Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018/1.7 w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na opracowanie konfiguratora 3D dostępnego on-line za pomocą przeglądarek internetowych oraz urządzeń mobilnych, umożliwiającego łatwy dobór wielkości, kolorów, rodzajów wyposażenia i akcesoriów struktur sferycznych

Data publikacji: 17.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-05-2018

Numer ogłoszenia

1101257

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty (sporządzone na załączniku nr 1) należy składać do dnia 02.05.2018 r. do godz. 17.00 na adres Zamawiającego w następujący sposób:
• dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego lub
• przesłać pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do Zamawiającego) lub
• pocztą elektroniczną (podpisane skany) na adres: dotacje@thefreegroup.com.
2. Na kopercie, w której będzie umieszczona oferta zostanie odnotowana data i godzina jej złożenia. W przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej datą złożenia oferty będzie data wpływu uwidoczniona na serwerze Zamawiającego.
3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
4. Zamawiający poprawi omyłki w złożonych ofertach w szczególności:
- oczywiste omyłki pisarskie - przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną podobna usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być ona naprawiona;
- oczywiste omyłki rachunkowe.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dotacje@thefreegroup.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Justyna Mroczkowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502125722

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie konfiguratora 3D dostępnego on-line za pomocą przeglądarek internetowych oraz urządzeń mobilnych, umożliwiającego łatwy dobór wielkości, kolorów, rodzajów wyposażenia i akcesoriów struktur sferycznych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: policki Miejscowość: Kołbaskowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest pozyskanie ofert na opracowanie konfiguratora 3D dostępnego on-line za pomocą przeglądarek internetowych oraz urządzeń mobilnych, umożliwiającego łatwy dobór wielkości, kolorów, rodzajów wyposażenia i akcesoriów struktur sferycznych.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie konfiguratora 3D dostępnego on-line za pomocą przeglądarek internetowych oraz urządzeń mobilnych, umożliwiającego łatwy dobór wielkości, kolorów, rodzajów wyposażenia i akcesoriów struktur sferycznych.

Specyfikacja konfiguratora:

a) Technologia wykonania: HTML + PHP + JavaScript + SketchFab
b) Interfejs użytkownika umożliwiający włączanie/wyłączanie poszczególnych opcji wyposażenia, które zostaną w czasie rzeczywistym odwzorowane na modelu 3D
c) Możliwość kontrolowania / sterowania modelem 3D we wszystkich płaszczyznach, w sposób umożliwiający użytkownikom zapoznanie się z produktem ze wszystkich stron, także z wnętrzem modelu
d) Predefiniowane ustawienia kamer dla modeli 3D, umożliwiające szybkie przełączenie pomiędzy widokiem frontowym, bocznym, tylnym, rzutem z góry oraz widokiem wnętrza
e) Umożliwienie użytkownikom pozyskania szczegółowych informacji nt. poszczególnych elementów wyposażenia, wraz z opisem, zdjęciem/wizualizacją i specyfikacją techniczną
f) Umożliwienie samodzielnej edycji treści, tekstów oraz cen zawartych w konfiguratorze przez administratora konfiguratora (Zamawiającego)
g) Konfigurator powinien zostać zaprojektowany i stworzony w taki sposób aby umożliwiał przedstawianie treści pisanych w trzech językach (angielski, niemiecki, polski) wraz z możliwością dodania kolejnych wersji językowych w przyszłości
h) Konfigurator powinien umożliwiać wyświetlanie cen w czterech walutach: USD, EUR, GBP, PLN, wraz z możliwością dodania kolejnych walut w przyszłości
i) Konfigurator umożliwi użytkownikowi zapoznanie się z podsumowaniem stworzonej przez użytkownika konfiguracji i zapisania jej w postaci PDF lub wysłania załącznika PDF mailem.
j) Nawigacja konfiguratora powinna umożliwiać konfigurację opcji i wyposażenia w sposób liniowy, tak aby użytkownik intuicyjnie przemieszczał się pomiędzy sekcjami (np. Linia produktowa, Rozmiar Struktury, Wygląd zewnętrzny, Wnętrze, Moduły Premium, Usługi, Transport)
k) Liniowy interfejs obsługi / nawigacja po konfiguratorze, powinna jednocześnie umożliwiać użytkownikowi powrót do wybranej sekcji / podsekcji w dowolnym momencie bez utraty dokonanych dotychczas zmian / wybranych opcji wyposażenia (np. konfigurując kolor membrany, użytkownik może zechcieć zmienić rozmiar struktury - w tym przypadku konfigurator powinien zapamiętać wszystkie wybrane dotychczas opcje i zastosować je dla nowego rozmiaru struktury)
l) W zależności od wybranej linii produktowej do konfiguracji, konfigurator wyświetli odpowiednie sekcje nawigacji charakterystyczne dla danej linii produktowej.
m) Konfigurator powinien wyświetlać poprawnie wszystkie treści i umożliwić pełną konfigurację w przeglądarce internetowej na komputerze stacjonarnym, laptopie, smartfonie i tablecie
n) Konfigurator powinien również umożliwiać obejrzenie zaprojektowanej struktury w wirtualnej rzeczywistości za pomocą headset’u do VR’u umożliwiającego wykorzystanie smartfona jako wyświetlacza np. Google Cardboard

2. Na szczegółowy przedmiot zamówienia składają się:
a) opracowanie graficznej koncepcji konfiguratora wraz z projektem interakcji i powiązań pomiędzy poszczególnymi sekcjami konfiguratora;
b) modyfikacja modeli 3D dostarczonych przez Zamawiającego w sposób umożliwiający wykorzystanie ich do budowy konfiguratora;
c) opracowanie technologii konfiguracji przy wykorzystaniu platformy SketchFab i zmodyfikowanych modeli 3D;
d) wprowadzenie modeli 3D i treści dostarczonych przez Zamawiającego (nazw, cen, opisów, specyfikacji technicznych i wizualizacji/zdjęć do konfiguratora);
e) testowe uruchomienie konfiguratora na serwerze dostępnym online dla Zamawiającego;
f) wprowadzenie ew. zmian i poprawek wg. sugestii Zamawiającego

Kod CPV

72421000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji klienckich

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakończenia realizacji zamówienia - do dnia 31.12.2018. Jest to termin zakończenia wykonywanych prac oraz zgłoszenia gotowości do ich całkowitego odbioru.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w zamówieniu:

a) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Warunek wiedzy i doświadczenia będzie potwierdzony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, świadczył usługę/i w zakresie wykonania:
• minimum jednego konfiguratora 3D z wykorzystaniem technologii SketchFab. Wskazany konfigurator/konfiguratory powinny być efektem komercyjnego zlecenia zrealizowanego przez wykonawcę oraz powinny być dostępne publicznie do użycia / przetestowania.
• minimum 2x stron internetowych z wykorzystaniem technologii HTML5, PHP i JS, zawierających rozbudowaną strukturę treści i wymagających zastosowania złożonej nawigacji / interfejsu graficznego umożliwiającego intuicyjne poruszanie się po rozbudowanej witrynie. 


Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę wypełnionego formularza "Wykaz prac", zgodnie z załącznikiem nr 3 do ZO.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w zamówieniu:

b) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Oferent wykaże, że dysponuje osobą/ osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie, o którym mowa poniżej, które to osoby zostaną skierowane do realizacji przedmiotu oferty, tj.: kiedy wykaże, że dysponuje osobą / osobami posiadającymi doświadczenie do projektowania interfejsów graficznych, tworzenia kodu / programowania w językach HTML, PHP oraz JavaScript, a także posiadającymi doświadczenie z technologią SketchFab, poparte udokumentowanymi realizacjami z wykorzystaniem tej technologii. 

Ocena spełniania warunków szczegółowych będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę wypełnionego formularza "Wykaz osób", zgodnie z załącznikiem nr 4 do ZO.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w zamówieniu:

c) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Spełnienie powyższych warunków weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia Oferenta złożonego na formularzu oferty, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w wyniku zmiany umowy o dofinansowanie oraz w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

3. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia (w przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej zeskanowane dokumenty):
a) Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do ZO
b) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 2 do ZO.
c) Wykaz prac, wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, odpowiadających opisowi w ust. 7 pkt. 1 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do ZO.
d) Wykaz osób wskazujący dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, odpowiadających opisowi w ust. 7 pkt. 1 - zgodnie z załącznikiem nr 4 do ZO.
e) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

• Cena -80%
• Wsparcie powdrożeniowe – 20%

2. Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z kryteriów oceny oferty.
3. Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę.
4. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
6. W przypadku, gdy wybrany Oferent odmówi podpisania umowy, zostanie ona podpisana z Oferentem, który spośród pozostałych przedłożył ofertę z kolejną najwyższą punktacją.
7. Ocena ofert w zakresie przedmiotowych kryteriów zostanie dokonana wg. następujących zasad:


Sposób oceny wg wzoru
1) cena - 80%
Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wynosi 80 punktów.

C min
Cena = ------------------------- x 80% x 100
C oferty

C min - oznacza najniższa cenę spośród złożonych ofert
C oferty - oznacza cenę badanej oferty

2) wsparcie powdrożeniowe - 20%
Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wynosi 20 punktów.
Wsparcie od 0 do 6 miesięcy - 0 pkt
Wsparcie powyżej 6 miesięcy- 10 pkt
Wsparcie powyżej roku- 20 pkt

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FG WÓJCIKOWSCY I ŁYCZAKOWSKI SPÓŁKA JAWN

Adres

72-001 Kołbaskowo

zachodniopomorskie , policki

Numer telefonu

918136727

NIP

8513148284

Tytuł projektu

Zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności firmy przez wdrożenie innowacji produktowych i procesowych w ramach nowych linii namiotów sferycznych Freedomes oraz struktur modułowych Freecubes

Numer projektu

RPZP.01.07.00-32-0022/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 234