Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018/RPOWZP w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na dostawę urządzeń – tokarek do Fabryki Maszyn Zakładu Produkcyjnego "Hydroma"

Data publikacji: 04.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-04-2018

Numer ogłoszenia

1100215

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty (sporządzone na załączniku nr 1) należy składać do dnia 13.04.2018 r. do godz. 15.00 na adres Zamawiającego w następujący sposób:
• dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego lub
• przesłać pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do Zamawiającego) lub
• pocztą elektroniczną (podpisane skany) na adres: projekt@hydroma.szczecin.pl
2. Na kopercie, w której będzie umieszczona oferta zostanie odnotowana data i godzina jej złożenia. W przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej datą złożenia oferty będzie data wpływu uwidoczniona na serwerze Zamawiającego.
3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
4. Zamawiający poprawi omyłki w złożonych ofertach w szczególności:
- oczywiste omyłki pisarskie - przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną podobna usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być ona naprawiona;
- oczywiste omyłki rachunkowe;
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z postanowieniami warunków zamówienia. niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ZO, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty należy rozumieć omyłki, w odniesieniu do których czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa powyżej wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty zostanie uznana za skuteczną.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekt@hydroma.szczecin.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Justyna Mroczkowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502125722

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są maszyny do zakładu produkcyjnego:
a) Tokarka CNC - 4 szt.
b) Tokarka CNC z podajnikiem prętów - 2 szt.
c) Tokarko - frezarka CNC - 1 szt.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa następujących maszyn do zakładu produkcyjnego:
a) Tokarka CNC - 4 szt.
b) Tokarka CNC z podajnikiem prętów - 2 szt.
c) Tokarko - frezarka CNC - 1 szt.
Specyfikacja techniczna przedstawiona została w załączniku "Zapytanie ofertowe".

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących maszyn do zakładu produkcyjnego:
a) Tokarka CNC - 4 szt.
b) Tokarka CNC z podajnikiem prętów - 2 szt.
c) Tokarko - frezarka CNC - 1 szt.
Specyfikacja techniczna została przedstawiona w załączniku "Zapytanie ofertowe".

Kod CPV

42620000-8

Nazwa kodu CPV

Tokarki, obrabiarki do wiercenia i frezowania

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakończenia realizacji zamówienia - do dnia 31.08.2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w zamówieniu:

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, objętej przedmiotem zamówienia. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

Wiedza i doświadczenie

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w zamówieniu:

b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie dotyczące znajomości przedmiotu zamówienia, jego dostawy, instalacji, uruchomienia i obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez oświadczenie o udokumentowanej sprzedaży na poziomie co najmniej 2 urządzeń każdego typu (w przypadku składania oferty łącznej na każdy typ tokarki): Tokarka CNC, Tokarka CNC z podajnikiem prętów oraz Tokarko - frezarka CNC w czasie 3 ostatnich lat – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku składania oferty częściowej (na jedną lub kilka maszyn) wymagane jest oświadczenie o udokumentowanej sprzedaży na poziomie co najmniej 2 urządzeń w odniesieniu do typu urządzenia/eń na które składana jest oferta, w czasie 3 ostatnich lat – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w wyniku zmiany umowy o dofinansowanie oraz w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia (w przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej zeskanowane dokumenty):
a) Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do ZO
b) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 2 do ZO - w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną, przedmiotowe oświadczenie składa każdy wykonawca oddzielnie we własnym imieniu.
c) Oświadczenie Wykonawcy o udokumentowanej sprzedaży urządzeń zgodnie z załącznikiem nr 3 do ZO.
d) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.
e) Dokumentacja, z której będzie wynikać, że oferowany produkt/y spełnia/ją postawione wymagania minimalne. Brak informacji o którymkolwiek z parametrów oznaczać będzie, że oferowany przedmiot nie spełnia warunków zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

• Cena -70%
• Okres gwarancji i rękojmi - 20%
• Czas reakcji serwisu – 10%

2. Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z kryteriów oceny oferty.
3. Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę.
4. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty częściowej, tj. na jedną, kilka lub wszystkie maszyny.
5. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy lub Wykonawcom, którego/ych oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
7. W przypadku, gdy wybrany Oferent odmówi podpisania umowy, zostanie ona podpisana z Oferentem, który spośród pozostałych przedłożył ofertę z kolejną najwyższą punktacją.
8. Ocena ofert w zakresie przedmiotowych kryteriów zostanie dokonana wg. następujących zasad:


1) cena - 70%
Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wynosi 80 punktów.

C min
Cena = ------------------------- x 70% x 100
C oferty

C min - oznacza najniższa cenę spośród złożonych ofert
C oferty - oznacza cenę badanej oferty

2) Okres gwarancji - 20%
Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wynosi 20 punktów.
- okres gwarancji do 12 miesięcy bez limitu godzin - 0 pkt
- okres gwarancji od 13-36 miesięcy bez limitu godzin - 10 pkt
- okres gwarancji 37 miesięcy i więcej bez limitu godzin- 20 pkt
3) Czas reakcji serwisu - 10%
Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wynosi 10 punktów.
- czas reakcji serwisu 72h i więcej - 0 pkt
- czas reakcji serwisu 25h - 71h - 5 pkt
- czas reakcji serwisu do 24h- 10 pkt

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FABRYKA MASZYN BUDOWLANYCH "BUMAR-HYDROMA" SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Santocka 44

71-071 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

91 432 37 30

Fax

91 485 60 62

NIP

8520600153

Tytuł projektu

Przebudowa i wyposażenie innowacyjnej fabryki cylindrów hydraulicznych firmy FMB Bumar Hydroma S.A. w Szczecinie

Numer projektu

RPZP.01.05.00-32-0015/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne
Liczba wyświetleń: 420