Strona główna
Logo unii europejskiej

Adaptacja pomieszczeń przedszkola

Data publikacji: 02.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-01-2018

Numer ogłoszenia

1078353

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 18.01.2018 r. do godziny 23:59.59 (e-mailem, poczta lub osobiście, przy czym osobiście do godz. 15.30) wiążąca jest data wpływu:
- osobiście w Biurze Zamawiającego: ul. Szosowa 2, 74-320 Barlinek
lub
- mailem na adres: przedszkolebarlinek@wp.pl
Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przedszkolebarlinek@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Rybarczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 508535572.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który przeprowadzi prace polegające na adaptacji i dostosowaniu pomieszczeń na potrzeby przedszkola dla dzieci w wieku 3-4 lat w lokalu mieszczącym się pod adresem: ul. Szosowa 2, 74-320 Barlinek.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: myśliborski Miejscowość: Barlinek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Adaptacja pomieszczeń przedszkola

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: remont około 104 metrów kwadratowych pomieszczeń - adaptacja i dostosowanie sali przedszkolnej, szatni, korytarza, kuchni, toalety
do przepisów sanitarnych i p.poż, w tym: wyrównywanie posadzek, tynkowanie, malowanie, kafelkowanie, zakup i montaż instalacji elektrycznej, wymiana drzwi, zakup i montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej, korytarza, stolarki okiennej.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji prac: 20.01.2018 do 20.02.2018.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym niniejszym zamówieniem (oświadczenie).
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Oferta Wykonawcy, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucona w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
2) Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych wykonania zamówienia (oświadczenie).
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Oferta Wykonawcy, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucona w postępowaniu.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
2) Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych wykonania zamówienia (oświadczenie).
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Oferta Wykonawcy, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucona w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
2) Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych wykonania zamówienia (oświadczenie).

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Oferta Wykonawcy, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucona w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (oświadczenie).
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Oferta Wykonawcy, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucona w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Warunki udziału w postępowaniu:
• Akceptacja wszystkich warunków opisanych w punkcie 3 oraz wzorze umowy dołączonego do zapytania ofertowego (ocena na podstawie oferty).
• Spełnienie warunków dotyczących możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia opisanych w punkcie 3 (ocena na podstawie oświadczeń).
• Zgoda Oferenta na wgląd w dokumentację dotyczącą przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i przez wszystkie organy kontrolujące Projekt (ocena na podstawie oświadczenia).
• Wykonawca ma prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty
w celu prawidłowego skalkulowania oferty.

Warunki zmiany umowy

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać
- Nazwę oferenta
- Adres siedziby oferenta
- Cenę oferty przedstawioną w złotych jako cena brutto/netto/podatek VAT.
- Akceptację warunków realizacji zamówienia.
- Akceptację wzoru umowy załączonego do zapytania ofertowego.
- Zgodę na związanie ofertą.
Załączniki do oferty:
- Oświadczenia o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zlecenia.
- Oświadczenie o zgodzie Oferenta na wgląd w dokumentacje dotyczącą przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i przez wszystkie organy kontrolujące Projekt.
- KRS lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi w dniu 19.01.2018 r.
Zamawiający przy wyborze oferty posługiwać się będzie jedynym kryterium – kryterium najniższej ceny (100%):
a) najniższa cena – 100 pkt,
b) cena wyższa od najniższej: cena najniższa / cenę badaną x 100.
Cena zostanie ustalona na okres wykonywania prac i nie będzie podlegać zmianom.

Wykluczenia

Z postępowania zostaje wykluczony wykonawca, który nie spełnił wymogów określonych
w zapytaniu ofertowym, przedmiocie zamówienia, nie spełnił warunków z pkt. 2-6,
nie złożył wymaganych dokumentów i oświadczeń, jak również złożył ofertę po terminie
oraz nie zaakceptował warunków określonych w zapytaniu ofertowym

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE MONTESSORI SCHOOL BARLINEK JOLANTA MARIA RYBARCZYK

Adres

Stodolna 8

74-320 Barlinek

zachodniopomorskie , myśliborski

Numer telefonu

508535572

Fax

brak

NIP

5631582681

Tytuł projektu

Kraina Montessori - przedszkole dla 18 dzieci z terenu gminy Barlinek

Numer projektu

RPZP.08.01.00-32-K051/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Do dnia 18.01.2017 r. wpłynęły oferty dwóch firm:
Karol Dupla, ul. 11-Listopada 11/69, 74-320 Barlinek, data wpływu 17.01.2018 r., godz. 14.30. Cena 52 600,00 zł - punkty w postępowaniu - 100 pkt.
Liczba wyświetleń: 507