Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/5.4/P/2018 Dotyczące wyboru 2 wykładowców, konsultanta medycznego oraz egzaminatora w ramach projektu: „Wykwalifikowana kadra medyczna–szybka diagnostyka i leczenie”,POWR.05.04.00-00-0078/16-00. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4. Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Data publikacji: 07.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-01-2018

Numer ogłoszenia

1079435

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 16.01.18r. do godziny 12:00 w formie pisemnej na adres:
Pracodawcy Zdrowia
Ul. Fabryczna 10/D2
53-609 Wrocław
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie” - zapytanie ofertowe nr 1/5.4/P/2018
lub
w formie elektronicznej (przedstawione muszą być skany podpisanych dokumentów) na adres: i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl.

W przypadku złożenia oferty pocztą lub kurierem oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji (wraz z upoważnieniem). Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego – Iwona Wójcik tel. 795 490 877 i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Wójcik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

795490877

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykładowców do przeprowadzenia szkoleń w następujących zakresach tematycznych:
1. Nadciśnienie tętnicze - wczesne objawy. Postępowanie z holterem ciśnieniowym oraz wstęp do holtera ekg
2. Wczesna identyfikacja depresji przez lekarza POZ
oraz
3. Konsultanta medycznego
4. Egzaminatora

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat: Miejscowość: Wrocław, Katowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji lekarzy z całej Polski odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju od poprzez realizację kursów doskonalących w zakresie chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego, uwzględniających mapy potrzeb zdrowotnych. W ramach projektu w okresie styczeń - marzec 2018 przewiduje się 3 tematy szkoleń podyplomowych dla lekarzy z na terenie Katowic i Wrocławia w nast. terminach:
Katowice 20-21.01.2018r. 1 grupa
Wrocław 10-11.02.2018 r. 2 grupy
Wrocław 24-25.02.2018 r. 1 grupa
Wrocław 03-04.03.2018 r. 2 grupy
Celem zamówienia jest wyłonienie wykładowców do przeprowadzenia szkoleń w następujących zakresach tematycznych:
1. Nadciśnienie tętnicze - wczesne objawy. Postępowanie z holterem ciśnieniowym oraz wstęp do holtera ekg w terminie 24-25.02.2018
2. Wczesna identyfikacja depresji przez lekarza POZ w terminie 20-21.01.2018
oraz
3. Konsultanta medycznego
4. Egzaminatora

Przedmiot zamówienia

Zadania Wykonawców:
A) Wykładowcy:
- przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, które będzie sformułowane w języku efektów kształcenia,
- przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia. Programy szkoleń zawierają: znajomość metod diagnostycznych oraz dostępnych badań z uwzględnieniem ich właściwego doboru, umiejętność leczenia oraz terapii,
- przeprowadzenie pre testu przed rozpoczęciem zajęć i post testu po zakończeniu zajęć,
- współpraca z konsultantem medycznym.

B) Konsultant medyczny:
- kontakt z Uczestnikami w celu dostosowania tematu i zakresu szkolenia do faktycznych potrzeb lekarzy,
- kontakt z wykładowcami w celu ustalenia ostatecznej wersji programu szkolenia, założeń do egzaminu,
- opisanie programu szkolenia w języku efektów kształcenia,
- nadzór każdego szkolenie pod względem merytorycznym,
- uczestnictwo w szkoleniach,
- przygotowanie założeń do egzaminu wewnętrznego, kontakt z egzaminatorem,
- przygotowanie raportu z przeprowadzonego egzaminu.

C) Egzaminator:
- w ostatnim dniu każdego szkolenia, po godzinach przewidzianych w harmonogramie nastąpi walidacja uzyskanej wiedzy i umiejętności w postaci egzaminu końcowego dla wszystkich uczestników projektu. Egzamin ten każdorazowo w miejscu realizacji zajęć przeprowadzi niezależny egzaminator. Sposób i zakres egzaminów będzie taki sam dla każdego uczestnika.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Konsultant 80h miesiąc w terminie styczeń-marzec 2018
Egzaminator - przeprowadzenie egzaminów w zakresie szkoleń, które odbędą się w nast. terminach
Katowice 20-21.01.2018r. 1 grupa
Wrocław 10-11.02.2018 r. 2 grupy
Wrocław 24-25.02.2018 r. 1 grupa
Wrocław 03-04.03.2018 r. 2 grupy
Wykładowcy
Nadciśnienie tętnicze - wczesne objawy. Postępowanie z holterem ciśnieniowym oraz wstęp do holtera ekg w terminie 24-25.02.2018
Wczesna identyfikacja depresji przez lekarza POZ w terminie 20-21.01.2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

A) Wykładowcy:
- Wykształcenie kierunkowe wyższe medyczne,
- Doświadczenie w realizacji szkoleń o tożsamej tematyce,
- Wymagana specjalizacja z danej dziedziny oraz tytuł naukowy - min. doktor nauk medycznych.

B) Konsultant medyczny:
- Wykształcenie wyższe medyczne lub po zdrowiu publicznym i/lub doświadczenie w pracy akademickiej (pracownik naukowo dydaktyczny uczelni wyższej),
- Udokumentowane doświadczenie w tworzeniu programów nauczania (sylabusów) w języku efektów kształcenia szczególnie w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

C) Egzaminator
- Wykształcenie wyższe,
- Doświadczenie w pracy akademickiej (pracownik naukowo dydaktyczny uczelni wyższej medycznej),
- Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu egzaminów lub zaliczenia z uwzględnieniem osiągnięcia założonych efektów kształcenia w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Wiedza i doświadczenie

A) Wykładowcy:
- Wykształcenie kierunkowe wyższe medyczne,
- Doświadczenie w realizacji szkoleń o tożsamej tematyce,
- Wymagana specjalizacja z danej dziedziny oraz tytuł naukowy - min. doktor nauk medycznych.

W/w wymagania muszą być spełnione łącznie. Zamawiający uzna warunek doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat oraz dołączy referencje wystawione przez podmiot na rzecz którego świadczył usługę. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedłoży załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

B) Konsultant medyczny:
- Wykształcenie wyższe medyczne lub po zdrowiu publicznym i/lub doświadczenie w pracy akademickiej (pracownik naukowo dydaktyczny uczelni wyższej),
- Udokumentowane doświadczenie w tworzeniu programów nauczania (sylabusów) w języku efektów kształcenia szczególnie w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat oraz dołączy referencje wystawione przez podmiot na rzecz którego świadczył usługę. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedłoży załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

C) Egzaminator
- Wykształcenie wyższe,
- Doświadczenie w pracy akademickiej (pracownik naukowo dydaktyczny uczelni wyższej medycznej),
- Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu egzaminów lub zaliczenia z uwzględnieniem osiągnięcia założonych efektów kształcenia w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat oraz dołączy referencje wystawione przez podmiot na rzecz którego świadczył usługę. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedłoży załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Egzaminator może być również wykładowcą pod warunkiem, że egzaminuje z zakresu szkoleń, których sam nie przeprowadzał dla uczestników projektu.

Dodatkowe warunki

Wybrani Wykonawcy będą zobowiązani do osobistego wykonywania przedmiotu zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia w następujących okolicznościach:
a) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna;
b) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia;
c) zmiana terminu realizacji zamówienia, jeżeli z przyczyn organizacyjnych nie będzie możliwości przeprowadzenia usługi w założonym terminie.
W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający podpisze umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- formularz oferty - na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
- ośw. dot. spełnienia warunków udziału – na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz z referencjami
- ośw. o braku powiązań osobowych i kapitałowych na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
- CV wymagane do wyliczenia lat doświadczenia w zakresie kryteriów oceny
- Oświadczenie o rekomendowanych osobach w przypadku oferty składanej przez firmę, która wyznacza osobę do realizacji zamówienia - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, zamówień uzupełniających, do wartości maksymalnie 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą, na usługi polegające na powtórzeniu podobnych usług do usług świadczonych w ramach przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru oferty to: cena-80%, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia-20%.

Opis sposobu obliczenia kryterium cena- 80 %
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg. następującego wzoru:
C =(Cmin:Cb)x80
gdzie:
C- liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin- najniższa cena spośród ważnych ofert,
Cb- cena obliczona badanej ofert.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta w kryterium cena wynosi 80. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Opis sposobu obliczenia kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 20%
Wykładowca
Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tożsamej tematyce – D = 20 pkt.
Ocenie będzie podlegać doświadczenie powyżej 2 lat w okresie ostatnich pięciu lat wykazane w CV
Punktacja:
- minimum 2 pełne lata doświadczenia w realizacji szkoleń o tożsamej tematyce - 0 pkt
- pełne 3 lata doświadczenia w realizacji szkoleń o tożsamej tematyce - 5 pkt
- pełne 4 lata doświadczenia w realizacji szkoleń o tożsamej tematyce - 10 pkt
- pełne 5 lat doświadczenia w realizacji szkoleń o tożsamej tematyce - 20 pkt

Egzaminator
Doświadczenie w prowadzeniu egzaminów lub zaliczenia z uwzględnieniem osiągnięcia założonych efektów kształcenia w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu – D = 20 pkt.
Ocenie będzie podlegać doświadczenie powyżej 2 lat w okresie ostatnich pięciu lat wykazane w CV
Punktacja:
- minimum 2 pełne lata doświadczenia w prowadzeniu egzaminów lub zaliczenia z uwzględnieniem osiągnięcia założonych efektów kształcenia w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu - 0 pkt
- pełne 3 lata doświadczenia w prowadzeniu egzaminów lub zaliczenia z uwzględnieniem osiągnięcia założonych efektów kształcenia w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu - 5 pkt
- pełne 4 lata doświadczenia w prowadzeniu egzaminów lub zaliczenia z uwzględnieniem osiągnięcia założonych efektów kształcenia w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu - 10 pkt
- pełne 5 lat doświadczenia w prowadzeniu egzaminów lub zaliczenia z uwzględnieniem osiągnięcia założonych efektów kształcenia w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu - 20 pkt

Konsultant medyczny
Doświadczenie w tworzeniu programów nauczania (sylabusów) w języku efektów kształcenia szczególnie w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu – D = 20 pkt.
Ocenie będzie podlegać doświadczenie powyżej 2 lat w okresie ostatnich pięciu lat wykazane w CV
Punktacja:
- minimum 2 pełne lata doświadczenia w tworzeniu programów nauczania (sylabusów) w języku efektów kształcenia szczególnie w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu - 0 pkt
- pełne 3 lata doświadczenia w tworzeniu programów nauczania (sylabusów) w języku efektów kształcenia szczególnie w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu - 5 pkt
- pełne 4 lata doświadczenia w tworzeniu programów nauczania (sylabusów) w języku efektów kształcenia szczególnie w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu - 10 pkt
- pełne 5 lat doświadczenia w tworzeniu programów nauczania (sylabusów) w języku efektów kształcenia szczególnie w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu - 20 pkt

Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą, a Oferent zostanie wezwany do podpisania umowy.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym (Liderem i Partnerem projektu) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Z udziału w postępowaniu wyłączone są również osoby będące pracownikami Partnera projektu tj. Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego. Wykonawcy, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRACODAWCY ZDROWIA

Adres

Żelazna 34/310,310A

53-428 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

713498063

Fax

713498063

NIP

8971698378

Tytuł projektu

Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie

Numer projektu

POWR.05.04.00-00-0078/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 362