Strona główna
Logo unii europejskiej

Renowacja części wspólnych budynków przy ulicy Cieplickiej nr 14, 14a oraz Jagiellońskiej 3 w Jeleniej Górze

Data publikacji: 07.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-03-2018

Numer ogłoszenia

1094292

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w zapytaniu.

1. Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. Na ofertę częściową składa się wyłącznie robota budowlana wyszczególniona w ramach danego zadania (danego budynku). Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wyłącznie na część zadania (np. wykonanie stolarki bez pozostałych robót wyszczególnionych w danym zadaniu).
2. Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
4. Zaleca się, aby Oferent złożył kompletną ofertę (zawierającą wszystkie wymagane strony oraz wypełnione wymagane pola) wraz z kompletnymi załącznikami (z załączonymi wszystkimi załącznikami).
5. Zaleca się, aby zachować czytelność załączonych skanów oraz kompletność podpisów i pieczęci.
6. Skany oferty i załączników należy dołączyć w formie plików pdf (nie należy dołączać zdjęć poszczególnych załączników).
7. Zaleca się, aby temat/tytuł wiadomości e-mail oznaczyć w następujący sposób:

„Oferta na realizację zamówienia pn. Renowacja części wspólnych budynków przy ulicy Cieplickiej nr 14, 14a oraz Jagiellońskiej 3 w Jeleniej Górze”

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dokumentów załączonych do oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kontakt@patron-zarzadca.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Przedstawicielem Zamawiającego, uprawnionym do kontaktowania się sprawach niniejszego postępowania jest Bożena Romanowska, nr tel. 75 713 99 67. Zaleca się przesyłanie pytań drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Renowacja części wspólnych budynków przy ulicy Cieplickiej nr 14, 14a oraz Jagiellońskiej 3 w Jeleniej Górze” – zadanie polegające na wykonaniu koniecznych prac rewitalizacyjnych. Dodatkowo, Zamawiający wymaga – we wskazanym zakresie, aby Wykonawca dostosował każdy z budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Jelenia Góra Miejscowość: Jelenia Góra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest poprawa warunków mieszkaniowych oraz podniesienie estetyki zabudowy. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów szczegółowych: 1. Poprawę warunków
użytkowania budynków mieszkalnych, 2. Poprawę dostępności dla osób niepełnosprawnych
budynków mieszkalnych, 3. Obniżenie kosztów ogrzewania budynków mieszkalnych.
Cel zostanie osiągnięty poprzez remont i odnowę zdegradowanych wielorodzinnych budynków
mieszkalnych objętych projektem.

Przedmiot zamówienia

Rewitalizacja zdegradowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Zamawiający podzielił zamówienie na 3 zadania:

Zadanie 1 - Renowacja części wspólnych budynku przy ulicy Cieplickiej nr 14 w Jeleniej Górze. W ramach zadania zaplanowano remont elewacji, izolację pionową fundamentów z odwodnieniem
oraz dostosowanie infrastruktury/wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonawca
robót budowlanych w ramach realizacji zakresu rzeczowego wyraźnie oznakuje budynek tablicą
informacyjną znajdującą się w pobliżu wejścia (na tablicy informacyjnej napisy powinny mieć duży
rozmiar i kontrast, a sama tablica powinna być na tyle duża, by była widziana z większej odległości);
oświetli wejście do budynku; dostosuje wejście do budynku – szerokość drzwi, co najmniej 90 cm, w
drzwiach zamontowana klamka a nie gałka; wewnątrz budynku oznaczy schody na pierwszym i
ostatnim stopniu każdego ciągu kontrastem i fakturą; na poręczach schodów umieści informację o
numerze kondygnacji (informacja będzie dostępna za pomocą dotyku, zastosowane będą wypukłe
cyfry lub alfabet Braille’a.

Zadanie 2 - Renowacja części wspólnych budynku przy ulicy Cieplickiej nr 14a w Jeleniej Górze. W ramach zadania zaplanowano wykonanie termomodernizacji (docieplenie elewacji budynku w
technologii bezspoinowy system dociepleń), remont klatki schodowej, remont dachu z docieple-niem
oraz dostosowanie infrastruktury/wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonawca
robót budowlanych w ramach realizacji zakresu rzeczowego wyraźnie oznakuje budynek tablicą
informacyjną znajdującą się w pobliżu wejścia (na tablicy informacyjnej napisy powinny mieć duży
rozmiar i kontrast, a sama tablica powinna być na tyle duża, by była widziana z większej odległości);
oświetli wejście do budynku; dostosuje wejście do budynku – szerokość drzwi, co najmniej 90 cm, w
drzwiach zamontowana klamka a nie gałka; wewnątrz budynku oznaczy schody na pierwszym i
ostatnim stopniu każdego ciągu kontrastem i fakturą; na poręczach schodów umieści informację o
numerze kondygnacji (informacja będzie dostępna za pomocą dotyku, zastosowane będą wypukłe
cyfry lub alfabet Braille’a.

Zadanie 3 - Renowacja części wspólnych budynku przy ulicy Jagiellońskiej nr 3 w Jeleniej Górze. W ramach zadania zaplanowano docieplenie elewacji tylnej, remont fasady i elewacji bocznych
budynku oraz dostosowanie infrastruktury/wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wykonawca robót budowlanych w ramach realizacji zakresu rzeczowego wyraźnie oznakuje budy-nek
tablicą informacyjną znajdującą się w pobliżu wejścia (na tablicy informacyjnej napisy powinny mieć
duży rozmiar i kontrast, a sama tablica powinna być na tyle duża, by była widziana z większej
odległości); oświetli wejście do budynku; dostosuje wejście do budynku – szerokość drzwi, co
najmniej 90 cm, w drzwiach zamontowana klamka a nie gałka; wewnątrz budynku oznaczy schody
na pierwszym i ostatnim stopniu każdego ciągu kontrastem i fakturą; na poręczach schodów umieści
informację o numerze kondygnacji (informacja będzie dostępna za pomocą dotyku, zastosowane
będą wypukłe cyfry lub alfabet Braille’a.

Zamawiający przekazuje w celach pomocniczych przedmiary robót.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie zamówienia musi nastąpić w terminie do 2018-10-15 od dnia zawarcia umowy. Planowana data podpisania umowy z Wykonawcą: 30 marca 2018 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Należy dostarczyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 1 dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.

Wiedza i doświadczenie

1. Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadanego doświadczenia w realizacji zamówień podobnych. Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem ter-minu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty, co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na remoncie budynków mieszkalnych, wielorodzinnych.
2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, po-legać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od cha-rakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi za-sobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając Zamawiającemu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 1 dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.

Warunki zmiany umowy

Istotne postanowienia umowy o wykonanie zamówienia
1. Zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego w przyszłej Umowie o zamówienie określać
będzie oferta Wykonawcy z uwzględnieniem warunków wykonywania zamówienia określonych
we Wzorze umowy. Zamawiający żąda wykonania zamówienia na warunkach określonych w Wzorze umowy.
2. Na etapie sporządzania Umowy o zamówienie dopuszczone będą uzupełnienia i korekty
w stosunku do treści Wzoru Umowy w przypadkach:
1) Wskazanych we Wzorze umowy (części we Wzorze umowy wykropkowane i zamknięte nawiasami zostaną uzupełnione na podstawie danych z oferty lub uzgodnień dokonanych przez Zamawiającego i Wykonawcę);
2) Mających na celu poprawienie ewentualnych omyłek językowych, np. błędne oznaczenia umowy, błędne odwołania się do poszczególnych jednostek redakcyjnych umowy, itp);
3. Jeżeli stroną Umowy będą Wykonawcy Oferty wspólnej Umowa zostanie uzupełniona
o wskazanie nie więcej niż jednego z Wykonawców (tzw. Lidera), wobec, którego Zamawiający składać będzie oświadczenia ze skutkiem wobec wszystkich pozostałych Wykonawców Oferty wspólnej.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego działu do Umowy, za zgodą Wykonawcy, wprowadzone zostanie postanowienie przewidujące, iż całość wynagrodzenia z tytułu wykonania
Umowy Zamawiający będzie uprawniony przekazać wyłącznie na rachunek Lidera, a rozdysponowanie wynagrodzenia między Wykonawców, którzy złożyli Ofertę wspólną będzie sprawą wewnętrzną Wykonawców i nie będzie obciążać Zamawiającego.
5. Uzupełnienia i korekty w stosunku do Wzoru umowy nie mogą naruszać istotnych warunków wykonania zamówienia określonych w zapytaniu.
Dopuszczalne przypadki zmiany zawartej umowy
1. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku, gdy:
- nastąpi zmiana powszechnie lub miejscowo obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
- konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną;
- wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy zgodnie
z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Wykonawcę i Zamawiającego.
2. Pod rygorem nieważności, zmiany i uzupełniania umowy, wymagają wprowadzenia poprzez zawarcie przez Zamawiającego i Wykonawcę w formie pisemnej aneksu do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Na ofertę składają się:
- Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania
- Oświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu; Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z dowodami, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
- Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
- Odrębne pełnomocnictwo wskazujące osobę reprezentującą wykonawców w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia albo pełnomocnictwo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu wraz z uprawnieniem do zawarcia umowy o wykonanie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną) zapytania (przedłożone pełnomocnictwo musi w swojej treści wyraźnie wymieniać z nazwy niniejsze postępowanie)
- Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeśli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Jeżeli w ofercie brak będzie oświadczenia wykonawcy, co do terminu udzielonej gwarancji jako-ści
w zadaniu, zamawiający uzna, iż zaoferowano minimalny wymagany 24 miesięczny termin gwa-rancji jakości. Zaoferowanie (podanie w ofercie) na dane zadanie terminu gwarancji krótszego niż wymagany, skutkuje odrzuceniem oferty.
2. Jeżeli termin udzielonej gwarancji zostanie określony w dniach lub latach (1 rok, 2 lata, itd.), za-mawiający dokona oceny oferty przyjmując za podstawę, że jeden miesiąc wynosi 30 dni, a je-den rok ma 12 miesięcy.
3. Ocena ofert zostanie dokonana odrębnie dla każdego zadania.
4. Przy ocenie ofert zostaną uwzględnione następujące kryteria:
Dla każdego zadania osobno:
a. cena oferty – waga kryterium maksymalnie 80 %
b. termin gwarancji – waga kryterium maksymalnie 20 %

1) W ramach kryterium „cena oferty” (wskaźnik oznaczony jako „C”) – oferta z najniższą ceną uzyska 80 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej, wyli-czonej według następującego wzoru:

najniższa oferowana cena oferty
C = --------------------------------------------- x 80
cena oferty badanej
2) W ramach kryterium „okres gwarancji” (wskaźnik oznaczony jako „G”) – oferta może uzy-skać maksymalnie 20 pkt. W kryterium okres gwarancji (G) zostanie zastosowana następu-jąca punktacja: Oferowany termin gwarancji, przy założeniu wymagania zaoferowania mi-nimum 24 miesięcy okresu gwarancji:
a) do 24 miesięcy - 0 pkt.
b) od 25 miesięcy do 36 miesięcy – 7,5 pkt.
c) od 37 miesięcy do 48 miesięcy – 12,5 pkt.
d) od 49 miesięcy do 60 miesięcy - 20 pkt.
Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
Brak wskazania w ofercie w formularzu ofertowym okresu gwarancji będzie równoznaczne
z zaoferowaniem 24 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert
w kryterium „okres gwarancji” zostanie policzony okres 60 miesięcy.
3) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma oferta będzie stanowiła sumę punktów przyzna-nych
w ramach kryteriów opisanych wskaźnikami: „C”, i „G”. Oferta o najwyższej liczbie punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą najwyższą liczbę punktów za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród nich, która zawiera najniższą cenę oferty spośród nich.

Wykluczenia

Co do zasady nie jest możliwe zawieranie umowy z podmiotem powiązanym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. CIEPLICKA 14A JELENIA GÓRA

Adres

pl. Piastowski 11/2

58-560 Jelenia Góra

dolnośląskie , Jelenia Góra

Numer telefonu

757139967

Fax

757139967

NIP

6112656832

Tytuł projektu

Rewitalizacja budynków wielolokalowych położonych przy ul. Cieplickiej 14 i 14a oraz ul. Jagiellońskiej 3 w Jeleniej Górze

Numer projektu

RPDS.06.03.03-02-0013/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 374