Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup wyposażenia do prototypowania

Data publikacji: 08.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-06-2018

Numer ogłoszenia

1117402

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Adres:

CERVI ROBOTICS Sp. z o. o.
Jasionka 954E
36-002 Jasionka


1. Oferty należy złożyć do dnia 22 czerwca 2018r. do godz. 15.00
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
4. Oferty należy składać mailem (tenders@cervirobotics.com) lub pocztą tradycyjną / kurierem / osobiście na adres Zamawiającego.
5. Za termin złożenia oferty uznaje się termin i godzinę wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany adres mailowy.
6. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników nie będą podlegały ocenie.
7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca
8. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na w/w adres e-mail do dnia 19 czerwca 2018r. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Pan Marcin Krowiak.
9. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 60 dni od dnia jej złożenia).
10. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
11. Do oferty (stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) należy dołączyć:
a. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku "Nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez CERVI ROBOTICS Sp. z o. o. lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe." - stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
b. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
12. Zamawiający zezwala na składanie ofert częściowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tenders@cervirobotics.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Krowiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 17 770 7179

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją Projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, CERVI ROBOTICS Sp. z o. o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu wyposażenia do prototypowania, o parametrach:
1. Stacja lutownicza – 2 sztuki ,
2. Tygiel lutowniczy 1szt.
3. Szlifierka kątowa 125mm,2szt. Liczba obrotów 11500
4. Szlifierka kątowa bezprzewodowa, 1szt,
5. Szlifierka taśmowa 1szt.
6. Szlifierka tarczowa, dyskowa 1szt.
7. Szlifierka uniwersalna
8. Młot wielofunkcyjny 1szt.
9. Wiertarka radialna 1szt.
10. Akumulatorowa wiertarka udarowa 3szt.
11. Akumulatorowa zakrętarka udarowa 1szt.
12. Wiertarko wkrętarka akumulatorowa 1szt.
13. Kapówka z podstawą 1szt,
14. Odkurzacz przemysłowy 1szt.
15. Opalarka 1szt.
16. Akumulatorowy pistolet do klejenia 1szt.
17. Imadło ślusarskie stałe – 2 szt.
18. Zwijak automatyczny 3 szt.
19. Wózek podnośnikowy, 1szt.
20. Termoformierka vacuum 1szt.
21. Drukarka 3d FDM 6szt.
22. Drukarka 3d FDM 2szt ,
23. Drukarka 3D SLA , 1szt.

Dokładny opis zawarto w Załączniku „Rozszerzony przedmiot zamówienia”
Zamawiający umożliwia składanie ofert częściowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość: Jasionka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup wyposażenia do prototypowania współfinansowany zostanie ze środków Projektu pt. „AirVein: Nowoczesny bezzałogowy statek powietrzny na potrzeby systemu pilnych dostaw medycznych”, na który Zamawiający otrzymał w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” dofinansowanie.
Celem zamówienia jest zakup wyposażenia do prototypowania w konfiguracji umożliwiającej realizację postawionych w ramach Projektu prac.

Przedmiot zamówienia

1. Stacja lutownicza – 2 sztuki ,
2. Tygiel lutowniczy 1szt.
3. Szlifierka kątowa 125mm,2szt. Liczba obrotów 11500
4. Szlifierka kątowa bezprzewodowa, 1szt,
5. Szlifierka taśmowa 1szt.
6. Szlifierka tarczowa, dyskowa 1szt.
7. Szlifierka uniwersalna
8. Młot wielofunkcyjny 1szt.
9. Wiertarka radialna 1szt.
10. Akumulatorowa wiertarka udarowa 3szt.
11. Akumulatorowa zakrętarka udarowa 1szt.
12. Wiertarko wkrętarka akumulatorowa 1szt.
13. Kapówka z podstawą 1szt,
14. Odkurzacz przemysłowy 1szt.
15. Opalarka 1szt.
16. Akumulatorowy pistolet do klejenia 1szt.
17. Imadło ślusarskie stałe – 2 szt.
18. Zwijak automatyczny 3 szt.
19. Wózek podnośnikowy, 1szt.
20. Termoformierka vacuum 1szt.
21. Drukarka 3d FDM 6szt.
22. Drukarka 3d FDM 2szt ,
23. Drukarka 3D SLA , 1szt.

Dokładny opis zawarto w Załączniku „Rozszerzony przedmiot zamówienia”

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

- Oferty należy złożyć do dnia 22 czerwca 2018r. do godz. 15.00. Tego samego dnia zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta;
- Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający ogłosi wynik postępowania na stronie https://cervirobotics.com/ oraz na łamach Bazy Konkurencyjności;
- Ostatnim krokiem będzie kontakt z oferentem który przedstawi najkorzystniejszą ofertę w celu ustalenia szczegółów zakupu.
- Przewidywany termin realizacji umowy (dostawy): 90 dni od podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielnie zamówienie mogą się ubiegać oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Spełnienie niniejszego warunku zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje, że zawarta umowa może zostać zmieniona na mocy aneksu, jeżeli: wystąpią opóźnienia w jej realizacji, niezależnie od przyczyn z jakich powstały, o ile nie wynikają one z wyłącznej winy Wykonawcy – zmianie może ulec termin dostawy i harmonogram realizacji umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez dokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena oferty
Kryterium PUNKTY
Cena netto w PLN - 70
Gwarancja – 15
Termin dostawy - 15

• Cena netto w PLN
Przez kryterium „Cena netto w PLN” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Cena netto w PLN” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 70%

Cn – najniższa zaproponowana cena netto urządzenia
Co – cena netto urządzenia zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto w PLN”.

Jeżeli Wykonawca zawrze ofertę w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona jej przeliczenia na PLN dla potrzeb oceny ofert wg średniego kursu NBP z dnia upływu terminu składania ofert.

• Gwarancja
Przez kryterium „Gwarancja” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta gwarancję (liczbę miesięcy) na przedmiot zamówienia wskazany w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Gwarancja” (Gc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Zamawiający przyznaje w tym kryterium punkty każdemu z Oferentów, zgodnie z zaproponowanym przez nich terminem obowiązywania gwarancji. Punkty będą przyznawane za zaproponowanie okresu gwarancji producenta:
• 25 - 36 miesięcy– 15 pkt,
• 13- 24 miesięcy – 10 pkt,
• 12 miesięcy– 5 pkt

UWAGA!
Przyznana gwarancja nie może być krótsza niż 12 miesięcy.

• Czas dostawy
Zamawiający przyznaje w tym kryterium punkty każdemu z Oferentów, zgodnie z zaproponowanym przez nich czasem dostawy zamawianego urządzenia od dnia podpisania umowy:
• Do 30 dni – 15 pkt,
• 31 - 60 dni – 10 pkt,
• 61 – 90 dni – 5 pkt,

UWAGA!
Czas dostawy nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia podpisania umowy.

Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną powyżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży Wykonawca, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów. W razie równej liczby punktów zwycięży oferta o najniższej cenie.

Wykluczenia

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
a. Nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez CERVI ROBOTICS Sp. z o. o. lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe.
b. Są z CERVI ROBOTICS Sp. z o. o. powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między CERVI ROBOTICS Sp. z o. o. a Wykonawcą polegające na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

al. Aleje Jerozolimskie 179

02-222 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

796699969

NIP

1181242640

Tytuł projektu

AirVein: Nowoczesny bezzałogowy statek powietrzny na potrzeby systemu pilnych dostaw medycznych

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0077/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferty wybrane zgodnie z przyjętymi kryteriami:

1. ELEKTRO-MET S.C. T.Klimecki, D.Kołczak
ul. Bohaterów 62
35-112 Rzeszów

Oferta wpłynęła dnia: 22.06.2018
Wartość oferty netto: 15 734,51 zł

2. HANION ŁUKASZ DŁUGOSZ
ul. Władysława Grabskiego 94B/3
35-312 Rzeszów

Oferta wpłynęła dnia: 22.06.2018
Wartość oferty netto: 33 252,04 zł

3. BRMS Sp. z o.o.
Pl. Jana Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów

Oferta wpłynęła dnia: 22.06.2018
Wartość oferty netto: 400,00 zł
Liczba wyświetleń: 398