Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 3/5.2/D/2018 Na skład, wydruk i dostarczenie materiałów na szkolenia realizowane w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia”

Data publikacji: 11.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-06-2018

Numer ogłoszenia

1117734

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 23.05.2018r. w formie pisemnej na adres:
Pracodawcy Zdrowia
Ul. Fabryczna 10/D2
53-609 Wrocław
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00.
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia” - zapytanie ofertowe nr 3/5.2/D/2018
Ofertę można złożyć również w formie elektronicznej (przedstawione muszą być skany podpisanych dokumentów) na adres: i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl.
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji (wraz z upoważnieniem jeśli dotyczy). Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego – Iwona Wójcik, tel. 795490877

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Wójcik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

795490877

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Skład, wydruk i dostarczenie materiałów szkoleniowych – skryptu dla Uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia”

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi drukarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Skład, wydruk i dostarczenie materiałów szkoleniowych – skryptu dla Uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia”

Cel główny jest spójny z celem szczegółowym 5.2 POWER „Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych”, poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w następstwie ukończenia szkoleń z zakresu: skutecznego zarządzania placówką medyczną, budowania wizerunku nowoczesnej placówki medycznej, prowadzenia dokumentacji medycznej pielęgniarek i położnych (po zmianie przepisów w styczniu 2015), prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej przed wprowadzeniem i po wprowadzeniu obowiązku EDM, skutecznych technik sprzedaży usług medycznych/programów lojalnościowych; budowania trwałych relacji ze świadczeniobiorcą, organizacji rejestracji i zarządzania przyjęciami pacjentów; call center, księgowość i kadry w nowoczesnej placówce medycznej. Szkolenia przyczynią się do podniesienia jakości świadczonych w podmiotach leczniczych usług oraz poprawy organizacji pracy systemu ochrony zdrowia.

Przedmiot zamówienia

Skład, wydruk i dostarczenie materiałów szkoleniowych – skryptu dla Uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia”:

Skrypt – prezentacje i ćwiczenia – max. 60 stron, wydruk jednostronny, kolor, format A4, papier kredowy 150g/m2, okładka kreda 300 g/m2, trwale spięty tj. zbindowany grzbietem metalowym, okładka: front przezroczysty, tył okładka w kolorze granatowym lub zielonym. Planowana ilość sztuk 380.

Zamawiający dostarczy Wykonawcy materiały do druku w formie pdf lub ppt lub doc

Wydrukowane materiały Wykonawca dostarczy na miejsce szkolenia, wskazane przez Zamawiającego na minimum dzień przed szkoleniem. Zamawiający wskaże Wykonawcy szczegółowe terminy oraz ilość egzemplarzy materiałów, które należy dostarczyć na dane szkolenie.

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV: 798200008 – usługi związane z drukowaniem
CPV: 79823000-9 – Usługi drukowania i dostawy
CPV: 22100000-1 – Drukowanie książki, broszur i ulotki
CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w okresie od dnia podpisania umowy do końca roku 2018r.
Zamawiający wskaże Wykonawcy szczegółowe terminy oraz ilość egzemplarzy materiałów, które należy dostarczyć w danym terminie. Terminy dostarczenia materiałów będą zgodne z terminami planowanych szkoleń wskazanymi w punkcie „Termin i miejsce wszystkich szkoleń planowanych w ramach projektu”. Materiały należy dostarczyć zawsze najpóźniej na jeden dzień przed planowanym szkoleniem.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Potencjał techniczny

A Potencjał techniczny

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia na zasadach wskazanych w zapytaniu ofertowym (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

B Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy Wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej mu na należyte zrealizowanie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

Ocena spełnienia ww. warunków stawianych Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty (które wymieniono w części XII pkt. 1-2 niniejszego zapytania), za pomocą formuły „spełnia/ nie spełnia”. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:
1) wynagrodzenia brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego tj. w przypadku obniżenia wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu umowy także w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość dostawy objętej Umową;
2) dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonywanie Umowy;
3) warunków realizacji Umowy, gdy zmiana taka jest niezbędna do prawidłowego wykonania Umowy zgodnie z jej celem wskutek nieprzewidzianej przez Strony zmiany okoliczności;
5) zmiany terminu wykonania Umowy wskutek wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego.
Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca wraz z ofertą (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) powinien przedłożyć następujące dokumenty:

1. Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia [wzór stanowi załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego]
2. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej [wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego]
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych [wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego]
4. Stosowne pełnomocnictwa (jeśli dotyczy: 1) przy składaniu oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 2) jeżeli upoważnienie osób podpisujących ofertę nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty)

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, zamówień uzupełniających, do wartości maksymalnie 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodne z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie każdej z części zamówienia, Zamawiający kierować się będzie kryterium:

a) Cena – 80 %
b) Klauzule społeczne – 20 %

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego ww. kryterium.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.
Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryteria przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ad. a) Kryterium „cena”

Ilość punktów = Cmin/Cwn x 80 pkt
Gdzie:

Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych,
Cwn – cena zaproponowana przez wykonawcę

Ad. b) kryterium „Klauzule społeczne”:

Klauzula społeczna (Ks) tj. społeczne warunki realizacji zamówienia publicznego – spełnienie klauzuli społecznej oznacza uwzględnienie aspektów społecznych przy realizacji zamówienia, tzn. wśród osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonywanie przedmiotu zamówienia zostanie zaangażowana, co najmniej 1 osoba:
a) niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
i/lub
b) bezrobotna w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Ocena wg kryterium „klauzule społeczne” dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, Oferta:
- przy realizowaniu zamówienia będą stosowane klauzule społeczne, tj. określone j.w. – 20 pkt.
- przy realizowaniu zamówienia nie będą stosowane klauzule społeczne, tj. określone j.w. – 0 pkt.

2. Suma punktów ocenianej oferty według wzoru:

W = C+ Ks
gdzie:
W – ocena końcowa
C - liczba punktów przyznana danej ofercie w ramach kryterium „cena”
Ks – liczba punktów przyznana danej ofercie w ramach kryterium „klauzule społeczne”

3. Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia na każdym jego etapie bez podawania przyczyny oraz podjęcia negocjacji w przypadku, gdy podana kwota brutto przekroczy budżet projektu przewidziany na realizację usług. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym (Liderem i Partnerem projektu) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego. Wykonawcy, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRACODAWCY ZDROWIA

Adres

Fabryczna 10/D2

53-609 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

713498063

Fax

713498063

NIP

8971698378

Tytuł projektu

Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia

Numer projektu

POWR.05.02.00-00-0045/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

NajDruk Tomasz Bogatko, Torowa 9H Rzeszów, 14.06.2018r., 4500 zł
Liczba wyświetleń: 375