Strona główna
Logo unii europejskiej

1/NK/7.1.3/2018 Organizacja i przeprowadzenie komputerowych szkoleń zawodowych dla łącznie 100 Uczestników Projektu.

Data publikacji: 13.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-06-2018

Numer ogłoszenia

1118130

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

a. ofertę należy złożyć w języku polskim, pisemnie, na załączonych formularzach;
b. ofertę można dostarczyć: kurierem, osobiście do siedziby Zamawiającego, Plac Kaszubski 8/201,
81-350 Gdynia, w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00 lub wysłać operatorem pocztowym - decyduje data wpływu przesyłki do siedziby Zamawiającego;
c. ofertę należy złożyć nie później niż do godziny 12:00, dnia 21.06.2018 r. – oferty, które wpłyną do siedziby firmy po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę. Decyduje data wpływu listu do siedziby Zamawiającego;
d. Wykonawcy złożą dokumenty w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta
w sprawie: 1/NK/7.1.3/2018”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 505 444 195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Organizacja i przeprowadzenie komputerowych szkoleń zawodowych dla łącznie 100 UP (10 grup po 10 osób, łącznie 1200h szkoleń zawodowych w projekcie). Każdy Uczestnik Projektu ma możliwość udziału w jednej ścieżce szkoleniowej (z dwóch dostępnych do wyboru):
1. Grafika komputerowa (120 h)
2. Specjalista w obszarze Webmasteringu (48h) i Administrator sieci komputerowej (72h)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Uczestnikami Projektu będzie 100 osób powyżej 30 roku życia, które są bezrobotne lub bierne zawodowo, zamieszkują powiat Katowice i należą przynajmniej do jednej z poniższych kategorii:
• Osoby powyżej 50 roku życia – 19% UP;
• Kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie zw. z urodzeniem i wychowaniem dziecka) – 52% UP;
• Osoby z niepełnosprawnościami – 10 % UP;
• Osoby długotrwale bezrobotne – 49% UP.
Głównym celem projektu jest trwałe wejście na rynek pracy 100 osób z woj. śląskiego (w rozumieniu KC) pozostających bez pracy, osób bezrobotnych (85 os.) i biernych zawodowo (15 os.), w tym 52 kobiet i 48 mężczyzn, z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup powyżej 30. roku życia, poprzez zastosowanie wysokiej jakości instrumentów i usług rynku pracy w okresie 01.01.2018-30.06.2019.

Przedmiot zamówienia

Organizacja i przeprowadzenie komputerowych szkoleń zawodowych dla łącznie 100 UP (10 grup po 10 osób, łącznie 1200h szkoleń zawodowych w projekcie). Każdy Uczestnik Projektu ma możliwość udziału w jednej ścieżce szkoleniowej (z dwóch dostępnych do wyboru):

1. Grafika komputerowa (120 h)
Szkolenie zakończone egzaminem pisemnym (3h zegarowe = 1h teoria, 2h praktyka).
Ramowy program (w języku efektów uczenia się): znajomość rodzajów grafiki (rastrowa–bitmapowa, wektorowa–obiektowa), umiejętność stosowania podst. pojęć (punkt, piksel, linia, obraz rastrowy, obraz wektorowy, rozdzielczość), znajomość tematyki barwy/koloru (podstawy teorii kolorów, postrzeganie barwy, stosowanie i znaczenie barw, podział barw, dobór kolorów), umiejętność stosowania komputerowych modeli barw (RGB, CMY/CMYK, HSV, HLS), znajomość oprogramowania dla grafiki rastrowej (Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint, Paint Shop Pro, GIMP, Paint) i wektorowej (CorelDraw, Adobe Flash, Adobe Illustrator, Inkscape, Maya, 3D Studio Max, Lightwave), znajomość kategorii plików graficznych, ich kompresji i jej rodzajów, znajomość typografii (podstaw pojęcia, odmiany kroju pisma, fonty), umiejętność obsługi sprzętu wykorzystywanego w grafice komputer (komputer, monitory, drukarni, skanery), tworzenie i edycja obrazów rastrowych i wektorowych, umiejętność animowania obrazów (tworzenie animacji, przygotowywanie ich do druku, na potrzeby internetu).

2. Specjalista w obszarze Webmasteringu (48h) i Administrator sieci komputerowej (72h)
Uczestnicy na zakończenie biorą udział w 3 egzaminach, osoby z pozytywnym wynikiem walidacji otrzymują certyfikat: ECDL Start + Webediting i Microsoft Technology Associate (MTA).
Ramowy program (w języku efektów uczenia się):
• Webmastering: znajomość HTML 5/CSS 3, projektowanie grafiki i funkcje witryn internetowych, wdrażanie technologii mobilnych i interaktywnych do projektu, PHP - zagadnienia podstawowe, systemy zarządzania treścią (Joomla);
• Szkolenie 365 Windows Server Administration Fundamentals: opisy instalacji i ról serwera, usługi Active Directory, pamięci masowe, zarządzanie wydajnością serwera, konserwacja serwera;
• Szkolenie 366 Networking Fundamentals: znajomość infrastruktur i sprzętu sieciowego, protokołów i usług
STANDARDY: każda ścieżka szkoleniowa trwa 120h; grupy szkoleniowe liczyły będą średnio 10 osób; UP kierowani są na szkolenia zgodnie z Indywidualnym Planem Działania opracowanym wcześniej z doradcą zawodowym; sale z indywidualnym dostępem do komputera; materiały szkoleniowe w formie papierowej
i elektronicznej; praca indywidualna, wykład interaktywny, dyskusja moderowana, praca w podgrupach, study case; egzamin pisemny (3h zegarowe: 1h teoria, 2h zagadnienia praktyczne); zaświadczenie o odbyciu szkolenia dla wszystkich UP. Propagowanie równości szans kobiet i mężczyzn. Niedyskryminacja (wsparcie asystenta osób niepełnosprawnych, łatwy język w materiałach szkoleniowych, pomoc tutora, tłumacza języka migowego itp.).

Kod CPV

80533100-0

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia komputerowego

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI: na bieżąco, do końca lutego 2019 r. lub do przeszkolenia 10 grup szkoleniowych, w godzinach i terminach dopasowanych do potrzeb UP. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 60 dni o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne.
MIEJSCE ZAJĘĆ: Katowice, sale z indywidualnym dostępem do komputera, Internetem, rzutnik, ekran, flipchart; Uczestnicy otrzymają obiad i serwis kawowy. Sale szkoleniowe i catering zapewni Zamawiający.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Doświadczenie zawodowe:
a) Trenerzy powinni posiadać wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikat/zaświadczenie zgodne z tematyką szkolenia;
b) Doświadczenie minimum 2 lata lub 500 godzin w prowadzeniu kursów komputerowych dla osób dorosłych;
c) Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla Grupy Docelowej, tj. osób dorosłych, w szczególności w wieku 50+, osób niepełnosprawnych, kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, osób o niskich kwalifikacjach;
d) Doświadczenie w realizacji szkoleń z projektów EFS;
e) Dodatkowo posiadających kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a. Formularz oferty (stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
b. Wykaz osób zawierający informacje o doświadczeniu niezbędnym w projekcie/referencje (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego);
c. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego);
d. Istotne postanowienia umowy (stanowiąca Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego);
e. CV trenera zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych i referencje (według wzoru z Załącznika nr 5 do Zapytania ofertowego – oferta powinna zawierać CV każdego zgłaszanego trenera;
f. potwierdzenie wpłaty wadium, o którym mowa w rozdziale „Pozostałe warunki”.
2. Oferty niekompletne, przesłane w innej formie niż na wskazanym przez Zamawiającego formularzu, przesłane po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.
3. Wykonawca w odpowiedzi na zapytanie ofertowe może złożyć tylko jedną ofertę – na całość zapytania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania. Zamawiający nie będzie zliczał punktów w przypadku otrzymania tylko jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

1. Cena (C) = 60%. Wykonawca, który zaproponuje najniższą łączną cenę brutto uwzględniającą wszystkie elementy przedmiotu zamówienia otrzyma 60 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 100 pkt. x 60%,
gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert,
Co = cena badanej oferty.

2. Dostępność usług Wykonawcy (U) = 20%. Zgodnie z Rozdziałem IV. Wymagania wobec trenerów, pkt. 8 „Wykonawca powinien oświadczyć w ofercie, iż gwarantuje dostępność szkoleń komputerowych, przy czym dostępność usług oznacza, że trener w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na jego usługę, rozpocznie realizację szkolenia (dotyczy okresu realizacji projektu).”
W przypadku, gdy Wykonawca da gwarancję większej dostępności, czyli krótszy niż 14 dni termin na rozpoczęcie realizacji szkolenia, wówczas jego oferta otrzyma dodatkowe punkty w ocenie. Sposób przyznawania punktów:
0 pkt – za zadeklarowanie dostępności 14 dni
5 pkt – za zadeklarowanie dostępności 10-13 dni
10 pkt – za zadeklarowanie dostępności 6-9 dni
15 pkt – za zadeklarowanie dostępności 2-5 dni
20 pkt – za zadeklarowanie dostępności 0-1 dnia

Wykonawca powinien oświadczyć, że gwarantuje dostępność swoich usług w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Tym samym maksymalna liczba dni, po której Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi nie może być większa niż 14.

3. Program szkolenia (P) = 20%. Premiowane jest przygotowanie programów dla wyżej wymienionych szkoleń (w języku efektów uczenia się) uwzględniających udział i potrzeby osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku 50+. Wykonawca, który opracuje programy dla przedmiotowych kursów, zgodne z wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu, otrzyma dodatkowe punkty za jakość sporządzonych programów, które będą sumą ocen za program do każdej ze ścieżek szkoleniowych.

Punktacja indywidualna do programu dla danej ścieżki szkoleniowej:
0 pkt – brak programu;
1 pkt – program zawiera błędy poważne;
2 pkt – program zawiera błędy, które nie wpływają na ogólną jakość; liczba błędów jest większa niż 5;
3 pkt – program zawiera błędy, które nie wpływają na ogólną jakość; liczba błędów nie przekracza 5;
4 pkt – program nie zawiera błędów jednak jej jakość jest średnia;
5 pkt – program jest dobrej jakości,
6 pkt – program jest bardzo dobrej jakości.

Łączna suma punktów za ocenione programy: Punkty doliczane do oceny oferty:
0-2 pkt 0 pkt
3-5 pkt 5 pkt
6-8 pkt 10 pkt
9-10 pkt 15 pkt
11-12 pkt 20 pkt

Brak przesłanych programów kursów lub przesłanie programów zawierających błędy poważne będzie skutkował przyznaniem 0 (słownie: zero) punktów w tym Kryterium.

Łącznie badana Oferta otrzyma punkty według następującego wzoru:
SP = C + U + P
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny oferty,
U – liczba punktów uzyskanych w kryterium Dostępność usług Wykonawcy.
P – liczba punktów uzyskanych w kryterium Program szkolenia.

Maksymalna liczba punktów za wszystkie kryteria: 100

Wykluczenia

zgodnie z wytycznymi, z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ

Adres

Armii Krajowej 14/9

81-382 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

505444913

Fax

586206496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

Nowe kwalifikacje Twoją szansą na rynku pracy

Numer projektu

RPSL.07.01.03-24-04E8/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

FUNDACJA Zobacz Mnie, ul. Śniegowa 11A, 40-316 Katowice, 20.06.2018, cena: 180.000,00 PLN
Liczba wyświetleń: 336