Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa fabrycznie nowych elementów światłowodowych : mikrooptyki światłowodowej oraz sprzęgaczy pomp dużej mocy

Data publikacji: 05.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-06-2018

Numer ogłoszenia

1116240

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

a. Kompletna podpisana oferta powinna być złożona drogą elektroniczną na adres: azuchowska@fluence.pl. lub w wersji papierowej na adres Fluence sp. z o.o., Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa w terminie do 12.06.2018r.
b. Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez 30 dni od momentu upływu terminu składania ofert.
c. W tytule wiadomości e-mail lub na kopercie z ofertą proszę podać nr zamówienia tj. ZO/91/YS/05/2018.
d. Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy.
e. Koszt przygotowania i złożenia Oferty ponosi Wykonawca.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

azuchowska@fluence.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

dr hab. Yuriy Stepanenko, e-mail: stepanenko@fluence.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48223433253

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych elementów światłowodowych według załączonych specyfikacji (lub o równoważnych parametrach, polegających na zastosowaniu innych materiałów niż podane w dokumentacji i pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w zapytaniu ofertowym)

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Niezawodne lasery femtosekundowe dla mikroobróbki przemysłowej, nauki i medycyny” w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1.: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr umowy POIR.01.01.01-00-0590/16-00

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych elementów światłowodowych według poniższej specyfikacji (lub o równoważnych parametrach, polegających na zastosowaniu innych materiałów niż podane w dokumentacji i pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w zapytaniu ofertowym):
CZĘŚĆ A: mikrooptyka światłwodowa
1) PM filter WDM 1030nm pass / 980nm reflect 980nm +/-10nm reflect, 1030nm +/-10nm pass, IL reflect/pass <1dB.
max average power 2W, max peak power 2kW, PM980 fiber or similar, 0.75m pigtails, 900um loose tube, 5.5x35mm housing (10 szt)
2) PM PBC 1030 CWL 980nm, IL<1dB, ER>23dBm max average power 2W, PM980 fiber or similar, 0.75m pigtails, 900um loose tube, 5.5x35mm housing (5szt)
3) 20/80 coupler 2x2, CWL 1030nm, max average power 1W, max peak power 2kW, PM980 fiber or similar, 0.75m pigtails, 900um loose tube, 5.5x35mm housing, fast axis blocked (4szt)
4) 30/70 coupler 2x2, CWL 1030nm, max average power 1W, max peak power 2kW, PM980 fiber or similar, 0.75m pigtails with FC/APC connectors, 900um loose tube, 5.5x35mm housing, fast axis blocked (4szt)
5) 40/60 coupler 2x2, CWL 1030nm, max average power 1W, max peak power 2kW, PM980 fiber or similar, 0.75m pigtails, 900um loose tube, 5.5x35mm housing, fast axis blocked (4szt)
6) High power PM optical isolator, 976nm, low IL Central wl=976nm, max average power 2W, max peak power 2kW, IL<1dB, both axis working, PM980 fiber or similar, 0.75m pigtails, 900um loose tube. Smallest package possible (C40) (3 szt)
7) High power PM optical isolator, 1010nm, low IL Central wl=1010nm, IL<1dB, isolation >30dB, max average power 1W, max peak power 2kW, PM980 fiber or similar, 0.75m pigtails, 900um loose tube. Smallest package possible (C88) (3 szt)
8) High power PM optical isolator, 1030nm, low IL Central wl=1030nm, IL<1dB, isolation >30dB, max average power 1W, max peak power 2kW, PM980 fiber or similar, 0.75m pigtails, 900um loose tube. Smallest package possible (C88) (2 szt)
9) High power PM LMA optical isolator, Central wl=1030nm, IL<1dB, isolation >30dB, max average power 5W, PLMA-GDF-10/125 fiber or similar, 0.75m pigtails, 900um loose tube, Smallest package possible (C5) (2 szt)
10) High power PM LMA optical isolator, Central wl=1030nm, IL<1dB, isolation >30dB, max average power 10W, PLMA-GDF-15/130 fiber or similar, 0.75m pigtails, 900um loose tube. Smallest package possible (C6) (2 szt)
11) High power PM LMA optical isolator, Central wl=1030nm, IL<1dB, isolation >30dB, max average power 10W, PLMA-GDF-20/130 fiber or similar, 0.75m pigtails, 900um loose tube, smallest package possible (C6) (2 szt)
CZĘŚĆ B: sprzęgacze pomp dużej mocy
1) PM Pump combiner 6+1x1 Signal 1030nm, Nufern PLMA-GDF-10/125-M signal fiber, pump 976nm, pump fiber 105/125 NA0.22, output fiber PLMA-GDF-20/130. (2 szt)
2) PM Pump combiner 2+1x1 Signal 1030nm, Nufern PLMA-GDF-10/125-M signal fiber, pump 976nm, pump fiber 105/125 NA0.22, output fiber PLMA-GDF-20/130. (2 szt)
3) PM Pump combiner 2+1x1 Signal 1030nm, PM980 signal fiber, pump 976nm, pump fiber 105/125 NA0.22, output fiber PLMA-GDF-15/130 (2 szt)
4) PM Pump combiner 2+1x1 Signal 1030nm, PM980 signal fiber, pump 976nm, pump fiber 105/125 NA0.22, output fiber PLMA-GDF-10/125. (2 szt)
5) Cladding mode stripper Signal in/out PLMA-GDF-10/125, max stripped power 25W (2 szt)
6) Cladding mode stripper Signal in/out PLMA-GDF-15/130, max stripped power 50 W (2 szt)

Kod CPV

32562100-1

Nazwa kodu CPV

Kable światłowodowe do przesyłu informacji

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa jednorazowa. Termin realizacji podaje Wykonawca w przesłanej ofercie. Zastrzega się jednak, iż termin ten nie może być dłuższy niż 6 tygodni liczone od daty podpisania umowy z Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. Sposób przygotowania oferty:
a. każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
b. oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim,
2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
4. Termin związania z ofertą wynosi nie mniej niż 30 dni.
5. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Oferta pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji zamówienia.
7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
• za każdy dzień zwłoki w dostawie po określonym przez obie strony terminie - w wysokości 0,5% oferowanej ceny
• za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,2% oferowanej ceny za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad
• z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy w wysokości 10% oferowanej ceny
10. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym o czym poinformuje za pośrednictwem odpowiednich stron internetowych oraz portali. W przypadku wprowadzenia takich zmian, Zamawiający może oznaczyć inny termin składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega również możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy pod warunkiem, że zmiany te podyktowane są okolicznościami, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizacje niniejszego zamówienia. Dla dokonania zmian umowy wymagana jest forma pisemna.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia następujących dokumentów:
1. Formularz ofertowy;
2. Oświadczenie o braku powiązań składającego ofertę z Zamawiającym - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;
3. Kopię pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, jeżeli umocowanie nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych;

Zamówienia uzupełniające

Dopuszcza się możliwość udzielenia wyłonionemu wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego, co wskazane zostanie w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a. Kryterium oceny ofert
Kryterium WAGA (%)
Cena netto – 100% (max 100 pkt)
b. Sposób oceny ofert
Punkty za wyżej wymienione kryterium będą obliczane zgodnie z poniższym wzorem:
1) Kryterium – Cena netto
P = (𝐶min/Co)𝑥[100]
gdzie:
P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę
Cmin – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu
Co – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100.
Za najkorzystniejszą wybrana zostanie ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Kupującym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FLUENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Marcina Kasprzaka 44/52

01-224 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

512284448

NIP

5272776154

Tytuł projektu

Niezawodne lasery femtosekundowe dla mikroobróbki przemysłowej, nauki i medycyny

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0590/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W części A:
1. Optizone Technology Limited, Room R, 11/F. Kwun Tong Industraila Centre Phase1, 472-484 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong, oferta otrzymana w dniu 07.06.2018 na kwotę 15 223,50 USD
W części B:
1. Lightcomm,
2F, Building A, Jia’an Industry Park, Xin’an Subdistrict, No. 72 zone od Bao’an District, 518101, Shenzhen, China
oferta otrzymana w dniu 07.06.2018 na kwotę 7280 USD
Liczba wyświetleń: 217