Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie i dostawa elementów konstrukcji prototypu oraz jej obudowy według projektu.

Data publikacji: 04.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-06-2018

Numer ogłoszenia

1116062

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

!!!!PODMIOTY ZAINTERESOWANE ZŁOŻENIEM OFERTY PROSZENI SĄ O MAILA Z PROŚBĄ O UDOSTĘPNIENIE ZAŁĄCZNIKÓW PROJEKTOWYCH (SZT 39) Z UWAGI NA BRAK MOŻLIWOŚCI ICH ZAŁĄCZENIA!!!!

KONTAKT: Milena Wroniewicz wroniem@holosurgical.com

PRZEPRASZAMY ZA NIEDOGODNOŚCI Z TYM ZWIĄZANE

Miejsce i sposób składania ofert

• Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w wersji elektronicznej, w postaci skanu oryginału oferty wraz z załącznikami w nie edytowalnym formacie.
• W temacie maila należy umieścić zapis: Oferta HS/3/18.
• Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę, a w szczególności wypełnić wszystkie załącz-niki bez wyjątku, bez dokonywania w nich zmian zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert: 11.06.2018
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: wroniem@holosurgical.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Milena Wroniewicz wroniem@holosurgical.com
Osoba do kontaktu w sprawie projektów 2D i specyfikacji technicznej: Krzysztof Kotecki kotecki@holosurgical.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

wroniem@holosurgical.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Milena Wroniewicz

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa elementów konstrukcji prototypu oraz jej obudowy według projektu, gdzie każda z pozycji stanowi część integralną zamówienia, a oferent zobowiązany jest złożyć pełną ofertę. Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie ma na celu wyłonienie wykonawcy i dostawcy części prototypu określonych w załącznikach objętych postępowaniem w celu realizacji projektu Rozwój systemu rozszerzonej rzeczywistości oraz sztucznej inteligencji (ARAI) w celu zwiększenia efektywności oraz bezpieczeństwa w neurochirurgii w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-nego.
Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0404/16-00.

Przedmiot zamówienia

Zakresem postepowania są objęte części prototypu opisane w Załączniku 1 Zapytanie ofertowe_HS.3.18. według projektów stanowiących 39 załączników wyszczególnionych w tabeli na stronie 2 Załącznika 1 Zapytanie ofertowe_HS.3.18.

Kod CPV

71350000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie i dostawa: zamówienie należy zrealizować w ciągu 21 dni od daty złożenia zamówienia przez Udzielającego Zamówienie, jednak nie później niż 28 dni od daty zamówienia.
Powiadomienie o wyborze będzie ogłoszone w Bazie Konkurencyjności. Podpisany przez osobę upoważnioną druk zamówienia zostanie przesłany drogą mailową na wskazany w ofercie adres email. Za termin wiążący uznaje się termin wysłania emaila wraz z podpisanym drukiem zamówienia przez Udzielającego Zamówienie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Podmioty działające na terenie Unii Europejskiej posiadające swoje przedstawicielstwo lub siedzibę w Polsce oraz posiadające techniczne możliwości realizacji zamówienia oraz serwisu gwarancyjnego. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części lub całości zamówienia przez podwykonawcę Oferenta, o ile podmiot ten działa na terenie Unii Europejskiej i posiada swoje przedstawicielstwo lub siedzibę w Polsce oraz posiada techniczne możliwości realizacji zamówienia.

Dodatkowe warunki

Zamawiający wymaga, żeby wykonane części posiadały okres gwarancji preferencyjnie 24 miesięce, lecz nie mniejszy niż 12 miesięcy.
Zamawiający nie przewiduje wykonania części prototypu przy użyciu innych materiałów niż wska-zane w załącznikach do zamówienia. Każda z pozycji stanowi część integralną zamówienia, a ofe-rent zobowiązany jest złożyć pełną ofertę. Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia.
Wykonawca, który zostanie wybrany do realizacji zamówienia będzie miał prawo o wystąpienie do Zamawiającego z prośbą o dostarczenie bardziej szczegółowych modeli 3D niż wskazane w załącz-nikach pojekty 2D.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia poprawek do projektów w trakcie realizacji zamówienia, lecz w zakresie nie większym niż 10% zaproponowanej ceny przez oferenta. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia poprawek do projektów w trakcie realizacji zamówienia, lecz w zakresie nie większym niż 10% zaproponowanej ceny przez oferenta.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oświadczenia będące częścią w załącznika 1 Formularz ofertowy_HS.3.18.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

OCENA OFERTY:
Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji: Zamawiający wybierze do realizacji zamówie-nia Oferenta, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów ze 100 możliwych do uzyskania, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu.
Kryteria:
C - Cena netto realizacji zamówienia, która obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy poniesione w celu realizacji zamówienia (DDP Delivery Duty Paid wg. Incoterms 2010) (80 pkt.) – waga 80% (maksymalnie 80 punktów) liczona: C = (Cmin/C0) x 80, gdzie: C – liczba punktów przyznana da-nej ofercie, Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert, C0 – cena badanej oferty.
T - Termin dostarczenia – waga 10% (maksymalnie 10 punktów), przyznawana zgodnie ze wzorem:
10 punktów – gdy termin dostawy wyniesie mniej niż 21 dni od daty złożenia zamówienia
7 punktów – gdy termin dostawy wyniesie 21 dni od daty złożenia zamówienia
4 punkty - gdy termin dostawy wyniesie 28 dni od daty złożenia zamówienia
G – okres gwarancyjny – waga 10% (maksymalnie 10 punktów), przyznawana zgodnie ze wzorem:
10 punktów – gdy okres gwarancyjny wyniesie 24 miesięcy
5 punktów – gdy okres gwarancyjny wyniesie 12 miesiące

Całkowita liczba punktów (X), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: X = C + T + G, gdzie: X – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”, T – punkty uzyskane w kryterium „Termin”, G – punkty uzyskane w kryterium „Gwarancja”.
Przykład kalkulacji:
Punktacja będzie naliczana w ramach kryteriów C, T i G dla całości zamówienia. Zamówienie skła-dane u danego oferenta po rozstrzygnięciu konkursu będzie obejmowało wszystkie pozycje wska-zane z zapytaniu.

Wykluczenia

Wykonawca musi spełnić warunki udziału w postępowaniu, dotyczące konieczności wykluczenia z postępowania podmiotów powiązanych osobowo i kapitałowo z Zamawiającym i oświadczyć, że powiązania powyższe między Wykonawcą a Zamawiającym nie występują.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HOLO SURGICAL SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Władysława Pytlasińskiego 10/12/14

00-777 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

791 766 389

NIP

5213729472

Tytuł projektu

Rozwój systemu rozszerzonej rzeczywistości oraz sztucznej inteligencji (ARAI) w celu zwiększenia efektywności oraz bezpieczeństwa w neurochirurgii

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0404/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MONOGRAPH STUDIO PIOTR HRAPKOWICZ
32-651 Nowa Wieś, ul. Dworcowa 9a
NIP: 5492038872 REGON: 851747906

Data wpłynięcia oferty: 07.06.2018
Liczba wyświetleń: 284