Strona główna
Logo unii europejskiej

Szkolenia dla klientów Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w zakresie kursów: Sortowacz odpadów komunalnych, Kucharz, Asystent nauczyciela przedszkola.

Data publikacji: 21.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-05-2018

Numer ogłoszenia

1112904

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty powinny zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres biura Zamawiającego do dnia 25.05.2018 roku do godz.13.00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego) - Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Stopa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

846775639

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usług szkoleniowych oraz egzaminów, z niżej wymienionych szkoleń:
I. Szkolenia zawodowego pn. "Sortowacz odpadów komunalnych z kursem operatora wózków jezdniowych"
II. Szkolenia zawodowego pn. „Kucharz z egzaminem czeladniczym”.
III. Szkolenia zawodowego pn. "Asystent nauczyciela przedszkola z kursem komputerowym
przygotowującym do egzaminu ECDL Base"

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Zamość Miejscowość: Zamość

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu nw. szkoleń:
I. Szkolenia zawodowego pn. "Sortowacz odpadów komunalnych z kursem operatora wózków jezdniowych"
II. Szkolenia zawodowego pn. „Kucharz z egzaminem czeladniczym”.
III. Szkolenia zawodowego pn. "Asystent nauczyciela przedszkola z kursem komputerowym
przygotowującym do egzaminu ECDL Base"

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usług szkoleniowych oraz egzaminów, z niżej wymienionych szkoleń w tym:
1. Zakres szkolenia przygotowany przez Oferenta powinien być zgodny z krajowym standardem kompetencji zawodowych dla sortowacza odpadów komunalnych (961202).
2. Zakres szkolenia przygotowany przez Oferenta powinien być zgodny z krajowym standardem kompetencji zawodowych dla kucharza (512201).
3. Zakres szkolenia przygotowany przez Oferenta powinien być zgodny z krajowym standardem kompetencji zawodowych dla asystenta nauczyciela przedszkola (531202)

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Oferent zobowiązuje się do zapewnienia ciepłego posiłku dla Uczestników szkolenia w postaci: drugiego dania oraz kawy, herbaty, ciastek.

Harmonogram realizacji zamówienia

Szkolenia dla Uczestników projektu powinny być prowadzone w miesiącach maj - lipiec 2018. Szkolenia odbywać się będą w formie zajęć praktycznych oraz teoretycznych, w wymiarach określonych w zapytaniu ofertowym (1 godzina szkoleniowa = 45 minut). Szkolenia dla Uczestników Projektu mogą być realizowane również w soboty i niedziele za zgodą wszystkich uczestników szkolenia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
posiadają aktualny wpis na dany rok kalendarzowy do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Wykonawca jest zobowiązany załączyć kopie dokumentów potwierdzających.

Wiedza i doświadczenie

dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającą doświadczenie polegające na wykonaniu usługi szkoleniowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, która była wykonana w ostatnich 24 miesiącach przed upływem terminu składania ofert.

Potencjał techniczny

posiadają uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z tematem szkolenia, które zostały nadane w drodze akredytacji przez uprawnioną do tego instytucję. Wykonawca, który zobowiąże się do przeprowadzenia certyfikowanego egzaminu deklaruje się, że certyfikacja nastąpi w wyniku wydania pozytywnej decyzji stwierdzającej, że efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Tym samym, w przypadku kwalifikacji w zakresie szkolenia dotyczącego zagadnień komputerowych (ECDL) certyfikacja i walidacja mogą być prowadzone przez dwa różne podmioty. Certyfikaty bądź inne dokumenty noszące znamiona zdobycia kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznane w danej branży, a po stronie Wykonawcy leży udowodnienie rozpoznawalności certyfikacji w danej branży. Wykonawca jest zobowiązany załączyć kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

posiadają lub zapewnią kadrę, posiadającą doświadczenie jako Trener w tematyce szkolenia na którą składana jest oferta, w okresie ostatnich dwóch lat, tj. 24 miesiące do daty upublicznienia zapytania ofertowego. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest wypełnić tabelę stanowiącą Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

najdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany załączyć oświadczenie - załącznik nr 2.

Warunki zmiany umowy

1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć:
a. harmonogramu realizacji umowy,
b. ostatecznej ilości godzin do zrealizowania,
c. ostatecznej ilości uczestników,
d. zwiększenia wartości zamówienia w wysokości nie przekraczającej 50 wartości zamówienia publicznego określonego w umowie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji zajęć,
z przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania:
• oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik
nr 1 do zapytania ofertowego);
• formularz ofertowy wraz z oświadczeniami, załącznik nr 2
• wykaz doświadczenia zawodowego poprzez zrealizowane godziny szkoleniowe przez wskazanych Wykonawców/Trenerów/ w okresie ostatnich dwóch lat, tj. 24 miesiące do daty upublicznienia zapytania ofertowego (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) lub zaświadczenie od pracodawcy Trenera o stażu pracy
• wydruk CEIDG lub KRS obowiązujący na dzień wystawienia oferty
tj. nie później niż na 30 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem – oryginał do wglądu przed podpisaniem umowy;
• potwierdzenie wpisu do RIS (za zgodność z oryginałem lub wydruk komputerowy);
• kserokopię dyplomów/certyfikatów Trenerów potwierdzających posiadane wykształcenie
• program szkoleniowy dla deklarowanego szkolenia

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza zwiększenie wartości zamówienia w wysokości nie przekraczającej 50 wartości zamówienia publicznego określonego w umowie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodne z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające wymagania określone w Zapytaniu ofertowym.
W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria:
cena - waga 60,
doświadczenie - waga 40
A. Opis sposobu wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty.
1. Cena - waga 60 (maksymalnie 60 punktów)
Cenę brutto za wykonanie całości zamówienia należy podać w złotych polskich
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena powinna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym z uwzględnieniem kosztów przeprowadzenia zajęć oraz opracowania i dostarczenia materiałów szkoleniowych w formie skryptów (1 komplet na Uczestnika).
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin: CO) x 60 gdzie:
C -liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin - najniższa cena spośród ważnych ofert,
CO - cena badanej oferty.
2. Doświadczenie - waga 40 (maksymalnie 40 punktów)
Przez "doświadczenie" rozumie się łączną liczbę godzin ekcyjnych zrealizowanych przez wskazanych w ofercie Trenerów w okresie ostatnich dwóch lat, tj. 24 miesiące do daty upublicznienia zapytania ofertowego.
Oferent wypełnia tabelę: Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego: "Doświadczenie Oferentowi", którą dołącza do oferty.
a) Punkty przyznawane za kryterium "doświadczenie" będą liczone wg następującego wzoru dla poszczególnych składowych zamówienia tj:
• Sortowacz odpadów komunalnych/asystent nauczyciela w przedszkolu – 20 pkt;
• Operator wózków jezdniowych/ECDL Base – 20 pkt.
Liczba zrealizowanych godzin szkoleń o takiej samej lub podobnej tematyce (łącznie przez wszystkich trenerów) - dotyczy części I i III:
0-200 godzin – 0 punktów
201-500 godzin – 5 punktów
501-1000 godzin – 10 punktów
1001-1600 godzin – 15 punktów
powyżej 1600 godzin – 20 punktów
b) Punkty przyznawane za kryterium "doświadczenie" będą liczone wg następującego wzoru dla poszczególnych składowych zamówienia tj:
• Kucharz – 40 pkt;
Liczba zrealizowanych godzin szkoleń o takiej samej lub podobnej tematyce (łącznie przez wszystkich trenerów) - dotyczy części II:
0-200 godzin – 0 punktów
201-500 godzin – 10 punktów
501-1000 godzin – 20 punktów
1001-1600 godzin – 30 punktów
powyżej 1600 godzin – 40 punktów


Przy ocenie kryterium "doświadczenie" punktowani będą wskazani Trenerzy, których wykazane doświadczenie będzie przekraczało 20h szkolenia z tematyki szkolenia, na którą składana jest oferta. Trenerzy z wykazanym doświadczeniem - 20h i mniej, nie spełniają kryterium kadry dydaktycznej o kwalifikacjach i doświadczeniu odpowiednim do zakresu obejmującego przedmiot zamówienia. W takim przypadku oferta Oferenta zostanie odrzucona, jako niespełniająca powyższego kryterium. Wyjątek stanowią osoby, które pracują zawodowo w placówkach/instytucjach, na stanowiskach związanych z tematyką prowadzonego szkolenia. Doświadczenie zawodowe ww. osób będzie oceniane na podstawie zaświadczenia od pracodawcy w następujący sposób: każdy przepracowany rok u pracodawcy = 5 punktów w kryterium doświadczenia.

Opis sposobu wyliczenia oceny końcowej:
OK1 = C + D
gdzie:
OK1 (ocena końcowa 1) - suma punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach Wykonawcom.
C - Liczba punktów przyznanych Oferenta za kryterium cena.
D - Liczba punktów przyznanych wskazanym Trenerom za kryterium "doświadczenie".
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Na podstawie przyznanych punktów zamawiający utworzy listę rankingową.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie wezwany do podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego. Oferent składający ofertę oświadcza, że zapoznał się z treścią załączonego wzoru umowy i nie wnosi do jej treści żadnych uwag.
Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Wykluczenia

1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:
a. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
b. złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych
w niniejszym postępowaniu;
c. przedstawi nieprawdziwe informacje;
d. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert to Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz
z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

3. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE NOWA SZANSA W ZAMOŚCIU (SNSWZ)

Adres

św. Piątka 24

22-400 Zamość

lubelskie , Zamość

Numer telefonu

846385907

Fax

846385907

NIP

9222841130

Tytuł projektu

Reintegracja i aktywizacja- klucz do lepszego życia

Numer projektu

RPLU.11.01.00-06-0097/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na zbyt krótki termin do składania ofert w ramach ww. postępowania.
Liczba wyświetleń: 274