Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór Eksperta współpracującego przy realizacji projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

Data publikacji: 04.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-06-2018

Numer ogłoszenia

1115815

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego 91-302 Łódź, ul. Snycerska 8,
piętro I, pok. nr 17 Sekretariat w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem Wybór Eksperta współpracującego przy realizacji projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” z dopiskiem nr sprawy 1/SK/E/2018 lub przesłać e-mailem na adres: a.kowalik@rcpslodz.pl do dnia 11 czerwca 2018 roku do godziny 16.00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.kowalik@rcpslodz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Zatorska, Agnieszka Kowalik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

42 203 48 29

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługa powinna zostać zrealizowana zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest Wybór Eksperta współpracującego przy realizacji projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Przedmiotowa usługa będzie polegała przede wszystkim na opracowaniu modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych tj.: instytucje pomocy społecznej, instytucje systemu oświaty, jednostki systemu ochrony zdrowia, sądownictwa i policji.
Usługa realizowana będzie na terenie województw: śląskie, łódzkie, opolskie, małopolskie, natomiast umowa podpisana zostanie z partnerem projektu tj.: Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest Wybór Eksperta współpracującego przy realizacji projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Realizacja usługi - województwo łódzkie, województwo śląskie, województwo opolskie, województwo małopolskie.

Przedmiot zamówienia

I faza – faza modelu
Zakres obowiązków Wykonawcy:
1. Udział w spotkaniach Zespołu ds. modelu, złożonego z ekspertów ds. modelu z województw uczestniczących w projekcie (łódzkim, śląskim, małopolskim i opolskim). Celem prac zespołu jest przygotowanie założeń merytorycznych modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych oraz wypracowanie jego ostatecznego kształtu, a następnie udział w procesie wdrażania oraz upowszechniania modelu.
2. Udział w pracach zespołu roboczego ds. modelu, działającego w województwie łódzkim. Głównym zadaniem zespołu będzie wypracowanie na podstawie przedstawionych badań konkretnych założeń do modelu, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
3. Współpraca przy ustaleniu koncepcji badawczej, metodyki i narzędzi do przeprowadzenia diagnozy oraz sposobu doboru rodzin/osób do projektu oraz współpraca z podmiotem realizującym badanie.
4. Współpraca przy opracowaniu raportu z etapu diagnozy wraz z rekomendacjami dla etapu modelu.
5. Opracowanie merytoryczne, metodologiczne i redakcyjne modelu kooperacji, m.in. na podstawie raportu z etapu diagnozy i materiałów wypracowanych w zespołach roboczych.
6. Udział w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących modelu.
7. Opracowanie szczegółowych wytycznych dotyczących wdrażania modelu.
8. Współpraca z podmiotem realizującym badanie.
9. Bieżąca współpraca z pracownikami ds. Badań i Modelu.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Czerwiec 2018 r. - Marzec 2019 r. łącznie 600 godzin, średnio 50 godzin miesięcznie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą, która spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:
a) Posiada wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu socjologii i/lub polityki społecznej i/lub nauk o rodzinie,
 Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek, o którym mowa powyżej
na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dotyczące posiadanego wykształcenia, stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
b) Realizowała co najmniej 1 usługę, której przedmiotem były usługi doradcze i/lub eksperckie i/lub konsultacyjne w zakresie opracowania modelu i/lub standardów i/lub strategii z obszaru polityki społecznej,
 Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
że w ciągu 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia zrealizował co najmniej 1 usługę, której przedmiotem były usługi doradcze i/lub eksperckie i/lub konsultacyjne w zakresie opracowania modelu i/lub standardów i/lub strategii z obszaru polityki społecznej.
 Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek, o którym mowa powyżej
na podstawie wykazu, stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.
c) Jest autorem lub współautorem co najmniej 1 publikacji dotyczącego badań społecznych/analiz społecznych,
 Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże,
że jest autorem lub współautorem co najmniej 1 publikacji dotyczącej badań społecznych/analiz społecznych,
 Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek, o którym mowa powyżej
na podstawie wykazu, stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.
d) Posiada co najmniej 3 – letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i/lub warsztatów i/lub zajęć dydaktycznych w obszarze pomocy i integracji społecznej,
 Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże,
że posiada co najmniej 3 - letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i/lub warsztatów i/lub zajęć dydaktycznych w obszarze pomocy i integracji społecznej,
 Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek, o którym mowa powyżej
na podstawie wykazu, stanowiącego Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego ( w wykazie należy podać liczbę lat).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę):
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dotyczące posiadanego wykształcenia, stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego,
2) Wykaz potwierdzający realizację co najmniej 1 usługi, której przedmiotem były usługi doradcze i/lub eksperckie i/lub konsultacyjne w zakresie opracowania modelu i/lub standardów i/lub strategii z obszaru polityki społecznej, stanowiącej Załącznik nr 4
do Zapytania Ofertowego,
3) Wykaz potwierdzający autorstwo lub współautorstwo co najmniej 1 publikacji dotyczącego badań społecznych/analiz społecznych, stanowiący Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego,
4) Wykaz potwierdzający co najmniej 3 – letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i/lub warsztatów i/lub zajęć dydaktycznych w obszarze pomocy i integracji społecznej, stanowiący Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego.
Ocena spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów:
a) Cena oferty brutto – 60%
b) Liczba opracowanych publikacji osoby realizującej zamówienie dotyczących badań społecznych/analiz społecznych – 40 %
2. Każdy z Wykonawców w ww. kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:
ad. a) kryterium: cena oferty – 60%
Najwyższą liczbę punktów – 60 otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie zamówienia, a każda następna będzie obliczana według następującego wzoru:

Cena brutto oferty najniższej
------------------------------------- x 100 pkt x 60%
Cena brutto oferty ocenianej

ad. b) kryterium: Liczba opracowanych publikacji osoby realizującej zamówienie dotyczących badań społecznych/analiz społecznych – 40 %
Ocena ofert w tym kryterium, odbywać się będzie w skali punktowej od 0 do 40 pkt
na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Załączniku nr 5 do Zapytania Ofertowego:
a) Pięć i więcej opracowanych publikacji – 40 pkt
b) Cztery opracowane publikacje – 30 pkt
c) Trzy opracowane publikacje – 20 pkt
d) Dwie opracowane publikacje – 10 pkt
e) Jedna opracowana publikacja – 0 pkt.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE/REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W ŁODZI

Adres

Snycerska 8

91-302 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

422034800

Fax

422034817

NIP

7251739344

Tytuł projektu

KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

Numer projektu

POWR.02.05.00-00-0209/17-00
Liczba wyświetleń: 319