kwiatosiński, Skrzynno 102, 98-311 Ostrówek.
data wpłynięcia oferty: 18.07.2018 r., cena - 7.749,00
e) Część VI – pomoce dydaktyczne – stymulowanie rozwoju mowy i percepcji słuchowej
Nazwa i adres wykonawcy: VICTORES Prawo i Zamówienia Publiczne Kamil Kwiatosiński, Skrzynno 102, 98-311 Ostrówek.
data wpłynięcia oferty: 18.07.2018 r., cena - 4.635,45
f) Część VII – wyposażenie na plac zabaw
Nazwa i adres wykonawcy: VICTORES Prawo i Zamówienia Publiczne Kamil Kwiatosiński, Skrzynno 102, 98-311 Ostrówek.
data wpłynięcia oferty: 18.07.2018 r., cena - 9.151,20

2. Unieważnienie postępowania w Części II – instrumenty muzyczne

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zgodnie z zapisami pkt. 10.6.1. lit. a) instrukcji konkursowej Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego wpłynęły oferty na Część II zamówienia, ale wszystkie zostały odrzucone.
Wobec powyższego na podstawie pkt. 10.6.1. lit. a) instrukcji konkursowej Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w Części II – instrumenty muzyczne, z uwagi na brak ofert niepodlegających odrzuceniu.
Liczba wyświetleń: 365