Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa fabrycznie nowego analizatora widma optycznego

Data publikacji: 02.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-03-2018

Numer ogłoszenia

1093159

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

a. Kompletna podpisana oferta powinna być złożona drogą elektroniczną na adres: azuchowska@fluence.pl.
lub w wersji papierowej na adres Fluence sp. z o.o., Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa w terminie do
9.03.2018r.
b. Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez 30 dni od momentu upływu terminu składania ofert.
c. W tytule wiadomości e-mail lub na kopercie z ofertą proszę podać nr zamówienia tj. ZO/46/YS/02/2018.
d. Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami
reprezentacji danego Wykonawcy.
e. Koszt przygotowania i złożenia Oferty ponosi Wykonawca.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

azuchowska@fluence.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Yuriy Stepanenko, e-mail: stepanenko@fluence.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego analizatora widma optycznego według poniższej specyfikacji (lub o równoważnych parametrach, polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji i pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w zapytaniu ofertowym).
Dostawa obejmuje: opakowanie, transport i ewentualne koszty poniesionego cła.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Niezawodne lasery femtosekundowe dla mikroobróbki
przemysłowej, nauki i medycyny” w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania
1.1.1.: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, nr umowy POIR.01.01.01-00-0590/16-00

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego analizatora widma optycznego według
specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego lub o równoważnych
parametrach.
Dostarczony towar nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
Zamówienie obejmuje dostawę ww. analizatora wraz z instrukcją obsługi w języku polskim lub angielskim.
Do momentu odbioru zamówienia odpowiedzialności za sprzęt ponosi Wykonawca.
Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie prawo do wezwania do dostarczenia
mu (lub do przedstawienia do wglądu) oryginałów dokumentów, potwierdzających spełnianie kryteriów
wymaganych niniejszą specyfikacją oraz prawem krajowym i wspólnotowym.

Kod CPV

38433300-2

Nazwa kodu CPV

Analizatory widma

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa jednorazowa. Termin realizacji zamówienia podaje Wykonawca w Formularzu Ofertowym.
Zastrzega się, iż termin ten nie może być jednak późniejszy niż 8 tygodni liczone od daty podpisania
umowy z Wykonawcą

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do
wykonania Zamówienia.

Dodatkowe warunki

Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu
ofertowym nie będą rozpatrywane.

Warunki zmiany umowy

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu
Ofertowym o czym poinformuje za pośrednictwem odpowiednich stron internetowych oraz portali. W
przypadku wprowadzenia takich zmian, Zamawiający może oznaczyć inny termin składania ofert.
b) Zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania, na każdym
jego etapie bez podania przyczyny.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia następujących dokumentów:
1. Oferty zawierającej opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem parametrów technicznych
oferowanych towarów.
2. Oświadczenie o braku powiązań składającego ofertę z Zamawiającym - wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania;
3. Kopię pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę do zaciągania zobowiązań w
imieniu Wykonawcy składającego ofertę, jeżeli umocowanie nie wynika z innych dokumentów do niej
załączonych;

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a. Kryterium oceny ofert
Kryterium WAGA (%)
1. Cena netto – 100% (max 100 pkt)
b. Sposób oceny ofert
Punkty za powyższe kryterium będzie obliczane zgodnie z poniższym wzorem:
P = (𝐶min/Co)𝑥[100]
gdzie:
P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę
Cmin – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu
Co – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Za najkorzystniejszą wybrana zostanie ta oferta, która
otrzyma największą liczbę punktów.
Zamawiający informuje, iż celem ujednolicenia walut przy ocenie ofert wartości podane w innej walucie niż
PLN zostaną przeliczone przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP,
obowiązującego w dniu wystawienia oferty.

Wykluczenia

a) Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Kupującym osobowo lub kapitałowo.
b) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w
imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FLUENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Marcina Kasprzaka 44/52

01-224 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

512284448

NIP

5272776154

Tytuł projektu

Niezawodne lasery femtosekundowe dla mikroobróbki przemysłowej, nauki i medycyny

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0590/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Interlab sp z o.o
ul. Kosiarzy 37 paw. 20
02-953 Warszawa

Data wpłynięcia oferty: 09.03.2018
Cena netto: 98 350 PLN
Liczba wyświetleń: 243