Strona główna
Logo unii europejskiej

Organizacja wyjazdu na Targi AFRICA’S BIG 7 w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki w terminie od 22 do 27 czerwca 2018 roku

Data publikacji: 02.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-03-2018

Numer ogłoszenia

1093155

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu), oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:

Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego
„Orzech” Sp. z o.o.
ul. Rzeszowska 7
36-100 Kolbuszowa
Oferta

Dotyczy: Organizacja wyjazdu na Targi AFRICA’S BIG 7 w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki w terminie od 22 do 27 czerwca 2018 roku.

Znak sprawy: Zapytanie ofertowe nr 5/2018

Nie otwierać przed dniem 12 marca 2018 r. do godz. 12.00

4. Prosi się by wszystkie kartki oferty (łącznie z załącznikami) były zszyte, a wszystkie strony ponumerowane i parafowane przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.
5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
6. Wszystkie koszty związane z zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca.
7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
8. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania.
9. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu.
10. Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) Prawidłowo wypełniony Wzór Formularza oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
b) Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
c) Pełna nazwa, dokładny adres wykonawcy, ponadto prosi się by w ofercie zamieścić numer NIP, REGON, telefonu, faksu, e-mail, adres strony internetowej.
d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo dołączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, (jeżeli jest konieczne).
e) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia: Jeżeli oferta jest składania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia do oferty należy dołączyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
11. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kurierem w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
ul. Rzeszowska 7, 36-100 Kolbuszowa, w Sekretariacie, do dnia 12 marca 2018 r. do godz. 12.00
12. Oferta złożona po terminie określonym w pkt. 11 zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
13. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed upływem terminu do składania ofert.
14. Koperta (opakowanie) powinna być oznaczona określeniem: „zmiana" lub „wycofanie".
15. Zawiadomienie o zmianie oferty powinno być dostarczone zgodnie z postanowieniami punktu 13.
16. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12 marca 2018 r. godz. 12.15
17. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.pl,

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mirosława Skiba

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

609229051

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot Zamówienia Organizacja wyjazdu na Targi AFRICA’S BIG 7 w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki w terminie od 22 do 27 czerwca 2018 roku

Organizacja wyjazdu na Targi AFRICA’S BIG 7- Rezerwacja miejsca targowego
Wykonawca zobowiązuje się do :

1) Organizacji stoiska wystawowego, w tym wynajem powierzchni wystawienniczej z zabudową standardową na targach AFRICA’S BIG 7 o minimalnej dostępnej powierzchni zapewniającej umiejscowienie oczekiwanych elementów zabudowy stoiska wystawowego, które zostały opisane przez Zamawiającego w dolnej części zapytania ofertowego, z uwzględnieniem obligatoryjnych dla wystawców opłat ( opłaty rejestracyjne, wpisowe, wpis do katalogu wystawców, zapewnienie wejściówki na targi dla minimum jednego przedstawiciela firmy, montaż, demontaż oraz obsługa techniczna stoiska w zakresie podłączenia mediów i panelu marki polskiej gospodarki). Stoisko zlokalizowane obok innych polskich firm.
Zabudowa stoiska powinna zawierać co najmniej :
 logotyp firmy Zamawiającego
 1 stolik
 2 krzesła
 1 witryna
 1 lada
 1 hoker
 1 stojak na broszury
 Oznakowanie stoiska –zgodnie z wytycznymi opublikowanymi na stronie: http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/
 Magazyn z zapleczem technicznym
 Wsparcie obsługi tłumaczeniowej na stoisku ( język angielski)
 Serwis kawowy
 Wsparcie hostessy w serwisie kawowym

2) Organizacja wyjazdu na Targi AFRICA’S BIG 7 Spedycja/Transport
Wykonawca zapewni: Spedycję/Transport materiałów informacyjno-promocyjnych oraz partii produktów Zamawiającego przeznaczonej do degustacji na targach, oraz innych materiałów niezbędnych do zabudowy stoiska na targi – do 15 kg – na trasie od wskazanego przez Wykonawcę zbiorczego magazynu firmy spedycyjnej na terenie kraju do Johannesburga oraz z Johannesburga do wskazanego przez Wykonawcę zbiorczego magazynu firmy spedycyjnej na terenie kraju.

3) Organizacja wyjazdu na Targi AFRICA’S BIG 7 - Usługi dodatkowe
Wykonawca zapewni: Objazd po miejscowych sieciach handlowych ( usługa store-check) oraz transport lokalny na teren targów i do hotelu

Kody CPV:
60161000-4 - Usługi w zakresie transportu paczek
79956000-0 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
79540000-1 - Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych
79950000-8 - Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Inne Miejscowość: Republika Południowej Afryki, Johannesburg

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie jest związane z uczestnictwem Zakładu Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego „Orzech” Sp. z o.o.
w Międzynarodowej Wystawie/Targach AFRICA’S BIG 7, odbywających się w terminie od 24 do 26 czerwca 2018 roku w Johannesburgu w Gallagher Convention Centre, 19 Richards Drive, Midrand, Johannesburg, Gauteng, w Republice Południowej Afryki.


AFRICA’S BIG 7 jest wystawą, która oferuje pełną gamę produktów spożywczych pod jednym dachem, aby spełnić oczekiwania klientów. Niezależnie od tego, czy firma działa w obszarze handlu detalicznego, gastronomii, przemyśle spożywczym, czy szuka po prostu nowych i innowacyjnych produktów lub regionalnych specjałów z całego świata, podczas Targów/ Wystawy AFRICA’S BIG 7 znajdzie dokładnie to, czego potrzebuje.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot Zamówienia Organizacja wyjazdu na Targi AFRICA’S BIG 7 w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki w terminie od 22 do 27 czerwca 2018 roku

Organizacja wyjazdu na Targi AFRICA’S BIG 7- Rezerwacja miejsca targowego
Wykonawca zobowiązuje się do :

o Organizacji stoiska wystawowego, w tym wynajem powierzchni wystawienniczej z zabudową standardową na targach AFRICA’S BIG 7 o minimalnej dostępnej powierzchni zapewniającej umiejscowienie oczekiwanych elementów zabudowy stoiska wystawowego, które zostały opisane przez Zamawiającego w dolnej części zapytania ofertowego, z uwzględnieniem obligatoryjnych dla wystawców opłat ( opłaty rejestracyjne, wpisowe, wpis do katalogu wystawców, zapewnienie wejściówki na targi dla minimum jednego przedstawiciela firmy, montaż, demontaż oraz obsługa techniczna stoiska w zakresie podłączenia mediów i panelu marki polskiej gospodarki). Stoisko zlokalizowane obok innych polskich firm.
Zabudowa stoiska powinna zawierać co najmniej :
 logotyp firmy Zamawiającego
 1 stolik
 2 krzesła
 1 witryna
 1 lada
 1 hoker
 1 stojak na broszury
 Oznakowanie stoiska –zgodnie z wytycznymi opublikowanymi na stronie: http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/
 Magazyn z zapleczem technicznym
 Wsparcie obsługi tłumaczeniowej na stoisku ( język angielski)
 Serwis kawowy
 Wsparcie hostessy w serwisie kawowym

Organizacja wyjazdu na Targi AFRICA’S BIG 7 Spedycja/Transport
Wykonawca zapewni:

Spedycję/Transport materiałów informacyjno-promocyjnych oraz partii produktów Zamawiającego przeznaczonej do degustacji na targach, oraz innych materiałów niezbędnych do zabudowy stoiska na targi – do 15 kg – na trasie od wskazanego przez Wykonawcę zbiorczego magazynu firmy spedycyjnej na terenie kraju do Johannesburga oraz z Johannesburga do wskazanego przez Wykonawcę zbiorczego magazynu firmy spedycyjnej na terenie kraju.


Organizacja wyjazdu na Targi AFRICA’S BIG 7 - Usługi dodatkowe
Wykonawca zapewni:
o Objazd po miejscowych sieciach handlowych ( usługa store-check)
o transport lokalny na teren targów i do hotelu


Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od 22 do 27 czerwca 2018 roku, Johannesburg, Republika Południowej Afryki.
Adres targów: Gallagher Convention Centre, 19 Richards Drive, Midrand, Johannesburg, Gauteng,Republika Południowej Afryki.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia: pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w następującej formie:
a) pisemnie na adres zamawiającego: ul. Rzeszowska 7, 36-100 Kolbuszowa
b) drogą elektroniczną na adres: orzech@orzech.com.pl
c) Prosi się by wszelka korespondencja kierowana do zamawiającego w związku z niniejszym postępowaniem miała dopisek:
Dotyczy: Organizacja wyjazdu na Targi AFRICA’S BIG 7 w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki w terminie od 22 do 27 czerwca 2018 roku.

Znak sprawy: Zapytanie ofertowe nr 5/2018

2. Oświadczenia, pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania pytań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, wniosków, oświadczeń innych informacji telefonicznie.
5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.
7. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl., pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania Ofertowego. Zmianę Zapytania Ofertowego zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.
9. Jeżeli w wyniku zmiany treści Zapytania Ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert oraz zamieści taką informację na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zapytania Ofertowego a treścią udzielonych wyjaśnień
i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

1. Warunki zmiany umowy:
a) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
b) Dopuszczalne będą zmiany umowy, wynikające w szczególności zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;
c) Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
d) zmiany umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym PARP o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.3.3 Wsparcie MŚP promocji marek produktowych – GO TO BRAND w tym zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego lub analogicznego;
e) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
f) Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku rezygnacji Zamawiającego z udziału w targach lub działania siły wyższej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów.

Sposób oceny:
Kryterium A. Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny (najniższa cena brutto) = 90 pkt.
Kryterium B. Usługa dodatkowa – udział w rozmowach b2b = 10 pkt.


Kryterium oceny Punktacja i waga Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert.
Kryterium A Cena Punktacja
do 90 pkt.
Waga 90 % Zamawiający oczekuje od Oferenta przedstawienia oferty na przedmiot zamówienia określony w pkt.4 - Organizacja wyjazdu na Targi AFRICA’S BIG 7 w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki w terminie od 22 do 27 czerwca 2018 roku.

Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

Oferent podający najniższą cenę uzyska największą liczbę punktów
w niniejszym kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 70.

K cena - Kryterium cena = (C min /C bof) x 90
C min - Cena najniższej oferty
C bof - Cena badanej oferty

Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 90 punktów

Kryterium B
Usługa dodatkowa – udział w rozmowach b2b Punktacja
do 10 pkt.
Waga 10 % Usługa dodatkowa – udział w rozmowach b2b

Deklarujemy udział w rozmowach b2b – 10 pkt.

Oferent, który nie zadeklaruje udziału w rozmowach b2b – 0 pkt.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów: stanowiącą sumę kryteriów A +B i mieści się w budżecie, jaki Zamawiający przewidział na sfinansowanie zamówienia.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości,
co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, składa Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:
Weryfikacja nastąpi w oparciu o szczegółową analizę oświadczenia Wykonawcy o braku ww. powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Beneficjentem) (Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego).
W sytuacji wystąpienia powiązania o którym mowa w pkt. 10 Zapytania Ofertowego Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy:
1) nie wykażą braku podstaw wykluczenia
2) są powiązani kapitałowo z Zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO "ORZECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Rzeszowska 7

36-100 Kolbuszowa

podkarpackie , kolbuszowski

Numer telefonu

+48 17 2274783

Fax

+48 17 2274784

NIP

8141062734

Tytuł projektu

Ekspansja eksportowa gamy produktowej firmy "ORZECH" szansą szerszej promocji własnej marki

Numer projektu

POIR.03.03.03-18-0018/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w dniu 02.03.2018 r. na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.
Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 12.03.2018 o godzinie 12:00.
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.03.2018 r. o godzinie 12:15.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta:
AGENCJA M PROMOTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
ul. Dobra 27, lok.7, 00-344 Warszawa
Z ceną brutto: 63 960,00 zł

Zgodnie z budżetem projektu Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia kwotę: 11 270 zł brutto.

Cena w ofercie przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.
Oferta podlega odrzuceniu.

Postępowanie ofertowe zostaje unieważnione zgodnie z zapisem pkt. 15. Zapytania ofertowego: „Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia” oraz „Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów i mieści się w budżecie, jaki Zamawiający przewidział na sfinansowanie zamówienia”.
Liczba wyświetleń: 569