Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup akcesoriów do obróbki metalu

Data publikacji: 11.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-06-2018

Numer ogłoszenia

1117632

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Adres:

CERVI ROBOTICS Sp. z o. o.
Jasionka 954E
36-002 Jasionka


1. Oferty należy złożyć do dnia 25 czerwca 2018r. do godz. 15.00
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
4. Oferty należy składać mailem (tenders@cervirobotics.com) lub pocztą tradycyjną / kurierem / osobiście na adres Zamawiającego.
5. Za termin złożenia oferty uznaje się termin i godzinę wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany adres mailowy.
6. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników nie będą podlegały ocenie.
7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca
8. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na w/w adres e-mail do dnia 22 czerwca 2018r. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Pan Marcin Krowiak.
9. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 60 dni od dnia jej złożenia).
10. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
11. Do oferty (stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) należy dołączyć:
a. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku "Nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez CERVI ROBOTICS Sp. z o. o. lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe." - stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
b. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
12. Zamawiający zezwala na składanie ofert częściowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tenders@cervirobotics.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Krowiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 17 770 7179

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją Projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, CERVI ROBOTICS Sp. z o. o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu akcesoriów do obróbki metalu.

Zamawiający umożliwia składanie ofert częściowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość: Jasionka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup akcesoriów do obróbki metalu współfinansowany zostanie ze środków Projektu pt. „AirVein: Nowoczesny bezzałogowy statek powietrzny na potrzeby systemu pilnych dostaw medycznych”, na który Zamawiający otrzymał w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” dofinansowanie.
Celem zamówienia jest zakup wyposażenia do prototypowania w konfiguracji umożliwiającej realizację postawionych w ramach Projektu prac.

Przedmiot zamówienia

Akcesoria do obróbki metalu,
• oprawka SK40/ER32/70mm , 25.000obr – 20szt.
• Komplet 18 tulejek ER32 – 2szt.
• klucz ER32 – 1szt.
• oprawka SK40 Weldon 16mm , 25.000 obr. – 1szt.
• frez składany trzpieniowy fi 16mm na płytki typu BDGT11T3 – 1szt.
• oprawka do głowicy nasadzanej SK40/d16, A=35mm ; 25.000obr – 1szt.
• głowica frezarska uniwersalna fi 40mm , na płytki typu BDGT11T3 , z=5 – 1 szt.
• płytki do freza do aluminium ; typ BDGT11T3 -20 szt.
• imadło precyzyjne szer 125 x rozstaw 150 mm , dokł 0,02mm – 2szt.
• nakrętki Teowe do stołów T16/M10 – 8szt.
• szpilka M10-63mm wzmacniana – 8szt.
• nakrętka z kołnierzem M10 – 8szt.
• stopka magnetyczna przegubowa z czujnikiem 0,01mm – 1szt.
• Zabierak D19 M3 – 1szt.
• Zabierak D19 M3.5 – 1szt.
• Zabierak D19 M4 – 1szt.
• Zabierak D19 M5 – 1szt.
• Zabierak D19 M6– 1szt.
• Zabierak D19 M10 374 – 1szt.
• Zabierak D19 M8 – 1szt.
• Zabierak D19 M12 – 1szt.
• Zabierak D19 M10 376 – 1szt.
• Zabierak D19 M14 – 1szt.
• oprawka do gwintowania z kompensacją M3-M14 – 1szt.
• frez do stali RS3 4,0 -1szt
• frez do stali RS3 6,0-1szt
• frez do stali RS3 8,0-1szt
• frez do stali RS3 10,0 -1szt
• frez do stali RS3 12,0 -1szt
• frez do stali RS4 12 -1szt
• frez do stali RS4 16 -1szt
• frez kula do stali D3 -1szt
• frez kula do stali D4 -1szt
• frez kula do stali D5 -1szt
• frez kula do stali D6 -1szt
• frez kula do stali D8 -1szt
• frez kula do stali D10 -1szt
• frez kula do stali D12 -1szt
• frez prosty do Aluminium D3mm polerowany – 2szt.
• frez prosty do Aluminium D4mm polerowany– 2szt.
• frez prosty do Aluminium D5mm polerowany– 2szt.
• frez prosty do Aluminium D6mm polerowany– 2szt.
• frez prosty do Aluminium D8mm polerowany– 2szt.
• frez prosty do Aluminium D10mm polerowany– 2szt.
• frez prosty do Aluminium D12mm polerowany– 2szt.
• frez kula do aluminium D3 pokrywany ZrCN– 2szt.
• frez kula do aluminium D4 pokrywany ZrCN– 2szt.
• frez kula do aluminium D5 pokrywany ZrCN– 2szt.
• frez kula do aluminium D6 pokrywany ZrCN– 2szt.
• frez kula do aluminium D8 pokrywany ZrCN– 2szt.
• frez kula do aluminium D10 pokrywany ZrCN– 2szt.
• frez kula do aluminium D12 pokrywany ZrCN– 2szt.
• frez z promieniem do aluminium D5 pokrywany ZrCN , R0,5– 2szt.
• frez z promieniem do aluminium D6 pokrywany ZrCN , R0,5– 2szt.
• frez z promieniem do aluminium D8 pokrywany ZrCN , R0,5– 2szt.
• frez z promieniem do aluminium D10 pokrywany ZrCN , R0,5– 2szt.
• frez z promieniem do aluminium D12 pokrywany ZrCN , R0,5– 2szt.
• zestaw podkładek równoległych 9 par , szer 100x4x10mm– 1szt.
• pomoc montażowa do mocowania narzędzie SK40 poza obrabiarką – 1szt.
• zestaw mikrometrów analogowych 0-150 (6szt) - 1szt.
• czujnik 3D na stożku SK40 - 1szt.
• kpl wierteł HSS niepokrywanych 1,0-10,5 plus wiertła do gwintów M3-M12- 1szt.
• trzpienie zaciągowe SK40 bez otworu - 25szt.
• nakrętki Teowe do stołów T16/M12 - 4szt.
• spilka M12-80mm - 8szt.
• spilka M12-125mm - 4szt.
• nakrętka długa do przedłużania szpilek M12x36 - 4szt.
• nakrętka z kołnierzem M12- 4szt.
• łapa standard pod M12 - 4szt.
• zestaw podkładów piramidowych, zakres podpierania 22-208mm - 1szt.
• szczelinomierz 0,05-1,0 - 1szt.
• fazownik VHM90 stopni- 2szt.
• uchwyt tokarski ręczny 160mm wraz z tarczą H50 kompatybilne z osią HRT160
• imadło precyzyjne 5 osiowe wraz z tarczą kompatybilne z osią HRT160

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

- Oferty należy złożyć do dnia 25 czerwca 2018r. do godz. 15.00. Tego samego dnia zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta;
- Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający ogłosi wynik postępowania na stronie https://cervirobotics.com/ oraz na łamach Bazy Konkurencyjności;
- Ostatnim krokiem będzie kontakt z oferentem który przedstawi najkorzystniejszą ofertę w celu ustalenia szczegółów zakupu.
- Przewidywany termin realizacji umowy (dostawy): 90 dni od podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielnie zamówienie mogą się ubiegać oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Spełnienie niniejszego warunku zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje, że zawarta umowa może zostać zmieniona na mocy aneksu, jeżeli: wystąpią opóźnienia w jej realizacji, niezależnie od przyczyn z jakich powstały, o ile nie wynikają one z wyłącznej winy Wykonawcy – zmianie może ulec termin dostawy i harmonogram realizacji umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez dokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena oferty
Kryterium PUNKTY
Cena netto w PLN - 70
Gwarancja – 15
Termin dostawy - 15

• Cena netto w PLN
Przez kryterium „Cena netto w PLN” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Cena netto w PLN” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 70%

Cn – najniższa zaproponowana cena netto urządzenia
Co – cena netto urządzenia zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto w PLN”.

Jeżeli Wykonawca zawrze ofertę w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona jej przeliczenia na PLN dla potrzeb oceny ofert wg średniego kursu NBP z dnia upływu terminu składania ofert.

• Gwarancja
Przez kryterium „Gwarancja” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta gwarancję (liczbę miesięcy) na przedmiot zamówienia wskazany w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Gwarancja” (Gc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Zamawiający przyznaje w tym kryterium punkty każdemu z Oferentów, zgodnie z zaproponowanym przez nich terminem obowiązywania gwarancji. Punkty będą przyznawane za zaproponowanie okresu gwarancji producenta:
• 25 - 36 miesięcy– 15 pkt,
• 13- 24 miesięcy – 10 pkt,
• 12 miesięcy– 5 pkt

UWAGA!
Przyznana gwarancja nie może być krótsza niż 12 miesięcy.

• Czas dostawy
Zamawiający przyznaje w tym kryterium punkty każdemu z Oferentów, zgodnie z zaproponowanym przez nich czasem dostawy zamawianego urządzenia od dnia podpisania umowy:
• Do 30 dni – 15 pkt,
• 31 - 60 dni – 10 pkt,
• 61 – 90 dni – 5 pkt,

UWAGA!
Czas dostawy nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia podpisania umowy.

Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną powyżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży Wykonawca, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów. W razie równej liczby punktów zwycięży oferta o najniższej cenie.

Wykluczenia

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
a. Nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez CERVI ROBOTICS Sp. z o. o. lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe.
b. Są z CERVI ROBOTICS Sp. z o. o. powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między CERVI ROBOTICS Sp. z o. o. a Wykonawcą polegające na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

al. Aleje Jerozolimskie 179

02-222 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

796699969

NIP

1181242640

Tytuł projektu

AirVein: Nowoczesny bezzałogowy statek powietrzny na potrzeby systemu pilnych dostaw medycznych

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0077/16-00
Liczba wyświetleń: 438