Strona główna
Logo unii europejskiej

Bilety lotnicze dla 2 osób na trasie Warszawa – Montreal - Warszawa

Data publikacji: 02.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-03-2018

Numer ogłoszenia

1093092

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu), oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:

Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego
„Orzech” Sp. z o.o.
ul. Rzeszowska 7
36-100 Kolbuszowa
Oferta

Dotyczy: Bilety lotnicze dla 2 osób na trasie Warszawa – Montreal - Warszawa


Znak sprawy: Zapytanie ofertowe nr 4/2018

Nie otwierać przed dniem 13.03.2018 r. godz. 12:00


4. Prosi się by wszystkie kartki oferty (łącznie z załącznikami) były zszyte, a wszystkie strony ponumerowane i parafowane przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.
5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
6. Wszystkie koszty związane z zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca.
7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
8. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania.
9. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.

10. Oferta musi zawierać następujące elementy:

a) Prawidłowo wypełniony Wzór Formularza oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
b) Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
c) Pełna nazwa, dokładny adres wykonawcy, ponadto prosi się by w ofercie zamieścić numer NIP, REGON, telefonu, faksu, e-mail, adres strony internetowej.
d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo dołączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, (jeżeli jest konieczne).
e) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia: Jeżeli oferta jest składania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia do oferty należy dołączyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

11. Ofertę należy złożyć osobiście, lub za pośrednictwem kuriera / operatora pocztowego w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
ul. Rzeszowska 7, 36-100 Kolbuszowa, w Sekretariacie, do dnia 12 marzec 2018 r.
12. Oferta złożona po terminie określonym w pkt 11. zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
13. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed upływem terminu do składania ofert.
14. Koperta (opakowanie) powinna być oznaczona określeniem: „zmiana" lub „wycofanie".
15. Zawiadomienie o zmianie oferty powinno być dostarczone zgodnie z postanowieniami punktu 13.
16. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 13 marzec 2018 r.
17. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.pl,

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mirosława Skiba

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

609229051

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:
1. Zakup biletów lotniczych dla 2 osób na trasie Warszawa - Montreal (Kanada) – Warszawa,
według specyfikacji:
Wylot w celu uczestnictwa w Targach Sial Canada 2018.
Ilość biletów: 2
trasa: Warszawa (Polska Województwo Mazowieckie) – Montreal (Kanada) - Warszawa (Polska Województwo Mazowieckie)
Klasa: ekonomiczna
Data wylotu: 30.04.2018
Data powrotu: 07.05.2018
2. Transfer lotnisko-hotel i hotel-lotnisko

Ilość przesiadek: Zamawiający dopuszcza maksymalnie 1 przesiadkę na trasie podróży Warszawa – Montreal oraz maksymalnie 1 przesiadkę na trasie Montreal – Warszawa.
Czas podróży: Maksymalny czas podróży w jedną stronę: nie może przekroczyć 15 h. Przez maksymalny czas podróży rozumie się czas potrzebny na przeloty + czas oczekiwania na „przesiadce”.
Liczba miejsc w samolocie: powyżej 180
Rok produkcji samolotu: nie wcześniejszy niż rok 2000
Bagaż rejestrowany: cena każdego biletu będzie obejmowała bagaż rejestrowany o wadze min. 20kg każdy.

Kody CPV:
60400000-2 Usługi transportu lotniczego
63510000-7 Usługi biur podróży i podobne
63000000-9 Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Kanada Miejscowość: Montreal

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie jest związane z uczestnictwem Zakładu Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego „Orzech” Sp. z o.o.
w Międzynarodowej Wystawie/Targach Spożywczych Sial Canada, odbywających się w terminie od 02 do 04 Maja 2018 roku w Montrealu – Kanada.

SIAL Canada jest jedyną krajową wystawą, która oferuje pełną gamę produktów spożywczych pod jednym dachem, aby spełnić oczekiwania klientów. Niezależnie od tego, czy firma działa w obszarze handlu detalicznego, gastronomii, przemyśle spożywczym, czy szuka po prostu nowych i innowacyjnych produktów lub regionalnych specjałów z całego świata, podczas Targów/ Wystawy Sial Canada znajdzie dokładnie to, czego potrzebuje.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:
1. Zakup biletów lotniczych dla 2 osób na trasie Warszawa - Montreal (Kanada) – Warszawa,
według specyfikacji:
Wylot w celu uczestnictwa w Targach Sial Canada 2018.
Ilość biletów: 2
trasa: Warszawa (Polska Województwo Mazowieckie) – Montreal (Kanada) - Warszawa (Polska Województwo Mazowieckie)
Klasa: ekonomiczna
Data wylotu: 30.04.2018
Data powrotu: 07.05.2018
2. Transfer lotnisko-hotel i hotel-lotnisko

Ilość przesiadek: Zamawiający dopuszcza maksymalnie 1 przesiadkę na trasie podróży Warszawa – Montreal oraz maksymalnie 1 przesiadkę na trasie Montreal – Warszawa.
Czas podróży: Maksymalny czas podróży w jedną stronę: nie może przekroczyć 15 h. Przez maksymalny czas podróży rozumie się czas potrzebny na przeloty + czas oczekiwania na „przesiadce”.
Liczba miejsc w samolocie: powyżej 180
Rok produkcji samolotu: nie wcześniejszy niż rok 2000
Bagaż rejestrowany: cena każdego biletu będzie obejmowała bagaż rejestrowany o wadze min. 20kg każdy.

Kody CPV:
60400000-2 Usługi transportu lotniczego
63510000-7 Usługi biur podróży i podobne
63000000-9 Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży.

Kod CPV

60400000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi transportu lotniczego

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:
Data wylotu: 30.04.2018 z Warszawy
Data powrotu: 07.05.2018 do Warszawy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia: pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w następującej formie: a) pisemnie na adres zamawiającego: ul. Rzeszowska 7, 36-100 Kolbuszowa
b) drogą elektroniczną na adres: orzech@orzech.com.pl
c) Prosi się by wszelka korespondencja kierowana do zamawiającego w związku z niniejszym postępowaniem miała dopisek:
Dotyczy: Bilety lotnicze dla 2 osób na trasie: Warszawa – Montreal - Warszawa
Znak sprawy: Zapytanie ofertowe nr 4/2018

2. Oświadczenia, pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania pytań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, wniosków, oświadczeń innych informacji telefonicznie.
5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.
7. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl., pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania Ofertowego. Zmianę Zapytania Ofertowego zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.
9. Jeżeli w wyniku zmiany treści Zapytania Ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian
w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert oraz zamieści taką informację na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zapytania Ofertowego a treścią udzielonych wyjaśnień
i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku rezygnacji Zamawiającego z udziału w targach lub działania siły wyższej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Sposób oceny:
Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny (najniższa cena) = 100 pkt.

Kryterium oceny Punktacja i waga Sposób przyznawania punktacji za spełnienia danego kryterium oceny ofert.
A. Cena Punktacja do 100 pkt.
Waga 100 % Zamawiający oczekuje od Oferenta przedstawienia oferty na bilety lotnicze dla dwóch osób na trasie Warszawa – Montreal – Warszawa

Oferent podający najniższą cenę uzyska największą liczbę punktów
w niniejszym kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 100.

K cena - Kryterium cena = (C min /C bof) x 100
C min - Cena najniższej oferty
C bof - Cena badanej oferty

Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 100 punktów

Cena brutto zawiera koszt:

1. Zakupu biletów lotniczych dla 2 osób na trasie Warszawa - Montreal (Kanada) – Warszawa,
według specyfikacji:
Wylot w celu uczestnictwa w Targach Sial Canada 2018.
Ilość biletów: 2
trasa: Warszawa (Polska Województwo Mazowieckie) – Montreal (Kanada) - Warszawa (Polska Województwo Mazowieckie)
Klasa: ekonomiczna
Data wylotu: 30.04.2018
Data powrotu: 07.05.2018
2. Transfer lotnisko-hotel i hotel-lotnisko

Ilość przesiadek: maksymalnie 1 przesiadka na trasie podróży Warszawa – Montreal oraz maksymalnie 1 przesiadka na trasie Montreal – Warszawa.
Czas podróży: maksymalny czas podróży w jedną stronę: nie przekracza 15 h. Przez maksymalny czas podróży rozumie się czas potrzebny na przeloty + czas oczekiwania na „przesiadce”.
Liczba miejsc w samolocie: powyżej 180
Rok produkcji samolotu: nie wcześniejszy niż rok 2000
Bagaż rejestrowany: cena każdego biletu obejmuje bagaż rejestrowany o wadze min. 20kg każdy.

Wykonawca w podanej cenie zawrze wszystkie koszty wyliczone dla dwóch osób, również koszty wszelkich opłat dodatkowych, koniecznych do pokrycia.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów i mieści się
w budżecie, jaki Zamawiający przewidział na sfinansowanie zamówienia.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości,
co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, składa Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:
Weryfikacja nastąpi w oparciu o szczegółową analizę oświadczenia Wykonawcy o braku ww. powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Beneficjentem) (Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego).
W sytuacji wystąpienia powiązania o którym mowa w pkt. 10 Zapytania Ofertowego Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy:
1) nie wykażą braku podstaw wykluczenia
2) są powiązani kapitałowo z Zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO "ORZECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Rzeszowska 7

36-100 Kolbuszowa

podkarpackie , kolbuszowski

Numer telefonu

+48 17 2274783

Fax

+48 17 2274784

NIP

8141062734

Tytuł projektu

Ekspansja eksportowa gamy produktowej firmy "ORZECH" szansą szerszej promocji własnej marki

Numer projektu

POIR.03.03.03-18-0018/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 550