Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018/1.7 w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na opracowanie projektu wizualnego oraz wykonawczego struktur mobilnych i modułowych

Data publikacji: 20.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-03-2018

Numer ogłoszenia

1090376

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty (sporządzone na załączniku nr 1) należy składać do dnia 02.03.2018 r. do godz. 12.00 na adres Zamawiającego w następujący sposób:
- dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego (tj. Kołbaskowo 148, 72-001 Kołbaskowo) lub
- przesłać pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do Zamawiającego) lub
- pocztą elektroniczną (podpisane skany) na adres: dotacje@thefreegroup.com
2. Na kopercie, w której będzie umieszczona oferta zostanie odnotowana data i godzina jej złożenia. W przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej datą złożenia oferty będzie data wpływu uwidoczniona na serwerze Zamawiającego.
3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
4. Zamawiający poprawi omyłki w złożonych ofertach w szczególności:
- oczywiste omyłki pisarskie - przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną podobna usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być ona naprawiona;
- oczywiste omyłki rachunkowe.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dotacje@thefreegroup.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Justyna Mroczkowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502125722

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu wizualnego oraz wykonawczego struktur mobilnych i modułowych wraz z opracowaniem technologii produkcji z wykorzystaniem innowacyjnego sposobu łączenia elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych. Wykonanie projektu wizualnego i wykonawczego dotyczy konstrukcji modułowych do zastosowania w branży eventowej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: policki Miejscowość: Kołbaskowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest uzyskanie opracowania projektu wizualnego oraz wykonawczego struktur mobilnych i modułowych wraz z opracowaniem technologii produkcji z wykorzystaniem innowacyjnego sposobu łączenia elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych. Wykonanie projektu wizualnego i wykonawczego dotyczy konstrukcji modułowych do zastosowania w branży eventowej.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu wizualnego oraz wykonawczego struktur mobilnych i modułowych wraz z opracowaniem technologii produkcji z wykorzystaniem innowacyjnego sposobu łączenia elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych. Wykonanie projektu wizualnego i wykonawczego dotyczy konstrukcji modułowych do zastosowania w branży eventowej.

Projekt wizualny oraz wykonawczy produktów będzie zawierał:
- Opisy zastosowanych materiałów i rysunki konstrukcyjne wszystkich elementów, wraz z detalami dot. sposobu ich produkcji i montażu oraz finalne wizualizacje każdego rodzaju produktu i komponentu.
- Zastosowane rozwiązania funkcjonalno-użytkowe.
- Dokumentację wzornicza elementów wykończeniowych, elementów ścian wewnętrznych i działowych, elewacji, podłóg, oświetlenia, drzwi, balustrad i zadaszeń.
- Wizualizacje, rozwiązania układów funkcjonalno - przestrzennych oraz renderingi różnych wariantów systemu oraz wiodące detale konstrukcyjne 3D, przygotowane w oprogramowaniu AutoCad Inventor.

Projekt wizualny oraz wykonawczy zostanie wykonany w sposób zgodny z odpowiednimi normami i wymogami technicznymi obowiązującymi w Unii Europejskiej dotyczącymi w szczególności: norm związanych z bezpieczeństwem użytkowania, obliczeń statycznych konstrukcji, norm dot. obciążenia wiatrem i śniegiem, trudno-palności i innych norm oraz przepisów specyficznych dla poszczególnych linii produktowych i rynków, na których zostaną wprowadzone w pierwszej kolejności.

2. Na szczegółowy przedmiot zamówienia składają się:
a) Opracowanie koncepcji, prototypu oraz wizualizacji przy pomocy programów 3D.
b) Opracowanie technologi wykonania projektu pod kątem produkcji uwzględniając dobór materiałów, procesów technologicznych, ergonomii oraz norm zgodnych z PN-EN.
c) Wykonanie dokumentacji technicznej - modele, rysunki detali, rysunki złożeniowe,
d) Opracowanie instrukcji montażu.
e) Dokonanie analizy statycznej struktur modułowych.
f) Uczestniczenie w montażu prototypu.

Kod CPV

71000000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakończenia realizacji zamówienia - do dnia 31.12.2018. Jest to termin zakończenia wykonywanych prac oraz zgłoszenia gotowości do ich całkowitego odbioru.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

Wiedza i doświadczenie

b) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Warunek wiedzy i doświadczenia będzie potwierdzony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, świadczył usługę w zakresie wykonania minimum trzech opracowań kompletnej dokumentacji projektowo wykonawczej struktur mobilnych lub modułowych. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę wypełnionego formularza "Wykaz prac", zgodnie z załącznikiem nr 3 do ZO.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Oferent wykaże, że dysponuje osobą/ osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie, o którym mowa poniżej, które to osoby zostaną skierowane do realizacji przedmiotu oferty, tj.: kiedy wykaże, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz należącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Ocena spełniania warunków szczegółowych będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę wypełnionego formularza "Wykaz osób", zgodnie z załącznikiem nr 4 do ZO.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w wyniku zmiany umowy o dofinansowanie oraz w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

3. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia (w przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej zeskanowane dokumenty):
a) Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do ZO
b) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 2 do ZO.
c) Wykaz prac, wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, odpowiadających opisowi w ust. 7 pkt. 1 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do ZO.
d) Wykaz osób wskazujący dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, odpowiadających opisowi w ust. 7 pkt. 1 - zgodnie z załącznikiem nr 4 do ZO.
e) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena -100%

Cena - 100%
Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wynosi 100 punktów.

Cena = C min / C oferty x 100% x 100

C min - oznacza najniższa cenę spośród złożonych ofert
C oferty - oznacza cenę badanej oferty

2. Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z kryteriów oceny oferty.
3. Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę.
4. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
6. W przypadku, gdy wybrany Oferent odmówi podpisania umowy, zostanie ona podpisana z Oferentem, który spośród pozostałych przedłożył ofertę z kolejną najwyższą punktacją.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FG WÓJCIKOWSCY I ŁYCZAKOWSKI SPÓŁKA JAWN

Adres

72-001 Kołbaskowo

zachodniopomorskie , policki

Numer telefonu

918136727

NIP

8513148284

Tytuł projektu

Zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności firmy przez wdrożenie innowacji produktowych i procesowych w ramach nowych linii namiotów sferycznych Freedomes oraz struktur modułowych Freecubes

Numer projektu

RPZP.01.07.00-32-0022/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 450