Strona główna
Logo unii europejskiej

Wyłonienie pracownika/ów w ramach umowy cywilno-prawnej (umowy o dzieło) bądź kontraktu na stanowisku: Programista

Data publikacji: 18.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-05-2018

Numer ogłoszenia

1112261

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Informujemy, że w dokumentacji zapytania ofertowego przedstawiona została błędna data spotkań weryfikujących kompetencje kandydatów. W związku z powyższym Beneficjent wydłuża termin składania ofert do 31.05.2018 a spotkania weryfikacyjne odbędą się w dniach 04-05 czerwca 2018.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać mailowo. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: wroniem@holosurgical.com.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

wroniem@holosurgical.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Milena Wroniewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48504864400

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie ma na celu wyłonienie pracownika/ów w ramach umowy cywilno-prawnej (umowy o dzieło) bądź kontraktu na stanowisku: Programista (4 wakaty) do realizacji projektu pt. Rozwój systemu rozszerzonej rzeczywistości oraz sztucznej inteligencji (ARAI) w celu zwiększenia efektywności oraz bezpieczeństwa w neurochirurgii w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr umowy POIR.01.01.01-00-0404/16

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie ma na celu wyłonienie pracownika/ów w ramach umowy cywilno-prawnej (umowy o dzieło) bądź kontraktu na stanowisku: Programista (4 wakaty) w celu realizacji projektu Rozwój systemu rozszerzonej rzeczywistości oraz sztucznej inteligencji (ARAI) w celu zwiększenia efektywności oraz bezpieczeństwa w neurochirurgii w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, POIR.01.01.01-00-0404/16


Urządzenie, które będzie przedmiotem prac badawczo-rozwojowych realizowanego projektu przyczyni się poprawienia efektywności przeprowadzenia zabiegów medycznych (operacji kręgosłupa) poprzez skrócenie czasu przeprowadzonego zabiegu, większej dokładności urządzenia oraz zapewnienia większego bezpieczeństwa dla pacjenta.

Przedmiot zamówienia

Holo Surgical S.A. ogłasza rekrutację na stanowisko: Programista. Szacowany okres realizacji umowy: 20 miesięcy. Rodzaj umowy: Umowa o dzieło/kontrakt, rozliczenie miesięczne, na podstawie stawki godzinowej, wg prowadzonej przez Wykonawcę ewidencji czasu pracy. Miejsce pracy: Warszawa (Zamawiający dopuszcza również pracę zdalną jeżeli charakter wykonywanego zadania na to pozwoli).

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usług obejmujących badania rozwojowe w ramach objętego stanowiska: Programista, na potrzeby realizacji projektu.

Oferujemy zatrudnienie w okresie realizacji Projektu, tj. 20 miesięcy.

Wymiar czasu pracy to średnio 160 godzin w miesiącu, przy czym 1 godzina pracy to 60 minut.
Liczba stanowisk planowanych do obsadzenia: 4

Zakres obowiązków zgodny z załącznikiem ZO_Programista.HS.2.18

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Harmonogram realizacji zamówienia

Szacowany okres realizacji umowy: 20 miesięcy. Rodzaj umowy: Umowa o dzieło/kontrakt, rozliczenie miesięczne, na podstawie stawki godzinowej, wg prowadzonej przez Wykonawcę ewidencji czasu pracy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy.

Wiedza i doświadczenie

Osoba zatrudniona na stanowisku Programisty powinna posiadać:
1. Udokumentowaną wiedzę i doświadczenie w programowaniu komputerowym (wymagane minimum 1 rok doświadczenia). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się/udokumentuje poprzez świadectwa pracy, potwierdzenie zrealizowanych projektów, rekomendacje od Pracodawców.
2. Inne wymagania dotyczące umiejętności i doświadczenia w realizacji projektów informatycznych (zweryfikowane na podstawie informacji podanych w CV i na spotkaniu weryfikującym w dniu 31.05.2018):
● Zaawansowana znajomość języków programowania C ++ i Phyton,
● Doświadczenie w algorytmach i modelach uczenia maszynowego i rozszerzonej rzeczywistości,
● Doświadczenie w zakresie przetwarzania obrazów/danych medycznych.
3. Wykształcenie wyższe lub ostatnie lata studiów na kierunku technicznym o specjalizacji Informatyka lub pokrewnym. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się/udokumentuje dyplom ukończenia studiów/ indeks/ legitymacja studencka/dokument słuchacza.
4. Zaawansowana znajomość języka angielskiego.

Dodatkowe warunki

Ponadto do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są wyłącznie osoby, których obciążenie zawodowe wynikające ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych oraz z wykonywania przez nie zadań w projekcie/projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Zleceniobiorcy w ramach niniejszego projektu; a łączne zaangażowanie zawodowe Zleceniobiorcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zleceniodawcy i innych podmiotów łącznie z zaangażowaniem w ramach planowanego projektu nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy gdy nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z NCBiR.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- CV,
- wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
- wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Holo Surgical S.A., którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium Waga
1. C - Cena netto za 1 godzinę (60 minut) pracy 60% (60pkt)
2. A - Znajomość języka angielskiego 20% (20pkt)
3. D/K - Doświadczenie+komptenecje 20% (20pkt)

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji: Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia Oferenta, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów ze 100 możliwych do uzyskania, nie zostanie wykluczony z postępowania, jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz uzyska pozytywny wynik weryfikacji na spotkaniu weryfikacyjnym.

Kryteria:
C - Cena netto netto za 1 godzinę (60 minut) pracy, która obejmuje wszystkie koszty poniesione przez oferenta w związku z realizacją zamówienia – waga 60% (maksymalnie 60 punktów) liczona: C = (Cmin/C0) x 60, gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie, Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert, C0 – cena badanej oferty;
A - Znajomość języka angielskiego – waga 20% (maksymalnie 20 punktów), przyznawana zgodnie ze wzorem: 20 punktów – gdy znajomość języka angielskiego jest na poziomie biegłym, 15 punktów – gdy gdy znajomość języka angielskiego jest na poziomie zaawansowanym, 7 punktów - gdy znajomość języka angielskiego jest na poziomie średnio-zaawansowanym;
D/K - Doświadczenie+kompetencje, przyznawana zgodnie ze wzorem na podstawie zapisów w CV: 20 punktów – gdy doświadczenie i kompetencje przewyższają wymagania podane w zapytaniu ofertowym; 10 punktów – gdy doświadczenie i kompetencje są zgodne z wymaganiami podanymi w zapytaniu ofertowym.

Całkowita liczba punktów (X), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: X = C + A + D/K, gdzie: X – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”, A – punkty uzyskane w kryterium „znajomość języka angielskiego”, D/K – punkty uzyskane w kryterium „doświadczenie+kompetencje”.

Zamawiający zweryfikuje stopień kompetencji programistycznych i językowych na spotkaniu weryfikacyjnym w dniu 31.05.2018

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby powiązane osobowo i kapitałowo
z Beneficjentem tj. firmą Holo Surgical S.A. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HOLO SURGICAL SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Władysława Pytlasińskiego 10/12/14

00-777 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

791 766 389

NIP

5213729472

Tytuł projektu

Rozwój systemu rozszerzonej rzeczywistości oraz sztucznej inteligencji (ARAI) w celu zwiększenia efektywności oraz bezpieczeństwa w neurochirurgii

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0404/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przemysław Walkiewicz
Michał Pietruszka
Liczba wyświetleń: 350