Strona główna
Logo unii europejskiej

Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn.: „Konserwacja i rewitalizacja pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy - Pomnika Historii, celem poszerzenia oferty turystyczno - kulturalnej- Etap I

Data publikacji: 11.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-05-2018

Numer ogłoszenia

1097606

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 17.05.2018 r. Zamawiający wprowadził zmiany Zapytania ofertowego i zmiany ogłoszenia w następującym zakresie:
ZMIANY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
1. Zmieniono załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Dokumentacja, poprzez:
- dodanie aktualnej Decyzji nr 983/2018 Pozwolenie DWKZ na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku w zał 2 M POZWOLENIA
2. W punkcie 7.2 zmieniono termin składania ofert, obowiązuje treść:
7.2 W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 22.05.2018 r. do godz. 12:00 na adres wskazany w pkt 7.1 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 7.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
ZMIANY W TREŚCI OGŁOSZENIA:
1. Zmieniono termin składania ofert na: 22.05.2018 r.

W dniu 16.05.2018 r. Zamawiający doprecyzował ogłoszenie poprzez ujednolicenie jego treści z zapisami pkt 4.1 Zapytania ofertowego zakresie punktu "Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności"

W dniu 11.05.2018 r. Zamawiający wprowadził zmiany Zapytania ofertowego i zmiany ogłoszenia w następującym zakresie:
ZMIANY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
W punkcie 7.2 zmieniono termin składania ofert, obowiązuje treść:
7.2 W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 21.05.2018 r. do godz. 12:00 na adres wskazany w pkt 7.1 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 7.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.


W dniu 12.04.2018 r. Zamawiający wprowadził zmiany Zapytania ofertowego i zmiany ogłoszenia w następującym zakresie:
ZMIANY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
1. W punkcie 2.9 CPV obowiązuje treść:
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262520-2 Roboty murowe
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne
45313000-4 Instalowanie wind
45442100-8 Roboty malarskie
45311100-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312310-3 Ochrona odgromowa
45332200 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej
45332300 Instalacja kanalizacji sanitarnej
45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania
45332200 Instalacja ppoż. Hydrantowa
45331210 Instalacja wentylacji mechanicznej
45333000-0 Instalacja gazowa
92522000-6 usługi ochrony obiektów i budynków historycznych
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki
obiektów budowlanych; roboty ziemne
45400000-1– Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0– Pokrywanie podłóg i ścian
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

2. W punkcie 7.2 zmieniono termin składania ofert, obowiązuje treść:
7.2 W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 14.05.2018 r. do godz. 12:00 na adres wskazany w pkt 7.1 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 7.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3. W punkcie 5.5.1 obowiązuje treść: Zebranie wszystkich wykonawców na obiekcie (wizja lokalna) odbędzie się w klasztorze - ul. Ks. Dz. W. Bochenka 30, 55-100 Trzebnica w dniu 20.04.2018r. o godz. 12.00 oraz w dniu 8.05.2018r. o godz. 12.00

ZMIANY W TREŚCI OGŁOSZENIA:
1. Uzupełniono kody CPV ,
2. Zmieniono termin składania ofert na : 14.05.2018 r.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy - ul. Ks. Dz. W. Bochenka 30 55-100 Trzebnica (sekretariat Kongregacji-sala Raphael na poz. I piętra klasztoru), wejście północne - od strony bazyliki.
W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 22.05.2018 r. do godz. 12:00 na adres: Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy - ul. Ks. Dz. W. Bochenka 30 55-100 Trzebnica.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie .
Koperta powinna być:
1 opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy,
2 zaadresowana na adres:
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy
ul. Ks. Dz. W. Bochenka; 30 55-100 Trzebnica
3 oznakowana:
OFERTA - „Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn.:„Konserwacja i rewitalizacja pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy - Pomnika Historii, celem poszerzenia oferty turystyczno - kulturalnej- Etap I”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krystyna Klamińska – pełnomocnik Kongregacji (vacor@interia.pl.)

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie oraz roboty budowlane
realizowane w ramach projektu pn.: „Konserwacja i rewitalizacja pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy - Pomnika Historii, celem poszerzenia oferty turystyczno - kulturalnej- Etap I.
2 Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1 Konserwację i rewitalizację pomieszczeń i krużganków klasztornych zlokalizowanych na poziomie parteru klasztoru – wokół wirydarza północnego i w strefach wejść do klasztoru oraz pomieszczenia na poziomie przyziemia - w strefie wejścia wschodniego wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych – część A
2.2 Konserwację i rewitalizację wieży północnej klasztoru od poziomu trzeciej kondygnacji nadziemnej – część B
3 Opis części A i części B przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja dotycząca Projektu: Konserwacja i rewitalizacja pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy – Pomnika Historii celem poszerzenia oferty turystyczno – kulturalnej - Etap I obejmująca: projekty budowlane, dokumentację wykonawczą, wyniki nadań konserwatorskich i program prac konserwatorskich, badania zasolenia i zawilgocenia ścian oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych (STWIORB),zwana dalej dokumentacją i stanowiąca załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Pełna dokumentacja znajduje się na stronie internetowej beneficjenta link: http://boromeuszki.pl/projekty-ue/

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: trzebnicki Miejscowość: Trzebnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest:
Wybór wykonawcy prac konserwatorskich oraz robót budowlanych realizowanych w ramach projektu pn.: „Konserwacja i rewitalizacja pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy - Pomnika Historii, celem poszerzenia oferty turystyczno - kulturalnej- Etap I
obejmujących:
1 Konserwację i rewitalizację pomieszczeń i krużganków klasztornych zlokalizowanych na poziomie parteru klasztoru – wokół wirydarza północnego i w strefach wejść do klasztoru oraz pomieszczenia na poziomie przyziemia - w strefie wejścia wschodniego wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych – część A
2 Konserwacja i rewitalizacja wieży północnej klasztoru od poziomu trzeciej kondygnacji nadziemnej – część B

Przedmiot zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie oraz roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn.: „Konserwacja i rewitalizacja pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy - Pomnika Historii, celem poszerzenia oferty turystyczno - kulturalnej- Etap I.
2 Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1 Konserwację i rewitalizację pomieszczeń i krużganków klasztornych zlokalizowanych na poziomie parteru klasztoru – wokół wirydarza północnego i w strefach wejść do klasztoru oraz pomieszczenia na poziomie przyziemia - w strefie wejścia wschodniego wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych – część A
2.2 Konserwację i rewitalizację wieży północnej klasztoru od poziomu trzeciej kondygnacji nadziemnej – część B
3 Opis części A i części B przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja dotycząca Projektu: Konserwacja i rewitalizacja pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy – Pomnika Historii celem poszerzenia oferty turystyczno – kulturalnej - Etap I obejmująca: projekty budowlane, dokumentację wykonawczą, wyniki nadań konserwatorskich i program prac konserwatorskich, badania zasolenia i zawilgocenia ścian oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB),zwana dalej dokumentacją i stanowiąca załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Zapytania ofertowego. Pełna dokumentacja znajduje się na stronie internetowej beneficjenta link: http://boromeuszki.pl/projekty-ue/

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262520-2 Roboty murowe
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne
45313000-4 Instalowanie wind
45442100-8 Roboty malarskie
45311100-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312310-3 Ochrona odgromowa
45332200 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej
45332300 Instalacja kanalizacji sanitarnej
45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania
45332200 Instalacja ppoż. Hydrantowa
45331210 Instalacja wentylacji mechanicznej
45333000-0 Instalacja gazowa
92522000-6 usługi ochrony obiektów i budynków historycznych
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki
obiektów budowlanych; roboty ziemne
45400000-1– Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0– Pokrywanie podłóg i ścian
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia – do dnia 30.12.2018 r.
2. Termin wykonania zamówienia obejmuje zakończenie wykonania wszystkich prac konserwatorskich i robót budowlanych z bezusterkowym odbiorem prac przez Zamawiającego i Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz protokołów odbiorów wymaganych przepisami prawa, uporządkowaniem terenu budowy (demontaż rusztowań, wyposażenia i ogrodzenia terenu budowy, usunięcia uszkodzeń powstałych w wyniku wykonywania prac konserwatorskich i robót budowanych),w tym:
2.1 Demontaż istniejącej instalacji sanitarnej wraz z osprzętem oraz wykonanie nowych instalacji sanitarnych – w terminie 12 tygodni od dnia podpisania umowy. (zakres prac IS - etap I opisany w załączniku nr 1 A)
2.2 Zakończenie wszystkich prac remontowo – konserwatorskich i budowlanych z montażem osprzętu elektrycznego i sanitarnego oraz bezusterkowym odbiorem prac przez Komisję konserwatorską w pomieszczeniach (salach) klasztornych: Jadwiga(kawiarenka klasztorna), Immaculata (warsztaty kulturalne), Marthy (warsztaty kulinarne);Henryka (sala multimedialna) i Marii (sala koncertowa) – do dnia 10.12.2018 r.
2.3 Zakończenie wykonania wszystkich prac konserwatorskich i robót budowlanych oraz pisemne ustalenie terminu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i DWKZ – do dnia 22.12.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
1.1 posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
1.2 posiadanie wiedzy i doświadczenia,
1.3 dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
1.4 sytuacja ekonomiczna i finansowa,
1.5 nie podlegania wykluczeniu z powodu otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego,
1.6 brak powiązania z zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
5) istnieniu relacji gospodarczych lub osobowych pomiędzy wykonawcą a beneficjentem, w ramach której jeden w wymienionych podmiotów wywiera dominujący wpływ na drugi, przy czym dominujący wpływ istnieje również wówczas, gdy zamawiający i wykonawca pozostają w takich relacjach z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie.
1.7 wniesienie wadium

Wiedza i doświadczenie

W zakresie warunku posiadanie wiedzy i doświadczenia przedłożą Wykaz zrealizowanych zadań (wg załącznika nr 5) potwierdzający wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
1. Co najmniej 2 prac konserwatorskich, polegających na konserwacji lub rewitalizacji wnętrz obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn.zm.) o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto (dla prac konserwatorskich rozlicznych w walutach innych niż PLN równowartość co najmniej 1 000 000 PLN wg średniego kursu NBP dla tej waluty na dzień publikacji zapytania ofertowego);
2. Co najmniej 2 prace polegające na remoncie ustroju ciesielskiego dachu z wymianą/remontem pokrycia dachu z blachy miedzianej na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn.zm.)o powierzchni dachu co najmniej 200 m2 każda praca,wraz z załączeniem dowodów określających czy te prace zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, przy czym w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, jako podwykonawcy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

w zakresie warunku dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia przedłożą imienny wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika nr 6) zawierającego co najmniej:
1 osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi – posiadającą:
a) uprawnienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278)lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Zamawiający dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65);
b) ukończone studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo i przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury;
c) co najmniej 5 lat doświadczenia jako kierownik budowy lub robót;
d) doświadczenie w kierowaniu minimum jedną robotą budowlaną polegającą na remoncie lub przebudowie obiektu wpisanego do rejestru zabytków obejmującą remont wnętrz budynku o wartości robót budowlanych min 500 000 PLN brutto (dla robót budowlanych rozlicznych w walutach innych niż PLN równowartość co najmniej 500 000 PLN wg średniego kursu NBP dla tej waluty na dzień publikacji zapytania ofertowego)
2. Osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi w zakresie branży elektrycznej - posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień, w tym co najmniej 1 raz pełniła funkcję kierownika robót na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków o wartości robót branży instalacji elektrycznej min 300 000 PLN brutto(dla robót budowlanych rozlicznych w walutach innych niż PLN równowartość co najmniej 300 000 PLN wg średniego kursu NBP dla tej waluty na dzień publikacji zapytania ofertowego);
3. Osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi w zakresie branży sanitarnej - posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień, w tym co najmniej 1 raz pełniła funkcję kierownika robót na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków o wartości robót branży instalacji sanitarnej min 300 000 PLN brutto (dla robót budowlanych rozlicznych w walutach innych niż PLN równowartość co najmniej 300 000 PLN wg średniego kursu NBP dla tej waluty na dzień publikacji zapytania ofertowego);
4. Osobę odpowiedzialną za kierowanie pracami konserwatorskimi –która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2.ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz która posiada doświadczenie w kierowaniu pracami konserwatorskimi prowadzonymi przy co najmniej dwóch zabytkach nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym kierowaniu co najmniej jedna pracą konserwatorską, której przedmiotem była konserwacja wnętrz budynku wpisanego do rejestru zabytku, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami o wartości prac konserwatorskich min. 1 000 000 PLN brutto (dla prac konserwatorskich rozlicznych w walutach innych niż PLN równowartość co najmniej 1 000 000 PLN wg średniego kursu NBP dla tej waluty na dzień publikacji zapytania ofertowego);
5. Osobę odpowiedzialną za kierowanie zespołem w zakresie konserwacji malarstwa ściennego(polichromie), która kierowała zespołem przy co najmniej dwóch pracach z zakresu konserwacji malarstwa ściennego(polichromie);
6. Osobę odpowiedzialną za kierowanie zespołem w zakresie konserwacji detalu architektonicznego, która kierowała zespołem przy co najmniej dwóch pracach z zakresu konserwacji detalu architektonicznego.

Dodatkowe warunki

Nie podlegania wykluczeniu z powodu otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego.
W zakresie powyższego warunku przedłożą Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, a jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Wniesienie wadium
1 Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2 Wadium może być wnoszone w następujących formach:
2.1 Pieniądzu;
2.2 Poręczeniach bankowych;
2.3 Gwarancjach bankowych;
2.4 Gwarancjach ubezpieczeniowych;
3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: BGZ BNP PARIBAS 36 2030 0045 1110 0000 0233 8030.
4 Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego
5 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument należy załączyć do oferty lub złożyć przed upływem terminu składania ofert w w siedzibie zamawiającego: Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy - ul. Ks. Dz. W. Bochenka 30 55-100 Trzebnica (sekretariat Kongregacji-sala Raphael na poz. I piętra klasztoru), wejście północne - od strony bazyliki.
6 Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że:
6.1 Poręczenie/gwarancja będzie zawierać w treści informację, że wystawca zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłaty należności w przypadku, gdy wybrany wykonawca, który przedstawił najkorzystniejsze warunki wykonania zamówienia:
 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych
w ofercie;
 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
6.2 Okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres 60 dni od daty składania ofert.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczenia i dokumenty wymagane w pkt 4. "Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania oraz informacje na temat zakresu wykluczenia"
2. Formularz ofertowy – załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego
3 Pełnomocnictwo (umowa spółki) do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku składania oferty wspólnej.
4 Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1 Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spośród nieodrzuconych ofert, złożonych przez wykonawców niewykluczonych z postępowania.
2 Kryteria oceny ofert:
2.1 Cena – 80 %.
2.1.1 W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta, w której wykonawca zaproponuje najniższą cenę, pozostałe będą oceniane wg następującego wzoru:
Najniższa cena
------------------------- × 100 pkt × waga kryterium
Cena badanej oferty

2.2 Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 10 %.
2.2.1 W powyższym kryterium oceniana będzie ilość prac konserwatorskich, których przedmiotem była konserwacja wnętrz budynku wpisanego do rejestru zabytku, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami o wartości prac konserwatorskich min. 1 000 000 PLN brutto (dla prac konserwatorskich rozlicznych w walutach innych niż PLN równowartość co najmniej 1 000 000 PLN wg średniego kursu NBP dla tej waluty na dzień publikacji zapytania ofertowego), w których, osoba wskazana jako odpowiedzialna za kierowanie pracami konserwatorskimi w Imiennym wykazie osób (załącznik nr 6) kierowała pracami konserwatorskimi. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który wykaże największą ilość robót, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

Ilość prac konserwatorskich z badanej oferty
------------------------------------------------------- × 100 pkt × waga kryterium
Największa ilość prac konserwatorskich
2.2 W przypadku wykazania przez wykonawcę 1 pracy konserwatorskiej, której przedmiotem była konserwacja wnętrz budynku wpisanego do rejestru zabytku, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami o wartości prac konserwatorskich min. 1 000 000 PLN brutto (dla prac konserwatorskich rozlicznych w walutach innych niż PLN równowartość co najmniej 1 000 000 PLN wg średniego kursu NBP dla tej waluty na dzień publikacji zapytania ofertowego), w których, osoba wskazana jako odpowiedzialna za kierowanie pracami konserwatorskimi w Imiennym wykazie osób (załącznik nr 6) kierowała pracami konserwatorskimi, oferta Wykonawcy, otrzyma 0 punktów.
2.3 W przypadku wykazania przez wykonawcę więcej niż 5prac konserwatorskich, których przedmiotem była konserwacja wnętrz budynku wpisanego do rejestru zabytku, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami o wartości prac konserwatorskich min. 1 000 000 PLN brutto (dla prac konserwatorskich rozlicznych w walutach innych niż PLN równowartość co najmniej 1 000 000 PLN wg średniego kursu NBP dla tej waluty na dzień publikacji zapytania ofertowego), w których, osoba wskazana jako odpowiedzialna za kierowanie pracami konserwatorskimi w Imiennym wykazie osób (załącznik nr 6) kierowała pracami konserwatorskimi do wzoru zostanie podstawione 5prac konserwatorskich.
2.4 Imienny wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia, którymi dysponuje wykonawca (wg załącznika nr 6) w zakresie prac konserwatorskich, których przedmiotem była konserwacja wnętrz budynku wpisanego do rejestru zabytku, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami o wartości prac konserwatorskich min. 1 000 000 PLN brutto (dla prac konserwatorskich rozlicznych w walutach innych niż PLN równowartość co najmniej 1 000 000 PLN wg średniego kursu NBP dla tej waluty na dzień publikacji zapytania ofertowego) będzie podlegał wyjaśnieniom lecz nie będzie podlegał uzupełnieniom.
3 Okres gwarancji i rękojmi – 10 %.
3.1 W powyższym kryterium oceniana będzie ilość pełnych miesięcy przez jaką wykonawca obejmie roboty budowlane i prace konserwatorskie objęte przedmiotem zamówienia gwarancją i rękojmią. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

Ilość miesięcy z badanej oferty
-------------------------------------- × 100 pkt × waga kryterium
Największa ilość miesięcy

3.1.1 Minimalny okres jaki może zaoferować wykonawca to 60 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres krótszy niż 60 m-cy, zostanie odrzucona.
3.1.2 W przypadku podania przez wykonawcę okresu dłuższego niż 120 miesięcy do wzoru zostanie podstawiony okres 120 miesięcy.
4 Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach.
5 Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

Sposób obliczenia ceny.
1 Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT w wysokości 23 % – dotyczy podmiotu będącego czynnym podatnikiem podatku VAT).
2 W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który nie jest zarejestrowany
w Polsce (i który nie dolicza wartości podatku VAT do oferowanej ceny), Zamawiający w celu dokonania oceny oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny (netto), podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3 Cena ryczałtowa winna obejmować wszystkie czynności niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności związane z wykonaniem objętych umową prac wraz koordynacją wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, odbiorami, atestami, próbami, opłatami urzędowymi, wywozem materiałów z rozbiórki i śmieci. Ustalona w ten sposób cena ma charakter stały i niezmienny niezależnie od rozmiarów robót budowlanych i kosztów ponoszonych przez wykonawcę podczas ich realizacji.
4 Wszelkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

Wykluczenia

Zamawiający wyklucza z przetargu wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w przetargu.
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy jeżeli:
1 jej treść nie odpowiada w istotny sposób treści Zapytania ofertowego;
2 zawiera błędy w obliczeniu ceny;
3 wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę.
4 Zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4.1 W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
4.2 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy.
4.3 Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przed-miotu zamówienia.
5 Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
5.1 Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
5.2 Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
5.3 Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
5.4 Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą;
5.5 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.
6 Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru oferty.
7 Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem zamawiającego w przypadku unieważnienia lub zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KONGREGACJA SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. KAROLA BOROMEUSZA W TRZEBNICY

Adres

ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 30

55-100 Trzebnica

dolnośląskie , trzebnicki

Numer telefonu

071 387 41 00

Fax

071 312 09 98

NIP

9151332822

Tytuł projektu

Konserwacja i rewitalizacja pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy – Pomnika Historii, celem poszerzenia oferty turystyczno-kulturalnej – Etap I

Numer projektu

POIS.08.01.00-00-1095/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

HARAS BUDOWNICTWO Sp. z o.o. - Sp. k.
ul.Ks. Witolda 49/5
50-202 Wrocław
cena brutto: 7.985.000,00 zł
data wpłynięcia: 22.05.2018 r.
Liczba wyświetleń: 696