Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/5.2/P/2018 Dotyczące wyboru trenerów na szkolenia, egzaminatora, walidatora oraz osoby do nadzoru merytorycznego szkoleń ramach projektu: „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia”.

Data publikacji: 19.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-02-2018

Numer ogłoszenia

1090182

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 27.02.18r. do godziny 12:00 w formie pisemnej na adres:

Pracodawcy Zdrowia
Ul. Fabryczna 10/D2
53-609 Wrocław

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia” - zapytanie ofertowe nr 1/5.2/P/2018 wraz z podaniem stanowiska na które składana jest oferta lub w formie elektronicznej (przedstawione muszą być skany podpisanych dokumentów) na adres: i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl. W przypadku oferty składanej mailowo w tytule proszę podać stanowisko. na które składana jest oferta.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji (wraz z upoważnieniem jeśli dotyczy). Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Wójcik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

795490877

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie:
Trenerów do przeprowadzenia szkoleń w następujących zakresach tematycznych:
• Skuteczne zarządzanie placówką medyczną 2 dni x 8h lekcyjnych
• Budowanie wizerunku nowoczesnej placówki medycznej 2 dni x 8h lekcyjnych
• Dokumentacja medyczna pielęgniarek i położnych 1 dzień x 8h lekcyjnych
• Prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej przed wprowadzeniem i po wprowadzeniu obowiązku EDM 1 dzień x 8h lekcyjnych
• Skuteczne techniki sprzedaży usług medycznych/programy lojalnościowe – budowanie trwałych relacji z klientem 2 dni x 8h lekcyjnych
• Organizacja rejestracji i zarządzanie przyjęciami pacjentów, call center 1 dzień x 8h lekcyjnych
• Księgowość i kadry w nowoczesnej placówce medycznej 1 dzień x 8h lekcyjnych
Co najmniej 30% godzin wsparcia szkoleniowego dla każdego z uczestników w ramach projektu musi dot. zagadnień związanych z rozwojem zdolności analitycznych oraz audytu wewnętrznego pracowników sektora ochrony zdrowia oraz działaniami antykorupcyjnymi adresowanymi m.in. do osób zatrudnionych w pionach administracyjnych podmiotów leczniczych oraz lekarzy i managerów ochrony zdrowia, w tym osób zajmujących się zamówieniami publicznymi.

Oraz
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie:
• Egzaminatora
• Walidatora
• Osoby do nadzoru merytorycznego szkoleń

Uczestnikami szkolenia będą osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych wykonujące administracyjne czynności zawodowe, które z własnej inicjatywy zgłoszą chęć doskonalenia kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania:
- pracownicy pionów administracyjnych podmiotów leczniczych np. rejestratorki, księgowe, specjaliści ds. zamówień publicznych,
- kadra zarządzająca podmiotami leczniczymi np. dyrektorzy, managerowie ochrony zdrowia,
- kadra medyczna posiadająca w zakresie obowiązków funkcje administracyjne np. ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cel główny jest spójny z celem szczegółowym 5.2 POWER „Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych”, poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w następstwie ukończenia szkoleń z zakresu: skutecznego zarządzania placówką medyczną, budowania wizerunku nowoczesnej placówki medycznej, prowadzenia dokumentacji medycznej pielęgniarek i położnych (po zmianie przepisów w styczniu 2015), prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej przed wprowadzeniem i po wprowadzeniu obowiązku EDM, skutecznych technik sprzedaży usług medycznych/programów lojalnościowych; budowania trwałych relacji ze świadczeniobiorcą, organizacji rejestracji i zarządzania przyjęciami pacjentów; call center, księgowość i kadry w nowoczesnej placówce medycznej. Szkolenia przyczynią się do podniesienia jakości świadczonych w podmiotach leczniczych usług oraz poprawy organizacji pracy systemu ochrony zdrowia.

Przedmiot zamówienia

Zadania Wykonawców:

A) Trenerzy:
- Przeprowadzenie szkoleń w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego program szczegółowy szkoleń, opracowanie autorskiej prezentacji w postaci Power Point oraz materiałów szkoleniowych dla uczestników/czek szkoleń. Wydruk materiałów leży po stronie Zamawiającego.
- Program szkolenia oraz materiały dla uczestników zostaną przesłane do Zamawiającego do akceptacji minimum 3 dni przed szkoleniem.
- przygotowania testów wiedzy adekwatnych do tematyki szkolenia,
- współpraca z egzaminatorem, walidatorem, osobą nadzorującą szkolenia merytorycznie.
Materiały szkoleniowe do zajęć powinny się składać z następujących elementów:
- ćwiczeń (min. 8 szt.),
- prezentacji multimedialnej (min. 30 slajdów),
Ww. materiały szkoleniowe powinny zostać udostępnione Zamawiającemu w formie elektronicznej.
Materiały należy oznaczyć zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Zamawiający przedstawi Wykonawcy wzór papieru projektu, na którym Wykonawca będzie miał obowiązek przygotować ww. materiały szkoleniowe.
UWAGA: Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów dojazdu oraz noclegów we własnym zakresie
B) Egzaminator:
- W ostatnim dniu każdego szkolenia, po godzinach przewidzianych w harmonogramie nastąpi walidacja uzyskanej wiedzy i umiejętności w postaci egzaminu końcowego teoretycznego (test) dla wszystkich uczestników szkolenia. Egzamin ten każdorazowo w miejscu realizacji zajęć przeprowadzi niezależny egzaminator. Sposób i zakres egzaminów będzie taki sam dla każdego uczestnika.
UWAGA: Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów dojazdu oraz noclegów we własnym zakresie
C) Walidator:
- Do 2 miesięcy po zakończonych szkoleniach walidator poprzez ankiety mailowe i telefoniczne do pracodawców sprawdzi praktyczny aspekt pozyskanej wiedzy w placówce w której dana osoba jest zatrudniona.
UWAGA: Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych kosztów dojazdu oraz noclegów we własnym zakresie
D) Nadzór merytoryczny:
Nadzór merytoryczny szkoleń polegać będzie na:
- dostosowaniu tematu i zakresu szkolenia do faktycznych potrzeb Uczestników w języku efektów kształcenia tak, by po osiągnięciu kwalifikacji uczestnik mógł w sposób praktyczny i fachowy wykorzystać swoją wiedzę w praktyce,
- monitorowaniu prawidłowości realizacji ścieżki szkoleniowej, konsultacjach i nadzorze nad przygotowaniem programów szkoleń, celów i metod kształcenia, materiałów szkoleniowych etc. w ramach realizowanych przez trenerów szkoleń, opracowywanie ankiet ewaluacyjnych dla uczestników szkoleń, analizę wyników z kwestionariuszy, analizę wyników ankiet i przekazywanie ich trenerowi realizującemu dane szkolenia, przyjmowanie uwag/zastrzeżeń od uczestników szkoleń.
UWAGA: Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów dojazdu oraz noclegów we własnym zakresie

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod: 80500000-9 Usługi szkoleniowe
Kod: 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
Kod: 79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Harmonogram realizacji zamówienia

od marca do grudnia 2018
• Walidator - rozliczenie na podstawie realnie przeprowadzonych walidacji
• Egzaminator - rozliczenie na podstawie realnie przeprowadzonych egzaminów
• Nadzór merytoryczny - 80h/miesiąc x 10 miesięcy od III-XII 2018
• Trener - rozliczenie za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:

A) Trenerzy:
- Wykształcenie wyższe,
- Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji szkoleń, na które składana jest oferta.

W/w wymagania muszą być spełnione łącznie. Zamawiający uzna warunek doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w okresie ostatnich 10 lat przed dniem składania ofert.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedłoży załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

B) Egzaminator
- Wykształcenie wyższe,
- Posiada doświadczenie w zakresie nauczania w obszarze w którym przeprowadzany jest egzamin.

W/w wymagania muszą być spełnione łącznie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w okresie ostatnich 10 lat przed dniem składania ofert.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedłoży załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

C) Walidator:
- Wykształcenie wyższe,
- Doświadczenie w zakresie usług dot. przygotowania narzędzia walidacyjnego (ankiety, wywiady) oraz przeprowadzenia badania i opracowania raportu.

W/w wymagania muszą być spełnione łącznie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w okresie ostatnich 10 lat przed dniem składania ofert.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedłoży załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

D) Nadzór merytoryczny:
- Wykształcenie wyższe,
- Doświadczenie w pracy akademickiej (pracownik naukowo dydaktyczny uczelni wyższej),
- Doświadczenie w tworzeniu programów nauczania (sylabusów) w języku efektów i nauk kształcenia.

W/w wymagania muszą być spełnione łącznie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w okresie ostatnich 10 lat przed dniem składania ofert.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedłoży załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby będące pracownikami Partnera projektu tj. Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia w następujących okolicznościach:
a) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna;
b) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia;
c) zmiana terminu realizacji zamówienia, jeżeli z przyczyn organizacyjnych nie będzie możliwości przeprowadzenia usługi w założonym terminie.
d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji (bez konsekwencji finansowych) z realizacji zamówienia.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osoby na stanowisku trenera/egzaminatora/ walidatora/osoby nadzorującej szkolenia w przypadku wystąpienia okoliczności warunkujących zmianę. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy.
W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający podpisze umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- formularz oferty - na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
- ośw. dot. spełnienia warunków udziału – na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
- Oświadczenie o rekomendowanych osobach w przypadku oferty składanej przez firmę, która wyznacza osobę do realizacji zamówienia na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
- ośw. o braku powiązań osobowych i kapitałowych na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
- CV wymagane do wyliczenia lat doświadczenia w zakresie kryteriów oceny

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, zamówień uzupełniających, do wartości maksymalnie 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena nastąpi na podstawie przedstawionego CV oraz wypełnionego formularza oferty.

Kryteria wyboru oferty to: cena-80%, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia-20%.

Opis sposobu obliczenia kryterium cena- 80 %
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg. następującego wzoru:
C =(Cmin:Cb)x80
gdzie:
C- liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin- najniższa cena spośród ważnych ofert,
Cb- cena obliczona badanej ofert.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta w kryterium cena wynosi 80. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Opis sposobu obliczenia kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 20%

Trener
Doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń, na które składana jest oferta – D = 20 pkt.
Ocenie będzie podlegać doświadczenie powyżej 2 lat w okresie ostatnich 10 lat wykazane w CV
Punktacja:
- minimum 2 pełne lata doświadczenia w realizacji szkoleń, na które składana jest oferta - 0 pkt
- powyżej 2-5 pełnych lat doświadczenia w realizacji szkoleń, na które składana jest oferta - 5 pkt
- powyżej 5-8 pełnych lat doświadczenia w realizacji szkoleń, na które składana jest oferta - 10 pkt
- powyżej 8-10 pełnych lat doświadczenia realizacji szkoleń, na które składana jest oferta - 20 pkt

Egzaminator
Doświadczenie w zakresie nauczania w obszarze w którym przeprowadzany jest egzamin – D = 20 pkt.
Ocenie będzie podlegać doświadczenie powyżej 2 lat w okresie ostatnich 10 lat wykazane w CV
Punktacja:
- minimum 2 pełne lata doświadczenia w zakresie nauczania w obszarze w którym przeprowadzany jest egzamin - 0 pkt
- powyżej 2-5 pełnych lat doświadczenia w zakresie nauczania w obszarze w którym przeprowadzany jest egzamin - 5 pkt
- powyżej 5-8 pełnych lat doświadczenia w zakresie nauczania w obszarze w którym przeprowadzany jest egzamin - 10 pkt
- powyżej 8-10 pełnych lat doświadczenia w zakresie nauczania w obszarze w którym przeprowadzany jest egzamin - 20 pkt

Walidator
Doświadczenie w zakresie usług dot. przygotowania narzędzia walidacyjnego (ankiety, wywiady) oraz przeprowadzenia badania i opracowania raportu.
Ocenie będzie podlegać doświadczenie powyżej 2 lat w okresie ostatnich 10 lat wykazane w CV

Punktacja:
- minimum 2 pełne lata doświadczenia w zakresie usług dot. przygotowania narzędzia walidacyjnego (ankiety, wywiady) oraz przeprowadzenia badania i opracowania raportu - 0 pkt
- powyżej 2-5 pełnych lat doświadczenia w zakresie usług dot. przygotowania narzędzia walidacyjnego (ankiety, wywiady) oraz przeprowadzenia badania i opracowania raportu - 5 pkt
- powyżej 5-8 pełnych lat doświadczenia w zakresie usług dot. przygotowania narzędzia walidacyjnego (ankiety, wywiady) oraz przeprowadzenia badania i opracowania raportu - 10 pkt
- powyżej 8-10 pełnych lat doświadczenia w zakresie usług dot. przygotowania narzędzia walidacyjnego (ankiety, wywiady) oraz przeprowadzenia badania i opracowania raportu - 20 pkt

Nadzór merytoryczny
Doświadczenie w tworzeniu programów nauczania (sylabusów) w języku efektów i nauk kształcenia.
Ocenie będzie podlegać doświadczenie powyżej 2 lat w okresie ostatnich 10 lat wykazane w CV
Punktacja:
- minimum 2 pełne lata doświadczenia w tworzeniu programów nauczania (sylabusów) w języku efektów kształcenia szczególnie w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu - 0 pkt
- powyżej 2-5 pełnych lat doświadczenia w tworzeniu programów nauczania (sylabusów) w języku efektów kształcenia szczególnie w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu - 5 pkt
- powyżej 5-8 pełnych lat doświadczenia w tworzeniu programów nauczania (sylabusów) w języku efektów kształcenia szczególnie w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu - 10 pkt
- powyżej 8-10 pełnych lat doświadczenia w tworzeniu programów nauczania (sylabusów) w języku efektów kształcenia szczególnie w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu - 20 pkt

Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą, a Oferent zostanie wezwany do podpisania umowy.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym (Liderem i Partnerem projektu) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRACODAWCY ZDROWIA

Adres

Fabryczna 10/D2

53-609 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

713498063

Fax

713498063

NIP

8971698378

Tytuł projektu

Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia

Numer projektu

POWR.05.02.00-00-0045/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta na stanowisko Walidatora - Instytut Badawczo Szkoleniowy Pro Research Marcin Haberla, 23.02.2018r.; 26 000 zł
Oferta na stanowisko Trenera szkolenie "Organizacja rejestracji i zarządzania przyjęciami pacjentów" oraz szkolenie "Budowanie wizerunku nowoczesnej placówki medycznej" - Iwona Sługocka UNA; 27.02.2018r.; 15 360 zł
Oferta na stanowisko Trenera szkolenie "Dok. medyczna pielęgniarek i położnych" - Iwona Magdalena Aleksandrowicz; 26.02.2018r.; 5 600 zł
Oferta na stanowisko Egzaminatora w zakresie szkoleń: "Dok. Medyczna pielęgniarek i położnych", "Prow. dok. medycznej w formie elektronicznej", "Skuteczne techniki sprzedaży usług medycznych" - Iwona Sługocka UNA; 27.02.2018r.; 3 000 zł

Brak ofert na stanowisko: Nadzór merytoryczny
Brak ofert na stanowisko Trenera w zakresie szkolenia: "Prow. dok. medycznej w formie elektronicznej", "Skuteczne techniki sprzedaży usług medycznych", Księgowość i kadry w nowoczesnej placówce medycznej
Brak ofert na stanowisko egzaminatora w zakresie szkoleń: "Budowanie wizerunku nowoczesnej placówki medycznej", "Organizacja rejestracji i zarządzanie przyjęciami pacjentów, call center", "Księgowość i kadry w nowoczesnej placówce"medycznej
Liczba wyświetleń: 523