Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/RPKW/2018 dot. wyboru ekspertów ds. analizy danych, którzy opracują: 56 Raportów Wstępnych, 56 Raportów Końcowych i 56 Raportów Weryfikacyjnych w zakresie monitoringu zadań jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Data publikacji: 04.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-04-2018

Numer ogłoszenia

1101579

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres biuro@flop.lublin.pl lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/RPKW/2018 - nie otwierać przed dniem 11.04.2018 r.” na adres Biura projektu:
Związek Stowarzyszeń Forum
Lubelskich Organizacji Pozarządowych
20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 53
Termin składania ofert upływa w dn. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina wpływu. Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, na niewłaściwym druku, niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@flop.lublin.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Dec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

81 533 12 17

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie łącznie 5 ekspertów ds. analizy danych, którzy opracują: 56 Raportów Wstępnych, 56 Raportów Końcowych i 56 Raportów Weryfikacyjnych, dot. wyników badań monitoringowych przeprowadzonych przez Zespoły Monitoringowe w 5 Subregionach w zakresie monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w tym:
1) Subregion 1 (powiaty: m. Lublin, lubartowski, lubelski, puławski, opolski, kraśnicki):
a) 13 Raportów Wstępnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.,
b) 13 Raportów Końcowych (20 godz./raport), łącznie 260 godz.,
c) 13 Raportów Weryfikacyjnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.
2) Subregion 2 (powiaty: m. Biała Podlaska, bialski, parczewski, radzyński, łukowski, rycki):
a) 13 Raportów Wstępnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.,
b) 13 Raportów Końcowych (20 godz./raport), łącznie 260 godz.,
c) 13 Raportów Weryfikacyjnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.
3) Subregion 3 (powiaty: m. Chełm, chełmski, włodawski, łęczyński, świdnicki, krasnostawski):
a) 13 Raportów Wstępnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.,
b) 13 Raportów Końcowych (20 godz./raport), łącznie 260 godz.,
c) 13 Raportów Weryfikacyjnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.
4) Subregion 4 (powiaty: m. Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, janowski, hrubieszowski):
a) 13 Raportów Wstępnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.,
b) 13 Raportów Końcowych (20 godz./raport), łącznie 260 godz.,
c) 13 Raportów Weryfikacyjnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.
5) Subregion 5 szczebla wojewódzkiego w Lublinie:
a) 4 Raporty Wstępne (40 godz./raport), łącznie 160 godz.,
b) 4 Raporty Końcowe (20 godz./raport), łącznie 80 godz.,
c) 4 Raporty Weryfikacyjne (40 godz./raport), łącznie 160 godz.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby godz. (1 godz. = 60 minut) realizacji zamówienia i powiatów w Subregionach 1-4.
Wykonywanie usługi opracowania raportów będzie realizowane na podstawie metodologii i regulaminu konkursu POWR.02.06.00-IP.03-00-002/16
Miejsce wykonania zamówienia: województwo lubelskie. Przy czym Zamawiający dopuszcza pracę częściowo zdalną z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
Planowany termin wykonania zamówienia:
a) Raporty Wstępne w okresie: kwiecień – lipiec 2018 r.
b) Raporty Końcowe w okresie: lipiec – wrzesień 2018 r.
c) Raporty Weryfikacyjne w okresie: październik 2018 r. – styczeń 2019 r.
Przy czym zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Usługa będzie wykonywana w ramach projektu pt. „Lubelskie Gwarancje na STAR - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, którego celem jest wzrost poziomu monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, jako istotnego czynnika zwiększenia zdolności podmiotów polityk publicznych do wdrażania postanowień Konwencji.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie łącznie 5 ekspertów ds. analizy danych, którzy opracują pod względem techniczno-merytorycznym łącznie: 56 Raportów Wstępnych, 56 Raportów Końcowych i 56 Raportów Weryfikacyjnych, dot. wyników badań monitoringowych przeprowadzonych przez Zespoły Monitoringowe w 5 Subregionach w zakresie monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w tym:
1) Subregion 1 (powiaty: m. Lublin, lubartowski, lubelski, puławski, opolski, kraśnicki):
d) 13 Raportów Wstępnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.,
e) 13 Raportów Końcowych (20 godz./raport), łącznie 260 godz.,
f) 13 Raportów Weryfikacyjnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.
2) Subregion 2 (powiaty: m. Biała Podlaska, bialski, parczewski, radzyński, łukowski, rycki):
d) 13 Raportów Wstępnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.,
e) 13 Raportów Końcowych (20 godz./raport), łącznie 260 godz.,
f) 13 Raportów Weryfikacyjnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.
3) Subregion 3 (powiaty: m. Chełm, chełmski, włodawski, łęczyński, świdnicki, krasnostawski):
d) 13 Raportów Wstępnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.,
e) 13 Raportów Końcowych (20 godz./raport), łącznie 260 godz.,
f) 13 Raportów Weryfikacyjnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.
4) Subregion 4 (powiaty: m. Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, janowski, hrubieszowski):
d) 13 Raportów Wstępnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.,
e) 13 Raportów Końcowych (20 godz./raport), łącznie 260 godz.,
f) 13 Raportów Weryfikacyjnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.
5) Subregion 5 szczebla wojewódzkiego w Lublinie:
d) 4 Raporty Wstępne (40 godz./raport), łącznie 160 godz.,
e) 4 Raporty Końcowe (20 godz./raport), łącznie 80 godz.,
f) 4 Raporty Weryfikacyjne (40 godz./raport), łącznie 160 godz.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby godz. (1 godz. = 60 minut) realizacji zamówienia i powiatów w Subregionach 1-4.
Wykonywanie usługi opracowania raportów będzie realizowane na podstawie metodologii i regulaminu konkursu POWR.02.06.00-IP.03-00-002/16 oraz przy wykorzystaniu narzędzi do badań monitoringowych wskazanych przez Zamawiającego, w tym opracowanych przez Zespoły Monitoringowe Planów Monitoringu dla jednostek administracji rządowej i samorządowej.

Kod CPV

72316000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi analizy danych

Harmonogram realizacji zamówienia

a) Raporty Wstępne w okresie: kwiecień – lipiec 2018 r.
b) Raporty Końcowe w okresie: lipiec – wrzesień 2018 r.
c) Raporty Weryfikacyjne w okresie: październik 2018 r. – styczeń 2019 r.
Przy czym zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który:
1) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień (potwierdzeniem jest podpisane oświadczenie w Załączniku nr 1).
2) W przypadku przedsiębiorcy posiada wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność zgodną z przedmiotem zamówienia (potwierdzeniem jest dostarczenie kserokopii aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców).

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca realizujący zamówienie powinien:
1) Posiadać wykształcenie wyższe (potwierdzeniem jest dostarczenie kserokopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie oraz wskazanie wyższego wykształcenia w życiorysie zawodowym w Załączniku nr 3).
2) Posiadać znajomość Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz uregulowań krajowych dotyczących praw osób niepełnosprawnych (potwierdzeniem jest podpisane oświadczenie w Załączniku nr 1).
3) Posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe lub społeczne, w tym członkostwo lub działalność w organizacji mającej wśród celów statutowych działanie na rzecz osób, w obszarze problematyki niepełnosprawności (potwierdzeniem jest wykazanie doświadczenia zawodowego lub społecznego, członkostwa lub działalności w organizacji w życiorysie zawodowym stanowiącym Załącznik nr 3, dodatkowo będą brane pod uwagę kserokopie referencji, rekomendacji, listów polecających itp.),
4) Posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania analitycznych opracowań, w tym pozyskiwania i analizie danych ilościowych i jakościowych, opracowywania raportów badawczych, ewaluacyjnych, audytowych lub monitoringowych (potwierdzeniem jest wykazanie doświadczenia zawodowego i dorobku naukowo-badawczego w życiorysie zawodowym stanowiącym Załącznik nr 3, dodatkowo będą brane pod uwagę kserokopie referencji, rekomendacji, listów polecających itp.).

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie zamówienia (potwierdzeniem jest podpisane oświadczenie w Załączniku nr 1).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca może złożyć oferty częściowe na realizację zamówienia w więcej niż w jednym wybranym Subregionie, o którym mowa w pkt. 2 w II. Rozdziale Przedmiotu Zamówienia. Przy czym w toku wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie wybranych 5 Wykonawców, z których każdy będzie realizował przedmiot zamówienia w jednym wybranym Subregionie.
O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który:
1) Jest personelem projektu lub osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje realizację zamówienia lub zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia.
2) Dysponuje odpowiednim zapleczem osobowym umożliwiającym wykonanie zamówienia, (potwierdzeniem jest podpisane oświadczenie w Załączniku nr 1 oraz przedłożenie życiorysów zawodowym ekspertów wykonujących zamówienie stanowiące Załącznik nr 3).
3) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (potwierdzeniem jest podpisane oświadczenie w Załączniku nr 1).
4) Nie toczy się w stosunku do niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, ani też nie zostało wszczęte postępowanie naprawcze w razie zagrożenia niewypłacalnością (potwierdzeniem jest podpisane oświadczenie w Załączniku nr 1).
5) Nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie (potwierdzeniem jest podpisane oświadczenie w Załączniku nr 1).

Warunki zmiany umowy

Podpisanie umowy o wykonanie usługi z Wykonawcą nastąpi w terminie nieprzekraczającym datę rozpoczęcia realizacji zamówienia.
W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający podpisze umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy z Wykonawcą, który złożył ważną najkorzystniejszą ofertę, gdy cena tej oferty przekracza środki przewidziane oraz dostępne budżecie Projektu. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny oferty z Wykonawcą. Jeżeli negocjacje nie przyniosą rezultatu, to Zamawiający unieważni wybór wyłonionego Wykonawcy i będzie rozpatrywał ofertę kolejnego Wykonawcy, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ocena spełnienia warunków realizacji zamówienia będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia. Wykonawca, którzy nie przedłoży dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dotyczących realizacji zamówienia zostanie wykluczony z postępowania.
Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej wypełniając i podpisując Formularz oferty Wykonawcy wraz z oświadczeniami (Załącznik nr 1), Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (Załącznik nr 2) oraz Życiorys zawodowy (Załącznik nr 3).
Dodatkowo dołącza:
- kserokopię dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie,
- aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców potwierdzający działalność zgodną z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy),
- referencje, rekomendacje, listy polecające itp. (jeżeli dotyczy),
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach itp. (jeżeli dotyczy),
- aktualne orzeczenie lub zaświadczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy),
- pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
Formularz Oferty Wykonawcy wraz z załącznikami muszą być podpisane osobiście przez Wykonawcę lub pełnomocnika (wymagane dołączenie pełnomocnictwa do podpisywania oferty).
Oferta powinna być wypełniona czytelnie w języku polskim. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert w zamkniętej kopercie zawierającej dodatkowe oznaczenia odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

A. Cena – 50%
Punktacja:
Należy podać cenę w złotych zawierającą jednostkową stawkę godzinową brutto z kosztami pracodawcy wynagrodzenia za wykonanie zamówienia (1 godzina = 60 minut). Cena musi zawierać wszystkie elementy zapytania, w tym koszty przekazania na rzecz Zamawiającego praw autorskich i pokrewnych.
Liczba punktów = (najniższa cena/cena badanej oferty) x 100 pkt. x 50%
(max. 50 pkt.)

B. Doświadczenie w obszarze problematyki niepełnosprawności – 5%
Punktacja:
Dodatkowe punkty (0-5 pkt.) zostaną przyznane Wykonawcy za doświadczenie zawodowe lub społeczne, w tym członkostwo lub działalność w organizacji mającej wśród celów statutowych działanie na rzecz osób, w obszarze problematyki niepełnosprawności (potwierdzeniem jest wykazanie doświadczenia zawodowego lub społecznego, członkostwa lub działalności w organizacji w życiorysie zawodowym stanowiącym Załącznik nr 3, dodatkowo będą brane pod uwagę kserokopie referencji, rekomendacji, listów polecających itp.).
(max. 5 pkt.)
Punkty będą przyznane za doświadczenie w obszarze problematyki niepełnosprawności:
- powyżej 3 lat do 5 lat – 2,5 pkt.
- powyżej 5 lat – 5 pkt.

C. Doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania analitycznych opracowań – 40%
Punktacja:
Dodatkowe punkty (0-40 pkt.) zostaną przyznane Wykonawcy za doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania analitycznych opracowań, w tym pozyskiwaniu i analizie danych ilościowych i jakościowych, opracowywania raportów badawczych, ewaluacyjnych, audytowych lub monitoringowych (potwierdzeniem jest wykazanie doświadczenia zawodowego i dorobku naukowo-badawczego w życiorysie zawodowym stanowiącym Załącznik nr 3, dodatkowo będą brane pod uwagę kserokopie odbioru usług, referencji, rekomendacji, listów polecających itp.).
(max. 40 pkt.)
Punkty będą przyznane za doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania analitycznych opracowań:
- powyżej 3 lat do 6 lat – 10 pkt.
- powyżej 6 lat do 8 lat – 20 pkt.
- powyżej 8 lat do 10 lat – 30 pkt.
- powyżej 10 lat – 40 pkt.

D. Posiadanie statusu osoby z niepełnosprawnościami (aspekt społeczny) – 5%
Punktacja:
Dodatkowe punkty (0-5 pkt.) w ramach kryterium oceny oferty zostaną przyznane Wykonawcy posiadającemu status osoby z niepełnosprawnościami (potwierdzeniem jest aktualne orzeczenie lub zaświadczenie o niepełnosprawności) lub wykazanie dla osób kluczowych wyznaczonych do realizacji zamówienia posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej.
(max. 5 pkt.)

Łączna ocena oferty:
OF = A + B + C + D
gdzie:
OF – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
A, B, C, D - liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę w poszczególnych kryteriach.

Liczba punktów przypadających punktów zostanie wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała sumarycznie największą liczbę punktów. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje niższa cena.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie w Projekcie.

Wykluczenia

Z możliwości składania oferty i realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ FORUM LUBELSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Adres

Krakowskie Przedmieście 53

20-076 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

815347004

Fax

815347004

NIP

7122596144

Tytuł projektu

Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Numer projektu

POWR.02.06.00-00-0037/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zamawiający dokonał wyboru ofert, które wpłynęły do dn. 11.04.2018 r. do godz. 23:59:59 oraz spełniały postawione przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający udzielił zamówienia następującym Wykonawcom:
1. Dariusz Wadowski, ul. Puławska 18/38, 20-046 Lublin, data wpłynięcia oferty 11.04.2018 - ekspert ds. analizy danych opracowujący pod względem techniczno-merytorycznym Raport Wstępny w Subregionie 1 (powiaty: m. Lublin, lubartowski, lubelski, puławski, opolski, kraśnicki) w wymiarze 520 godz. (78,33 pkt.) - 90,00 zł/godz.
2. Dariusz Wadowski, ul. Puławska 18/38, 20-046 Lublin, data wpłynięcia oferty 11.04.2018 - ekspert ds. analizy danych opracowujący pod względem techniczno-merytorycznym Raport Końcowy w Subregionie 1 (powiaty: m. Lublin, lubartowski, lubelski, puławski, opolski, kraśnicki) w wymiarze 260 godz. (95,00 pkt.) - 50,00 zł/godz.
3. Dariusz Wadowski, ul. Puławska 18/38, 20-046 Lublin, data wpłynięcia oferty 11.04.2018 - ekspert ds. analizy danych opracowujący pod względem techniczno-merytorycznym Raport Weryfikacyjny w Subregionie 1 (powiaty: m. Lublin, lubartowski, lubelski, puławski, opolski, kraśnicki) w wymiarze 520 godz. (95,00 pkt.) - 60,00 zł/godz.
4. Arkadiusz Biały, ul. Elektryczna 59/25, 20-349 Lublin, data wpłynięcia oferty 11.04.2018 - ekspert ds. analizy danych opracowujący pod względem techniczno-merytorycznym Raport Wstępny w Subregionie 2 (powiaty: m. Biała Podlaska, bialski, parczewski, radzyński, łukowski, rycki) w wymiarze 520 godz. (97,50 pkt.) - 90,00 zł/godz.
5. Arkadiusz Biały, ul. Elektryczna 59/25, 20-349 Lublin, data wpłynięcia oferty 11.04.2018 - ekspert ds. analizy danych opracowujący pod względem techniczno-merytorycznym Raport Końcowy w Subregionie 2 (powiaty: m. Biała Podlaska, bialski, parczewski, radzyński, łukowski, rycki) w wymiarze 260 godz. (97,50 pkt.) - 50,00 zł/godz.
6. Arkadiusz Biały, ul. Elektryczna 59/25, 20-349 Lublin, data wpłynięcia oferty 11.04.2018 - ekspert ds. analizy danych opracowujący pod względem techniczno-merytorycznym Raport Weryfikacyjny w Subregionie 2 (powiaty: m. Biała Podlaska, bialski, parczewski, radzyński, łukowski, rycki) w wymiarze 520 godz. (97,50 pkt.) - 60,00 zł/godz.
7. Andrzej Juros, ul. Turkusowa 24/10, 20-572 Lublin, data wpłynięcia oferty 11.04.2018 - ekspert ds. analizy danych opracowujący pod względem techniczno-merytorycznym Raport Wstępny w Subregionie 3 (powiaty: m. Chełm, chełmski, włodawski, łęczyński, świdnicki, krasnostawski) w wymiarze 520 godz. (95,00 pkt.) - 95,00 zł/godz.
8. Andrzej Juros, ul. Turkusowa 24/10, 20-572 Lublin, data wpłynięcia oferty 11.04.2018 - ekspert ds. analizy danych opracowujący pod względem techniczno-merytorycznym Raport Końcowy w Subregionie 3 (powiaty: m. Chełm, chełmski, włodawski, łęczyński, świdnicki, krasnostawski) w wymiarze 260 godz. (95,00 pkt.) - 50,00 zł/godz.
9. Andrzej Juros, ul. Turkusowa 24/10, 20-572 Lublin, data wpłynięcia oferty 11.04.2018 - ekspert ds. analizy danych opracowujący pod względem techniczno-merytorycznym Raport Weryfikacyjny w Subregionie 3 (powiaty: m. Chełm, chełmski, włodawski, łęczyński, świdnicki, krasnostawski) w wymiarze 520 godz. (95,00 pkt.) - 55,00 zł/godz.
10. PCM – Zygmunt Klimczuk, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-326 Lublin, data wpłynięcia oferty 10.04.2018 - ekspert ds. analizy danych opracowujący pod względem techniczno-merytorycznym Raport Wstępny w Subregionie 4 (powiaty: m. Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, janowski, hrubieszowski) w wymiarze 520 godz. (95,00 pkt.) - 90,00 zł/godz.
11. PCM – Zygmunt Klimczuk, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-326 Lublin, data wpłynięcia oferty 10.04.2018 - ekspert ds. analizy danych opracowujący pod względem techniczno-merytorycznym Raport Końcowy w Subregionie 4 (powiaty: m. Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, janowski, hrubieszowski) w wymiarze 260 godz. (95,00 pkt.) - 50,00 zł/godz.
12. PCM – Zygmunt Klimczuk, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-326 Lublin, data wpłynięcia oferty 10.04.2018 - ekspert ds. analizy danych opracowujący pod względem techniczno-merytorycznym Raport Weryfikacyjny w Subregionie 4 (powiaty: m. Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, janowski, hrubieszowski) w wymiarze 520 godz. (95,00 pkt.) - 60,00 zł/godz.
13. Beata Romejko, ul. Różana 22/18, 20-538 Lublin, data wpłynięcia oferty 10.04.2018 - ekspert ds. analizy danych opracowujący pod względem techniczno-merytorycznym Raport Wstępny w Subregionie 5 szczebla wojewódzkiego w Lublinie w wymiarze 160 godz. (87,86 pkt.) – 70,00 zł/godz.
14. Beata Romejko, ul. Różana 22/18, 20-538 Lublin, data wpłynięcia oferty 10.04.2018 - ekspert ds. analizy danych opracowujący pod względem techniczno-merytorycznym Raport Końcowy w Subregionie 5 szczebla wojewódzkiego w Lublinie w wymiarze 80 godz. (87,86 pkt.) – 70,00 zł/godz.
15. Beata Romejko, ul. Różana 22/18, 20-538 Lublin, data wpłynięcia oferty 10.04.2018 - ekspert ds. analizy danych opracowujący pod względem techniczno-merytorycznym Raport Weryfikacyjny w Subregionie 5 szczebla wojewódzkiego w Lublinie w wymiarze 160 godz. (87,86 pkt.) – 70,00 zł/godz.
Liczba wyświetleń: 499