Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi nadzoru nad robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi związanej z realizacją Projektu „Konserwacja i rewitalizacja pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy – Pomnika Historii, celem poszerzenia oferty turystyczno – kulturalnej – Etap I”

Data publikacji: 22.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-04-2018

Numer ogłoszenia

1106130

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy - ul. Ks. Dz. W. Bochenka 30; 55-100 Trzebnica (sekretariat Kongregacji – s. Raphael), wejście północne - od strony bazyliki.
W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 30.04.2018 r. do godz. 12:00 na adres Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy - ul. Ks. Dz. W. Bochenka 30; 55-100 Trzebnica (sekretariat Kongregacji – s. Raphael), wejście północne - od strony bazyliki. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy - ul. Ks. Dz. W. Bochenka 30; 55-100 Trzebnica, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

1.Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w niniejszej dokumentacji przetargowej oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
3. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną/ymi zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy).
4 Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.
5 Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
6 Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie.
Koperta powinna być:
6.1 opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy,
6.2 zaadresowana na adres:
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy
ul. Ks. Dz. W. Bochenka; 30 55-100 Trzebnica
6.3 oznakowana: OFERTA - „Wykonanie usługi nadzoru nad robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi związanej z realizacją Projektu „Konserwacja i rewitalizacja pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy – Pomnika Historii, celem poszerzenia oferty turystyczno – kulturalnej – Etap I”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Krystyna Klamińska – pełnomocnik Kongregacji, e-mail: vacor@interia.pl.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi nadzoru nad robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi wykonywanymi w ramach projektu pn. Konserwacja i rewitalizacja pocysterskiego klasztor w Trzebnicy – Pomnika Historii celem poszerzenia oferty turystyczno – kulturalnej – Etap I, realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIŚ.08.01-00-00-1095/16-00 w ramach działania 8.1. oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014 – 2020, w ramach której pełnione będą nadzory:
1. Nadzór nad pracami robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi obejmującymi konserwację i rewitalizację pomieszczeń i krużganków klasztornych zlokalizowanych na poziomie parteru klasztoru – wokół wirydarza północnego i w strefach wejść do klasztoru oraz pomieszczenia na poziomie przyziemia - w strefie wejścia wschodniego do klasztoru wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych – część A
2. Nadzór nad robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi obejmującymi konserwacją i rewitalizacją wieży północnej klasztoru od poziomu trzeciej kondygnacji nadziemnej – część B
3. Pełna dokumentacja określająca zakres robót budowlanych i prac konserwatorskich (obejmująca: projekty budowlane, dokumentację wykonawczą, wyniki badań konserwatorskich i program prac konserwatorskich, badania zasolenia i zawilgocenia ścian oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych) opisująca zakres prac objętych usługą nadzoru nad robotami budowlanymi znajduje się na stronie internetowej beneficjenta - link: http://boromeuszki.pl/projekty-ue/

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: trzebnicki Miejscowość: Trzebnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi nadzoru nad robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi związanej z realizacją Projektu „Konserwacja i rewitalizacja pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy – Pomnika Historii, celem poszerzenia oferty turystyczno – kulturalnej – Etap I”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi nadzoru nad robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi wykonywanymi w ramach projektu pn. Konserwacja i rewitalizacja pocysterskiego klasztor w Trzebnicy – Pomnika Historii celem poszerzenia oferty turystyczno – kulturalnej – Etap I, realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIŚ.08.01-00-00-1095/16-00 w ramach działania 8.1. oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014 – 2020, w ramach której pełnione będą nadzory:
1. Nadzór nad pracami robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi obejmującymi konserwację i rewitalizację pomieszczeń i krużganków klasztornych zlokalizowanych na poziomie parteru klasztoru – wokół wirydarza północnego i w strefach wejść do klasztoru oraz pomieszczenia na poziomie przyziemia - w strefie wejścia wschodniego do klasztoru wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych – część A
2. Nadzór nad robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi obejmującymi konserwacją i rewitalizacją wieży północnej klasztoru od poziomu trzeciej kondygnacji nadziemnej – część B
3. Pełna dokumentacja określająca zakres robót budowlanych i prac konserwatorskich (obejmująca: projekty budowlane, dokumentację wykonawczą, wyniki badań konserwatorskich i program prac konserwatorskich, badania zasolenia i zawilgocenia ścian oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych) opisująca zakres prac objętych usługą nadzoru nad robotami budowlanymi znajduje się na stronie internetowej beneficjenta - link: http://boromeuszki.pl/projekty-ue/
4. Nadzór budowlany obejmuje:
4.1 Pełnienie nadzoru przez inspektorów nadzoru:
4.1.1 inspektora nadzoru konserwatorskiego,
4.1.2 inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
4.1.3 inspektora nadzoru prac i robót instalacji sanitarnych
4.1.4 inspektora nadzoru prac i robót elektrycznych

Kod CPV

71247000-1

Nazwa kodu CPV

Nadzór nad robotami budowlanymi

Dodatkowe przedmioty zamówienia

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
71631300-3 - Usługi technicznego nadzoru budowlanego
71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy
92522000-6 - Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia – 31.12.2018 r. (a w przypadku zmiany terminu zakończenia realizacji Projektu – do dania bezusterkowego odbioru prac przez DWKZ).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
1.1 posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
1.2 posiadanie wiedzy i doświadczenia,
1.3 dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
1.4 sytuacja ekonomiczna i finansowa,
1.5 nie podlegania wykluczeniu z powodu otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego,
1.6 brak powiązania z zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
5) istnieniu relacji gospodarczych lub osobowych pomiędzy wykonawcą a beneficjentem, w ramach której jeden w wymienionych podmiotów wywiera dominujący wpływ na drugi, przy czym dominujący wpływ istnieje również wówczas, gdy zamawiający i wykonawca pozostają w takich relacjach z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie.

Wiedza i doświadczenie

W zakresie warunku określonego w pkt 1.2 przedłożą Wykaz usług (wg załącznika nr 2) potwierdzający wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej usługi prowadzenia nadzoru nad robotami budowlanymi i konserwatorskimi prowadzonymi na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn.zm.) o wartości inwestycji nie mniejszej niż 2 000 0000,00 PLN brutto (dla inwestycji rozlicznych w walutach innych niż PLN równowartość co najmniej 2 000 000, 00 PLN wg średniego kursu NBP dla tej waluty na dzień publikacji zapytania ofertowego) wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W zakresie warunku określonego w pkt 1.3 przedłożą Imienny wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (wg załącznika nr 3) zawierającego co najmniej:
1. Inspektora nadzoru konserwatorskiego - osobę spełniającą wymagania określone w ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami art. 37a (Dz. U. z 2003 Nr 162 poz. 1568 z późn zm.) oraz posiadającą doświadczenie w nadzorowaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej inwestycji na kwotę brutto min 1 000 000,00 PLN na obiekcie zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków (dla inwestycji rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień publikacji zapytania ofertowego) jako inspektor nadzoru konserwatorskiego.
2. Inspektora nadzoru specjalności konstrukcyjno-budowlanej - osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi oraz posiadającą doświadczenie w nadzorowaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej inwestycji na kwotę brutto min 300 000,00 PLN na obiekcie zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków (dla inwestycji rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 300 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień publikacji zapytania ofertowego) jako inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych.
3. Inspektora nadzoru specjalności instalacji sanitarnych - osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi oraz posiadającą doświadczenie w nadzorowaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej inwestycji na kwotę brutto min 300 000,00 PLN na obiekcie zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków (dla inwestycji rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 300 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień publikacji zapytania ofertowego) jako inspektor nadzoru robót instalacji sanitarnych.
4. Inspektora nadzoru prac i robót elektrycznych - osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi oraz posiadającą doświadczenie w nadzorowaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej inwestycji na kwotę brutto min 300 000,00 PLN na obiekcie zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków (dla inwestycji rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 300 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień publikacji zapytania ofertowego) jako inspektor nadzoru robót instalacji elektrycznych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
1. Oświadczenie i dokumenty wymagane w pkt 4 dokumentacji przetargowej.
2. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 4).
3. Pełnomocnictwo (umowa spółki) do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku składania oferty wspólnej.
4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy).
5. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 - 4. powinny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
6. Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w Zapytaniu ofertowym oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spośród nieodrzuconych ofert, złożonych przez wykonawców niewykluczonych z postępowania.
2. Cena – 80 %.
3. Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - inspektor nadzoru konserwatorskiego - 10 %.
4. Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - inspektor nadzoru inwestorskiego robót instalacji elektrycznych - 5 %.
5. Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - inspektor nadzoru inwestorskiego robót instalacji sanitarnych - 5 %.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KONGREGACJA SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. KAROLA BOROMEUSZA W TRZEBNICY

Adres

ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 30

55-100 Trzebnica

dolnośląskie , trzebnicki

Numer telefonu

071 387 41 00

Fax

071 312 09 98

NIP

9151332822

Tytuł projektu

Konserwacja i rewitalizacja pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy – Pomnika Historii, celem poszerzenia oferty turystyczno-kulturalnej – Etap I

Numer projektu

POIS.08.01.00-00-1095/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 344