Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE – USŁUGA DORADCZA (OPRACOWANIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO)

Data publikacji: 03.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-04-2018

Numer ogłoszenia

1101253

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres wskazany w Sekcji A niniejszego ogłoszenia w kopercie zamkniętej, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert lub w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@apptoyou.com.pl zawierającej oznaczenie: „Oferta w zapytaniu na model biznesowy”.
2. Termin składania ofert: 11 kwietnia 2018r. do godz. 8:00.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę/y uprawnioną/e).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@apptoyou.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Polka

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi - Usługa doradcza - Opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji.
Internacjonalizacja działalności biznesowej spółki oferującej innowacyjny jednoskładnikowy produkt hydrofobowy, który będzie realizowany poprzez opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa.
W ramach zadania planowana jest współpraca z zewnętrznym wykonawcą, wyłonionego w drodze zapytania ofertowego, który przygotuje kompleksowy model biznesowy w oparciu o indywidualne potrzeby i wymagania spółki.
Szczegółowy zakres usługi doradczej będzie obejmował: usługę doradczą związaną z przygotowaniem modelu biznesowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi - Usługa doradcza - Opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji.
Internacjonalizacja działalności biznesowej spółki oferującej innowacyjny jednoskładnikowy produkt hydrofobowy, który będzie realizowany poprzez opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa.
W ramach zadania planowana jest współpraca z zewnętrznym wykonawcą, wyłonionego w drodze zapytania ofertowego, który przygotuje kompleksowy model biznesowy w oparciu o indywidualne potrzeby i wymagania spółki.
Szczegółowy zakres usługi doradczej będzie obejmował: usługę doradczą związaną z przygotowaniem modelu biznesowego.
Stworzony model biznesowy polega na opracowaniu koncepcji wprowadzenia innowacyjnego produktu na rynki docelowe. Opracowany dokument będzie miał charakter zindywidualizowany i spersonalizowany zgodny z analizą potrzeb spółki i będzie zawierał następujące, obligatoryjne elementy:

1. Podstawowe informacje o dokumencie:
a. nazwa wnioskodawcy,
b. nazwa wykonawcy usług doradczych,
c. imiona i nazwiska autorów dokumentu,
d. data sporządzenia dokumentu.
2. Opis historii i działalności wnioskodawcy.
3. Wyznaczenie celów strategicznych i operacyjnych w kontekście planowanej działalności eksportowej przedsiębiorstwa (w tym strategia eksportowa w zakresie produktu, ceny, dystrybucji, promocji).
4. Opis produktów / usług przedsiębiorstwa przeznaczonych do internacjonalizacji. Analiza SWOT dla wybranych produktów/usług.
5. Analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
6. Przegląd strategicznych rynków (w tym określenie wybranych rynków docelowych dla działalności eksportowej przedsiębiorstwa wraz z uzasadnieniem).
7. Przeprowadzenie analizy aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp produktów lub usług przedsiębiorstwa do wybranych rynków docelowych (w tym określenie norm, wymagań, certyfikatów).
8. Wskazanie i uzasadnienie wyboru działań rekomendowanych do wdrożenia strategii przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji, koniecznych do wejścia na nowe rynki zbytu (wraz ze wstępnym ich harmonogramem.

Kod CPV

79410000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalnie do dn. 14.05.2018r. Termin realizacji Umowy jest dodatkowo oceniany jako kryterium oceny ofert.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy.

Wiedza i doświadczenie

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia – Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej pięć usług polegających na wykonaniu strategii w zakresie internacjonalizacji dla przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że będzie dysponował na etapie realizacji wskazaną osobą zdolną do wykonania zamówienia. Wykonawca dysponował będzie następującą kadrą (co najmniej 1 osobą), tj.:
a. Specjalista ds. marketingu międzynarodowego – osoba posiadająca co najmniej tytuł naukowy doktora w zakresie internacjonalizacji (marketing, zarządzanie, itp.) oraz znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy.

Dodatkowe warunki

1. Przedstawiona w ofercie cena jest ceną ryczałtową.
2. Cena przedstawiona w ofercie jest ceną wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej na Formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4. Koszty przygotowania oferty obciążają Wykonawcę.
5. Termin związania ofertą wynosi 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści zapytania ofertowego. W przypadku zmiany Zamawiający uwzględni informację o zmianie, zawierającą datę upublicznienia zmienionego zapytania ofertowego oraz opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do przygotowania oferty, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
10. Zamawiający odrzuca oferty, jeżeli:
a. Treść oferty nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu,
b. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia;
c. Zawiera błędy w obliczeniu ceny;
d. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.
e. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
11. Oferty Wykonawców wykluczonych zostają odrzucone.
12. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty prowadzących do dokonania istotnych zmian treści oferty.
13. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
a. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847);
b. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
c. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
d. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
e. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
14. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
15. Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, kurateli lub opieki.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (np. wydłużenie procedury wyboru projektu do dofinansowania).
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany harmonogramu i terminów poszczególnych etapów, wydłużenia i zmniejszenia w zależności od realizacji projektu, jak również zmiany zakresu rzeczowego poszczególnych Etapów.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie zaprzestania wykonywania prac w przypadku, gdy ich kontynuacja jest niecelowa, wstępne wyniki prac są niezgodne z założeniami Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Formularz ofertowy;
- Zamawiający dokona oceny, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów:
a. wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane – Wykaz usług stanowi Załącznik do niniejszego postępowania. W przypadku dysponowania innego niż umowa o pracę dla Wykonawcy należy załączyć oświadczenie specjalisty o podjęciu się realizacji przedmiotu zapytania.
b. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Wykaz osób stanowi Załącznik do niniejszego postępowania.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteriami oceny ofert są:
I) CENA (60%)
• waga kryterium: 60%,
• maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium: 60,00 pkt.;
• punkty oblicza się na podstawie wzoru: C= Cn/Cb ×100 ×60%; gdzie:
Cn oznacza najkorzystniejszą cenę brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Cb oznacza cenę brutto w ofercie badanej.

II) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (40%)
Za wykonanie w terminie maksymalnie do dn. 20.04.2018r. – 40,00 punktów
Za wykonanie w terminie maksymalnie do dn. 30.04.2018r. – 20,00 punktów
Za wykonanie w terminie do dn. 14.05.2018r. – 0,00 punktów

Wykluczenia

Zgodnie z treścią Zapytania:

"10. Zamawiający odrzuca oferty, jeżeli:
a. Treść oferty nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu,
b. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia;
c. Zawiera błędy w obliczeniu ceny;
d. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.
e. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
11. Oferty Wykonawców wykluczonych zostają odrzucone.
12. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty prowadzących do dokonania istotnych zmian treści oferty.
13. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
a. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847);
b. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
c. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
d. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
e. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
14. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
15. Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, kurateli lub opieki."

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

APPTOYOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Chochoła 23

91-230 Łódź

łódzkie , Łódź

NIP

7252067094

Tytuł projektu

OPRACOWANIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO DLA FIRMY APPTOYOU SP. Z O.O. MAJĄCEGO NA CELU INTERNACJONALIZACJĘ OFEROWANYCH PRODUKTÓW

Numer projektu

RPLD.02.02.01-10-0211/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Inforin Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 270 90-361 Łódź, data wpłynięcia: 10.04.2018r., 12:25, oferta złożona w formie pisemnej.
Cena: 60 270,00 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 707