Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu urządzenia do back-upu danych wraz z niezbędnym oprogramowaniem, które tworzyć będzie kopie zapasowe danych wymienianych w ramach rozwiązania systemowego stanowiącego przedmiot projektu (system ECM + platforma ekstranetowa).

Data publikacji: 09.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-04-2018

Numer ogłoszenia

1102777

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta musi:
1. zostać złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
2. zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta, zgodnie z dokumentem rejestrowym oferenta, a w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo uprawniające do jej złożenia i podpisania
3. zawierać załączone podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

Oferta może zostać doręczona do Zamawiającego na każdy ze wskazanych poniżej sposobów (decyduje data doręczenia oferty do siedziby Zamawiającego lub na wskazany adres e-mail):
1. przesłana na adres korespondencyjny Zamawiającego wskazany w niniejszym zapytaniu
2. dostarczona osobiście do Zamawiającego na adres wskazany w niniejszym zapytaniu
3. przesłana w formie skanów na adres e-mail: projekt_3.3@astengroup.pl

• Oferty złożone w inny sposób lub dostarczone w innej formie nie będą brane pod uwagę

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekt_3.3@astengroup.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jarosław Buczyński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608 206 925

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

(I). zakup urządzenia do back-upu danych wraz z niezbędnym oprogramowaniem, które tworzyć będzie kopie zapasowe danych wymienianych w ramach rozwiązania systemowego stanowiącego przedmiot projektu:
A. zakup urządzenia do back-upu danych - 1 urządzenie komputerowe
B. zakup oprogramowania do back-upu danych z 2 serwerów wirtualnych obsługujących rozwiązanie systemowe stanowiące przedmiot projektu
C. zakup oprogramowania do back-upu danych dla fizycznego serwera, na którym zainstalowany jest aktualny system ERP Wnioskodawcy, który będzie posiadał bezpośrednie połączenie z nowym systemem ECM oraz platformą ekstranetową
D. zakup oprogramowania do back-upu danych dla 55 stacji roboczych posiadających dostęp do systemu stanowiącego przedmiot projektu

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Częstochowa Miejscowość: Częstochowa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup urządzenia do back-upu danych wraz z niezbędnym oprogramowaniem, które tworzyć będzie kopie zapasowe danych wymienianych w ramach rozwiązania systemowego stanowiącego przedmiot projektu (system ECM + platforma ekstranetowa).

Przedmiot zamówienia

Pełny opis przedmiotu zamówienia wskazany został na str. 2-21, pkt Ib. załączonego zapytania ofertowego.
Jego zamieszczenie poniżej nie jest możliwe, ze względu na ograniczoną liczbę znaków.

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

B. zakup oprogramowania do back-upu danych z 2 serwerów wirtualnych obsługujących rozwiązanie systemowe stanowiące przedmiot projektu
C. zakup oprogramowania do back-upu danych dla fizycznego serwera, na którym zainstalowany jest aktualny system ERP Wnioskodawcy, który będzie posiadał bezpośrednie połączenie z nowym systemem ECM oraz platformą ekstranetową
D. zakup oprogramowania do back-upu danych dla 55 stacji roboczych posiadających dostęp do systemu stanowiącego przedmiot projektu

Harmonogram realizacji zamówienia

A. zakup urządzenia do back-upu danych - 1 urządzenie komputerowe - do dnia 31 maja 2018 r.
B. zakup oprogramowania do back-upu danych z 2 serwerów wirtualnych obsługujących rozwiązanie systemowe stanowiące przedmiot projektu - do dnia 31 maja 2018 r.
C. zakup oprogramowania do back-upu danych dla fizycznego serwera, na którym zainstalowany jest aktualny system ERP Wnioskodawcy, który będzie posiadał bezpośrednie połączenie z nowym systemem ECM oraz platformą ekstranetową - do dnia 31 maja 2018 r.
D. zakup oprogramowania do back-upu danych dla 55 stacji roboczych posiadających dostęp do systemu stanowiącego przedmiot projektu - do dnia 31 maja 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi:
1. zostać złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
2. zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta, zgodnie z dokumentem rejestrowym oferenta, a w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo uprawniające do jej złożenia i podpisania
3. zawierać załączone podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria Oceny ofert zdefiniowane zostały w pkt V. załączonego zapytania ofertowego na str. 23-24:

V. Kryteria oceny ofert:
• punktowana jest odrębnie każda z pozycji wydatków/elementów zamówienia, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z pkt Ib. Pełny opis przedmiotu zamówienia, podpunkt A-D niniejszego zapytania ofertowego
• dla każdej z w/w pozycji wydatków/elementów zamówienia możliwe jest uzyskanie maksymalnie 100 punktów, zgodnie z kryteriami oceny szczegółowo wskazanymi i opisanymi poniżej
• powyższy sposób oceny ofert wynika z faktu, iż Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, a tym samym dopuszcza możliwość wyboru innego Wykonawcy dla każdej z w/w pozycji wydatków/elementów zamówienia
• Pozycje wydatków/Elementy zamówienia oraz kryteria oceny ofert:
A. zakup urządzenia do back-upu danych - 1 urządzenie komputerowe
B. zakup oprogramowania do back-upu danych z 2 serwerów wirtualnych obsługujących rozwiązanie systemowe stanowiące przedmiot projektu
C. zakup oprogramowania do back-upu danych dla fizycznego serwera, na którym zainstalowany jest aktualny system ERP Wnioskodawcy, który będzie posiadał bezpośrednie połączenie z nowym systemem ECM oraz platformą ekstranetową
D. zakup oprogramowania do back-upu danych dla 55 stacji roboczych posiadających dostęp do systemu stanowiącego przedmiot projektu
• Dla każdej z w/w pozycji wydatków/elementów zamówienia zastosowane zostaną odrębnie poniżej wskazane kryteria oceny ofert (maksymalnie można uzyskać 100 pkt):
1. cena netto w PLN - cena wyrażona w PLN netto za wykonanie wskazanego przedmiotu zamówienia (Cena): 85%
Sposób liczenia punktacji:
C min
C p = ---------------------------- x 100 x 85%
C o
C p - liczba punktów w kryterium "Cena"
C min - najniższa cena spośród złożonych ofert
C o - cena oferty badanej

2. Termin wykonania zamówienia (w dniach kalendarzowych) - czas wykonania wskazanego przedmiotu zamówienia, liczony w dniach kalendarzowych - krótszy termin wykonania zamówienia oznacza wyższą liczbę punktów (Termin wykonania zamówienia): 15%
Sposób liczenia punktacji wg poniższego wzoru:
T min
T wz = ---------------------------- x 100 x 15%
T o
T wz - liczba punktów w kryterium "Termin wykonania zamówienia"
T min - najkrótszy termin wykonania zamówienia wskazany w złożonych ofertach
T o - Termin wykonania zamówienia oferty badanej

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ASTEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Bór 77/81

42-202 Częstochowa

śląskie , Częstochowa

NIP

5732814733

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie, polegającego na połączeniu systemu klasy ECM z dostępem do aplikacji z urządzeń mobilnych oraz platformy komunikacji ekstranetowej, co w połączeniu z funkcjonującym w firmie Wnioskodawcy systemem ERP usprawni procesy biznesowe realizowane w przedsiębiorstwie w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów i komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa, jak również usprawni bezpośrednią komunikację z klientami i partnerami biznesowymi poprzez elektroniczne biuro obsługi klienta.

Numer projektu

RPSL.03.03.00-24-08CB/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

E3 Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11
43-303 Dąbrowa Górnicza
Data wpływu oferty: 16.04.2018
Cena netto w PLN:
1. zakup urządzenia do back-upu danych: 10 380,33
2. zakup oprogramowania do back-upu danych z 2 serwerów wirtualnych: 2 280,00
3. zakup oprogramowania do back-upu danych dla serwera fizycznego: 3 090,70
4. zakup oprogramowania do back-upu danych dla 55 stacji roboczych: 13 022,13
Liczba wyświetleń: 336