Strona główna
Logo unii europejskiej

Rewitalizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. 1-go Maja 8 w Bogatyni

Data publikacji: 12.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-04-2018

Numer ogłoszenia

1103594

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządcy:
1. Oferta powinna być dostarczona osobiście, przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź kurierskiej na adres:
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Bogatyni Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 18
59-920 Bogatynia.
Liczy się data i godzina dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
2. Termin składania ofert upływa: w dniu 27.04.2018r. do godz. 10.00.
3. Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi: w dniu 27.04.2018r. o godz. 13.00, w sali narad w siedzibie Zarządcy.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Bartkowiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

695853880

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rewitalizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. 1-go Maja 8 w Bogatyni” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.06.03.01-02-0022/16.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: zgorzelecki Miejscowość: Bogatynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem projektu jest poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących dom przysłupowy zlokalizowany w Bogatyni przy ul. 1-go Maja 8 poprzez rewitalizację zdegradowanego obszaru miejskiego.

Przedmiot zamówienia

Zakres planowanych prac rewitalizacyjnych w ramach projektu obejmuje min.:
1) renowację i malowanie elewacji budynku,
2) remont pokrycia dachu i wymiana na nowy,
3) osuszenie ścian fundamentowych i ścian piwnic,
4) renowację klatki schodowej,
5) renowację drzwi wejściowych,
6) montaż domofonu z przystosowaniem dla osób z dysfunkcjami.

W ramach usprawnień dla osób niepełnosprawnych zostanie dokonana wymiana wytartych stopnic schodów z zastosowaniem technologii antypoślizgowych.

W zakresie prac termomodernizacyjnych będzie wykonane:
1) docieplenie poddasza użytkowego,
2) wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych,
3) docieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych.

Kod CPV

45453000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty remontowe i renowacyjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45321000-3 Izolacja cieplna
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać kompleksowo w nieprzekraczalnym terminie 28.02.2019.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające wykonanie zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

W zakresie wiedzy i doświadczenia
Wykonawca musi udokumentować, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej roboty budowlane w zakresie remontu lub odbudowy co najmniej 3 budynków o konstrukcji przysłupowo zrębowej, podlegających ochronie konserwatorskiej (budynków zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub widniejących w wykazie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), na łączną wartość nie mniejszą niż 600 000,00 zł.
W przypadku prac remontowych zakres referencji musi obejmować co najmniej kompleksowy remont pokrycia dachowego oraz elewacji.
Na potwierdzenie wykonania ww. prac Zamawiający żąda uzupełnienia wykazu znajdującego się w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) oraz dołączenia do oferty referencji / potwierdzenia wykonania prac odpowiadających warunkom zapytania ofertowego, w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca spełni powyższe kryterium, jeżeli
1. skieruje do wykonania prac kierownika budowy:
a. posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, należącego do właściwej izby zawodowej zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego,
b. posiadającego dokumenty potwierdzające spełnianie stosownych kwalifikacji, o których mowa w art.37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
2. załączy oświadczenie o dysponowaniu zatrudnionymi osobami posiadającymi stosowną wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszego zapytania ofertowego.
Na potwierdzenie dysponowania odpowiednimi osobami Zamawiający żąda:
a. uzupełnienia wykazu znajdującego się w Formularzu ofertowym stanowiącego załącznik nr 1 oraz dołączenia decyzji / uprawnień bądź zaświadczeń potwierdzających w/w kwalifikacje kierownika robót zgodnie z prawem budowlanym oraz przepisami dot. ochrony zabytków i opiece nad nimi,
b. złożenia oświadczenia o dysponowaniu zatrudnionymi osobami posiadającymi stosowną wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszego zapytania ofertowego wg formularza stanowiącego załącznik nr 4.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi spełnić następujące warunki:
1. W zakresie zdolności ekonomicznej
Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarantowaną nie niższą niż 400 000,00 zł (na jeden wypadek niezależnie od ilości zdarzeń).
W celu weryfikacji należy przedłożyć wymagany dokument jako załącznik.
2. W zakresie zdolności finansowej
Wykonawca musi udokumentować uzyskany łączny przychód w ciągu ostatnich 2 lat obrotowych tj. 2016 i 2017r w wysokości co najmniej 800 000,00 zł.
W celu weryfikacji należy przedłożyć poświadczone za zgodność z oryginałem dokumenty finansowe za ostatnie 2 lata.

Dodatkowe warunki

Dodatkowo Zamawiający wymaga aby Wykonawca:
1. Przedstawił aktualne zaświadczenie (lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków – wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
2. Przedstawił aktualne zaświadczenie (lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne– wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
3. Przedstawił aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert potwierdzający, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzania takich zmian lub jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:
1. Terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy.
2. Sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
3. Formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeżeli dotyczy.
4. Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar na które strony nie mają wpływu.
5. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.
6. Zmiany osoby lub osób uprawnionych do kontaktów.
Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadkach wymagających uzyskania zgody instytucji finansującej projekt, wprowadzenie zmian możliwe jest po uzyskaniu zgody.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z dokumentacją
Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o posiadaniu zatrudnionych osób

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich rangą:
1. Cena 80%
2. Czas gwarancji 10% (nie więcej niż 3 lata powyżej wymaganych 60 m-cy)
3. Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji 10%

Oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów:

Kryterium nr 1 - Cena
W kryterium CENA kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru:
C = [Cmin/Cbad] x 80
Gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej
Cmin – cena brutto minimalna spośród wszystkich ważnych ofert
Cbad – cena brutto oferty badanej
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium nr 2 – Gwarancja wykonania
W przypadku, gdy Wykonawca udzieli gwarancji:
poniżej 60 miesięcy – oferta zostanie odrzucona
G= [Gbad/Gmax] x 10
Gdzie:
G – ilość punktów oferty badanej
Gbad – czas gwarancji (podana w miesiącach) badanej oferty
Gmax – czas najdłuższej gwarancji (podana w miesiącach)
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku

Kryterium nr 3 – Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji
Wartość punktowa (G) w kryterium Czas reakcji serwisu gwarancyjnego wyliczana będzie wg wzoru:
G = Gmin/Gn x 10
gdzie:
Gmin – Czas reakcji serwisu gwarancyjnego (w godzinach) – najkrótszy wśród ocenianych ofert.
Gn – Czas reakcji serwisu gwarancyjnego (w godzinach) – ocenianej oferty;
Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium Czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynosi 10 pkt.
Podsumowanie:
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, spełniająca wszystkie warunki dostępu, złożona przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów – kryterium rozstrzygające najniższa cena brutto.
Kryteria weryfikowane będą na podstawie informacji przedstawionych przez Wykonawcę, a określone zadeklarowane warunki będą przepisane do właściwej umowy dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykluczenia

Wykluczenia

Wykonawcą zamówienia nie może być Wykonawca, z którym Zamawiający jest powiązany osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Nie istnieje inne powiązanie, które powodowałoby faktyczne naruszenie zasady konkurencyjności.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również:
a. Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.
b. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. 1-GO MAJA 8 BOGATYNIA

Adres

1 Maja 8

59-920 Bogatynia

dolnośląskie , zgorzelecki

Numer telefonu

757732548

NIP

6152041284

Tytuł projektu

Rewitalizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. 1-go Maja 8 w Bogatyni

Numer projektu

RPDS.06.03.01-02-0022/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

USŁUGI IZOLACYJNE
BLACHARKA BUDOWLANA DEKARSTWO
EDSTACH SP. C. CICHOSZ WŁODARCZYK
UL. DĘBOWA 7A
59-916 BOGATYNIA

data wpłynięcia oferty 26.04.2018
cena 280.000,00 zł.
Liczba wyświetleń: 282