Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2018/1.7 w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na dostawę zestawu sprzętu do wyświetlania i nagrywania treści

Data publikacji: 15.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-05-2018

Numer ogłoszenia

1111156

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty (sporządzone na załączniku nr 1) należy składać do dnia 25.05.2018 r. do godz. 17.00 na adres Zamawiającego w następujący sposób:
• dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego lub
• przesłać pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do Zamawiającego) lub
• pocztą elektroniczną (podpisane skany) na adres: dotacje@thefreegroup.com.
2. Na kopercie, w której będzie umieszczona oferta zostanie odnotowana data i godzina jej złożenia. W przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej datą złożenia oferty będzie data wpływu uwidoczniona na serwerze Zamawiającego.
3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
4. Zamawiający poprawi omyłki w złożonych ofertach w szczególności:
- oczywiste omyłki pisarskie - przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną podobna usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być ona naprawiona;
- oczywiste omyłki rachunkowe.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dotacje@thefreegroup.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Justyna Mroczkowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502125722

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Firma FG Wójcikowscy i Łyczakowski Spółka Jawna zwraca się z zapytaniem do złożenia oferty na dostawę jednego zestawu sprzętu do wyświetlania i nagrywania treści na sferyczne ekrany projekcyjne o powierzchni do 50 m2. Zapytanie ofertowe dotyczy projektu „Zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności firmy przez wdrożenie innowacji produktowych i procesowych w ramach nowych linii namiotów sferycznych Freedomes oraz struktur modułowych Freecubes” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: policki Miejscowość: Kołbaskowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawu sprzętu do tworzenia i wyświetlania filmów sferycznych w technologii FullDome 360° w namiotach sferycznych.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawu sprzętu do tworzenia i wyświetlania filmów sferycznych w technologii FullDome 360° w namiotach sferycznych.

Specyfikacja zestawu:
a) projektory DLP min 4500 ANSI Lumen – 8 sztuk:
- rozdzielczość min WXGA
- wejście HDMI lub DP
- kontrast min 15 000:1
- przekątna uzyskiwanego ekranu 7m z odległości 8m

b) zestaw komputerowy – 1 sztuka
- procesor - 12 MB Smart Cache Pamięć cache 6 Rdzenie 12 Wątki
- pamięć RAM - DDR4, 2x16GB, 3000MHz, CL15
- karta graficzna umożliwiająca podłączenie do niej 8 urządzeń wyświetlających obraz jednocześnie i spięcie ich w jeden duży ekran
- karta PCI pozwająca na przechwycenie obrazu z drugiego urządzenia za pomocą kabla HDMI tzw capture card z jakością min 4K z wejściem HDMI
- dysk 120GB M.2 PCIe NVMe
- płyta główna zgodna z procesorem z min 3 wejściami PCI-E i możliwością podłączenia dysku M.2 oraz optycznym wyjściem audio
- obudowa rack 4U, która umożliwi złożenie zestawu
- system operacyjny Windows 10 Pro lub równoważny
- dodatkowy dysk HDD 2TB 7200rpm
- zasilacz 700W

c) zestaw komputerowy – 1 sztuka:
- procesor - 12 MB SmartCache Pamięć cache 6 Rdzenie 12 Wątki
- pamięć RAM - DDR4, 2x16GB, 3000MHz, CL15
- karta graficzna 8GB GDDR5X (256 bit) 3x DP, HDMI, Liczba rdzeni CUDA: nie mniej niż 2560
- dysk 120GB M.2 PCIe NVMe
- płyta główna zgodna z procesorem z min 3 wejściami PCI-E i możliwością podłączenia dysku M.2
- obudowa rack 4U
- system operacyjny Windows 10 Pro lub równoważny
- dodatkowy dysk HDD 2TB 7200rpm
- zasilacz 700W

d) zestaw kabli HDMI standard 1.4 3m - 2 sztuki
15m - 2 sztuki
7,5m - 2 sztuki
10m - 2 sztuki
e) listwa przeciwprzepięciowa 8G 13.500A- 2 sztuki
f) klawiatura bezprzewodowa z myszką bezprzewodową - 2 komplety
g) kamera 360 4K z obiektywem fisheye
h) zestaw głośnikowy 5.1 1000W
i) adapter DP do HDMI - 8 sztuk
j) router AC
k) kabel optyczny audio toslink 2m
l) przewód audio 20m
m) kabel zasilający OMY H03VV-F 3x1,5 Czarny – 30mb
n) puszka gniazda zasilającego 104-0b 104-0h PCE – 8 sztuk
o) wtyczka 16A z uziemieniem – 2 sztuki
p) gniazdo zasilające 1-fazowe 16A 104-0B PCE – 8 sztuk

Kod CPV

38652100-1

Nazwa kodu CPV

Projektory

Dodatkowe przedmioty zamówienia

32351000-8: Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo
32322000-6: Urządzenia multimedialne
30236000-2: Różny sprzęt komputerowy

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakończenia realizacji zamówienia – maksymalnie do dnia 01.07.2018.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w zamówieniu:
a) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty oznacza akceptację treści zapytania bez zastrzeżeń.
b) Nie podlegają wykluczeniu tj. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia (w przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej zeskanowane dokumenty):
a) Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do ZO
b) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 2 do ZO.
c) Załącznik z opisem parametrów oferowanego zestawu (w celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt jest zgodny z ZO).
d) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

• Cena -50%
• Termin dostawy – 50%

2. Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z kryteriów oceny oferty.
3. Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę.
4. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
6. W przypadku, gdy wybrany Oferent odmówi podpisania umowy, zostanie ona podpisana z Oferentem, który spośród pozostałych przedłożył ofertę z kolejną najwyższą punktacją.
7. Ocena ofert w zakresie przedmiotowych kryteriów zostanie dokonana wg. następujących zasad:

1) cena - 50%
Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wynosi 50 punktów.

C min
Cena = ------------------------- x 50% x 100
C oferty

C min - oznacza najniższa cenę spośród złożonych ofert
C oferty - oznacza cenę badanej oferty

2) Termin dostawy -50%
Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wynosi 50 punktów.
Powyżej 60 dni - 0 pkt
W ciągu 30 dni - 10 pkt
W ciągu 14 dni - 30 pkt
W ciągu 7 dni – 50 pkt

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FG WÓJCIKOWSCY I ŁYCZAKOWSKI SPÓŁKA JAWN

Adres

72-001 Kołbaskowo

zachodniopomorskie , policki

Numer telefonu

918136727

NIP

8513148284

Tytuł projektu

Zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności firmy przez wdrożenie innowacji produktowych i procesowych w ramach nowych linii namiotów sferycznych Freedomes oraz struktur modułowych Freecubes

Numer projektu

RPZP.01.07.00-32-0022/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Mac – Support Damian Gan
Ul. Kazimierska 4G/5,
71-043 Szczecin
Data wpływu: 25.05.2018 r.
Cena oferty: 50 000,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 261