Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/18

Data publikacji: 05.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-01-2018

Numer ogłoszenia

1079285

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w postaci załącznika do niniejszego zapytania ofertowego (formularz ofertowy) należy złożyć do dnia 26 stycznia 2018 roku do godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie,
76-113 Postomino 30.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
5. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym i zamkniętym opakowaniu zaadresowanej na Zamawiającego, z dopiskiem:
„Oferta- dostawa artykułów biurowych, piśmienniczych i eksploatacyjnych”.
6. Na kopercie oprócz opisu jw. należy zamieścić nazwę i adres Wykonawcy.
7. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie zostaną rozpatrzone przez Zamawiającego.
8. Po wyborze wykonawcy Zamawiający podejmie dyskusję i uzgodnienia w celu odpowiedniego uszczegółowienia warunków realizacji zamówienia.
9. Otrzymanie od wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
10. O ewentualnym wyborze wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie, poczta elektroniczna lub listownie.

Osobą do kontaktu i udzielania odpowiedzi jest:
Mariusz Wilawer
tel. (0-59) 846 44 69, fax (0-59) 846 44 63
m.wilawer@postomino.pl
Monika Górnik-Wojciechowska
tel., fax (0-59) 846 44 63
gops@postomino.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

gops@postomino.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Górnik-Wojciechowska; Mariusz Wilawer

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

59-846-44-63; 59-846-44-69;

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych artykułów biurowych, piśmienniczych i eksploatacyjnych (tuszy, tonerów, taśm barwiących) do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik do oferty.
3. Szacunkowe ilości materiałów podane w formularzu cenowym nie są wiążące dla Zamawiającego przy realizacji zamówienia, są podstawą dla Wykonawców do sporządzenia oferty.
4. Rzeczywiste ilości materiałów będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: sławieński Miejscowość: Postomino lub Pałowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja Projektu „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych artykułów biurowych, piśmienniczych i eksploatacyjnych (tuszy, tonerów, taśm barwiących) do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik do oferty.
3. Szacunkowe ilości materiałów podane w formularzu cenowym nie są wiążące dla Zamawiającego przy realizacji zamówienia, są podstawą dla Wykonawców do sporządzenia oferty.
4. Rzeczywiste ilości materiałów będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.

Kod CPV

30190000-7

Nazwa kodu CPV

Różny sprzęt i artykuły biurowe

Harmonogram realizacji zamówienia

rok 2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
5. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym i zamkniętym opakowaniu zaadresowanej na Zamawiającego, z dopiskiem:
„Oferta- dostawa artykułów biurowych, piśmienniczych i eksploatacyjnych”.
6. Na kopercie oprócz opisu jw. należy zamieścić nazwę i adres Wykonawcy.
7. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie zostaną rozpatrzone przez Zamawiającego.
8. Po wyborze wykonawcy Zamawiający podejmie dyskusję i uzgodnienia w celu odpowiedniego uszczegółowienia warunków realizacji zamówienia.
9. Otrzymanie od wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
10. O ewentualnym wyborze wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie, poczta elektroniczna lub listownie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta w postaci załącznika do zapytania ofertowego (formularz ofertowy)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Najważniejszym kryterium oceny oferty będzie cena.
2. Cena określona w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia w tym dostawę do Zamawiającego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA POSTOMINO

Adres

76-113 Postomino

zachodniopomorskie , sławieński

Numer telefonu

59/8464463

Fax

59/8464463

NIP

4990424533

Tytuł projektu

"Zróbmy to razem- aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino"

Numer projektu

RPZP.07.01.00-32-K426/17-00

Inne źródła finansowania

Projekt „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Hurtownia OPTIM , ul. Małopolska 26, 77-200 Miastko. Oferta wpłynęła 26 stycznia 2018r. - cena - 4.674,90
Liczba wyświetleń: 451