Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa fabrycznie nowych elementów opto-mechanicznych (ZO/33/YS/12/2107)

Data publikacji: 11.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-12-2017

Numer ogłoszenia

1074433

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

a. Kompletna podpisana oferta powinna być złożona drogą elektroniczną na adres: azuchowska@fluence.pl. lub w wersji papierowej na adres Fluence sp. z o.o., Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa w terminie do 19.12.2017r.
b. Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez 30 dni od momentu upływu terminu składania ofert.
c. W tytule wiadomości e-mail lub na kopercie z ofertą proszę podać nr zamówienia tj. ZO/33/YS/12/2017.
d. Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy.
e. Koszt przygotowania i złożenia Oferty ponosi Wykonawca.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

azuchowska@fluence.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

dr hab. Yuriy Stepanenko, e-mail: stepanenko@fluence.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych elementów opto-mechanicznych według specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego lub o równoważnych parametrach.
Dostawa obejmuje: opakowanie, transport i ewentualne koszty poniesionego cła.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52, budynek 3, lok. 23

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Niezawodne lasery femtosekundowe dla mikroobróbki przemysłowej, nauki i medycyny” w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1.: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr umowy POIR.01.01.01-00-0590/16-00

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych elementów opto-mechanicznych według specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego lub o równoważnych parametrach.

Dostarczony towar nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
Zamówienie obejmuje dostawę ww. elementów wraz z instrukcją obsługi w języku polskim lub angielskim.
Do momentu odbioru zamówienia odpowiedzialności za towar ponosi Wykonawca.
Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie prawo do wezwania do dostarczenia mu (lub do przedstawienia do wglądu) oryginałów dokumentów, potwierdzających spełnianie kryteriów wymaganych niniejszą specyfikacją oraz prawem krajowym i wspólnotowym.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa jednorazowa. Termin realizacji zamówienia podaje Wykonawca w Formularzu Ofertowym. Zastrzega się, iż termin ten nie może być jednak późniejszy niż 3 tygodnie liczone od daty podpisania umowy z Wykonawcą

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

Dodatkowe warunki

Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

Warunki zmiany umowy

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym o czym poinformuje za pośrednictwem odpowiednich stron internetowych oraz portali. W przypadku wprowadzenia takich zmian, Zamawiający może oznaczyć inny termin składania ofert.
b) Zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia następujących dokumentów:
1. Oferty zawierającej opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem parametrów technicznych oferowanych towarów.
2. Oświadczenie o braku powiązań składającego ofertę z Zamawiającym - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania;
3. Kopię pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, jeżeli umocowanie nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych;

Zamówienia uzupełniające

Dopuszcza się możliwość udzielenia wyłonionemu wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego, co wskazane zostanie w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a. Kryterium oceny ofert
Kryterium WAGA (%)
1. Cena netto – 100% (max 100 pkt)
b. Sposób oceny ofert
Punkty za powyższe kryterium będzie obliczane zgodnie z poniższym wzorem:
P = (𝐶min/Co)𝑥[100]
gdzie:
P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę
Cmin – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu
Co – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Za najkorzystniejszą wybrana zostanie ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.
Zamawiający informuje, iż celem ujednolicenia walut przy ocenie ofert wartości podane w innej walucie niż PLN zostaną przeliczone przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wystawienia oferty.

Wykluczenia

a) Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Kupującym osobowo lub kapitałowo.
b) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FLUENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Marcina Kasprzaka 44/52

01-224 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

512284448

NIP

5272776154

Tytuł projektu

Niezawodne lasery femtosekundowe dla mikroobróbki przemysłowej, nauki i medycyny

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0590/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Eurotek International
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa

Data oferty: 19.12.2017. Oferowana cena netto: 47668,08 PLN
Liczba wyświetleń: 278