Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa hali produkcyjnej na cele produkcji rur wielowarstwowych polietylen-aluminium-polietylen, z magazynem, pomieszczeniami socjalno-biurowymi i laboratorium, przy ul. Ludowej 24c w Szczecinie – Etap II Instalacje oraz roboty wykończeniowe

Data publikacji: 29.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-01-2018

Numer ogłoszenia

1077899

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Tytuł oferty - „Budowa hali produkcyjnej na cele produkcji rur wielowarstwowych polietylen-aluminium-polietylen, z magazynem, pomieszczeniami socjalno-biurowymi i laboratorium, przy ul. Ludowej 24c w Szczecinie – Etap II Instalacje oraz roboty wykończeniowe”
2. Ofertę należy przygotować zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz dokumentacją techniczną. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
4. Termin związania ofertą upływa po 45 dniach licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
5. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę. Każdą stronę oferty należy parafować i ponumerować.
6. Ofertę należy przygotować w języku polskim.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres ul. Ludowa 24C; 71-700 Szczecin nie później niż do dnia 22 stycznia 2018 r. do godz. 15:00.

Terminem złożenia oferty jest dzień oraz godzina jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani składania ofert wariantowych. Oferty takie nie będą brane pod uwagę.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Bilbin

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 488 47 71

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjnej na cele produkcji rur wielowarstwowych polietylen-aluminium-polietylen, z magazynem, pomieszczeniami socjalno-biurowymi i laboratorium, przy ul. Ludowej 24c w Szczecinie – Etap II Instalacje oraz roboty wykończeniowe”, na terenie działki nr ewid. 7/1 z obrębu 3032.
W ramach zamówienia Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, w szczególności:

1. Instalacje elektryczne i fotowoltaiczne,
2. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne,
3. Instalacje wodno-kanalizacyjne i grzewcze,
4. Stolarka okienna, drzwiowa i bramy,
5. Posadzki przemysłowe i podłoża,
6. Roboty wykończeniowe,
7. Dostawa i montaż windy,
8. Elewacja.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest budowa hali produkcyjnej na cele produkcji rur wielowarstwowych polietylen-aluminium-polietylen, z magazynem, pomieszczeniami socjalno-biurowymi i laboratorium, przy ul. Ludowej 24c w Szczecinie – Etap II Instalacje oraz roboty wykończeniowe stanowiącym cześć projektu projektu pn. „Zwiększenie potencjału oraz zakresu produkcyjnego firmy Tweetop Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rur pięciowarstwowych polietylen-aluminium-polietylen” nr RPZP.01.05.00-32-0058/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie” Działanie nr 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjnej na cele produkcji rur wielowarstwowych polietylen-aluminium-polietylen, z magazynem, pomieszczeniami socjalno-biurowymi i laboratorium, przy ul. Ludowej 24c w Szczecinie – Etap II Instalacje oraz roboty wykończeniowe”, na terenie działki nr ewid. 7/1 z obrębu 3032.
W ramach zamówienia Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, w szczególności:

1. Instalacje elektryczne i fotowoltaiczne,
2. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne,
3. Instalacje wodno-kanalizacyjne i grzewcze,
4. Stolarka okienna, drzwiowa i bramy,
5. Posadzki przemysłowe i podłoża,
6. Roboty wykończeniowe,
7. Dostawa i montaż windy,
8. Elewacja.

Zakres robót i technologię ich wykonania określa projekt wykonawczy sporządzony przez Biuro Architektoniczne - Karol Krzątała oraz decyzja o pozwoleniu na budowę nr 255/17 z dnia 27/2/2017 zmieniona decyzją nr 617/17 z dnia 10/5/2017 wydana przez Prezydenta Miasta Szczecin, w szczególności:

1. Projekt wykonawczy branży architektonicznej;
2. Projekt wykonawczy branży elektrycznej,
3. Projekt wykonawczy branży instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej,
4. Projekt wykonawczy branży sanitarnej (instalacje: zewnętrznych i wewnętrznych wod.-kan., klimatyzacji, wentylacji oraz grzewcza);
5. Projekt aranżacji wnętrz wybranych pomieszczeń biurowo – socjalnych;
6. Przedmiary robót.


Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Zakres robót określony jest w projektach ww. punktach 1-5, także jeżeli poszczególne roboty nie zostały ujęte w Przedmiarach.

Dokumentacja techniczna w formie papierowej znajduje się w siedzibie Zamawiającego od dnia ogłoszenia zapytania do dnia upływu terminu do składania ofert w ramach niniejszego postępowania. Ze względu na rozmiar oraz ilość możliwe jest otrzymanie dokumentacji w wersji elektronicznej (płyta CD) po uprzednim uzgodnieniu terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@tweetop.pl lub pod numerem tel. 91 488 47 71 w godzinach 8:00 -15:00 w dni robocze.

W przypadku gdy w Dokumentacji technicznej użyto nazw własnych materiałów lub urządzeń należy przyjąć, iż są to nazwy przykładowe. Wykonawca ma możliwość zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach technicznych takich samych lub lepszych.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin wykonania zamówienia: 15 sierpnia 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wykonawcy dokonanego na wzorze stanowiącym Załącznik 4 do niniejszego Zapytania ofertowego – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu niektórych warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia i wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał instalacje wewnętrzne oraz prace wykończeniowe w zakresie co najmniej czterech z wymienionych branż:
a. instalacje elektryczną,
b. instalację wentylacyjną,
c. instalacje wodno-kanalizacyjną,
d. instalacje grzewczą,
e. stolarkę okienną,
f. posadzki,
g. roboty wykończeniowe.
w obiekcie lub obiektach budowlanych o łącznej powierzchni użytkowej minimum 3 000,00 m2 (trzy tysiące metrów kwadratowych).
Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wykonawcy dokonanego na wzorze stanowiącym Załącznik 5 do niniejszego Zapytania ofertowego -Wykaz wykonanych robót.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 2.000.000,00 złotych (słownie: dwa miliony złotych 00/100).
Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wykonawcy dokonanego na wzorze stanowiącym Załącznik 4 do niniejszego Zapytania ofertowego – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu niektórych warunków udziału w postępowaniu oraz kopii polisy odpowiedzialności cywilnej wykonawcy potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, a także zaświadczeń z właściwego Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z podatkami/składkami na ubezpieczenie społeczne.

Dodatkowe warunki

Wykonawca zobowiąże się do ustanowienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy służącego pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz rękojmi i gwarancji na warunkach określonych poniżej oraz w Załączniku nr 6. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniężnej na rachunek bankowy Zamawiającego;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej tak co do treści jak i gwaranta podlega akceptacji Zamawiającego na etapie projektu.
Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy – zobowiązania do ustanowienia zabezpieczenia dokonanego na wzorze stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków odbędzie się metodą spełnia, nie spełnia.
Oferty które nie spełniają wszystkich powyższych warunków zostaną odrzucone.

Warunki zmiany umowy

1. Strony mają prawo do wprowadzenia zmiany do umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;
b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej istotnych w stosunku do projektu budowlanego zmian oraz zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Ustawy Prawo budowlane;
c) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności w przypadku stwierdzenia wadliwego lub niezgodnego z dokumentacją wykonawczą wykonania robót w ramach Etapu I Inwestycji;
d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, zaprzestanie produkcji materiałów, wyrobów lub urządzeń oraz gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonanie umowy;
e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;
f) wprowadzenia zamiany materiałów lub rozwiązań technologicznych w celu obniżenia kosztów wykonania, eksploatacji (użytkowania) budynku lub podniesienia jakości robót;
g) wprowadzenia zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa lub wynika z niemożliwości realizowania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
h) Innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego.
2. Strony mają prawo do wprowadzenia zmiany do umowy w zakresie terminu realizacji prac w przypadku:
a) opóźnienia w przekazaniu tereny budowy w stosunku do terminu określonego w umowie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy Etapu I Inwestycji.
b) niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających realizację zamówienia,
c) zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy,
d) zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych Wykonawcy,
e) innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego.
3. Strony mają prawo do wprowadzenia zmiany do umowy w zakresie rozliczenia poszczególnych etapów umowy w przypadku weryfikacji harmonogramu płatności przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ, którą jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach realizacji Umowy o dofinansowanie.
4. Strony dopuszczają możliwość zlecenia Wykonawcy robót dodatkowych, nieobjętych Przedmiotem Umowy, niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, których wykonanie stało się niezbędne i spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
a) Zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zleconych w ramach Przedmiotu Umowy,
b) Zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) Wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości wynagrodzenia określonego w umowie.
5. Niezależnie od warunków powyższych Strony mają możliwość dokonania zmian umowy w zakresie nie zmieniającym charakteru umowy jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości wynagrodzenia, określonego w umowie.
6. Strony mają możliwość dokonania zmian umowy w zakresie nie zmieniającym charakteru umowy jeżeli nie spowoduje to wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą lub większą 15% wynagrodzenia określonego w umowie.
7. Strony dopuszczają wstąpienie w miejsce Wykonawcy innego wykonawcy, w sytuacji gdy:
a) prawa i obowiązki Wykonawcy przejdą na innego wykonawcę w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, jeżeli nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w wyniku którego doszło do zawarcia niniejszej Umowy oraz nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia i nie pociąga to za sobą istotnych zmian Umowy,
b) dojdzie do przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

A. Oferta - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego zawierająca m.in. kosztorys ofertowy oraz harmonogram prac dotyczący realizacji przedmiotu zamówienia wykonany przez oferenta.
B. Oświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych i osobowych, wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
C. Oświadczenie o spełnieniu niektórych warunków udziału w postępowaniu, wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
D. Wykaz wykonanych robót, wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami.
E. Oświadczenie – zobowiązanie do ustanowienia gwarancji należytego wykonania umowy w przypadku wybrania oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
F. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
G. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
H. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
a. Cena netto – cena ryczałtowa w złotych polskich za wykonanie całego zakresu robót przedmiotu zapytania - waga punktowa - 70 pkt.
b. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - waga punktowa - 10 pkt.
c. Termin wykonania robót przedmiotu zapytania - waga punktowa - 20 pkt.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

Sposób przyznawania punktacji w zależności od spełnienia kryterium :
a. Cena netto (C)- liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja najniższej ceny netto ze złożonych ofert do ceny netto z oferty ocenianej pomnożona przez wagę kryterium, tj. w sposób następujący: Liczba punktów w ocenie = (cena netto w ofercie z najniższą ceną/cena netto badanej oferty) x 70 pkt,
b. Okres gwarancji (O)- okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 24 miesiące - 0 pkt., powyżej 24 do 36 miesięcy - 5 pkt., powyżej 36 miesięcy - 10 pkt.,
c. Termin wykonania – w dniach (T) - liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja najkrótszego terminu realizacji ze złożonych ofert (w dniach) do terminu realizacji wskazanego w ofercie ocenianej (w dniach) pomnożona przez wagę kryterium, tj. w sposób następujący: Liczba punktów w ocenie = (najkrótszy terminu realizacji ze złożonych ofert (w dniach)/ termin realizacji wskazanego w ofercie ocenianej(w dniach) X 20 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną dodane do siebie: P = C + O + T

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Minimalny wymagany okres gwarancji: 2 lata od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TWEETOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Ludowa 24c/brak

71-700 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

914884771

Fax

914345071

NIP

8512743464

Tytuł projektu

Zwiększenie potencjału oraz zakresu produkcyjnego firmy Tweetop Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rur pięciowarstwowych polietylen-aluminium-polietylen

Numer projektu

RPZP.01.05.00-32-0058/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 676