Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa fabrycznie nowych elementów światłowodowych

Data publikacji: 07.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-03-2018

Numer ogłoszenia

1094304

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

a. Kompletna podpisana oferta powinna być złożona drogą elektroniczną na adres: azuchowska@fluence.pl.
lub w wersji papierowej na adres Fluence sp. z o.o., Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa w terminie do
14.03.2018r.
b. Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez 30 dni od momentu upływu terminu składania ofert.
c. W tytule wiadomości e-mail lub na kopercie z ofertą proszę podać nr zamówienia tj. ZO/55/YS/03/2018.
d. Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami
reprezentacji danego Wykonawcy.
e. Koszt przygotowania i złożenia Oferty ponosi Wykonawca.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

azuchowska@fluence.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

dr hab. Yuriy Stepanenko, e-mail: stepanenko@fluence.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48223433253

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych elementów światłowodowych według załaczonej specyfikacji (lub o równoważnych parametrach, polegających na zastosowaniu innych materiałów niż podane w dokumentacji i pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w zapytaniu ofertowym)

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Niezawodne lasery femtosekundowe dla mikroobróbki
przemysłowej, nauki i medycyny” w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania
1.1.1.: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, nr umowy POIR.01.01.01-00-0590/16-00

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych elementów światłowodowych według poniższej specyfikacji (lub o równoważnych parametrach, polegających na zastosowaniu innych materiałów niż podane w dokumentacji i pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w zapytaniu ofertowym):
1. High Power PM, 3 port circulator 1030nm, 1W, Fast axis blocked, 1kW peak power, PM980 fiber, 1m fiber length. 900um loose tube. C6 Package, 3szt.
2. High Power PM Isolator 1030nm, PM980, 1W, Fast axis blocked, PM980 fiber, 0.75~1m fiber length. 900um
loose tube. C88 Package, 2szt
3. High Power PM Isolator 980nm, PM980, 2W, Both axis working, 1m fiber length. 900um loose tube. C40 Package, 3szt
4. Nonreciprocal phase shifter, pi/2 forward(1to2), 0 Backward(2to1), the component contains a 1/4 wave plate, Forward, slow axis input port1, slow axis output port2, the plane of polarization perpendicular to the optical axis of a 1/4 wave plate. Backward, slow axis input port2, slow axis output port1, the plane of polarization parallel to the optical axis of a 1/4 wave plate. PM980, 1W, 1m, 900um loose tube, 1szt
5. Nonreciprocal phase shifter, pi/4 forward(1to2), 0 Backward(2to1),the component contains a 1/8 wave plate, Forward, slow axis input port1, slow axis output port2, the plane of polarization perpendicular to the optical axis of a 1/8 wave plate.
Backward, slow axis input port2, slow axis output port1,the plane of polarization parallel to the optical axis of a 1/8 wave plate. PM980, 1W, 1m, 900um loose tube. C108 smaller package, 1szt.
6. High Power PM Filter WDM reflect 980nm, transmission – 1030nm, 1x2, 2W average power, <1kW peak power, PM980 fiber, 1m fiber length. 900um loose tube. Both axis working, 4 szt.
7. High Power polarization beam combiner, 980nm, Premium Grade, 2x1 port, 2W power handling, 1m, no connectors, slow axis of port2 aligned to fast axis of port3, slow axis of port1 aligned to slow axis of port3, ER>20dB, 4szt.

Kod CPV

32562100-1

Nazwa kodu CPV

Kable światłowodowe do przesyłu informacji

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa jednorazowa. Termin realizacji zamówienia podaje Wykonawca w Formularzu Ofertowym.
Zastrzega się, iż termin ten nie może być jednak późniejszy niż 6 tygodni liczone od daty podpisania
umowy z Wykonawcą

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

a. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.
b. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

Warunki zmiany umowy

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym o czym poinformuje za pośrednictwem odpowiednich stron internetowych oraz portali. W przypadku wprowadzenia takich zmian, Zamawiający może oznaczyć inny termin składania ofert.
b) Zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a. Kompletna podpisana oferta powinna być złożona drogą elektroniczną na adres: anna.zuchowska@fluence.pl. lub w wersji papierowej na adres Fluence sp. z o.o., Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa w terminie do 14.03.2018r.
b. Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez 30 dni od momentu upływu terminu składania ofert.
c. W tytule wiadomości e-mail lub na kopercie z ofertą proszę podać nr zamówienia tj. ZO/55/YS/03/2018.
d. Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy.
e. Koszt przygotowania i złożenia Oferty ponosi Wykonawca.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a. Kryterium oceny ofert
Kryterium WAGA (%)
1. Cena netto – 100% (max 100 pkt)
b. Sposób oceny ofert
Punkty za powyższe kryterium będzie obliczane zgodnie z poniższym wzorem:
P = (𝐶min/Co)𝑥[100]
gdzie:
P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę
Cmin – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu
Co – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Za najkorzystniejszą wybrana zostanie ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.
Zamawiający informuje, iż celem ujednolicenia walut przy ocenie ofert wartości podane w innej walucie niż PLN zostaną przeliczone przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wystawienia oferty.

Wykluczenia

a) Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Kupującym osobowo lub kapitałowo.
b) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FLUENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Marcina Kasprzaka 44/52

01-224 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

512284448

NIP

5272776154

Tytuł projektu

Niezawodne lasery femtosekundowe dla mikroobróbki przemysłowej, nauki i medycyny

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0590/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Optizone Technology Limited, Room R, 11/F, Kwun Tong Industrial
Centre Phase1, 472-484
Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong

Oferta z dnia 08.03.2018 na kwotę 10 611 USD
Liczba wyświetleń: 283