Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie prac budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Wprowadzenie przez firmę Lars Laj wertykalnych i horyzontalnych metalowych placów zabaw dla dzieci”

Data publikacji: 03.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-01-2018

Numer ogłoszenia

1078630

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy dostarczyć do Lars Laj Polska Spółka z o.o. ul. Migdałowa 11, 72-003 Dobra do dnia 18.01.2018 r. do godz. 10.00.
2. Oferty musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, osobiście, za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską.
3. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Lars Laj Polska Spółka z o.o. ul. Migdałowa 11, 72-003 Dobra; oferta na „Wykonania prac budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Wprowadzenie przez firmę Lars Laj wertykalnych i horyzontalnych metalowych placów zabaw dla dzieci””.
4. Otwarcie ofert jest jawne (mogą w nim uczestniczyć wykonawcy) i nastąpi w dniu 18.01.2018 r. o godz. 10.15 w Lars Laj Polska Spółka z o.o. ul. Migdałowa 11, 72-003 Dobra.
5. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

p. Mariola Napierajczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(91) 432 86 81

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie prac budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Wprowadzenie przez firmę Lars Laj wertykalnych i horyzontalnych metalowych placów zabaw dla dzieci””.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: policki Miejscowość: Dobra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie prac budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Wprowadzenie przez firmę Lars Laj wertykalnych i horyzontalnych metalowych placów zabaw dla dzieci w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 01.05.00 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Przedmiot zamówienia

Wykonanie prac budowlanych polegających na rozbudowie i nadbudowie istniejącego obiektu, z przeznaczeniem na halę produkcyjno-magazynową z budynkiem biurowo-socjalnym i zewnętrznymi instalacjami: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej do zbiornika szczelnego, wody, instalacji wody ppoż. ze zbiornikiem ppoż., energii elektrycznej, z komunikacją wewnętrzną, parkingiem, placem manewrowym i zagospodarowaniem terenu, na terenie działki nr ewid.385/4, położonej przy ul. Migdałowej w Dobrej, gm. Dobra., zgodnie z projektem budowlanym oraz wydanym przez Starostę Polickiego pozwoleniem na budowę, (decyzja nr 888/2017 z dnia 05 września 2017 roku).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Zapytaniu Ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Ogłoszenia.
Kompletna dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego i jest dostępna na stronie: www.larslaj.pl

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż do 20.07.2018 r..

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. dwie roboty budowlane. Za jedną robotę budowlaną zamawiający uzna: budowę, przebudowę, rozbudowę lub remont obiektu o powierzchni całkowitej min. 1500 m2 i wartości co najmniej 4.000.000 zł brutto (zamawiający uwzględni tylko zadanie zakończone).
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców.

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą na każde z wymienionych poniżej stanowisk:

d1) Kierownik budowy
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz
- co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego (liczonego od daty otrzymania uprawnień), w tym doświadczenie w kierowaniu min. dwiema robotami budowlanymi polegającymi na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie obiektu o powierzchni całkowitej min. 1500 m2. każdego z nich. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone.

d2) Kierownik robót sanitarnych:
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

d3) Kierownik robót elektrycznych
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 1.000.000,00 zł.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 zł.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców.

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na: zmianie terminu zakończenia przedmiotu umowy, zmianie sposobu spełnienia świadczenia, zmianie wynagrodzenia, zmianie polegającej na wprowadzeniu robót, które nie spowodują zmiany wynagrodzenia oraz zmianie osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie zawartym w ofercie wykonawcy. Szczegółowe zasady dokonywania zmian określone są w załączonym wzorze umowy (załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, ma obowiązek dołączyć do oferty następujące dokumenty:
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
b) dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

c) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane).
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
2) Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego w ofercie:
a) formularz oferty zgodnie z pkt 5 ppkt 1 ZO
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
b) oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w pkt 9 ppkt 2 ZO
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium Cena – waga kryterium 100 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

cena najniższa
Cena = ------------------------------- x 100 pkt
cena oferty ocenianej

Wykluczenia

Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).

1) W celu uniknięcia konfliktu interesów o udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub z osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ZO.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LARS LAJ POLSKA SP. Z O.O.

Adres

Migdałowa 11

72-003 Dobra

zachodniopomorskie , policki

NIP

8511206296

Tytuł projektu

"Wprowadzenie przez firmę LarsLaj wertykalnych i horyzontalnych metalowych placów zabaw dla dzieci"

Numer projektu

RPZP.01.05.00-32-0046/16-00
Liczba wyświetleń: 416