Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 7.1 - Wynajem powierzchni wystawienniczej podczas targów Cosmoprof Worldwide Bologna, 15-18 Marca 2018r. w Bolonii, Włochy.

Data publikacji: 12.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-01-2018

Numer ogłoszenia

1080733

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Ofertę należy sporządzić na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu), oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:

Dobry Stolarz Gąska Spółka Jawna
Malinie 283A, 39-331 Chorzelów

Oferta
Dotyczy: Wynajem powierzchni wystawienniczej podczas targów Cosmoprof Worldwide Bologna, 15-18 Marca 2018r. w Bolonii, Włochy.

4. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w siedzibie Zamawiającego pod adresem:

Dobry Stolarz Gąska Sp.J.
Malinie 283A, 39-331 Chorzelów
w Sekretariacie

do dnia 22 stycznia 2018r.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Gąska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni wystawienniczej jednostronnie otwartej (szeregowej) w ilości: 20m2, słownie: dwadzieścia metrów kwadratowych w Pawilonie 16, podczas targów Cosmoprof Worldwide Bologna, 15-18 Marca 2018r. w Bolonii, Włochy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Włochy Miejscowość: Bolonia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wynajem powierzchni wystawienniczej podczas targów Cosmoprof Worldwide Bologna, 15-18 Marca 2018r. w Bolonii, Włochy, która będzie służyła do prezentacji produktów firmy Dobry Stolarz Gąska Sp.J.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Wynajem powierzchni wystawienniczej jednostronnie otwartej (szeregowej) w ilości: 20m2, słownie: dwadzieścia metrów kwadratowych w Pawilonie 16, podczas targów Cosmoprof Worldwide Bologna, 15-18 Marca 2018r. w Bolonii, Włochy.

Opis przedmiotu zamówienia :
Wykonawca zobowiązuje się do wynajmu powierzchni wystawienniczej jednostronnie otwartej (szeregowej) w ilości: 20m2, słownie: dwadzieścia metrów kwadratowych w Pawilonie 16, podczas targów Cosmoprof Worldwide Bologna, 15-18 Marca 2018r. w Bolonii, Włochy.

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Harmonogram realizacji zamówienia

Wynajem powierzchni wystawienniczej podczas targów Cosmoprof Worldwide Bologna, 15-18 Marca 2018r. w Bolonii, Włochy.
Udostępnienie powierzchni wystawienniczej musi obyć się w terminie umożliwiającym zabudowę stoiska. Zwrot powierzchni wystawienniczej odbędzie się po demontażu stoiska w dniu 19 Marca 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Wykonawca musi posiadać dokument uprawniający do wynajmu powierzchni na terenie targów Cosmoprof Worldwide Bologna w Bolonii, Włochy w terminie umożliwiającym wykonanie zabudowy stoiska (12-14 Marca 2018r.). Dokument należy załączyć do oferty. Przez dokument zamawiający rozumie umowę lub kontrakt regulujący wzajemną współpracę pomiędzy firmą oferującą powierzchnię a organizatorem targów.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie przedłożonego dokumentu.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę/kontrakt.

Umowa może ulec zmianie z zachowaniem zapisów zawartych w Podrozdziale 6.5.2 Zasada konkurencyjności punkt 22) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z dnia 19 lipca 2017 r.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) Prawidłowo wypełniony Wzór Formularza oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
b) Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
c) Pełna nazwa, dokładny adres wykonawcy, ponadto prosi się by w ofercie zamieścić numer NIP, REGON, telefonu, faksu, e-mail, adres strony internetowej.
d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo dołączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, (jeżeli jest konieczne).
e) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia: Jeżeli oferta jest składania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia do oferty należy dołączyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
f) Dokument uprawniający do wynajmu powierzchni na terenie targów Cosmoprof Worldwide Bologna w Bolonii, Włochy w terminie umożliwiającym wykonanie zabudowy stoiska.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na zasadach określonych w Rozdziale 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów, punkt 8 h);
„Zamawiający udziela wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień uzupełniających na usługi
lub roboty budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.”

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium oceny ofert.

Sposób oceny:
A. Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny (najniższa cena brutto) = 100 pkt.

Kryterium oceny: Cena
Punktacja i waga: Punktacja do 100 pkt., Waga 100 %
Sposób przyznawania punktacji za spełnienia podanego kryterium oceny oferty:

Zamawiający oczekuje od Oferenta przedstawienia oferty na wynajem powierzchni wystawienniczej jednostronnie otwartej (szeregowej) w ilości: 20m2, słownie: dwadzieścia metrów kwadratowych podczas targów Cosmoprof Worldwide Bologna, 15-18 Marca 2018r. w Bolonii, Włochy.

Cena ofertowa brutto zawiera koszt usługi:
A) Wynajmu powierzchni wystawienniczej 20m2
B) Opłatę rejestracyjną
C) Koszt przyłącza prądowego
D) Koszt opłat obligatoryjnych

Oferent podający najniższą cenę uzyska największą liczbę punktów w niniejszym kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 100.

K cena - Kryterium cena = (C min /C bof) x 100
C min - Cena brutto najniższej oferty
C bof - Cena brutto badanej oferty

Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 100 punktów

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów i mieści się w budżecie, jaki Zamawiający przewidział na sfinansowanie zamówienia.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy,
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości,
co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DOBRY STOLARZ GĄSKA SP.J.

Adres

39-331 Malinie

podkarpackie , mielecki

Numer telefonu

17 7743707

Fax

17 7743717

NIP

8171815865

Tytuł projektu

Dobry Stolarz i świat u zdrowych stóp.

Numer projektu

POIR.03.03.03-18-0006/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 415