Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/5.4/P/2018 Dotyczące wyboru wykładowców w ramach projektu: „Wykwalifikowana kadra medyczna–szybka diagnostyka i leczenie”,POWR.05.04.00-00-0078/16-00. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4. Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Data publikacji: 11.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-02-2018

Numer ogłoszenia

1087903

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 19.02.18r. do godziny 12:00 w formie pisemnej na adres:
Pracodawcy Zdrowia
Ul. Fabryczna 10/D2
53-609 Wrocław
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie” - zapytanie ofertowe nr 2/5.4/P/2018
lub
w formie elektronicznej (przedstawione muszą być skany podpisanych dokumentów) na adres: i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl.

W przypadku złożenia oferty pocztą lub kurierem oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji (wraz z upoważnieniem). Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego – Iwona Wójcik tel. 795 490 877 i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Wójcik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

795490877

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykładowców do przeprowadzenia szkoleń w następujących zakresach tematycznych:
1. Nadciśnienie tętnicze - wczesne objawy. Postępowanie z holterem ciśnieniowym oraz wstęp do holtera ekg
dla 2 grup średnio 20-osobowych w terminie 24-25.02.2018r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji lekarzy z całej Polski odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju od poprzez realizację kursów doskonalących w zakresie chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego, uwzględniających mapy potrzeb zdrowotnych.

Celem zamówienia jest wyłonienie wykładowców do przeprowadzenia szkoleń w następujących zakresach tematycznych:
1. Nadciśnienie tętnicze - wczesne objawy. Postępowanie z holterem ciśnieniowym oraz wstęp do holtera ekg w terminie 24-25.02.2018

Przedmiot zamówienia

Zadania Wykonawców:

- przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, które będzie sformułowane w języku efektów kształcenia,
- przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia. Programy szkoleń zawierają: znajomość metod diagnostycznych oraz dostępnych badań z uwzględnieniem ich właściwego doboru, umiejętność leczenia oraz terapii,
- przeprowadzenie pre testu przed rozpoczęciem zajęć i post testu po zakończeniu zajęć,
- współpraca z konsultantem medycznym.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Szkolenie "Nadciśnienie tętnicze - wczesne objawy. Postępowanie z holterem ciśnieniowym oraz wstęp do holtera ekg" odbędzie się w terminie 24-25.02.2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

- Wykształcenie kierunkowe wyższe medyczne,
- Doświadczenie w realizacji szkoleń o tożsamej tematyce,
- Wymagana specjalizacja z danej dziedziny oraz tytuł naukowy - min. doktor nauk medycznych.

Wiedza i doświadczenie

- Wykształcenie kierunkowe wyższe medyczne,
- Doświadczenie w realizacji szkoleń o tożsamej tematyce,
- Wymagana specjalizacja z danej dziedziny oraz tytuł naukowy - min. doktor nauk medycznych.

W/w wymagania muszą być spełnione łącznie. Zamawiający uzna warunek doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat oraz dołączy referencje wystawione przez podmiot na rzecz którego świadczył usługę. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedłoży załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia w następujących okolicznościach:
a) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna;
b) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia;
c) zmiana terminu realizacji zamówienia, jeżeli z przyczyn organizacyjnych nie będzie możliwości przeprowadzenia usługi w założonym terminie.
W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający podpisze umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał najwyższą liczbę punktów

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- formularz oferty - na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
- ośw. dot. spełnienia warunków udziału – na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz z referencjami
- ośw. o braku powiązań osobowych i kapitałowych na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
- CV wymagane do wyliczenia lat doświadczenia w zakresie kryteriów oceny
- Oświadczenie o rekomendowanych osobach w przypadku oferty składanej przez firmę, która wyznacza osobę do realizacji zamówienia - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, zamówień uzupełniających, do wartości maksymalnie 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą, na usługi polegające na powtórzeniu podobnych usług do usług świadczonych w ramach przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru oferty to: cena-80%, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia-20%.

Opis sposobu obliczenia kryterium cena- 80 %
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg. następującego wzoru:
C =(Cmin:Cb)x80
gdzie:
C- liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin- najniższa cena spośród ważnych ofert,
Cb- cena obliczona badanej ofert.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta w kryterium cena wynosi 80. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Opis sposobu obliczenia kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 20%
Wykładowca
Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tożsamej tematyce – D = 20 pkt.
Ocenie będzie podlegać doświadczenie powyżej 2 lat w okresie ostatnich pięciu lat wykazane w CV
Punktacja:
- minimum 2 pełne lata doświadczenia w realizacji szkoleń o tożsamej tematyce - 0 pkt
- pełne 3 lata doświadczenia w realizacji szkoleń o tożsamej tematyce - 5 pkt
- pełne 4 lata doświadczenia w realizacji szkoleń o tożsamej tematyce - 10 pkt
- pełne 5 lat doświadczenia w realizacji szkoleń o tożsamej tematyce - 20 pkt

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym (Liderem i Partnerem projektu) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Z udziału w postępowaniu wyłączone są również osoby będące pracownikami Partnera projektu tj. Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego. Wykonawcy, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRACODAWCY ZDROWIA

Adres

Żelazna 34/310,310A

53-428 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

713498063

Fax

713498063

NIP

8971698378

Tytuł projektu

Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie

Numer projektu

POWR.05.04.00-00-0078/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 281