Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2/5.2/N/2018 Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego oraz zapewnienie noclegów wraz ze śniadaniem dla uczestników w ramach projektu „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia” - Karpacz

Data publikacji: 26.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-05-2018

Numer ogłoszenia

1107229

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w formie dokumentu podpisanego przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:
„Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia” - zapytanie ofertowe nr 2/5.2./N/2018
2. Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy lub pieczęć firmową Wykonawcy.
3. Miejsce złożenia oferty:

Biuro projektu „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia”.
ul. Fabryczna 10/D2
53-609 Wrocław

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00

4. Ofertę można złożyć również w formie elektronicznej (przedstawione muszą być skany podpisanych dokumentów) na adres: i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl


Oferta musi zawierać następujące elementy:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
2. Załącznik nr 2 – Wykaz doświadczenia Oferenta będącego warunkiem udziału w postępowaniu,
3. Załącznik nr 3 –Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych,
4. Załącznik nr 4 – Wykaz posiadanego sprzętu
5. W przypadku ofert składanych przez agencje czy pośredników, nie posiadających bezpośredniego prawa do dysponowania wskazanym w ofercie obiektem, Wykonawca do oferty musi dołączyć kopię umowy zawartej z dysponentem obiektu dotyczącą współpracy lub kopie innego dokumentu wyrażającego zgodę przez dysponenta obiektu na organizację szkoleń w obiekcie, którego jest właścicielem.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Wójcik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

795490877

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapewnienie sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego oraz zapewnienie noclegów wraz ze śniadaniem dla 80 uczestników w ramach projektu „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: jeleniogórski Miejscowość: Karpacz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cel główny jest spójny z celem szczegółowym 5.2 POWER „Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych”, poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w następstwie ukończenia szkoleń z zakresu: skutecznego zarządzania placówką medyczną, budowania wizerunku nowoczesnej placówki medycznej, prowadzenia dokumentacji medycznej pielęgniarek i położnych (po zmianie przepisów w styczniu 2015), prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej przed wprowadzeniem i po wprowadzeniu obowiązku EDM, skutecznych technik sprzedaży usług medycznych/programów lojalnościowych; budowania trwałych relacji ze świadczeniobiorcą, organizacji rejestracji i zarządzania przyjęciami pacjentów; call center, księgowość i kadry w nowoczesnej placówce medycznej. Szkolenia przyczynią się do podniesienia jakości świadczonych w podmiotach leczniczych usług oraz poprawy organizacji pracy systemu ochrony zdrowia.

Przedmiot zamówienia

Na przedmiot zamówienia składa się:
- 80 noclegów z soboty na niedzielę w pokojach dwu- lub jednoosobowych wraz z 80 śniadaniami w niedziele,
- 80 kolacji w sobotę,
- 160 sztuk serwisów kawowych w sobotę i niedziele,
- 160 obiadów w sobotę i niedzielę
- sala szkoleniowa x 2 dni po 8h x 4 grupy

Kod CPV

55000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne
55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

Harmonogram realizacji zamówienia

26,27.05.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną infrastrukturę do wykonania zamówienia, tj. Wykonawcy składający ofertę muszą spełniać poniższe minimalne wymagania:
a) Posiadają obiekt o standardzie hotelu 3* lub ośrodek rekreacyjno-szkoleniowy spełniający standard hotelu trzygwiazdkowego. Obiekt zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową (tj. dostosowanie architektoniczne).
Udokumentowaniem kryterium będzie przedstawienie przez Wykonawcę posiadanego zaszeregowania poprzez przedstawienie kserokopii posiadanej decyzji o nadaniu kategorii wydanej przez odpowiedni organ (marszałek województwa) lub oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków standardu 3* z wyszczególnieniem wymaganych prawem kryteriów.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonywania usługi.
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:
- Wykonawca na potwierdzenie posiadania doświadczenia w realizacji podobnych usług obejmujących usługi zapewnienia sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego oraz zapewnienia noclegów wraz ze śniadaniem dla min. 80 osób podczas jednego dnia/ nocy w okresie 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - z tego okresu jest zobowiązany przedstawić informację o realizacji co najmniej jednego zamówienia o zakresie podobnym na wzorze Załącznika nr 2 do niniejszego zapytania.

Za usługę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna zorganizowanie usługi w ramach jednego zamówienia obejmującej zapewnienie:
- noclegu w jednym dniu/ nocy dla min. 80 osób,
- usługi restauracyjnej (śniadanie i/lub kolacja i/lub obiad, przerwa kawowa) w jednym dniu/nocy dla min. 80 osób,
- zapewnienie sali szkoleniowej dla min. 80 osób

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną infrastrukturę do wykonania zamówienia, tj. Wykonawcy składający ofertę muszą spełniać poniższe minimalne wymagania:

Obiekt posiada sale przystosowane do przeprowadzenia szkolenia i spotkania i dysponuje odpowiednim sprzętem (wielkość sali pozwalająca na ustawienie stołów dla wskazanej w tabeli liczby uczestników; sala wyposażona w stoły, krzesła (fotele), projektor mutimedialny z ekranem, laptop, tablica typu Flipchart z kartkami papieru i kompletem pisaków. Sale będą z dostępem dla osób z niepełnosprawnością ruchową (tj. dostosowanie architektoniczne).
Udokumentowaniem spełnienia kryterium będzie oświadczenie Wykonawcy o posiadanym sprzęcie na formularzu załącznika nr 4 – Wykaz posiadanego sprzętu.

Wykonawca zapewnia uczestnikom stały dostęp do Internetu zarówno w salach dydaktycznych, jak i w zajmowanych przez uczestników pokojach. Udokumentowaniem spełnienia kryterium będzie oświadczenie Wykonawcy o posiadanym dostępie do Internetu na formularzu załącznika nr 4 – Wykaz posiadanego sprzętu.

Obiekt posiada parking, które zostanie udostępniony Uczestnikom, którzy przyjadą samochodem.
Oferent podpisując ofertę oświadcza spełnienie ww. warunku.

Dodatkowe warunki

W przypadku ofert składanych przez agencje czy pośredników, nie posiadających bezpośredniego prawa do dysponowania wskazanym w ofercie obiektem, Wykonawca do oferty musi dołączyć kopię umowy zawartej z dysponentem obiektu dotyczącą współpracy lub kopie innego dokumentu wyrażającego zgodę przez dysponenta obiektu na organizację szkoleń w obiekcie, którego jest właścicielem.

Ceny brutto za obiad, przerwę kawową oraz sale szkoleniowe podlegają weryfikacji na podstawie złożonych ofert, jednak nie mogą przekraczać stawek założonych w zał. 12 do dok. konkursowej tj. „Wykazie typowych kosztów zakupu towarów i usług”. Zestawienie stanowi maksymalne, dopuszczalne stawki.
Znajduje się pod linkiem: http://www.zdrowie.gov.pl/aktualnosc-37-2639-Rusza_konkurs_na_realizacje_projektow_pt_Szkolenia_pracownikow_administracyjnych_w_ochronie_zdrowia.html.

W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie:
a) terminu realizacji umowy;
b) liczby osób korzystających z usług,
c) harmonogramu realizacji umowy;
d) zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją zadania na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
2. Załącznik nr 2 – Wykaz doświadczenia Oferenta będącego warunkiem udziału w postępowaniu,
3. Załącznik nr 3 –Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych,
4. Załącznik nr 4 – Wykaz posiadanego sprzętu
5. W przypadku ofert składanych przez agencje czy pośredników, nie posiadających bezpośredniego prawa do dysponowania wskazanym w ofercie obiektem, Wykonawca do oferty musi dołączyć kopię umowy zawartej z dysponentem obiektu dotyczącą współpracy lub kopie innego dokumentu wyrażającego zgodę przez dysponenta obiektu na organizację szkoleń w obiekcie, którego jest właścicielem.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, zamówień uzupełniających, do wartości maksymalnie 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena (C):
Ocena złożonych ofert wg kryterium „Cena”, dokonana zostanie według następującego wzoru:
C = Cn / Co x 70 pkt
gdzie:
C – przyznane punkty w ramach kryterium cena
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert
Co – cena oferty ocenianej
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 70 pkt.

2. Kawa (K) wykorzystywana do przygotowania serwisu kawowego pochodząca ze "Sprawiedliwego Handlu" (Fair Trade) -10 pkt
Zamawiający oceniając kryterium będzie brał pod uwagę zadeklarowanie przez wykonawcę wykorzystania do przygotowania serwisu kawowego w całości kawy posiadającej certyfikat Fairtrade lub inny równoważny certyfikat, który potwierdza, że drobni producenci/rolnicy otrzymali przynajmniej cenę minimalną zapewniającą im zwrot kosztów produkcji i godziwe wynagrodzenie, wypłacona została im roczna premia Fairtrade lub równoważna premia na projekty rozwojowe wspierające społeczność lokalną, zapewniona jest możliwość udzielania prefinansowania zakupu kawy przez grupę producencką, zapewnione są odpowiednie warunki socjalne zgodnie z Konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (ochrona praw kobiet i przeciwstawianie się ich dyskryminacji, zakaz pracy przymusowej i niewykorzystywanie pracy dzieci, wolność zrzeszania się, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia) oraz przestrzegane są standardy środowiskowe (producent ocenia swoje oddziaływanie na środowiskowo i tworzy plan jego minimalizacji, stopniowe ograniczanie użycia w rolnictwie środków chemicznych, zakaz stosowania GMO, stopniowe wdrażanie zrównoważonych systemów zagospodarowania odpadów, zapobieganie pożarom lasów).
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „Formularza oferty” i złożonej w nim deklaracji wykonawcy.
W przypadku zadeklarowania w Formularzu oferty zastosowania do przygotowania serwisu kawowego, kawy posiadającej certyfikat Fairtrade lub inny równoważny certyfikat potwierdzający spełnianie przez ten produkt wskazanych powyżej kryteriów, wykonawca otrzyma 10 punktów.
W przypadku braku zawarcia w Formularzu oferty oświadczenia na temat wykorzystania do przygotowania serwisu kawowego, kawy oznakowanej certyfikatem Fairtrade lub innym równoważnym certyfikatem potwierdzającym spełnianie przez ten produkt wskazanych powyżej kryteriów, wykonawca otrzyma 0 punktów.

3. Klauzule społeczne (KS):
Spełnienie dodatkowego kryterium-klauzul społecznych 20 pkt.
Klauzula społeczna (KS) tj. społeczne warunki realizacji zamówienia publicznego – spełnienie klauzuli społecznej oznacza uwzględnienie aspektów społecznych przy realizacji zamówienia, tzn. wśród osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonywanie przedmiotu zamówienia zostanie zaangażowana, co najmniej 1 osoba:
a) niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
I/LUB
b) bezrobotna w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Punkty za kryterium zostaną przyznane na podstawie Oświadczenia o spełnieniu klauzuli społecznej stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania.
Oferta, która będzie spełniała powyższe kryterium tj. Wykonawca przedstawi razem z ofertą ww. podpisane oświadczenie otrzyma 20 pkt. Oferta, która nie będzie spełniała kryterium otrzyma 0 pkt.
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

Maksymalnie można zdobyć 100 pkt zgodnie z wzorem W=C+K+KS
Gdzie
W – ocena końcowa
C – przyznane punkty w ramach kryterium cena
K – przyznane punkty w ramach kryterium kawa
KS – przyznane punkty w ramach kryterium aspekty społeczne

Wykluczenia

W procedurze nie mogą brać udziału podmioty, które:
Są powiązane z Zamawiającym (Liderem i Partnerem Projektu) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRACODAWCY ZDROWIA

Adres

Fabryczna 10/D2

53-609 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

713498063

Fax

713498063

NIP

8971698378

Tytuł projektu

Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia

Numer projektu

POWR.05.02.00-00-0045/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Mercure Karpacz Skalny, 09.05.2018r.; 21280 zł
Liczba wyświetleń: 265