Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego oraz zapewnienie noclegów wraz ze śniadaniem dla uczestników w ramach projektu „Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie”.

Data publikacji: 07.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-01-2018

Numer ogłoszenia

1079431

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 09.01.2018r. poprawiono oczywistą pomyłkę pisarską w Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1/5.4/H/2018
zamiast: "Cena jednostkowa brutto za wynajem sali szkoleniowej za dzień (8h)"
powinno być i poprawiono na: "Cena jednostkowa brutto za wynajem sali szkoleniowej za dzień (6h)"

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w formie dokumentu podpisanego przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:
„Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie” - zapytanie ofertowe nr 1/5.4/H/2018
lub
w formie elektronicznej (przedstawione muszą być skany podpisanych dokumentów) na adres: i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl.
2. W przypadku złożenia oferty pocztą lub kurierem miejsce złożenia oferty:
Biuro projektu „Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie”.
Pracodawcy Zdrowia
53-609 Wrocław
ul. Fabryczna 10 budynek D2
tel. / fax . (071) 349-80-63
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00

Oferta musi zawierać następujące elementy:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
2. Załącznik nr 2 – Wykaz doświadczenia Oferenta będącego warunkiem udziału w postępowaniu oraz
referencje potwierdzające wykonanie usługi,
3. Załącznik nr 3 –Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych,
4. Załącznik nr 4 – Wykaz posiadanego sprzętu,
5. Przedstawienie przez Wykonawcę posiadanego zaszeregowania poprzez przedstawienie kserokopii posiadanej decyzji o nadaniu kategorii wydanej przez odpowiedni organ (marszałek województwa) lub oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków standardu 3* z wyszczególnieniem wymaganych prawem kryteriów,
6. W przypadku ofert składanych przez agencje czy pośredników, nie posiadających bezpośredniego prawa do dysponowania wskazanym w ofercie obiektem, Wykonawca do oferty musi dołączyć kopię umowy zawartej z dysponentem obiektu dotyczącą współpracy lub kopie innego dokumentu wyrażającego zgodę przez dysponenta obiektu na organizację szkoleń w obiekcie, którego jest właścicielem.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Wójcik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

795490877

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego oraz zapewnienie noclegów wraz ze śniadaniem dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie”. Założono przeprowadzenie szkoleń gdzie grupy będą liczyły średnio 20 osób. Przewidziano 2 dni szkoleniowe po 6 godzin lekcyjnych dziennie na każdą grupę, w weekendy (sobota-niedziela

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji lekarzy z całej Polski odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju od poprzez realizację kursów doskonalących w zakresie chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego, uwzględniających mapy potrzeb zdrowotnych. W ramach projektu w okresie styczeń - marzec 2018 przewiduje się 3 tematy szkoleń podyplomowych dla lekarzy z na terenie Katowic i Wrocławia w nast. terminach:
Katowice 20-21.01.2018r. 1 grupa
Wrocław 10-11.02.2018 r. 2 grupy
Wrocław 24-25.02.2018 r. 1 grupa
Wrocław 03-04.03.2018 r. 2 grupy

Przedmiot zamówienia

Na przedmiot zamówienia składa się:

Katowice 20-21.01.2018r. 1 grupa
- 20 noclegów z soboty na niedzielę w pokojach dwu-osobowych wraz z 20 śniadaniami w niedziele,
- 20 kolacji w sobotę,
- 40 sztuk serwisów kawowych w sobotę i niedziele,
- 40 obiadów w sobotę i niedzielę
- jedna sala szkoleniowa x 2 dni po 6h

Wrocław 10-11.02.2018 r. 2 grupy
- 40 noclegów z soboty na niedzielę w pokojach dwu-osobowych wraz z 40 śniadaniami w niedziele,
- 40 kolacji w sobotę,
- 80 sztuk serwisów kawowych w sobotę i niedziele,
- 80 obiadów w sobotę i niedzielę
- 2 sale szkoleniowe x 2 dni po 6h

Wrocław 24-25.02.2018 r. 1 grupa
- 20 noclegów z soboty na niedzielę w pokojach dwu-osobowych wraz z 20 śniadaniami w niedziele,
- 20 kolacji w sobotę,
- 40 sztuk serwisów kawowych w sobotę i niedziele,
- 40 obiadów w sobotę i niedzielę
- 1 sala szkoleniowa x 2 dni po 6h

Wrocław 03-04.03.2018 r. 2 grupy
- 40 noclegów z soboty na niedzielę w pokojach dwu-osobowych wraz z 40 śniadaniami w niedziele,
- 40 kolacji w sobotę,
- 80 sztuk serwisów kawowych w sobotę i niedziele,
- 80 obiadów w sobotę i niedzielę
- 2 sale szkoleniowe x 2 dni po 6h

Kod CPV

55000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Harmonogram realizacji zamówienia

Katowice 20-21.01.2018r. 1 grupa
Wrocław 10-11.02.2018 r. 2 grupy
Wrocław 24-25.02.2018 r. 1 grupa
Wrocław 03-04.03.2018 r. 2 grupy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną infrastrukturę do wykonania zamówienia, tj. Wykonawcy składający ofertę muszą spełniać poniższe minimalne wymagania:
a) Posiadają obiekt o standardzie hotelu 3* lub ośrodek rekreacyjno-szkoleniowy spełniający standard hotelu trzygwiazdkowego. Obiekt zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową (tj. dostosowanie architektoniczne).
Udokumentowaniem kryterium będzie przedstawienie przez Wykonawcę posiadanego zaszeregowania poprzez przedstawienie kserokopii posiadanej decyzji o nadaniu kategorii wydanej przez odpowiedni organ (marszałek województwa) lub oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków standardu 3* z wyszczególnieniem wymaganych prawem kryteriów.
(...)
c) Obiekt posiada sale przystosowane do przeprowadzenia szkolenia i spotkania i dysponuje odpowiednim sprzętem (wielkość sali pozwalająca na ustawienie stołów dla wskazanej w tabeli liczby uczestników; sala wyposażona w stoły, krzesła (fotele), projektor mutimedialny z ekranem, laptop, tablica typu Flipchart z kartkami papieru i kompletem pisaków. Sale będą z dostępem dla osób z niepełnosprawnością ruchową (tj. dostosowanie architektoniczne).
Udokumentowaniem spełnienia kryterium będzie oświadczenie Wykonawcy o posiadanym sprzęcie na formularzu załącznika nr 4 – Wykaz posiadanego sprzętu.
d) Wykonawca zapewnia uczestnikom stały dostęp do Internetu zarówno w salach dydaktycznych, jak i w zajmowanych przez uczestników pokojach. Udokumentowaniem spełnienia kryterium będzie oświadczenie Wykonawcy o posiadanym dostępie do Internetu na formularzu załącznika nr 4 – Wykaz posiadanego sprzętu.
e) Obiekt posiada parking, które zostanie udostępniony Uczestnikom, którzy przyjadą samochodem.
Oferent podpisując ofertę oświadcza spełnienie ww. warunku.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonywania usługi.
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:
W zakresie dat 20-21.01.2018r. oraz 24-25.02.2018 r.
- Wykonawca na potwierdzenie posiadania doświadczenia w realizacji podobnych usług obejmujących usługi zapewnienia sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego oraz zapewnienia noclegów wraz ze śniadaniem dla min. 20 osób podczas jednego dnia/ nocy w okresie 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - z tego okresu jest zobowiązany przedstawić informację o realizacji co najmniej jednego zamówienia o zakresie podobnym na wzorze Załącznika nr 2 do niniejszego zapytania.
Za usługę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna zorganizowanie usługi w ramach jednego zamówienia obejmującej zapewnienie:
- noclegu w jednym dniu/ nocy dla min. 20 osób,
- usługi restauracyjnej (śniadanie i/lub kolacja i/lub obiad, przerwa kawowa) w jednym dniu/nocy dla min. 20 osób,
- zapewnienie sali szkoleniowej dla min. 20 osób
Wymagane referencje potwierdzające wykonanie usługi.

W zakresie dat 10-11.02.2018 r. oraz 03-04.03.2018 r.
- Wykonawca na potwierdzenie posiadania doświadczenia w realizacji podobnych usług obejmujących usługi zapewnienia sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego oraz zapewnienia noclegów wraz ze śniadaniem dla min. 40 osób podczas jednego dnia/ nocy w okresie 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - z tego okresu jest zobowiązany przedstawić informację o realizacji co najmniej jednego zamówienia o zakresie podobnym na wzorze Załącznika nr 2 do niniejszego zapytania.
Za usługę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna zorganizowanie usługi w ramach jednego zamówienia obejmującej zapewnienie:
- noclegu w jednym dniu/ nocy dla min. 40 osób,
- usługi restauracyjnej (śniadanie i/lub kolacja i/lub obiad, przerwa kawowa) w jednym dniu/nocy dla min. 40 osób,
- zapewnienie 2 sali szkoleniowych dla min. 40 osób
Wymagane referencje potwierdzające wykonanie usługi.

Potencjał techniczny

c) Obiekt posiada sale przystosowane do przeprowadzenia szkolenia i spotkania i dysponuje odpowiednim sprzętem (wielkość sali pozwalająca na ustawienie stołów dla wskazanej w tabeli liczby uczestników; sala wyposażona w stoły, krzesła (fotele), projektor mutimedialny z ekranem, laptop, tablica typu Flipchart z kartkami papieru i kompletem pisaków. Sale będą z dostępem dla osób z niepełnosprawnością ruchową (tj. dostosowanie architektoniczne).
Udokumentowaniem spełnienia kryterium będzie oświadczenie Wykonawcy o posiadanym sprzęcie na formularzu załącznika nr 4 – Wykaz posiadanego sprzętu.
d) Wykonawca zapewnia uczestnikom stały dostęp do Internetu zarówno w salach dydaktycznych, jak i w zajmowanych przez uczestników pokojach. Udokumentowaniem spełnienia kryterium będzie oświadczenie Wykonawcy o posiadanym dostępie do Internetu na formularzu załącznika nr 4 – Wykaz posiadanego sprzętu.
e) Obiekt posiada parking, które zostanie udostępniony Uczestnikom, którzy przyjadą samochodem.
Oferent podpisując ofertę oświadcza spełnienie ww. warunku.

Dodatkowe warunki

W przypadku ofert składanych przez agencje czy pośredników, nie posiadających bezpośredniego prawa do dysponowania wskazanym w ofercie obiektem, Wykonawca do oferty musi dołączyć kopię umowy zawartej z dysponentem obiektu dotyczącą współpracy lub kopie innego dokumentu wyrażającego zgodę przez dysponenta obiektu na organizację szkoleń w obiekcie, którego jest właścicielem.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie:
a) terminu realizacji umowy;
b) liczby osób korzystających z usług,
c) harmonogramu realizacji umowy;
d) zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją zadania na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
2. Załącznik nr 2 – Wykaz doświadczenia Oferenta będącego warunkiem udziału w postępowaniu oraz
referencje potwierdzające wykonanie usługi,
3. Załącznik nr 3 –Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych,
4. Załącznik nr 4 – Wykaz posiadanego sprzętu,
5. Przedstawienie przez Wykonawcę posiadanego zaszeregowania poprzez przedstawienie kserokopii posiadanej decyzji o nadaniu kategorii wydanej przez odpowiedni organ (marszałek województwa) lub oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków standardu 3* z wyszczególnieniem wymaganych prawem kryteriów,
6. W przypadku ofert składanych przez agencje czy pośredników, nie posiadających bezpośredniego prawa do dysponowania wskazanym w ofercie obiektem, Wykonawca do oferty musi dołączyć kopię umowy zawartej z dysponentem obiektu dotyczącą współpracy lub kopie innego dokumentu wyrażającego zgodę przez dysponenta obiektu na organizację szkoleń w obiekcie, którego jest właścicielem.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, zamówień uzupełniających, do wartości maksymalnie 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą, na usługi polegające na powtórzeniu podobnych usług do usług świadczonych w ramach przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym bądź na usługi uzupełniające w ramach obecnego zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena (C):
Ocena złożonych ofert wg kryterium „Cena”, dokonana zostanie według następującego wzoru:
C = Cn / Co x 70 pkt
gdzie:
C – przyznane punkty w ramach kryterium cena
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert
Co – cena oferty ocenianej
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 70 pkt.

2. Kawa (K) wykorzystywana do przygotowania serwisu kawowego pochodząca ze "Sprawiedliwego Handlu" (Fair Trade) -10 pkt
Zamawiający oceniając kryterium będzie brał pod uwagę zadeklarowanie przez wykonawcę wykorzystania do przygotowania serwisu kawowego w całości kawy posiadającej certyfikat Fairtrade lub inny równoważny certyfikat, który potwierdza, że drobni producenci/rolnicy otrzymali przynajmniej cenę minimalną zapewniającą im zwrot kosztów produkcji i godziwe wynagrodzenie, wypłacona została im roczna premia Fairtrade lub równoważna premia na projekty rozwojowe wspierające społeczność lokalną, zapewniona jest możliwość udzielania prefinansowania zakupu kawy przez grupę producencką, zapewnione są odpowiednie warunki socjalne zgodnie z Konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (ochrona praw kobiet i przeciwstawianie się ich dyskryminacji, zakaz pracy przymusowej i niewykorzystywanie pracy dzieci, wolność zrzeszania się, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia) oraz przestrzegane są standardy środowiskowe (producent ocenia swoje oddziaływanie na środowiskowo i tworzy plan jego minimalizacji, stopniowe ograniczanie użycia w rolnictwie środków chemicznych, zakaz stosowania GMO, stopniowe wdrażanie zrównoważonych systemów zagospodarowania odpadów, zapobieganie pożarom lasów).
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „Formularza oferty” i złożonej w nim deklaracji wykonawcy.
W przypadku zadeklarowania w Formularzu oferty zastosowania do przygotowania serwisu kawowego, kawy posiadającej certyfikat Fairtrade lub inny równoważny certyfikat potwierdzający spełnianie przez ten produkt wskazanych powyżej kryteriów, wykonawca otrzyma 10 punktów.
W przypadku braku zawarcia w Formularzu oferty oświadczenia na temat wykorzystania do przygotowania serwisu kawowego, kawy oznakowanej certyfikatem Fairtrade lub innym równoważnym certyfikatem potwierdzającym spełnianie przez ten produkt wskazanych powyżej kryteriów, wykonawca otrzyma 0 punktów.

3. Klauzule społeczne (KS):
Spełnienie dodatkowego kryterium-klauzul społecznych 20 pkt.
Klauzula społeczna (KS) tj. społeczne warunki realizacji zamówienia publicznego – spełnienie klauzuli społecznej oznacza uwzględnienie aspektów społecznych przy realizacji zamówienia, tzn. wśród osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonywanie przedmiotu zamówienia zostanie zaangażowana, co najmniej 1 osoba:
a) niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
I/LUB
b) bezrobotna w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wykluczenia

W procedurze nie mogą brać udziału podmioty, które:
Są powiązane z Zamawiającym (Liderem i Partnerem Projektu) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRACODAWCY ZDROWIA

Adres

Żelazna 34/310,310A

53-428 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

713498063

Fax

713498063

NIP

8971698378

Tytuł projektu

Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie

Numer projektu

POWR.05.04.00-00-0078/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Hotel Trzy Stawy Katowice Sp. z o.o.; 09.01.2018; 4780 zł - Katowice w terminie 20-21.01.2018r.
Orbis SA Oddział Novotel Wrocław City; 16.01.2018; 10960 zł - Wrocław w terminie 10-11.02.2018r.
Orbis SA Oddział Novotel Wrocław City; 16.01.2018; 5480 zł - Wrocław w terminie 24-25.02.2018r.
Orbis SA Oddział Novotel Wrocław City; 16.01.2018; 10960 zł - Wrocław w terminie 03-04.2018r.
Liczba wyświetleń: 520