Strona główna
Logo unii europejskiej

2/NK/7.1.3/2018 Świadczenie na terenie Katowic usług cateringowych dla 100 Uczestników Projektu.

Data publikacji: 05.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-07-2018

Numer ogłoszenia

1123407

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Rozszerzono opis Klauzul społecznych wymaganych do zastosowania przy realizacji zamówienia + korekta punktacji za doświadczenie Wykonawcy (06.07.2018).

Miejsce i sposób składania ofert

Termin i sposób składania ofert:
a) ofertę należy złożyć pisemnie na załączonych formularzach;
b) ofertę można dostarczyć: kurierem, operatorem pocztowym lub osobiście do biura Zamawiającego, Plac Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia, w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00;
c) ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego nie później niż do końca dnia 12.07.2018 r. – oferty, które w tym czasie nie wpłyną do biura firmy nie będą brane pod uwagę;
d) dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta dot.: 2/NK/7.1.3/2018”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 505 444 195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług cateringowych obejmujących zorganizowanie
i dostarczenie obiadu oraz serwisu kawowego dla 100 Uczestników Projektu „Nowe kwalifikacje Twoją szansą na rynku pracy”, w ilości nie większej niż 1500 osobodni szkoleniowych (15 dni szkolenia/grupę x średnio 10 osób w grupie, łącznie 10 grup w projekcie).
2. Zamówienie będzie realizowane na terenie Katowic, od dnia 16.07.2018 r. do 28.02.2019 r. lub do zrealizowania wszystkich grup szkoleniowych.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przygotowania usługi cateringowej usługodawcom lokalnym.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja usług cateringowych obejmujących zorganizowanie i dostarczenie obiadu oraz serwisu kawowego dla 100 Uczestników Projektu „Nowe kwalifikacje Twoją szansą na rynku pracy”, w ilości nie większej niż 1500 osobodni szkoleniowych (15 dni szkolenia/grupę x średnio 10 osób w grupie, łącznie 10 grup w projekcie).

Przedmiot zamówienia

Realizacja usług cateringowych obejmujących zorganizowanie i dostarczenie obiadu oraz serwisu kawowego dla 100 Uczestników Projektu „Nowe kwalifikacje Twoją szansą na rynku pracy”, w ilości nie większej niż 1500 osobodni szkoleniowych (15 dni szkolenia/grupę x średnio 10 osób w grupie, łącznie 10 grup w projekcie).
Usługa cateringu obejmująca obiady wraz z przerwami kawowymi powinna spełniać następujące wymagania:
a. Obiad powinien składać się z:
 porcji mięsa lub ryby o gramaturze nie mniejszej niż 180 g, dodatków np. ziemniaki, ryż, makaron o gramaturze nie mniejszej niż 220 g lub porcji jarskiej o gramaturze nie mniejszej niż 400 g oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 150 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 550 g),
 obiad musi być wyporcjowany dla każdego Uczestnika i podany na ciepło, w pojemniku termoizolacyjnym, z kompletem sztućców jednorazowych i serwetkami. W sytuacji,
o której mowa w pkt. 3 obiad musi być podany na zastawie stołowej,
 dostarczane posiłki powinny być należytej jakości i być przydatne do spożycia zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie normami,
 dostarczane posiłki powinny być gorące i estetycznie podane, przygotowywane zgodnie
z przepisami prawa w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia - t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.),
b. w ramach przerwy kawowej należy zapewnić dla każdego uczestnika na każdy dzień, co najmniej:
 kawę rozpuszczalną oraz kawę naturalną – bez ograniczeń,
 herbatę (do wyboru czarną, zieloną i owocową) – bez ograniczeń,
 wodę mineralną gazowaną/niegazowaną 0,5 l na osobę,
 soki owocowe 0,25 l na osobę,
 dodatków typu śmietanka lub mleko do kawy oraz świeżej cytryny w plasterkach, sypkiego cukru białego (pakowanego lub w cukiernicach) - bez ograniczeń,
 kruche ciasteczka, słone przekąski (np. paluszki) – uzupełniane na bieżąco,
 ponadto Wykonawca musi zapewnić termosy z gorącą wodą do przygotowania kawy
i herbaty lub czajnik elektryczny,
Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia własnych naczyń (w tym jednorazowych kubków termoizolacyjnych, talerzyków, itp.), sztućców i wszystkich pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej realizacji danej usługi cateringu, jak również uprzątnięcia każdorazowo pomieszczenia ze wszystkich nieczystości (m.in. naczyń jednorazowych, pojemników termoizolacyjnych, itp.) po zakończeniu szkolenia.

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane na terenie Katowic, od dnia 16.07.2018 r. do 28.02.2019 r. lub do zrealizowania wszystkich grup szkoleniowych. Szczegółowy harmonogram dostarczania cateringu Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy na bieżąco, minimum 3 dni przed rozpoczęciem każdego z kursów.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opisane w dokumencie "Zapytanie ofertowe"

Wiedza i doświadczenie

Opisane w dokumencie "Zapytanie ofertowe"

Potencjał techniczny

Opisane w dokumencie "Zapytanie ofertowe"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opisane w dokumencie "Zapytanie ofertowe"

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opisane w dokumencie "Zapytanie ofertowe"

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający łącznie warunki określone poniżej (niespełnienie warunków spowoduje wykluczenie z postępowania):
1. Spełnią wymagania określone w kryterium „Klauzule społeczne”, a więc zatrudniają na umowę o pracę minimum 1 osobę w szczególnej sytuacji na rynku pracy – weryfikowane na podstawie załącznika nr 2.
2. Przyjmą do wiadomości i zaakceptują istotne postanowienia umowy – weryfikowane na podstawie podpisanego załącznika nr 4.
3. Wniosą w pieniądzu wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100) na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy (Alior Bank 54 2490 0005 0000 4500 9692 3843). Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie wpłaty wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmawia lub uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym lub też nie przedłoży wymaganych procedurą dokumentów i oświadczeń – bez względu na to, czy jest to zawinione czy też niezawinione przez Wykonawcę.
4. W wyznaczonym terminie dostarczą kompletną ofertę, zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym.
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a. Wykonawcę powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie załącznika nr 1 „Formularz oferty” zawierającego oświadczenie Wykonawcy o braku ww. powiązań.
b. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnionemu w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 „Formularz oferty”;
c. Wykonawcę znajdującego się w sytuacji ekonomicznej i finansowej uniemożliwiającej prawidłowe wykonanie zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia załącznika
nr 1 „Formularz oferty”.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty wraz z oświadczeniami (stanowiący załącznik nr 1);
b. Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznych (stanowiące załącznik nr 2);
c. Wykaz doświadczenia Wykonawcy (stanowiący załącznik nr 3);
d. Istotne postanowienia umowy (stanowiące załącznik nr 4);
e. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
f. Potwierdzenie wpłaty wadium.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania. Zamawiający nie będzie zliczał punktów w przypadku otrzymania tylko jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

1. Cena (C) – 60%. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za 1 osobodzień (obiady oraz przerwy kawowe) otrzyma max. 60 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 60,
gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert,
Co = cena badanej oferty.

2 „Klauzule społeczne”* (K) – 30%.
Spełnienie klauzuli społecznej oznacza, że wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu zamówienia zostanie zatrudniona/zaangażowana co najmniej 1 osoba: niepełnosprawna lub bezrobotna do 25 roku życia lub osoba bezrobotna długotrwale zgodnie z wymogami określonymi w poniżej „*KLAUZULE SPOŁECZNE”. W przypadku nie spełnienia tego kryterium, oferta uznana zostanie za wykluczoną z postępowania.
Ponadto, zostaną przyznane dodatkowe punkty za kryterium „Klauzule społeczne” jeżeli Wykonawca zatrudnia/zatrudni na umowę o pracę osoby niepełnosprawne/bezrobotne – określone w niniejszym zapytaniu. Weryfikacja nastąpi na podstawie Oświadczenia o spełnieniu klauzuli społecznej (załącznik nr 2), wg założenia:
Liczba ON/bezrobotnych: Liczba punktów:
0 wykluczenie z udziału w postępowaniu
1-3 5
4-6 10
7-9 15
10-13 20
14-16 25
Powyżej 17 30

3. Doświadczenie (D) – 10%. Wykonawca, który dysponuje odpowiednim doświadczeniem (związanym z przedmiotem zamówienia) otrzyma dodatkowe punkty za wykazanie (na podstawie zestawienia z załącznika nr 3), iż nie wcześniej niż w ciągu ostatnich dwóch lat licząc od dnia upływu składania ofert, wykonał co najmniej 2 usługi dostawy cateringu na kwotę co najmniej 10 000,00 zł:
Liczba usług: Liczba punktów:
3 5
4 i więcej 10

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.
Ogólna ilość punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru: SP = C + D + K
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny,
K – liczba punktów uzyskanych w kryterium Klauzule społeczne,
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium Doświadczenie.

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

*KLAUZULE SPOŁECZNE
Zapytanie skierowane jest wyłącznie do Wykonawców, których działalność obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, tzn.:
1. Zamawiający wymaga aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu zamówienia zaangażowana była co najmniej 1 osoba: niepełnosprawna w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) lub osoba bezrobotna do 25 roku życia lub osoba bezrobotna długotrwale (przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, nie wliczając w to stażu i przygotowania zawodowego dorosłych).
2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do:
a) zapewnienia czynnego udziału przy realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej/bezrobotnej do 25 roku życia/bezrobotnej długotrwale (zatrudnionej na podstawie umowy o pracę,
b) przedłożenia Zamawiającemu (w terminie do 7 dni od daty rozpoczęcia realizacji usługi) kserokopii (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) dokumentów poświadczających fakt zatrudniania:
 orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób niepełnosprawnych),
 umowę o pracę wraz z zakresem obowiązków oraz
 oświadczenia dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę zatrudnioną w ramach klauzuli społecznej. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi, nie może brać udziału przy realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji poświadczającej zatrudnianie osoby, o której mowa pkt 1 oraz pkt 2 (umowy o pracę, zakresu obowiązków, orzeczenia o niepełnosprawności – jeżeli dotyczy) wraz z: dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz imienną ewidencją czasu pracy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia w każdym momencie jego realizacji. Kontrola może być przeprowadzana bez wcześniejszego powiadamiania Wykonawcy o zamiarze jej przeprowadzenia, w miejscach realizacji przedmiotu zamówienia i ma na celu weryfikację rzeczywistych warunków jego wykonywania,
w szczególności weryfikację udziału w realizacji przedmiotu zamówienia osób niepełnosprawnych/bezrobotnych wskazanych przez Wykonawcę.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ

Adres

Armii Krajowej 14/9

81-382 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

505444913

Fax

586206496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

Nowe kwalifikacje Twoją szansą na rynku pracy

Numer projektu

RPSL.07.01.03-24-04E8/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Fundacja Zobacz Mnie
40-316 Katowice, ul. Śniegowa 11a
data wpłynięcia: 10.07.2018
cena: 52 500,00 PLN
Liczba wyświetleń: 279