Strona główna
Logo unii europejskiej

Informacja i promocja w ramach realizacji projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju”.

Data publikacji: 29.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-01-2018

Numer ogłoszenia

1077782

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

UWAGA ! W dniu 08.01.2018r Zamawiający dokonał zmiany w SIWZ - Część III OPZ – opis zmian znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.rwik.pl w zakładce przetargi i jednocześnie przedłużył termin składania ofert do 12.01.2018r godz. 12.00

W dniu 05.01.2018r Zamawiający dokonał zmiany. Ofertę w formie i treści zgodnej ze specyfikacją należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (pok. 104), ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.01.2018 r. do godziny 12.00.
Ofertę oraz pozostałe dokumenty należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firma) i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard, Oferta na: „Informacja i promocja w ramach realizacji projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju”, Nie otwierać przed 10.01.2018 r. godz. 12.15

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę w formie i treści zgodnej ze specyfikacją należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (pok. 104), ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.01.2018 r. do godziny 10.00.
Ofertę oraz pozostałe dokumenty należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firma) i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard, Oferta na: „Informacja i promocja w ramach realizacji projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju”, Nie otwierać przed 08.01.2018 r. godz. 10.15

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Jakimowicz, Marta Milk,

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 94 312 04 20, kontakt telefoniczny w godzinach od 8 do 14.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na realizacji działań informacyjno-promocyjnych dla projektu p.n.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, z podziałem na trzy części obejmujące:

CZĘŚĆ I
zaprojektowanie, wykonanie i instalację:
1. tablicy informacyjnej,
2. tablicy informacyjno-pamiątkowej.

CZĘŚĆ II
zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego
1. a) 10 szt. tabliczek informacyjnych,
b) 250 szt. naklejek informacyjnych,
c) 300 szt. ulotek informacyjnych.
2. materiałów promocyjnych dla Projektu takich jak: torby papierowe, kalendarze książkowe, kalendarze trójdzielne, długopisy metalowe, pendrive, ołówki z gumką, notesy - zgodnie ze specyfikacją wskazaną w OPZ.

CZĘŚĆ III
1. przygotowanie i przeprowadzenie dwóch konferencji dotyczących realizacji Projektu – spotkania z uczniami w trakcie realizacji Projektu oraz spotkania na terenie oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju na zakończenie realizacji Projektu,
2. opracowanie i publikację w prasie regionalnej tj. Głos Koszaliński – artykułów prasowych informujących o Projekcie:
a) w trakcie realizacji projektu –jeden artykuł,
b) na zakończenie realizacji projektu – jeden artykuł.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: białogardzki Miejscowość: Białogard

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór najkorzystniejszej oferty na realizację działań informacyjno-promocyjnych dla Projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na realizacji działań informacyjno-promocyjnych dla projektu p.n.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, z podziałem na trzy części obejmujące:

CZĘŚĆ I
zaprojektowanie, wykonanie i instalację:
1. tablicy informacyjnej,
2. tablicy informacyjno-pamiątkowej.

CZĘŚĆ II
zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego
1. a) 10 szt. tabliczek informacyjnych,
b) 250 szt. naklejek informacyjnych,
c) 300 szt. ulotek informacyjnych.
2. materiałów promocyjnych dla Projektu takich jak: torby papierowe, kalendarze książkowe, kalendarze trójdzielne, długopisy metalowe, pendrive, ołówki z gumką, notesy - zgodnie ze specyfikacją wskazaną w OPZ.

CZĘŚĆ III
1. przygotowanie i przeprowadzenie dwóch konferencji dotyczących realizacji Projektu – spotkania z uczniami w trakcie realizacji Projektu oraz spotkania na terenie oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju na zakończenie realizacji Projektu,
2. opracowanie i publikację w prasie regionalnej tj. Głos Koszaliński – artykułów prasowych informujących o Projekcie:
a) w trakcie realizacji projektu –jeden artykuł,
b) na zakończenie realizacji projektu – jeden artykuł.
Szczegóły zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - część III specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kod CPV

79342200-5

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie promocji

Harmonogram realizacji zamówienia

Część I - Przedmiot umowy zostanie wykonany do dnia 24 lutego 2018 r.
Część II - Przedmiot umowy zostanie wykonany do dnia 30 marca 2018 r.
Część III - 1. Przedmiot umowy zostanie wykonany do:
a) dnia 30 marca 2018r. dla przygotowania i przeprowadzenia konferencji dotyczących realizacji Projektu – spotkania z uczniami, oraz dla opracowania i publikacji w prasie regionalnej tj. Głos Koszaliński – artykułu prasowego informujących o Projekcie - w trakcie realizacji projektu.
b) dnia 25 stycznia 2019r jednak nie wcześniej niż przed zakończeniem prac robót budowlanych dla przygotowania i przeprowadzenia konferencji dotyczących realizacji Projektu – na zakończenie realizacji Projektu oraz dla opracowania i publikacji w prasie regionalnej tj. Głos Koszaliński – artykułu prasowego informujących o Projekcie na zakończenie realizacji projektu

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy przewidziane zostały we wzorze umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie oceniał oferty odrębnie dla każdej z części zamówienia według następujących kryteriów:
1. Cena 95%
2. Termin płatności 5%
Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej: końcowa punktacja zostanie obliczona jako suma punktów kryterium pierwszego i kryterium drugiego przyznanych przez oceniających.
W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma maksymalną ilość punktów (95 pkt). Pozostałe oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:
C= (cena najniższa x 95) : cena badanej oferty
W kryterium „termin płatności” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Termin płatności T1 =14 dni: 0 pkt.
Termin płatności T2 =21 dni: 3 pkt.
Termin płatności T3 =30 dni: 5 pkt.
W przypadku nie wpisania w ofercie terminu płatności Zamawiający przyjmie minimalny termin płatności 14 dni i tym samym przyzna Wykonawcy 0 pkt. Zaproponowanie przez Wykonawcę innego terminu niż wskazane spowoduje odrzucenie oferty.
Wybór najkorzystniejszej oferty: końcowa punktacja zostanie obliczona jako suma punktów kryterium pierwszego i kryterium drugiego.
S=C+T

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

REGIONALNE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. W BIAŁOGARDZIE

Adres

Ustronie Miejskie 1

78-200 Białogard

zachodniopomorskie , białogardzki

Numer telefonu

94 312 32 15

Fax

94 312 04 24

NIP

6720006206

Tytuł projektu

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0050/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

W oparciu o postanowienia Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez RWiK
Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko na lata 2014-2020
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego z uwzględnieniem zasady konkurencyjności o wartości powyżej 50.000 zł netto p.n.: „”Informacja i promocja w ramach realizacji projektu p.n.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju”:
Zamawiający unieważnienia przedmiotowe postępowanie na wykonanie usługi polegającej na realizacji działań informacyjno-promocyjnych w części I, II i III.
Zgodnie z § 5 ust. 12 pkt. 1 tiret 2 wewnętrznego Regulaminu „Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia” dotyczy części III oraz na podstawie z § 5 ust. 12 pkt. 1 tiret 1 wewnętrznego Regulaminu „Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli nie złożono żadnej poprawnie sporządzonej ofety” dotyczy części I i II.
Liczba wyświetleń: 436