Strona główna
Logo unii europejskiej

3/NK/7.1.3/2018 Wsparcie osób niepełnosprawnych w postaci uwzględnienia tutora, tłumacza języka migowego na szkoleniach zawodowych

Data publikacji: 06.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-07-2018

Numer ogłoszenia

1123703

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dodano załączniki do zapytania ofertowego (06.07.2018).
Korekta merytoryczna w punktacji za doświadczenie: 10 pkt – za doświadczenie POWYŻEJ 2,5 roku lub 400h do 4 lat lub 600h (10.07)

Miejsce i sposób składania ofert

6. Miejsce i sposób składania ofert:
a. ofertę należy złożyć w języku polskim, pisemnie, na załączonych formularzach;
b. ofertę można dostarczyć: kurierem, osobiście do siedziby Zamawiającego, Plac Kaszubski 8/201,
81-350 Gdynia, w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00 lub wysłać operatorem pocztowym - decyduje data wpływu przesyłki do siedziby Zamawiającego;
c. ofertę należy złożyć nie później niż do końca dnia 13.07.2018 r. – oferty, które wpłyną do siedziby firmy po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę. Decyduje data wpływu listu do siedziby Zamawiającego;
d. Wykonawcy złożą dokumenty w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta
w sprawie: 3/NK/7.1.3/2018”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505 444 195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wsparcie osób niepełnosprawnych w postaci uwzględnienia tutora, tłumacza języka migowego na szkoleniach zawodowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wsparcie osób niepełnosprawnych, w tym osób z niepełnosprawnością słuchu, podczas realizacji szkoleń komputerowych.

Przedmiot zamówienia

Zamawiający realizuje komputerowe szkolenia zawodowe dla łącznie 100 UP (10 grup po 10 osób, łącznie 1200h szkoleń zawodowych w projekcie). Osobom niepełnosprawnym, które będą brały udział w projekcie Zamawiający musi zapewnić wsparcie tutora, natomiast dla grup szkoleniowych z osobami z niepełnosprawnością słuchu – wsparcie tutora-tłumacza języka migowego:
• Tutor - zapewni wsparcie asystenckie, a także indywidualne konsultacje, wyjaśni uczestnikom trudne zagadnienia itp. Tutoring umożliwić ma UP maksymalne wykorzystanie ich potencjału oraz samodzielność w rozwijaniu się i kształceniu. Z relacji z tutorem uczestnik szkolenia powinien wynieść doświadczenie z zakresu planowania i kształtowania ścieżki swojego rozwoju w zawodzie. Tutor ma wzmacniać oddziaływanie na UP w celu zwiększenia efektów procesu szkoleniowego, przełamania osobistych barier, zyskania pewności w nowym zawodzie, świadomości własnych umiejętności.
Obecność tutora na szkoleniach gwarantować będzie przekaz indywidualny, uzupełnienie i wzmocnienie oddziaływania szkoleniowca, stosowanie języka łatwego.
• Tutor-Tłumacz języka migowego – realizuje zadania tutora (opisane wyżej) oraz zapewnia bieżące tłumaczenie na język migowy treści szkolenia podczas całego okresu jego trwania. Tutor-tłumacz pomóc ma niepełnosprawnym UP w zgłaszanych przez nich sprawach i wpłynąć na redukcję napotykanych barier wynikających z indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnością słuchu.

STANDARDY SZKOLEŃ: szkolenie dla jednej grupy trwa 120h; grupy szkoleniowe liczyły będą średnio 10 osób; sale z indywidualnym dostępem do komputera; materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej; praca indywidualna, wykład interaktywny, dyskusja moderowana, praca w podgrupach, study case; obiad i serwis kawowy dla uczestników; egzamin pisemny (3h zegarowe); propagowanie równości szans kobiet i mężczyzn; niedyskryminacja.

Kod CPV

85311200-4

Nazwa kodu CPV

Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI: na bieżąco, do końca lutego 2019 r. lub do przeszkolenia 10 grup szkoleniowych, w godzinach i terminach dopasowanych do potrzeb UP. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 60 dni o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

2. Doświadczenie zawodowe:
a) Tutor powinien posiadać:
• doświadczenie zawodowe w prowadzeniu komputerowych szkoleń zawodowych w wymiarze min. 2 lat lub 300h przeprowadzonych szkoleń (udokumentowane referencjami);
• wiedzę niezbędną do prowadzenia szkoleń z tematyki uwzględnionej w projekcie potwierdzoną dyplomami, certyfikatami;
• wykształcenie wyższe.
b) Tutor-Tłumacz języka migowego powinien posiadać:
• doświadczenie i kompetencje tutora;
• doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami min. 2 lata lub 300h (potwierdzone minimum 1 dokumentem);
• znajomość specyfiki pracy z osobami z niepełnosprawnościami słuchu;
• zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający znajomość języka migowego SJM i/lub PJM.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opisane w dokumencie "Zapytanie ofertowe"

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opisane w dokumencie "Zapytanie ofertowe"

Dodatkowe warunki

Opisane w dokumencie "Zapytanie ofertowe"

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty (stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
b. Wykaz osób zawierający informacje o doświadczeniu niezbędnym w projekcie/referencje (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego);
c. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego);
d. Istotne postanowienia umowy (stanowiąca Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego);
e. CV tutora, tutora-tłumacza zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych i referencje (według wzoru z Załącznika nr 5 do Zapytania ofertowego – oferta powinna zawierać CV każdej zgłaszanej osoby);
f. potwierdzenie wpłaty wadium.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania. Zamawiający nie będzie zliczał punktów w przypadku otrzymania tylko jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

1. Cena (C) = 60%. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto uwzględniającą wszystkie elementy przedmiotu zamówienia otrzyma 60 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 100 pkt. x 60%,
gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert,
Co = cena badanej oferty.

2. Dostępność usług Wykonawcy (U) = 20%. Wykonawca powinien oświadczyć w ofercie, iż gwarantuje dostępność swoich usług, przy czym dostępność usług oznacza, że w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na usługę, rozpocznie realizację wsparcia (dotyczy okresu realizacji projektu).”
W przypadku, gdy Wykonawca da gwarancję większej dostępności, czyli krótszy niż 14 dni termin na rozpoczęcie realizacji wsparcia, wówczas jego oferta otrzyma dodatkowe punkty w ocenie. Sposób przyznawania punktów:
0 pkt – za zadeklarowanie dostępności 14 dni
5 pkt – za zadeklarowanie dostępności 10-13 dni
10 pkt – za zadeklarowanie dostępności 6-9 dni
15 pkt – za zadeklarowanie dostępności 2-5 dni
20 pkt – za zadeklarowanie dostępności 0-1 dnia

Wykonawca powinien oświadczyć, że gwarantuje dostępność swoich usług w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Tym samym maksymalna liczba dni, po której Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi nie może być większa niż 14.

3. Doświadczenie (D) = 20%. Premiowane jest doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Sposób przyznawania punktów:
1 pkt – za doświadczenie od 2 lat lub 300h do 2,5 roku lub 400 godzin
10 pkt – za doświadczenie powyżej 2,5 roku lub 400h do 4 lat lub 600h
20 pkt – za doświadczenie powyżej 4 lat lub 600h

Łącznie badana Oferta otrzyma punkty według następującego wzoru:
SP = C + U + D
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny oferty,
U – liczba punktów uzyskanych w kryterium Dostępność usług Wykonawcy.
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium Doświadczenie.

Maksymalna liczba punktów za wszystkie kryteria: 100

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ

Adres

Armii Krajowej 14/9

81-382 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

505444913

Fax

586206496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

Nowe kwalifikacje Twoją szansą na rynku pracy

Numer projektu

RPSL.07.01.03-24-04E8/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SeeeMeee Sp. z o.o.
ul. Śniegowa 11a
40-316 Katowice
data wpłynięcia: 12.07.2018
cena: 84 000,00 PLN
Liczba wyświetleń: 257