Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie doradztwa psychologicznego dla Uczestników projektu

Data publikacji: 04.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-07-2018

Numer ogłoszenia

1122984

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty powinny zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres biura Zamawiającego:
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
ul. Lwowska 57,
22-400 Zamość
do dnia 13.07.2018 roku do godz.13.00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Stopa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

846775639

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Oferenta w celu przeprowadzenia doradztwa psychologicznego dla Uczestników projektu „Aktywność –droga do włączenia społecznego” współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Zamość Miejscowość: Zamość

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem doradztwa psychologicznego jest przywróceniem i wzmocnieniem zaradności i samodzielności życiowej, zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie kształtowania własnej sytuacji życiowej

Przedmiot zamówienia

Usługa doradztwa psychologicznego obejmuje:
- opracowanie dokumentacji dokumentującej realizację usługi we współpracy z Zamawiającym
- opracowanie szczegółowego harmonogramu spotkań ze wskazanymi przez Zamawiającego Uczestnikami projektu
- sporządzenie diagnozy psychologicznej w zakresie kompetencji społecznych
- sporządzenie programu wsparcia indywidualnego
- prowadzenie indywidualnego wsparcia zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.
- prowadzenie pracy związanej z przywróceniem i wzmocnieniem zaradności i samodzielności życiowej,
- motywowanie do zmiany sytuacji zawodowej
Liczba godzin, gdzie jedna godzina liczy 60 minut:
5 h x 40 uczestników = 200 godzin.
Zakładana liczba osób do objęcia wsparciem - 40.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby uczestników i miejsca realizacji usług w zależności od przebiegu rekrutacji uczestników projektu.
Wsparcie psychologiczne realizowane będzie na terenie województwa lubelskiego, na terenie miasta Zamość.
Zamawiający zapewnia odpowiednią salę na spotkania z psychologiem.
Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość ani e-learningu.

Kod CPV

85121270-6

Nazwa kodu CPV

Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram i system realizacji wsparcia psychologicznego:
a) od lipca do września 2018 r.
b) zgodnie z czasem pracy MCPR - w dni powszednie, rozpoczęcie nie wcześniej niż o godz. 8:00, zakończenie nie później niż o godz. 16:30 (wtorek).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadają lub zapewnią kadrę, posiadającą kwalifikację i doświadczenie w tematyce, na którą składana jest oferta tj;
a) Posiadają wykształcenie wyższe psychologiczne (wykształcenie umożliwiające prowadzenie danej formy wsparcia) – ocena na podstawie kserokopii dyplomu;
b) Posiadają minimum dwuletnie doświadczenie w pracy psychologa w okresie czterech lat przed złożeniem oferty, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez min. dwuletnie doświadczenie rozumie się min. 24 miesięczne zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków zawodowych psychologa w przeciągu ostatnich 4 lat. Ocena tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedstawionych dokumentów: referencje (potwierdzające doświadczenie) lub kopia umowy o pracę/świadectwa pracy/umowy cywilnoprawnej potwierdzające spełnienie dwuletniego doświadczenia zawodowego w pracy psychologa.
c) Posiadają doświadczenie zawodowe w pracy z osobami wykluczonymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w szczególności z klientami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (co najmniej 20 godzin)
Przez doświadczenie zawodowe rozumie się zaangażowanie w realizacji wsparcia/doradztwa/terapii psychologicznej w pracy z osobami wykluczonymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Ocena tego warunku zostanie dokonana na podstawie stosownych dokumentów: referencje (potwierdzające termin doświadczenia, liczbę godzin), kopia umowy o pracę/świadectwa pracy/umowy cywilnoprawnej potwierdzające posiadanie doświadczenia zawodowego w pracy psychologa z osobami wykluczonymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w szczególności z klientami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej lub zaświadczenie od pracodawcy.

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych dokumentów według formuły spełnia - nie spełnia.
3. Niespełnienie warunków określonych przez Zamawiającego skutkuje wykluczeniem Oferenta z postępowania. Oferta Oferenta wykluczonego zostaje odrzucona.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Oferent jest zobowiązany podpisać oświadczenie - załącznik nr 2.

Warunki zmiany umowy

1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć:
a. harmonogramu realizacji umowy,
b. ostatecznej ilości godzin do zrealizowania,
c. ostatecznej ilości uczestników,
d. zwiększenia wartości zamówienia w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie – zwiększenie ilości uczestników.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji zajęć,
z przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent ma obowiązek dołączenia do oferty stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania:
• oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik
nr 1 do zapytania ofertowego);
• formularz ofertowy wraz z oświadczeniami, załącznik nr 2
• wykaz doświadczenia zawodowego poprzez zrealizowane godziny szkoleniowe przez wskazanych psychologów w okresie ostatnich czterech lat, tj. 48 miesięcy do daty upublicznienia zapytania ofertowego (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) lub zaświadczenie od pracodawcy o stażu pracy
• wydruk CEIDG lub KRS obowiązujący na dzień wystawienia oferty
tj. nie później niż na 30 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem – oryginał do wglądu przed podpisaniem umowy – dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
• potwierdzenie wpisu do RIS (za zgodność z oryginałem lub wydruk komputerowy)- – dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
• kserokopię dyplomów/certyfikatów psychologów potwierdzających posiadane wykształcenie

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
A) Doświadczenie zawodowe – 50%
B) Elastyczność czasu pracy – 40%
C) Cena – 10%
A) Doświadczenie zawodowe- waga 50 (maksymalnie 50 punktów)
Przez "doświadczenie zawodowe" rozumie się łączną liczbę godzin zegarowych zrealizowanych przez wskazanego w ofercie psychologa/psychologów z osobami wykluczonymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w szczególności z klientami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w okresie ostatnich czterech lat, tj. 48 miesięcy do daty upublicznienia zapytania ofertowego.
Oferent wypełnia tabelę: Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego: "Wykaz usług szkoleniowych...", którą dołącza do oferty.
Punkty przyznawane za kryterium "doświadczenie zawodowe" będą liczone wg następującego wzoru:
Liczba zrealizowanych godzin wsparcia z osobami wykluczonymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w szczególności z klientami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:
21-100 godzin – 10 punktów
101-500 godzin – 20 punktów
501-1000 godzin – 30 punktów
1001-1600 godzin – 40 punktów
powyżej 1600 godzin – 50 punktów

Przy ocenie kryterium "doświadczenie zawodowe" punktowani będą wskazani psycholodzy, których wykazane doświadczenie będzie przekraczało 20h wsparcia z osobami wykluczonymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w szczególności z klientami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Psychologowie z wykazanym doświadczeniem - 20h i mniej, nie spełniają kryterium odpowiedniego doświadczenia zawodowego do zakresu obejmującego przedmiot zamówienia. W takim przypadku oferta Oferenta zostanie odrzucona, jako niespełniająca powyższego kryterium. Wyjątek stanowią osoby, które pracują zawodowo w placówkach/instytucjach, na stanowisku psychologa z osobami wykluczonymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w szczególności z klientami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Doświadczenie zawodowe ww. osób będzie oceniane na podstawie zaświadczenia od pracodawcy w następujący sposób: każdy przepracowany rok u pracodawcy = 12,5 punktów w kryterium doświadczenia zawodowego.

W przypadku wskazania przez Oferenta więcej niż jednego psychologa w ramach zamówienia, który będzie mógł wykonać usługę, ogólną ilość punktów w ramach kryterium będzie stanowiła średnia arytmetyczna dotycząca doświadczenia każdego z psychologów wskazanych przez Oferenta.
B) „Elastyczność czasu pracy” waga 40 (maksymalnie 40 punktów)
Kryterium „Elastyczność czasu pracy” będzie oceniane w następujący sposób. Jeśli Oferent zaproponuje możliwość bezkosztowego odwołania zaplanowanego wsparcia psychologicznego w tym samym dniu, co zaplanowane wsparcie psychologiczne otrzyma 100% maksymalnej liczby punktów, tj. 40. Jeśli natomiast zaproponuje, w ofercie możliwość bezkosztowego odwołania zaplanowanego wsparcia psychologicznego:
1 dzień przed wsparciem psychologicznym - otrzyma 30 punktów,
2 dni przed wsparciem psychologicznym - otrzyma 20 punktów
3 dni przed wsparciem psychologicznym - otrzyma 10 punktów
4 dni przed wsparciem psychologicznym - otrzyma 0 punktów
Ze względu na fakt, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia/zmiany terminu lub odwołanie wsparcia psychologicznego na 4 dni przed pierwotnie ustaloną datą wsparcia psychologicznego Oferent nie może w ramach przedmiotowego kryterium określić terminu dłuższego. Określenie dłuższego terminu niż 4 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty.
C) „Cena (całkowity koszt wynagrodzenia)” waga 10 (maksymalnie 10 punktów)
Całkowity koszt wynagrodzenia za wykonanie 1 godziny zamówienia należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena powinna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym z uwzględnieniem kosztów przeprowadzenia zajęć.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin: CO) x 10 gdzie:
C -liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin - najniższa cena spośród ważnych ofert,
CO - cena badanej oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty.
Opis sposobu wyliczenia oceny końcowej:
OK = C + D + E
gdzie:
OK (ocena końcowa) - suma punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach Oferentom.
C - Liczba punktów przyznanych Oferentowi za kryterium „Doświadczenie zawodowe” .
D - Liczba punktów przyznanych Oferentowi za kryterium „Elastyczność czasu pracy”.
E - Liczba punktów przyznanych Oferentowi za „kryterium Cena (całkowity koszt wynagrodzenia)”
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Na podstawie przyznanych punktów zamawiający utworzy listę rankingową.
Oferent może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą liczbę punktów oraz zaproponują taką samą cenę za godzinę Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Oferentmi polegające na złożeniu dodatkowych ofert cenowych. Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną.
Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wyniku postępowania. Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie wezwany do podpisania umowy. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferentowi, a Oferentem, polegające w szczególności na:
a. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. Posiadaniu, co najmniej 10 udziałów lub akcji;
c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO ZAMOŚĆ/MIEJSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAMOŚCIU

Adres

Lwowska 57

22-400 Zamość

lubelskie , Zamość

Numer telefonu

846393374

Fax

846775640

NIP

9222697472

Tytuł projektu

Aktywność - droga do włączenia społecznego

Numer projektu

RPLU.11.01.00-06-0095/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Usługi Psychologiczne Psychoterapia Szkolenia Magdalena Radomska,
Kamień 532,
36-053 Kamień.
Data wpłynięcia oferty: 2017-07-05
Cena: 63,00 zł /godz x 200 godz = 12 600 zł
Liczba wyświetleń: 401