Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługi szkoleniowe

Data publikacji: 21.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-01-2018

Numer ogłoszenia

1076796

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć pisemnie drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Zamawiającego

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Igielska-Wężyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(91) 812 15 15

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dla uczestników Projektu prowadzone w ramach zajęć z zakresu prawa jazdy, kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem szkolenia jest uzyskanie przez jego uczestników projektu:
1) uprawnień do prowadzenia pojazdów w ramach kategorii objętych Zapytaniem Ofertowym po zdanym uprzednio egzaminie państwowym;
2) świadectwa kwalifikacji zawodowej dla kategorii prawa jazdy C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E, D1+E, po zdanym uprzednio teście kwalifikacyjnym.

Przedmiot zamówienia

CZĘŚĆ 1: Zajęcia praktyczne z zakresu prawa jazdy kat. D–Załącznik 6 do ZO.
CZĘŚĆ 2: Zajęcia praktyczne z zakresu prawa jazdy kat. C–Załącznik 7 do ZO.
CZĘŚĆ 3: Zajęcia praktyczne z zakresu prawa jazdy kat. C+E–Załącznik 8 do ZO.
CZĘŚĆ 4: Zajęcia praktyczne z zakresu prawa jazdy kat. C+E na ciągniku siodłowym–Załącznik 9 do ZO.
CZĘŚĆ 5: Zajęcia praktyczne w zakresie bezpiecznej i ekonomicznej jazdy z wykorzystaniem symulatora–Załącznik 10 do ZO.
CZĘŚĆ 6: Usługa szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – blok tematyczny „Szkolenie w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa” –Załącznik 11 do ZO.
CZĘŚĆ 7: Usługa szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – blok tematyczny „Stosowanie przepisów”–Załącznik 11 do ZO.
CZĘŚĆ 8: Usługa szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – blok tematyczny „Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska”–Załącznik 11 do ZO.
CZĘŚĆ 9: Usługa szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – blok tematyczny „Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa” (część specjalistyczna do kat. D)–Załącznik 11 do ZO.
CZĘŚĆ 10: Usługa szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – blok tematyczny „Stosowanie przepisów” (część specjalistyczna do kat. D)–Załącznik 11 do ZO.
CZĘŚĆ 11: Usługa szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej– blok tematyczny „Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska” (część specjalistyczna do kat. D)–Załącznik 11 do ZO.
CZĘŚĆ 12: Zajęcia praktyczne w zakresie optymalizacji zużycia paliwa w ramach kat. D–Załącznik 11 do ZO.
CZĘŚĆ 13: Jazda w warunkach specjalnych na symulatorze w ramach kat. D–Załącznik 11 do ZO.
CZĘŚĆ 14: Usługa szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – blok tematyczny „Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa” (część specjalistyczna do kat. C)–Załącznik 11 do ZO.
CZĘŚĆ 15: Usługa szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – blok tematyczny „Stosowanie przepisów” (część specjalistyczna do kat. C)–Załącznik 11 do ZO.
CZĘŚĆ 16: Usługa szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – blok tematyczny „Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska” (część specjalistyczna do kat. C–Załącznik 11 do ZO.
CZĘŚĆ 17: Zajęcia praktyczne w zakresie optymalizacji zużycia paliwa w ramach kat. C–Załącznik 11 do ZO.
CZĘŚĆ 18: Jazda w warunkach specjalnych na symulatorze w ramach kat. C–Załącznik 11 do ZO.
CZĘŚĆ 19: Usługa szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej – blok tematyczny „Szkolenie w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa”–Załącznik 11 do ZO.
CZĘŚĆ 20: Usługa szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej – blok tematyczny „Stosowanie przepisów”–Załącznik 11 do ZO.
CZĘŚĆ 21: Usługa szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej – blok tematyczny „Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska”–Załącznik 11 do ZO.
CZĘŚĆ 22: Usługa szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej – blok tematyczny „Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa” (część specjalistyczna do kat. D)–Załącznik 11 do ZO.
CZĘŚĆ 23: Usługa szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej – blok tematyczny „Stosowanie przepisów” (część specjalistyczna do kat. D)–Załącznik 11 do ZO.
CZĘŚĆ 24: Usługa szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej – blok tematyczny „Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska” (część specjalistyczna do kat. D)–Załącznik 11 do ZO.
CZĘŚĆ 25: Zajęcia praktyczne w zakresie optymalizacji zużycia paliwa w ramach kat. D–Załącznik 11 do ZO.
CZĘŚĆ 26: Jazda w warunkach specjalnych na symulatorze w ramach kat. D–Załącznik 11 do ZO.

Kod CPV

80411200-0

Nazwa kodu CPV

Usługi szkół nauki jazdy

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegółowy harmonogram zajęć, uwzględniający wymagania wynikające z realizacji Projektu, zostanie przekazany Wykonawcy co najmniej na 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania harmonogramu do 1 dnia przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający będzie kierował osoby sukcesywnie, do wyczerpania przewidzianego limitu, ale nie dłużej niż do 31.12.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Potencjał techniczny

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować pojazdami:
- dla CZĘŚCI 1: co najmniej 2 pojazdami o takich samych lub lepszych parametrach niż pojazdy używane podczas egzaminu państwowego przez WORD najbliższy dla miejsca przeprowadzenia szkolenia oraz spełniających warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej tj. muszą:
• być przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 17 osób włącznie z kierowcą,
• mieć długość co najmniej 10m,
• mieć szerokość co najmniej 2,40 m,
• osiągać prędkość co najmniej 80 km/h.
- dla CZĘŚCI 2: co najmniej 2 pojazdami o takich samych lub lepszych parametrach niż pojazdy używane podczas egzaminu państwowego przez WORD najbliższy dla miejsca przeprowadzenia szkolenia oraz spełniających warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Go-spodarki Morskiej tj. muszą:
• mieć dopuszczalną masę całkowitą co najmniej 12t,
• mieć długość co najmniej 8m,
• mieć szerokość co najmniej 2,40 m,
• osiągać prędkość co najmniej 80 km/h,
• być wyposażone w skrzynię biegów z co najmniej 8 przełożeniami w jeździe do przodu,
• posiadać skrzynię ładunkową zamkniętą o szerokości i wysokości co najmniej takiej samej jak kabina,
• mieć rzeczywistą masę całkowitą co najmniej 10t.
- dla CZĘŚCI 3: co najmniej 1 zestawem pojazdów składających się z pojazdu, o którym mowa dla CZĘŚCI 2, o takich samych lub lepszych parametrach niż zestawy pojazdów używane podczas egzaminu państwowego przez WORD najbliższy dla miejsca przeprowadzenia szkolenia oraz spełniających warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej tj. muszą:
• mieć dopuszczalną masę całkowitą co najmniej 20t,
• mieć szerokość co najmniej 2,40 m,
• osiągać prędkość co najmniej 80 km/h,
• mieć rzeczywistą masę całkowitą co najmniej 15t,
• posiadać przyczepę o długości co najmniej 7,5m.
- dla CZĘŚCI 4: co najmniej 1 pojazdem członowym składających się z ciągnika siodłowego i naczepy. Pojazd członowy musi spełniać co najmniej warunki określone jak dla zestawu pojazdów przystosowanych do szkolenia kandydatów na kierowców, których warunki są określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej tj. musi:
• mieć dopuszczalną masę całkowitą co najmniej 20t,
• mieć szerokość co najmniej 2,40 m,
• osiągać prędkość co najmniej 80 km/h,
• mieć rzeczywistą masę całkowitą co najmniej 15t,
• posiadać przyczepę o długości co najmniej 7,5m.
- dla CZĘŚCI 5: sprzętem spełniającym wszystkie warunki techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych (Dz. U. z 2011r., nr 81, poz. 444), tj. musi:
• być mobilny, tzn. posiadać możliwość przeprowadzenia zajęć w dowolnym miejscu w województwie zachodniopomorskim,
• symulować jazdę pojazdem ciężarowym/autobusem oraz jazdy w warunkach specjalnych (np. wystrzał opony, jazda w górach, śnieżyca, scenariusze tras, itp.), które bezpośrednio wpływają na bezpieczną jazdę,
• być wyposażony w technologię 6 stopni swobody (technologia dostosowana do polskich warunków i przepisów ruchu drogowego).
- dla CZĘŚCI 12, 17 i 25: pojazdem do realizacji zajęć wyposażanym w urządzenia bezpieczeństwa takie jak: ESP, ASR, ABS, zgodnie z kategorią prawa jazdy odpowiednią dla danej CZĘŚCI. Przy czym każdy pojazd wykorzystywany do realizacji zamówienia musi spełniać warunki i wymagania określone jak dla pojazdów przystosowanych do nauki jazdy.
- dla CZĘŚCI 13, 18 i 26: sprzętem do realizacji zajęć spełniającym następujące minimalne warunki:
• Sprzęt musi spełniać wszystkie warunki techniczne dla symulatorów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych (Dz. U. z 2011r., nr 81, poz. 444),
• Sprzęt musi być mobilny, tzn. posiadać możliwość przeprowadzenia zajęć w dowolnym miejscu w województwie zachodniopomorskim,
• Sprzęt musi symulować jazdę pojazdem ciężarowym oraz jazdy w warunkach specjalnych (np. jazda na niskich biegach, jazda z nadmiernymi prędkościami obrotowymi silnika, nadmiernymi prędkościami, gwałtowne przyspieszanie i hamowanie, brak utrzymywania stałej prędkości podczas jazd pozamiejskich, jazdy na jałowym biegu),
• Sprzęt musi być wyposażony w technologię 6 stopni swobody (technologia dostosowana do polskich warunków i przepisów ruchu drogowego).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami:
- dla CZĘŚCI 1: co najmniej 2 osobami, posiadającymi aktualne uprawnienia instruktora nauki jazdy do kat. D. Każda osoba wskazana dodatkowo ponad wymagane minimum, musi spełniać powyższy warunek.
- dla CZĘŚCI 2: co najmniej 2 osobami, posiadającą aktualne uprawnienia instruktora nauki jazdy do kat. C. Każda osoba wskazana dodatkowo ponad wymagane minimum, musi spełniać powyższy warunek.
- dla CZĘŚCI 3: co najmniej 1 osobą, posiadającą aktualne uprawnienia instruktora nauki jazdy do kat. C+E. Każda osoba wskazana dodatkowo ponad wymagane minimum, musi spełniać powyższy warunek.
- dla CZĘŚCI 4: co najmniej 1 osobą, posiadającą aktualne uprawnienia instruktora nauki jazdy do kat. C+E. Każda osoba wskazana dodatkowo ponad wymagane minimum, musi spełniać powyższy warunek.
- dla CZĘŚCI 5: co najmniej 2 osobami, w tym:
• co najmniej 1 osobą, która posiada aktualne uprawnienia instruktora techniki jazdy na kat. C,
• co najmniej 1 osobą, która posiada aktualne uprawnienia instruktora techniki jazdy na kat. D.
Każda osoba wskazana dodatkowo ponad wymagane minimum, musi spełniać powyższy warunek.
- dla CZĘŚCI od 6-11, 14- 16, 19-24: Wykonawca musi dysponować następującą ilością osób zdolną do wykonania zamówienia, gdzie każda z wykazanych osób musi być wpisana na listę wykładowców prowadzoną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz posiadać aktualne uprawnienia instruktora nauki jazdy:
• co najmniej 1 osobą, w ramach każdej z części na którą Wykonawca składa swoją ofertę, w przypadku składania oferty na liczbę części od 1 do 9,
• co najmniej 2 osobami, w ramach każdej z części na którą Wyko-nawca składa swoją ofertę, w przypadku składania oferty na liczbę części od 10 do 15,
Każda osoba wskazana dodatkowo ponad wymagane minimum, musi spełniać powyższe warunki.
- dla CZĘŚĆI 12 i 25: Wykonawca musi dysponować, w ramach każdej z części na którą Wykonawca składa swoją ofertę, co najmniej 1 osobą, która posiada aktualne uprawnienia instruktora nauki jazdy do kat. D oraz jest wpisana na listę wykładowców prowadzoną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Każda osoba wskazana dodatkowo ponad wymagane minimum, musi spełniać powyższe warunki.
- dla CZĘŚĆI 13 i 26: Wykonawca musi dysponować, w ramach każdej z części na którą Wykonawca składa swoją ofertę, co najmniej 1 osobą, która posiada aktualne uprawnienia instruktora techniki jazdy do kat. D oraz jest wpisana na listę wykładowców prowadzoną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Każda osoba wskazana dodatkowo ponad wymagane minimum, musi spełniać powyższe warunki.
- dla CZĘŚĆI 17: Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą, która posiada aktualne uprawnienia instruktora nauki jazdy do kat. C oraz jest wpisana na listę wykładowców prowadzoną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Każda osoba wskazana dodatkowo ponad wymagane minimum, musi spełniać powyższe warunki.
- dla CZĘŚĆI 18: Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą, która posiada aktualne uprawnienia instruktora techniki jazdy do kat. C oraz jest wpisana na listę wykładowców prowadzoną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Każda osoba wskazana dodatkowo ponad wymagane minimum, musi spełniać powyższe warunki.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy określa Rozdział XII ZO.
1. Dopuszcza się zmianę terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia usługi/szkolenia, za obopólną zgodą stron. Zmiana terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia usługi/szkolenia, nie wymaga sporządzenia aneksu.
2. Dopuszcza się zmianę harmonogramu za zgodą obu stron. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu.
3. Jeżeli Wykonawca nie będzie należycie wykonywał warunków ustalonych w umowie i w przedstawionym harmonogramie, Zamawiający może:
1) przedłużyć odpowiednie terminy bez zastosowania kar umownych, jeżeli przyczyny będą obiektywne i nie wynikną z winy Wykonawcy;
2) przedłużyć odpowiednie terminy wykonania umowy z zastosowaniem kar umownych, jeżeli przyczyny nastąpią z winy Wykonawcy;
3) rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z zastosowaniem kar umownych.
4. Dopuszcza się zmianę osób/dodanie nowych osób przewidzianych do realizacji zamówienia w szczególności, w przypadkach:
1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających osobom wskazanym do realizacji zamówienia przeprowadzenie zajęć;
2) wystąpienia innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji osób prowadzących) skutkujących koniecznością zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu niezwłocznie w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną, powodów uniemożliwiających osobom wskazanym do realizacji zamówienia wykonania usługi oraz informacji na temat kwalifikacji i doświadczenia nowych osób.
6. Kwalifikacje nowych osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w ZO. Warunkiem dopuszczenia nowych osób do realizacji zadań w ramach umowy jest akceptacja Zamawiającego.
7. Dopuszcza się zmianę pojazdów wskazanych przez Wykonawcę w Wykazie. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu niezwłocznie w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną, powodów uniemożliwiających wykorzystanie pojazdu wskazanego do realizacji zamówienia oraz informacji na temat rodzaju nowego pojazdu.
8. Nowy pojazd wyznaczony przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, mus być zgodny z wymaganiami określonymi w ZO. Warunkiem dopuszczenia nowych pojazdów do realizacji zadań w ramach umowy jest akceptacja Zamawiającego.
9. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy będącej następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze stron.
10. Dopuszcza się możliwość następujących zmian:
1) zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych;
2) zmian będących następstwem zmian obowiązujących przepisów prawa, regulujących prawa i obowiązki stron.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do ZO.
2) dokument/dokumenty, określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (w tym do podpisania dokumentów oferty) np. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, o ile uprawnienie to nie wynika z treści innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
3) odpowiednie pełnomocnictwo/upoważnienie – jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 2). Pełnomocnictwo musi zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
4) Wykaz pojazdów, które Wykonawca wykorzysta w ramach realizacji zamówienia, wraz z informacją o rodzaju każdego pojazdu (marka i model) i jego numerze rejestracyjnym, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ZO - w przypadku składania oferty na CZĘŚĆ 1 - 4.
5) Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim sprzętem do realizacji zamówienia, z uwzględnieniem wymagań określonych przez Zamawiającego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2A do ZO - w przypadku składania oferty na CZĘŚĆ 5.
6) Oświadczenie o dysponowaniu pojazdem do realizacji zamówienia, określające w szczególności numer rejestracyjny pojazdu, markę i model, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2B do ZO - w przypadku składania oferty na CZĘŚĆ 12, 17 i 25.
7) Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim sprzętem do realizacji zamówienia, z uwzględnieniem wymagań określonych przez Zamawiającego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2C do ZO - w przypadku składania oferty na CZĘŚĆ 13, 18 i 26.
8) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją o posiadanych uprawnieniach, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ZO. Do załącznika nr 3 do ZO należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia każdej z wykazanych osób w przypadku składania oferty na CZĘŚĆ 1 - 5.
9) Do wykazu osób (Załącznik nr 3 do ZO) należy dołączyć oświadczenie każdej z wykazanych osób, o wyrażeniu zgody na udział w realizacji usługi objętej przedmiotem zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3a do ZO.
10) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją o doświadczeniu tych osób w zakresie szkolenia obejmującego przedmiot zamówienia, które zrealizowane zostały (zakończone), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a także oświadczenie o wpisie na listę wykładowców prowadzoną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz oświadczeniem o posiadanych uprawnieniach, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do ZO - w przypadku składania oferty na CZĘŚĆ 6 - 26.). Do każdego wykazanego przez Wykonawcę szkolenia danej osoby, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowód (np. poświadczenie) potwierdzający jego należyte wykonanie.
UWAGA: Zamieszczenie, w załączniku nr 4 do ZO, informacji o posiadanym doświadczeniu w zakresie zrealizowanych szkoleń wykazanych osób wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych szkoleń nie jest obligatoryjne. Informacje te wraz ze stosownymi dokumentami stanowią natomiast podstawę do przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie kadry”.
11) Do wykazu osób (Załącznik nr 4 do ZO) należy dołączyć oświadczenie każdej z wykazanych osób, o wyrażeniu zgody na udział w realizacji usługi objętej przedmiotem zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3a do ZO.
12) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do ZO.
13) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do ZO.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

dla CZĘŚCI 1 – 5:
1) Cena – 70%
Sposób przyznania punktów w kryterium „Cena” – maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 70 pkt:
najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
--------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 70%
cena oferty ocenianej
Do porównania ofert, w kryterium „Cena”, Zamawiający przyjmie jednostkową cenę brutto, odpowiednio określoną przez Wykonawcę dla danej Części w załączniku nr 1 ZO.
2) Kadra – 30%
Sposób przyznania punktów w kryterium „Kadra” – maksymalna ilość punktów w tym kryterium wy-nosi 30 pkt:
a) Podstawą oceny ofert i przyznania punktów w kryterium „Kadra” będą informacje zawarte w „Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” (załącznika nr 3 do ZO), zwanym dalej „Wykazem osób”, wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień oraz oświadczeniami każdej z wykazanych osób, o wyrażeniu zgody na udział w realizacji usługi objętej przedmiotem zamówienia (załącznik 3A do ZO), zgodnie z Rozdziałem IV pkt 3 ppkt 8 i 9 ZO, z zastrzeżeniem lit. d).
b) W Wykazie osób Wykonawca zobowiązany jest wskazać wszystkie osoby które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.
c) Ocenie będą podlegały wyłącznie osoby spełniające wymagania określone przez Zamawiającego potwierdzone stosownymi dokumentami.
d) Sposób przyznania punktów:
CZĘŚĆ 3, 4 :
1. Wykazanie 1 osoby - Warunek minimalny. Wykonawca nie otrzyma punktów
2. Wykazanie 2 osób - Wykonawca otrzyma 10 punktów
3. Wykazanie 3 osób - Wykonawca otrzyma 20 punktów
4. Wykazanie 4 i więcej osób - Wykonawca otrzyma 30 punktów
CZĘŚĆ 1, 2, 5:
1. Wykazanie 2 osób - Warunek minimalny. Wykonawca nie otrzyma punktów
2. Wykazanie 3 osób - Wykonawca otrzyma 15 punktów
3. Wykazanie 4 i więcej osób - Wykonawca otrzyma 30 punktów
dla CZĘŚCI 6 – 26:
1) Cena – 70%
Sposób przyznania punktów w kryterium „Cena” – maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 70 pkt:
najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
------------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 70%
cena oferty ocenianej
Do porównania ofert, w kryterium „Cena”, Zamawiający przyjmie jednostkową cenę brutto, odpowiednio określoną przez Wykonawcę dla danej Części w załączniku nr 1 do ZO.
2) Doświadczenie kadry – 30%.
Sposób przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie kadry” – maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 30 pkt:
a) Sposób obliczenia punktów:
ilość przeprowadzonych szkoleń
badanej osoby
-------------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 30%
największa ilość przeprowadzonych szkoleń
danej osoby spośród ofert nie odrzuconych
(ale nie większa niż 10 szkoleń)
b) Podstawą oceny ofert i przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie kadry” będą informacje zawarte w „Wykazie osób” (załącznika nr 4 do ZO), zwanym dalej „Wykazem”, wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie szkoleń oraz oświadczeniami każdej z wykazanych osób, o wyrażeniu zgody na udział w realizacji usługi objętej przedmiotem zamówienia (załącznik 3A do ZO), zgodnie z Rozdziałem IV pkt 3 ppkt 9 i 10 ZO, z zastrzeżeniem lit. g).
c) W Wykazie, Wykonawca zobowiązany jest wskazać wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z posiadanym doświadczeniem w zakresie szkolenia obejmujące przedmiot zamówienia, które zrealizowane zostały (zakończone), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dla grup minimum 5-osobowych.

Wykluczenia

Wykonawcy, którzy nie spełnią wymagań, o których mowa w Rozdziale IV pkt 1 i 2 ZO, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zostaną wykluczeni. Podstawy wykluczenia Wykonawcy określono w ZO.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ZAWODOWYCH ALEKSANDER IGIELSKI

Adres

al. Bohaterów Warszawy 18/1-2

70-372 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

918121515

Fax

918121720

NIP

8521914876

Tytuł projektu

Kwalifikacje kierowcy - pewna praca

Numer projektu

RPZP.08.06.00-32-K104/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Lider Konsorcjum: Remigiusz Durdyń, Ul. Witosa 26/3, 71-841 Szczecin. Data wpłynięcia oferty - 15.01.2018r.
Cena oferty:
CZĘŚĆ 1: 80zł/h
CZĘŚĆ 2: 80zł/h
CZĘŚĆ 3: 100zł/h
CZĘŚĆ 4: 150zł/h
CZĘŚĆ 5: 500zł/h
CZĘŚĆ 6: 300zł/os.
CZĘŚĆ 7: 200zł/os.
CZĘŚĆ 8: 1200zł/os.
CZĘŚĆ 9: 250zł/os.
CZĘŚĆ 10: 100zł/os.
CZĘŚĆ 11: 50zł/os.
CZĘŚĆ 12: 1120zł/os.
CZĘŚĆ 13: 500zł/os.
CZĘŚĆ 14: 200zł/os.
CZĘŚĆ 15: 100zł/os.
CZĘŚĆ 16: 100zł/os.
CZĘŚĆ 17: 1120zł/os.
CZĘŚĆ 18: 500zł/os.
CZĘŚĆ 19: 600zł/os.
CZĘŚĆ 20: 400zł/os.
CZĘŚĆ 21: 2400zł/os.
CZĘŚĆ 22: 500zł/os.
CZĘŚĆ 23: 200zł/os.
CZĘŚĆ 24: 100zł/os.
CZĘŚĆ 25: 2240zł/os.
CZĘŚĆ 26: 1000zł/os.
Liczba wyświetleń: 630