Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa komputerów według specyfikacji do budowy prototypu.

Data publikacji: 05.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-04-2018

Numer ogłoszenia

1101962

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: milena.wroniewicz@holosurgical.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

wroniem@holosurgical.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Milena Wroniewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48504864400

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa komputerów według specyfikacji, gdzie każda z pozycji stanowi odrębny pakiet zamówienia, a oferent może złożyć ofertę na realizację dowolnej liczby pakietów.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie ma na celu wyłonienie dostawcy urządzeń określonych w załącznikach objętych
postepowaniem w celu realizacji projektu Rozwój systemu rozszerzonej rzeczywistości oraz sztucznej inteligencji (ARAI) w celu zwiększenia efektywności oraz bezpieczeństwa w neurochirurgii w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,POIR.01.01.01-00-0404/16

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa komputerów według specyfikacji, gdzie każda z pozycji stanowi odrębny pakiet zamówienia, a oferent może złożyć ofertę na realizację dowolnej liczby pakietów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamównienia w załączniku Zapytanie ofertowe_HS.1.18.

Kod CPV

30000000-9

Nazwa kodu CPV

Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa cz.1:
• stacje robocza typu desktop 1 szt.
• mobilne stacje robocze 2 szt.
należy zrealizować w ciągu 14 dni od daty zamówienia/wyboru oferenta przez Udzielającego Zamówienie, jednak nie później niż 21 dni od daty zamówienia
Dostawa cz.2:
• stacje robocza typu desktop 1 szt.
dostawa odbędzie się w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia w trzecim kwartale 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Podmioty działające na terenie Unii Europejskiej posiadające swoje przedstawicielstwo lub
siedzibę w Polsce oraz posiadające techniczne możliwości realizacji zamówienia oraz serwisu
gwarancyjnego. W przypadku obsługi gwarancyjnej nie musi to być ten sam podmiot, który jest sprzedawcą lub producentem.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia,;
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i zasobami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;
4. Dysponowania odpowiednio przeszkolonym personelem niezbędnym do realizacji zamówienia;
5. Znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis w załączonym zapytaniu ofertowym o nazwie Zapytanie ofertowe_HS.1.18

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji: Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia Oferenta , którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów ze 100 możliwych do uzyskania, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu.
Kryteria:
C - Cena netto realizacji zamówienia w zakresie zadeklarowanego pakietu, która obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy poniesione w celu realizacji zamówienia (DDP Delivery Duty Paid wg. Incoterms 2010) (80 pkt.) – waga 80% (maksymalnie 80 punktów) liczona: C = (Cmin/C0) x 80, gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie, Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert, C0 – cena badanej oferty.
T - Termin dostarczenia pakietów – waga 10% (maksymalnie 10 punktów), przyznawana zgodnie ze wzorem:
10 punktów – gdy termin dostawy wyniesie 7 dni od daty złożenia zamówienia
7 punktów – gdy termin dostawy wyniesie 14 dni od daty złożenia zamówienia
4 punkty - gdy termin dostawy wyniesie 21 dni od daty złożenia zamówienia
G – okres gwarancyjny – waga 10% (maksymalnie 10 punktów), przyznawana zgodnie ze wzorem:
10 punktów – gdy okres gwarancyjny wyniesie 36 miesięcy
5 punktów – gdy okres gwarancyjny wyniesie 24 miesiące

Całkowita liczba punktów (X), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: X = C + T + G, gdzie: X – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”, T – punkty uzyskane w kryterium „Termin”, G – punkty uzyskane w kryterium „Gwarancja”.
Przykład kalkulacji:
Punktacja będzie naliczana w ramach kryteriów C, T i G, osobno dla każdego pakietu, oferowanego przez danego oferenta. Zamówienie składane u danego oferenta po rozstrzygnięciu konkursu będzie obejmowało tylko te pakiety spośród oferowanych przez danego oferenta, które uzyskają największą liczbę punktów spośród innych ofert na dany pakiet.

Wykluczenia

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczące konieczności wykluczenia z postępowania podmiotów powiązanych osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, ponieważ powiązania powyższe między Wykonawcą a Zamawiającym nie występują.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HOLO SURGICAL SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Władysława Pytlasińskiego 10/12/14

00-777 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

791 766 389

NIP

5213729472

Tytuł projektu

Rozwój systemu rozszerzonej rzeczywistości oraz sztucznej inteligencji (ARAI) w celu zwiększenia efektywności oraz bezpieczeństwa w neurochirurgii

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0404/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PAKIET 1: Stacja robocza typu desktop, 2szt.
GIGA MULTIMEDIA
Al. Niepodległości/Armii Ludowej WGE paw. 40
00-609 Warszawa, powiat warszawski, woj. mazowieckie
NIP 526-165-01-36 REGON 012802380
Data wpłynięcia oferty: 12.04.2018

PAKIET 2: Mobilna stacja robocza, 2szt.
GIGA MULTIMEDIA
Al. Niepodległości/Armii Ludowej WGE paw. 40
00-609 Warszawa, powiat warszawski, woj. mazowieckie
NIP 526-165-01-36 REGON 012802380
Data wpłynięcia oferty: 12.04.2018

Wartość netto całego kontraktu (Pakiet1 + Pakiet2) w PLN: 51 578,00
Liczba wyświetleń: 275