Strona główna
Logo unii europejskiej

Zamówienie na realizację robót budowlanych w ramach projektu pt. " Termomodernizacja budynku w celu wprowadzenia nowych usług w SGL "Zdrowie"

Data publikacji: 15.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-03-2018

Numer ogłoszenia

1085221

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ [formularz ofertowy], którego integralną częścią jest kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru który stanowi załącznik nr. 1 do SIWZ
2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI SIWZ.
3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy) z podaniem zamawiającego, jakiego zamówienia publicznego dotyczy oraz jego przedmiotu. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem).

Przygotowanie oferty oraz wymagane oświadczeń i dokumentów.
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
5. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.).
6. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez zobowiązane osoby.
7. Dokumenty powinny być sporządzone ściśle z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty oraz wszystkie strony oferty wraz załącznikami powinny być ponumerowane.
10. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie

Koperta winna być zaadresowana następująco:

Specjalistyczne Gabinety Lekarskie "Zdrowie" H. Kłaczyńska i E. Czerwińska S.C.
ul. Okólna 18
08-530 Dęblin

oraz powinna być oznakowana następującym tekstem:
„Oferta na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji obiektu - nie otwierać przed dniem 21.03.2018 r. przed godz. 10.00”

WYKONAWCA powinien wpisać na kopercie swój adres i nazwę.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez zamawiającego ostatecznym terminem składania ofert. Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”.
UWAGA!
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce:
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie "Zdrowie" H. Kłaczyńska i E. Czerwińska S.C.
ul. Okólna 18
08-530 Dęblin

Termin:
do dnia 20.03.2018 r., do godz. 16.00

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zdrowiedeblin@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Halina Kłaczynska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606 439 111

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku opisanego poniżej wraz z wykonaniem instalacji.
2. Parametry budynku:
• pow. zabudowy 1 229,40 m2
• pow. całkowita 1 229,40 m2
• pow. użytkowa: 1 220,60 m2
• kubatura 3 378,50 m3
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ - dokumentacja techniczna w skład której wchodzą :
- projekt budowlany budynku
- projekt wykonawczy,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
- przedmiar robót.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: rycki Miejscowość: Dęblin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy prac budowlanych do realizacji przedmiotu projektu: termomodernizacji obiektu zgodnie z projektem.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku opisanego poniżej wraz z wykonaniem instalacji.
2. Parametry budynku:
• pow. zabudowy 1 229,40 m2
• pow. całkowita 1 229,40 m2
• pow. użytkowa: 1 220,60 m2
• kubatura 3 378,50 m3
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ - dokumentacja techniczna w skład której wchodzą :
- projekt budowlany budynku
- projekt wykonawczy,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
- przedmiar robót.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku opisanego poniżej wraz z wykonaniem instalacji.
2. Parametry budynku:
• pow. zabudowy 1 229,40 m2
• pow. całkowita 1 229,40 m2
• pow. użytkowa: 1 220,60 m2
• kubatura 3 378,50 m3
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ - dokumentacja techniczna w skład której wchodzą :
- projekt budowlany budynku
- projekt wykonawczy,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
- przedmiar robót.

Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262800-9 Rozbudowa budynków 

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45113000-2 Roboty na placu budowy
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z lecznictwem

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262800-9 Rozbudowa budynków 

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45113000-2 Roboty na placu budowy
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z lecznictwem

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 31.03.2019. Dokładny harmonogram realizacji zamówienia zostanie opracowany z wybranym Wykonawcą na etapie podpisywania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca musi dysponować personelem posiadającym uprawnienia do realizacji prac budowlanych, w tym: instalacji elektrycznej (uprawnienia SEP), instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji CO, poszyć dachowych (prace na wysokościach)

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi dysponować udokumentowanym doświadczeniem w zakresie realizacji o pokrewnym przedmiocie prac. Przez co rozumiane jest wykazanie się realizacją podobnych projektów, obejmujących prace, jakie zaplanowano do wykonania w ramach przedmiotowego projektu.

Potencjał techniczny

Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym, niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, w zakresie prac budowlanych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 1 000 000 zł

Dodatkowe warunki

1. W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwania i składowania w odpowiednio przeznaczone do tego miejsca wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnego materiału, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.
2. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej placu budowy, zapoznać się z przedmiotem zamówienia oraz zawrzeć w cenie oferty wszystkie koszty za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót dla uczestników ruchu drogowego.
4. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
5. Wykonawca zapewnienia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.
6. Wykonawca właściwie oznakuje i zabezpieczy plac budowy.
7. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.
8. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne).
9. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót.
10. Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z projektem budowlanym, przy uwzględnieniu wszystkich pozycji wynikających z przedmiaru robót.
11. Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń Końcowego Protokołu Odbioru uważa się za termin wykonania robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół Odbioru Usunięcia Wad.
12. Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 3 letniej gwarancji na całość robót, licząc od daty odbioru końcowego robót.
13. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
14. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców do wykonania robót budowlanych. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, należy o tym zamieścić informację w ofercie. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie.
15. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli zamawiającemu gwarancji zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie. Minimalny wymagany okres gwarancji na roboty wynosi 36 miesięcy licząc od daty wskazanej w protokole odbioru ostatecznego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 24 miesiące, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert (rozdz. XIII SIWZ).
16. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium
1. Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę: 10 000,00 zł.
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Pekao S.A. 65 1240 2858 1111 0010 4775 5689,
b) poręczeniach bankowych,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg na roboty budowlane”. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 lit. b) do lit. e) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w ust. 2 SIWZ.

Warunki zmiany umowy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Wzór umowy stanowią załącznik nr 6 do SIWZ.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy:
1) w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w SIWZ, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;
d) konieczność zrealizowania prac przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych niż wskazane w SIWZ, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;
e) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;
2) w zakresie terminu w przypadku:
a) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;
b) gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych
z przedmiotem zamówienia;
c) przedłużającego się terminu realizacji umowy na roboty budowlane w obiekcie, co uniemożliwiać będzie podejmowanie przez Wykonawcę działań w ramach niniejszej umowy; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;
3) w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;
b) gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;
4) w zakresie wynagrodzenia, w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
5) zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych robót budowlanych, od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;
4. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podczas jego realizacji, skutkujących tym, że zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby niemożliwe bez wprowadzenia tych zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
5. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ (w formie oryginału), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).
Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ (w formie oryginału).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
4) dowód wniesienia wadium
5) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
6) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty dotyczące grup kapitałowych.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o, samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu wg załącznika nr 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

Brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1) Cena oferty to cena ryczałtowa.
2) Wymienione wartości w ofercie (brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
3) W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, oferty sporządzone przez takich Wykonawców zawierają cenę bez podatku VAT. Obowiązek podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spoczywa wówczas na Zamawiającym. Dokonując czynności oceny oferty w zakresie kryterium ceny Zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT oraz cła (jeśli dotyczy – Wykonawcy spoza Unii Europejskiej), które obciążają Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.
4) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
5) Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt. (100%=100pkt):

Kryteria oceny ofert Waga (%)
Cena oferty 70 %
Termin wykonania zamówienia 20 %
Gwarancja 10 %

A. Cena oferty - 70 %
Punktacja:
Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 70 pkt.
W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 70 pkt.

B. Termin wykonania zamówienia – 20 %
W kryterium termin wykonania poszczególne oferty otrzymają następującą liczbę punktów PT:
0 pkt – do dnia 31.03.2019 r.
10 pkt – do dnia 31.12.2018 r.
20 pkt – do dnia 31.10.2018 r.
C. Okres gwarancji – 10%
Wykonawca, który zaoferuje dodatkowe 24 miesiące gwarancji otrzyma 10 pkt.

Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom SIWZ. Obliczenia punktów za kryterium ceny dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku nie wpisania do formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ) żadnych wartości dot. ceny i/lub gwarancji realizacji Zamawiający odrzuci taką ofertę. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilości punktów otrzymanych za przyjęte w niniejszym postępowaniu dwa kryteria oceny ofert.

2. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 2, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przy-sposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE "ZDROWIE" H. KŁACZYŃSKA I E. CZERWIŃSKA S.C.

Adres

Okólna 18

08-530 Dęblin

lubelskie , rycki

Numer telefonu

81 888 49 03

NIP

5060111846

Tytuł projektu

Termomodernizacja budynku w celu wprowadzenia nowych usług w SGL "Zdrowie"

Numer projektu

RPLU.05.01.00-06-0077/17-00

Inne źródła finansowania

Projekt realizowany w ramach dofinansowania z RPO WL na lata 2014-2020, Działanie 5.1: Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres:
Cezary Rułka DREWNOLIT, Cezaryn 22, 24-103 Żyrzyn

Data wpłynięcia oferty:
19.03.2018

Cena oferty:
1 190 000,00 PLN netto
1 463 700,00 PLN brutto
Liczba wyświetleń: 911