Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 02/2017/PPS na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych

Data publikacji: 05.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-01-2018

Numer ogłoszenia

1079264

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wypełnioną ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub przesłać
na adres m.gornik@postomino.pl z dopiskiem „Oferta na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych”
nie później niż do dnia 12.01.2018 do godz. 15.00. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
3. Poprawki w ofercie powinny być sygnowane podpisem Wykonawcy.
4. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek, inne omyłki polegające
na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 2 dni od dnia powiadomienia (forma pisemna, elektroniczna lub faksem) nie wyrazi zgody (forma pisemna lub elektroniczna lub faksem) na poprawienie omyłki – dotyczy innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.gornik@postomino.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Górnik-Wojciechowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

59-846-44-63

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnej dostawie artykułów spożywczych
na potrzeby realizacji zadań projektowych
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: sławieński Miejscowość: Postomino lub Królewo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Na potrzeby Projektu „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnej dostawie artykułów spożywczych
na potrzeby realizacji zadań projektowych
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Kod CPV

03000000-1

Nazwa kodu CPV

Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne

Harmonogram realizacji zamówienia

od 15 stycznia 2018r. do grudnia 2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
3. Poprawki w ofercie powinny być sygnowane podpisem Wykonawcy.
4. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek, inne omyłki polegające
na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 2 dni od dnia powiadomienia (forma pisemna, elektroniczna lub faksem) nie wyrazi zgody (forma pisemna lub elektroniczna lub faksem) na poprawienie omyłki – dotyczy innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:
Kryterium cena - 60%
Status oferenta – 40 %. Punkty otrzyma oferent, który jest podmiotem ekonomii społecznej zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
3. Wybrany Wykonawca zostanie o wyborze powiadomiony za pośrednictwem poczty e-mail.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA POSTOMINO

Adres

76-113 Postomino

zachodniopomorskie , sławieński

Numer telefonu

59/8464463

Fax

59/8464463

NIP

4990424533

Tytuł projektu

"Zróbmy to razem- aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino"

Numer projektu

RPZP.07.01.00-32-K426/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „MAGDA” Zbigniew Kaczmarek, 76-100 Sławno, ul. Koszalińska 60 wpłynęło 12.01.2018r. cena - formularz ofertowy - 6.726,16 zł.
Liczba wyświetleń: 259