Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług hotelarskich, noclegowych oraz restauracyjnych, cateringowych wraz z wynajmem sali wykładowo-szkoleniowej dla uczestników/uczestniczek projektu: „Profesjonalizacja kadr instytucji rynku pracy – makroregion III” Projekt realizowany jest w Osi Priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.4 „Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy”.

Data publikacji: 30.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-07-2018

Numer ogłoszenia

1122289

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Prosimy o złożenie oferty na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania w terminie do dnia 10 lipca 2018 r. do godz. 12:00

Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:

Akademia Kultury Informacyjnej Sp. z o. o.
ul. Jagiellońska 78
03-301 Warszawa
Oferta na:
świadczenie usług hotelarskich, noclegowych oraz restauracyjnych wraz z wynajmem sali wykładowo-szkoleniowej dla uczestników/uczestniczek projektu: „Profesjonalizacja kadr instytucji rynku pracy – makroregion III”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

p. Krystyna Mech, e-mail: k.mech@aki.edu.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 22 887 45 10

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. PRZEDMIOTEM ZAPYTANIA OFERTOWEGO JEST ŚWIADCZENIE:
a) usług hotelarskich, noclegowych
b) restauracyjnych (cateringowych)
 Śniadanie
 Obiad
 Kolacja
 Przerwa kawowa
c) wynajmu sal wykładowo-szkoleniowych

2. OBSZAR REALIZACJI
a) makroregion III obejmuje województwa: warmińsko-mazurskie; podlaskie; mazowieckie; lubelskie.
3. CZAS REALIZACJI
a) usługa będzie realizowana w okresie nie wcześniej niż od 01-07-2018 roku do 30-10-2018 roku na terenie makroregionu III.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Świadczenie usług hotelarskich, noclegowych oraz restauracyjnych, cateringowych wraz z wynajmem sali wykładowo-szkoleniowej dla uczestników/uczestniczek projektu: „Profesjonalizacja kadr instytucji rynku pracy – makroregion III

Przedmiot zamówienia

1. PRZEDMIOTEM ZAPYTANIA OFERTOWEGO JEST ŚWIADCZENIE:
a) usług hotelarskich, noclegowych
Hotel o standardzie dwugwiazdkowym albo trzygwiazdkowym, wyposażony w bazę żywieniową, salę do przeprowadzenia szkoleń jak również miejsca noclegowe, hotel musi być przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
Położenie hotelu na terenie makroregionu III.
Oferent wskaże trzy hotele znajdujące się na terenie makroregionu III w których będą realizowane usługi.
Pozostałe szczegółowe wymagania zawarto w treści Zapytania ofertowego.

b) restauracyjnych (cateringowych)
 Śniadanie
 Obiad
 Kolacja
 Przerwa kawowa
c) wynajmu sal wykładowo-szkoleniowych
Pozostałe szczegółowe wymagania zawarto w treści Zapytania ofertowego.
2. OBSZAR REALIZACJI
a) makroregion III obejmuje województwa: warmińsko-mazurskie; podlaskie; mazowieckie; lubelskie.
3. CZAS REALIZACJI
a) usługa będzie realizowana w okresie nie wcześniej niż od 01-07-2018 roku do 30-10-2018 roku na terenie makroregionu III.

Ilości dni szkoleniowych i liczba osób biorących udział w szkoleniach:

1) pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ)
39 grup szkoleniowych, nie mniej niż 12 i nie więcej niż 16 osób w grupie, po 16 godzin dydaktycznych wsparcia dla każdej grupy (2 dni).

2) merytoryczni pracownicy IRP
15 grup szkoleniowych, nie mniej niż 12 i nie więcej niż 16 osób w grupie,
po 16 godzin dydaktycznych wsparcia dla każdej grupy (2 dni)

3) trenerzy dla grup szkoleniowych

Kod CPV

55000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55000000 - 0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego,
55.30.00.00-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55100000 - 1 Usługi hotelarskie,
55130000 - 0 Inne usługi hotelarskie,
55110000 - 4 Hotelarskie usługi noclegowe,
55120000 - 7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji.

Harmonogram realizacji zamówienia

CZAS REALIZACJI
a) usługa będzie realizowana w okresie nie wcześniej niż od 01-07-2018 roku do 30-10-2018 roku na terenie makroregionu III.

Ilości dni szkoleniowych i liczba osób biorących udział w szkoleniach:

1) pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ)
39 grup szkoleniowych, nie mniej niż 12 i nie więcej niż 16 osób w grupie, po 16 godzin dydaktycznych wsparcia dla każdej grupy (2 dni).

2) merytoryczni pracownicy IRP
15 grup szkoleniowych, nie mniej niż 12 i nie więcej niż 16 osób w grupie,
po 16 godzin dydaktycznych wsparcia dla każdej grupy (2 dni)

3) trenerzy dla grup szkoleniowych

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1.1. posiadają wymagane doświadczenie tj.: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie w należytym wykonaniu:
- minimum czterech kompleksowych usług polegających na świadczeniu hotelarskich usług noclegowych wraz z usługą restauracyjną i wynajmem sal szkoleniowych (każda z usługi kompleksowej), dla grupy minimum 12 osób każda o wartości każdej takiej usługi - minimum 50 000,00 zł brutto.
Weryfikacja spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie złożonego przez Oferenta wykazu usług oraz dowodów (referencje, protokoły odbioru, itp.)

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje następujące zmiany:
a) zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy ze względów organizacyjnych których nie można przewidzieć na etapie zawierania umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu nowego terminu z Oferentem,
b) zmianę terminu wykonania umowy w związku z przyczynami leżącymi po stronie Oferenta, lecz przez Oferenta niezawinionymi, po ich uznaniu przez Zamawiającego i wyrażeniu przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu wykonania,
c) zmianę terminu wykonania umowy w związku z przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, lecz przez Zamawiającego niezawinionymi,
d) zmniejszenie liczby uczestników, co może być spowodowane brakiem zgłoszeń w prowadzonym procesie rekrutacji, jak również przypadkami losowymi w szczególności choroby osoby, która zadeklarowała udział, jednak w przypadku osób zatwierdzonych do uczestnictwa, a nieobecnych Oferent nie ponosi strat wynikających z tej nieobecności lub udziału mniejszej liczby osób niż zadeklarowana.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

4. Oferta oraz oświadczenia lub dokumenty składane przez Oferenta, muszą spełniać następujące wymogi:
a) ofertę należy złożyć w formie pisemnej;
b) dokumenty składające się na ofertę, muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta lub umocowane przez te osoby do reprezentowania Oferenta na podstawie odrębnego pełnomocnictwa;
c) pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, musi być złożone w oryginale albo kopii poświadczonej notarialnie i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
5. Kompletna oferta powinna zawierać:
a) Wypełniony Formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania.
b) Wskazanie doświadczenia na Wykazie usług zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania.
c) Kopie referencji potwierdzających doświadczenie Oferenta potwierdzone za zgodność z oryginałem.
d) Dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Oferenta.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria:

a) Cena brutto za 1 godzinę wynajmu sali wykładowo-szkoleniowej – waga 10 % (maksymalna ilość punktów – 10 pkt)
b) Cena brutto za nocleg w pokoju hotelowym dla 1 osoby - waga 40% (maksymalna ilość punktów – 40 pkt)
c) Cena brutto za śniadanie dla 1 osoby - waga 5% (maksymalna ilość punktów – 5 pkt)
d) Cena brutto za obiad dla 1 osoby - waga 20 % (maksymalna ilość punktów – 20 pkt)
e) Cena brutto za kolację dla 1 osoby - waga 20% (maksymalna ilość punktów – 20 pkt)
f) Cena brutto za przerwy kawowe dla 1 osoby - waga 5% (maksymalna ilość punktów – 5 pkt)

1. Ocena ofert zostanie dokonana wg. poniższego wzoru:
P = Ps + Pn + Pś + Po+ Pk + Pp
gdzie:
P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
Ps – liczba punktów w kryterium „Cena brutto za 1 godzinę wynajmu sali wykładowo-szkoleniowej”
Pn – liczba punktów w kryterium „Cena brutto za nocleg w pokoju hotelowym dla 1 osoby”
Pś – liczba punktów w kryterium „Cena brutto za śniadanie dla 1 osoby”
Po – liczba punktów w kryterium „Cena brutto za obiad dla 1 osoby”
Pk – liczba punktów w kryterium „Cena brutto za kolację dla 1 osoby”
Pp – liczba punktów w kryterium „Cena brutto za przerwy kawowe/1 dzień dla 1 osoby”

Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na zasadach szczegółowo opisanych w Zapytaniu ofertowym.

Wykluczenia

2. Podstawy wykluczenia
a) Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z postępowania wykluczeni zostają osoby, podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta tzn.:
- Uczestniczą w spółce lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- Posiadają co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
- Pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- Pozostają z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA KULTURY INFORMACYJNEJ

Adres

03-301 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228280380

Fax

228280380

NIP

5252502229

Tytuł projektu

Profesjonalizacja kadr Instytucji Rynku Pracy - makroregion III

Numer projektu

POWR.02.04.00-00-0087/17-00
Liczba wyświetleń: 380