Strona główna
Logo unii europejskiej

Wynajem lokalu na prowadzenie przedszkola w Białymstoku

Data publikacji: 24.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-01-2018

Numer ogłoszenia

1083563

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie od 24.01.2018 r. do 31.01.2018 r.:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego: ul. Antoniukowska 11/21, 15-740 Białystok, w godzinach pracy biura
- przesłać drogą elektroniczną na adres: iskierka.bialystok@gmail.com
- przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres siedziby Zamawiającego.

Oferta powinna zostać przygotowana w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

iskierka.bialystok@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Guziejko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

664787933

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizowanego projektu utworzone i powołane do funkcjonowania zostanie przedszkole w Białymstoku. Lokal przeznaczony na potrzeby prowadzenia takiej działalności musi spełniać wymogi Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania lub dawać możliwość dostosowania do ww. wymogów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- lokal znajdować się musi na terenie Białegostoku
- lokal znajdować się musi w budynku spełniającym wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych
a) lokal o powierzchni min. 150 m2
b) lokal posiada pomieszczenia, które będzie można przystosować na:
- 3 sale zajęciowe dla dzieci
- 3 sale terapeutyczne
- szatnię
- hol/korytarz
- aneks kuchenny z pomieszczeniem do przyjmowania cateringu
- pomieszczenie socjalne
- pokój kierownika
- min. 2 łazienki (jedna dla dzieci, 1 dla personelu i rodziców)
c) wysokość lokalu wynosi co najmniej 2,5 m
d) budynek, w którym znajduje się lokal nie może być drewniany
e) lokal wyposażony jest w niezbędne media, w tym bieżącą ciepłą wodę i ogrzewanie

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W ramach realizowanego projektu utworzone i powołane do funkcjonowania zostanie przedszkole w Białymstoku. Lokal przeznaczony na potrzeby prowadzenia takiej działalności musi spełniać wymogi Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania lub dawać możliwość dostosowania do ww. wymogów.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- lokal znajdować się musi na terenie Białegostoku
- lokal znajdować się musi w budynku spełniającym wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych
a) lokal o powierzchni min. 150 m2
b) lokal posiada pomieszczenia, które będzie można przystosować na:
- 3 sale zajęciowe dla dzieci
- 3 sale terapeutyczne
- szatnię
- hol/korytarz
- aneks kuchenny z pomieszczeniem do przyjmowania cateringu
- pomieszczenie socjalne
- pokój kierownika
- min. 2 łazienki (jedna dla dzieci, 1 dla personelu i rodziców)
c) wysokość lokalu wynosi co najmniej 2,5 m
d) budynek, w którym znajduje się lokal nie może być drewniany
e) lokal wyposażony jest w niezbędne media, w tym bieżącą ciepłą wodę i ogrzewanie

Kod CPV

70000000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie nieruchomości

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedszkole prowadzone ma być od 04.2018 r. – min. do końca 03.2021 r. W okresie 01.2018-03.2018 r. Zamawiający planuje przeprowadzić dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzenia placówki.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

- 95 pkt. – cena
- 5 pkt. – do lokalu przynależy ogródek/działka dająca dzieciom możliwość bezpiecznego wypoczynku na świeżym powietrzu

Sposób przyznawania punktacji:
1) Kryterium: Cena – cena brutto za miesiąc wynajmu (waga 95 pkt.)
Oferty ocenione zostaną z zastosowaniem przelicznika:
Pc = Cn/Co x 95pkt

Gdzie:
Pc – liczba otrzymanych punktów
Cn – najniższa cena brutto za m-c wynajmu spośród wszystkich złożonych ofert
Co – cena brutto oferty ocenianej

2) Kryterium: do lokalu przynależy ogródek/działka dająca dzieciom możliwość bezpiecznego wypoczynku na świeżym powietrzu (waga 5 pkt.)
Oferty ocenione zostaną z zastosowaniem przelicznika:
TAK, lokal posiada ogródek/działkę – 5 pkt.
NIE, lokal nie posiada ogródka/działki – 0 pkt.

Zamawiający wybierze ofertę spełniającą podane kryteria, o najwyższej liczbie punktów. Zamawiający zastrzega sobie prawo obejrzenia lokalu przed wyborem Oferenta. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty z taką samą liczbą punktów o wyborze oferenta zadecyduje lepszy stan techniczny lokalu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty w przypadku, jeśli koszty dostosowania lokalu do potrzeb działalności przedszkola przewyższą budżet, którym dysponuje na ten cel Zamawiający.

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca na potwierdzenie braku powiązań zobowiązany jest załączyć do oferty Oświadczenie o braku ww. powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 2).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AXON CENTRUM EDUKACYJNO-MEDYCZNE LESZEK TWAROWSKI

Adres

Antoniukowska 11/21

15-740 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

857166221

Fax

857166221

NIP

5461192483

Tytuł projektu

Utworzenie Przedszkola dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera ISKIERKA

Numer projektu

RPPD.03.01.01-20-0195/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Białostocka Giełda Nieruchomości, ul. Warszawska 14, lok 2B, Białystok
data wpłynięcia: 29.01.2018
cena: 11316,00 zł/m-c
Liczba wyświetleń: 645