Strona główna
Logo unii europejskiej

"Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na KLUB SENIORA"

Data publikacji: 29.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-01-2018

Numer ogłoszenia

1078012

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na KLUB SENIORA" należy:
- złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnie, ul. Jagiellońska 2,
lub
- przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie, ul. Jagiellońska 2, 74 - 500 Chojna (decyduje data wpływu do OPS)

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sylwia Balawejder

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 431 20 66

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ul. Jagiellońskiej 2 w Chojnie z przeznaczeniem na KLUB SENIORA

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: gryfiński Miejscowość: Chojna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

"Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na KLUB SENIORA"

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ul. Jagiellońskiej 2 w Chojnie (siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej) w zakresie: dostosowania pomieszczeń (zakup i montaż umywalki i drzwi wewnętrznych) oraz modernizacji istniejącej bazy (wymiana drzwi wejściowych, wymiana części tynków wewnętrznych wraz z izolacją ścian (50m2), przebudowa schodów wejściowych wraz z budową pomostu dla osób niepełnosprawnych, wymiana okładzin ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych, wymiana instalacji elektrycznej, zakup oprawy hermetycznej, regeneracja części elewacji z cegły klinkierowej.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie prac remontowych - Styczeń 2018 rok
Zakończenie prac remontowych - Luty 2018 rok

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

cena(C) – waga 90
czas prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia (OPD) – waga 10

Sposób wyliczenia punktacji:
C=(Cmin/Cof)x90 gdzie: Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert, Cof – cena danej oferty,

OPD do 3 lat = 5 punktów, OPD powyżej 3 lat = 10 punktów.
Ilość punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór: S = C + OPD
Gdzie : S – suma punktów uzyskanych przez daną ofertę,
C- ilość punktów za cenę uzyskaną przez daną ofertę,
OPD – ilość punktów za czas prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, czyli taką, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone powyżej kryteria.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA CHOJNA

Adres

Jagiellońska 4

74-500 Chojna

zachodniopomorskie , gryfiński

Numer telefonu

914141295

Fax

914141117

NIP

8581726144

Tytuł projektu

Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna

Numer projektu

RPZP.07.06.00-32-K001/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o ul. Słowiańska 1, 74 - 500 Chojna
Data wpłynięcia oferty - 15.01.2018r.
Cena brutto - 24 500,00 zł
Liczba wyświetleń: 356